ITPB3/423-180/14/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wpłaty wnoszone przez Muzeum na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), które w całości pokrywane są środkami z dotacji otrzymywanej z budżetu Województwa, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2014 r. (data wpływu 17 kwietnia 2014 r.) – o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonanych ze środków otrzymanych dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonanych ze środków otrzymanych dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, Muzeum jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Organizatorem Muzeum jest województwo, które zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

Zgodnie ze statutem do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych w zakresie archeologii, geologii, etnografii, numizmatyki oraz sztuki. Muzeum gromadzi w szczególności zabytki archeologiczne począwszy od epoki kamienia do czasów nowożytnych, materiały dokumentacyjne w zakresie archeologii, a także zabytki geologiczne, etnograficzne, numizmatyczne oraz wytwory sztuki.

Zgodnie z art. 1 ustawy o muzeach - Muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

Swoją działalność oraz gospodarkę finansową prowadzi na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Źródłami finansowania działalności Muzeum są przychody z prowadzonej działalności, w tym sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje określone w przepisach prawa oraz środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz pochodzące z innych źródeł.

Muzeum może także prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie: usług archeologicznych, wytwarzania i sprzedaży pamiątek, twórczości filmowej i multimedialnej, handlu wytworami rzemiosła artystycznego, katalogami i wydawnictwami muzealnymi, organizacji imprez turystycznych i kulturalnych, najmu i dzierżawy pomieszczeń i innych składników majątkowych. Dochody z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację działalności statutowej Muzeum. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy. Koszty działalności pokrywane są z przyznanej dotacji podmiotowej oraz przychodów własnych.

Jednym z kosztów ponoszonych przez Muzeum jest wpłata na PFRON, która w całości finansowana jest z dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora. Obecnie od wpłat na PFRON Muzeum nalicza i odprowadza podatek dochodowy od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wpłaty wnoszone przez Muzeum na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), które w całości pokrywane są środkami z dotacji otrzymywanej z budżetu Województwa, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych ...

Zdaniem Wnioskodawcy, Muzeum od wpłat na PFRON finansowanych z dotacji podmiotowej nie musi opodatkowywać podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wpłaty na PFRON są finansowane ze źródeł, z których przychody są zwolnione przedmiotowo z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Co prawda wpłaty na PFRON jako wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu wpływają na zwiększenie dochodu w rozumieniu przepisów podatkowych, który nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż nie jest przeznaczony na cele statutowe (kulturalne) Muzeum. Nie można zatem korzystać ze zwolnień o charakterze przedmiotowym, określonych w art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednakże zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym, wydatki poniesione na wpłaty na PFRON, które w całości są finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowią dochód wolny od podatku, bowiem korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 wspomnianej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851) – dalej zwana „Ustawą” – wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Przepis powyższy, stosownie do ust. 1c art. 17 Ustawy, nie ma zastosowania w:

  1. przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach,
  2. przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
  3. samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

W myśl art. 17 ust. 1a Ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

  1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;
  2. 1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;
  3. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Natomiast z dyspozycji art. 17 ust. 1 pkt 47 Ustawy wynika, że wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Co istotne, mając na uwadze wskazaną regulację art. 17 ust. 1 pkt 47, ustawodawca wyłączył z kategorii kosztów uzyskania przychodów wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane wymienionymi w niej dochodami (przychodami) – por. art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy.

Ponadto, z treści art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

W konsekwencji, wpłaty na PFRON nie stanowią kosztów uzyskania przychodów oraz jednocześnie ewentualny dochód stanowiący równowartość tych wydatków nie jest wolny od podatku dochodowego na podstawie omawianego przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4, gdyż nie realizuje celów statutowych Wnioskodawcy.

Niemniej jednak, mając na uwadze przytoczone uregulowania prawne, wpłaty (a ściśle rzecz ujmując dochód stanowiący równowartość tych wpłat) na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. wydatki niezwiązane bezpośrednio z działalnością kulturalną Wnioskodawcy, sfinansowane dotacjami otrzymanymi z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (województwa), nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.