ILPB3/423-64/12-2/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Opodatkowanie przychodów pochodzących z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części dotyczącej wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Miejskiej Biblioteki Publicznej, przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2012 r. (data wpływu 27 lutego 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania przychodów pochodzących z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części dotyczącej wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania przychodów pochodzących z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części dotyczącej wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury, korzystającą ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. Nr 74, poz. 397 z 9 marca 2011 r.). Koszty działalności Biblioteka pokrywa z dotacji podmiotowej udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz z dochodów własnych. Dochody własne w całości przeznaczone są na cele statutowe. Jednym z kosztów działalności jest opłata na PFRON. Opłata ta jest ujmowana w planie finansowym, na podstawie którego Organizator (Gmina) przyznaje dotację na działalność.

Do podstawowych zadań Biblioteki, zgodnie z § 6 statutu, należy: obsługa biblioteczna mieszkańców X., rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci systemu informacyjnego i wymiany międzybibliotecznej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy z tytułu opłaty na PFRON istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, opłata na PFRON nie podlega opodatkowaniu, ponieważ jest ona finansowana ze źródła, z którego przychody zwolnione są przedmiotowo z podatku (art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych). Tym samym nie wpływa na zwiększenie dochodu do opodatkowania i jako taka nie jest opodatkowana. Według oceny Biblioteki, zarazem wydatki, jak i koszty sfinansowane ze źródła przychodów zwolnionych przedmiotowo nie stanowią kosztów uzyskania przychodów i neutralne z punktu widzenia podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest – co do zasady dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty – art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.). Dochód ten stanowi osiągnięta w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania (art. 7 ust. 2 ww. ustawy).

W przypadku podatników, którzy uzyskują dochody zwolnione od podatku dochodowego w związku z prowadzeniem określonej działalności statutowej, wszelkie ponoszone wydatki w pierwszej kolejności powinny być analizowane pod kątem możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 cyt. ustawy.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Jeżeli wydatek wiąże się bezpośrednio z realizacją celów statutowych, które stanowią pozytywną przesłankę zwolnienia, to równowartość dochodu odpowiadająca temu wydatkowi będzie wolna od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 tego artykułu, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Z kolei, w myśl art. 17 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z powyższych przepisów wynika, iż zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 jest zwolnieniem warunkowym. Dla skorzystania z tego zwolnienia podatnik musi spełnić łącznie dwie przesłanki:

  • jego celem musi być działalność wymieniona w tym przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności,
  • uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej, a następnie wydatkowane na te cele bez względu na termin.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury, korzystającą ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Koszty działalności Biblioteka pokrywa z dotacji podmiotowej udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz z dochodów własnych. Dochody własne w całości przeznaczone są na cele statutowe. Jednym z kosztów działalności jest opłata na PFRON. Opłata ta jest ujmowana w planie finansowym, na podstawie którego Organizator (Gmina) przyznaje dotację na działalność.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania przychodów pochodzących z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części dotyczącej wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zauważyć należy, iż wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wpływają na zwiększenie dochodu w rozumieniu przepisów podatkowych.

Dochód stanowiący równowartość tych wydatków nie jest wolny od podatku dochodowego na podstawie omawianego przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ww ustawy, gdyż nie realizuje celów statutowych Wnioskodawcy. Ponadto, obowiązek dokonywania wpłat na PFRON nie należy utożsamiać z podatkiem w rozumieniu art. 6 ustawy Ordynacja podatkowa, dlatego też przepis cytowanego art. 17 ust. 1b nie ma do tych wpłat zastosowania.

Jednocześnie wskazać należy, iż w myśl art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koreluje przepis art. 16 ust. 1 pkt 58 tej ustawy, który stanowi, iż nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny oraz przedstawiony stan prawny sprawy stwierdzić należy, iż dochód pochodzący z dotacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań Wnioskodawcy korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle powyższego wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sfinansowane dotacją uzyskaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku.

Reasumując, dochód stanowiący równowartość wpłat na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sfinansowanych dotacją z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi dochód wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji Wnioskodawca z tytułu opłat na PFRON nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.