IPTPB3/4510-179/15-4/IR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Zwolnienie od podatku dochodowego dochodu ustalonego jako równowartość wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansowanych z dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 sierpnia 2015 r. (data wpływu 31 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego dochodu ustalonego jako równowartość wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansowanych z dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego dochodu ustalonego jako równowartość wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej: PFRON) finansowanych z dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), pismem z dnia 18 sierpnia 2015 r., (doręczonym w dniu 21 sierpnia 2015 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 31 sierpnia 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 26 sierpnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (po uzupełnieniu wniosku):

Biblioteka jest instytucją kultury, dla której organizatorem jest Urząd Miasta. Prowadzi działalność kulturalną zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności kultury (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.).

Celem statutowym Biblioteki jest: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie bibliotecznej, opracowywanie i publikowanie powiatowej bibliografii regionalnej, tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, prowadzenie prac instrukcyjno-metodycznych i szkoleniowych na rzecz bibliotek samorządowych powiatu. Na swoją działalność Jednostka otrzymuje dotację podmiotową. Instytucja osiąga również własne dochody z działalności kulturalnej i gospodarczej, które w całości przeznacza na cele statutowe. Jako instytucja kultury korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.).

Podstawą działalności Jednostki jest plan finansowy, w którym ujęte są wszystkie koszty oraz źródła ich finansowania. Koszty działalności pokrywane są z dotacji od organizatora oraz z wpływów własnych. Wydatki poniesione na opłatę składki PFRON są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jedną z pozycji kosztów ujętych w planie finansowym jest składka PFRON, od której Jednostka opłaca podatek dochodowy.

Wnioskodawca nadmienia, że wątpliwości pojawiły się od czasu, kiedy zaczęły pojawiać się indywidualne interpretacje na korzyść instytucji kultury, dotyczące zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych od przekazywanych składek na PFRON.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (po przeformułowaniu):

Czy z tytułu odprowadzanej składki PFRON Jednostka musi płacić podatek dochodowy od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy (po uzupełnieniu wniosku): składka PFRON nie podlega opodatkowaniu, ponieważ jest ona finansowana ze źródeł, z których przychody są zwolnione przedmiotowo z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym nie wpływa na zwiększenie dochodu do opodatkowania. Ponadto, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane ze źródeł przychodów zwolnionych przedmiotowo nie stanowią kosztu uzyskania przychodów i są neutralne z punktu widzenia podatku.

Wnioskodawca wskazuje, że stanowisko swoje opiera także na interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 sierpnia 2013 r., nr IBPBI/2/423-613/13/JS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest - co do zasady dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty – art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.). Dochód ten stanowi osiągnięta w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania (art. 7 ust. 2 ww. ustawy).

W przypadku podatników, którzy uzyskują dochody zwolnione od podatku dochodowego w związku z prowadzeniem określonej działalności statutowej, wszelkie ponoszone wydatki w pierwszej kolejności powinny być analizowane pod kątem możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 powołanej ustawy.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 36 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Z kolei, stosownie do treści art. 17 ust. 1a pkt 2 powołanej ustawy zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Na podstawie art. 17 ust. 1b ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 tego artykułu, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Z powyższych przepisów wynika, że zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zwolnieniem warunkowym. Dla skorzystania z tego zwolnienia podatnik musi spełnić łącznie dwie przesłanki:

  • jego celem musi być działalność wymieniona w tym przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności,
  • uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej, a następnie wydatkowane na te cele bez względu na termin.

Obowiązku dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie należy utożsamiać z podatkiem w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), dlatego też przepis cytowanego art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma do tych wpłat zastosowania.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest bowiem funduszem celowym realizującym zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Należy również zwrócić uwagę, że wpłaty dokonywane na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mają charakter sankcyjny, z tytułu niezapewniania wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Biblioteka jest instytucją kultury, dla której organizatorem jest Urząd Miasta. Prowadzi działalność kulturalną zgodnie z ustawą o organizacji i prowadzeniu działalności kultury. Celem statutowym Biblioteki jest: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie bibliotecznej, opracowywanie i publikowanie powiatowej bibliografii regionalnej, tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, prowadzenie prac instrukcyjno-metodycznych i szkoleniowych na rzecz bibliotek samorządowych powiatu. Na swoją działalność Jednostka otrzymuje dotację podmiotową. Instytucja osiąga również własne dochody z działalności kulturalnej i gospodarczej, które w całości przeznacza na cele statutowe. Jako instytucja kultury korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Koszty działalności pokrywane są z dotacji od organizatora oraz z wpływów własnych. Wydatki poniesione na opłatę składki PFRON są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zauważyć należy, że wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów - zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wpływają na zwiększenie dochodu w rozumieniu przepisów podatkowych.

Dochód stanowiący równowartość tych wydatków nie jest wolny od podatku dochodowego na podstawie omawianego przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, gdyż nie realizuje celów statutowych Wnioskodawcy.

Jednocześnie wskazać należy, że w myśl art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Na uwagę zasługuje również fakt, że z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 47 powołanej ustawy koreluje przepis art. 16 ust. 1 pkt 58 tej ustawy, który stanowi, że nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa podatkowego i przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że skoro wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sfinansowane są w całości uzyskaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacją, to dochód stanowiący równowartość tych wpłat nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.