Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
27
mar

Istota:

Skoro wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, sfinansowane są w całości uzyskaną z budżetu państwa dotacją, to dochód stanowiący równowartość tych wpłat, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku.

Fragment:

W tym miejscu należy wskazać, że obowiązku dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie należy utożsamiać z podatkiem w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.), dlatego też przepis cytowanego art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma do tych wpłat zastosowania. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest bowiem funduszem celowym realizującym zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Należy również zwrócić uwagę, że wpłaty dokonywane na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mają charakter sankcyjny, z tytułu niezapewniania wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest samodzielną placówką naukowo-dydaktyczną. Celem Wnioskodawcy jest m.in. przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do działania w systemie ochrony zdrowia poprzez m.in. prowadzenie studiów podyplomowych, studiów doktoranckich, inicjowanie i prowadzenie działalności badawczej obejmującej badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych.

2018
13
mar

Istota:

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. wydatki sfinansowane dotacjami zwolnionymi z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku. Z kolei dochód przeznaczony na pokrycie kosztów reprezentacji związanych z realizacją celów statutowych w zakresie kultury podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Fragment:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest bowiem funduszem celowym realizującym zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Należy również zwrócić uwagę, że wpłaty dokonywane na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mają charakter sankcyjny, z tytułu niezapewniania wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest państwową instytucją kultury, wpisaną do rejestru państwowych instytucji kultury oraz do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem Wnioskodawcy jest upowszechnianie wartości historycznych... Działalność Wnioskodawcy finansowana jest z dotacji podmiotowej Ministra, wpływów z prowadzonej działalności statutowej, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. Ponadto, Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Muzeum pokrywa (finansuje) z otrzymanej dotacji.

2017
3
lut

Istota:

W zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Fragment:

Biura 16 listopada 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 listopada 2016 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenia przyszłe: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą. Małżonek Wnioskodawczyni jest ubezpieczony w ZUS, jako osoba współpracująca. Posiada on orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. W związku z tym Wnioskodawczyni może ubiegać się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej: PFRON) do kosztów wynagrodzenia pracownika (męża). Aby starać się o dofinansowanie musi podpisać umowę o pracę z mężem (taki jest wymóg PFRON). Przy wniosku o dofinansowanie Wnioskodawczyni podaje kwotę kosztów pracy (która jest dofinansowana). W skład tej kwoty wchodzą: Wynagrodzenie brutto pracownika, Finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

2016
10
mar

Istota:

Zwolnienia od podatku dochodu ustalonego jako równowartość wydatków sfinansowanych środkami pochodzącymi z dotacji.

Fragment:

Obowiązku dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie należy utożsamiać z podatkiem w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), dlatego też przepis cytowanego art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma do tych wpłat zastosowania. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest bowiem funduszem celowym realizującym zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Należy również zwrócić uwagę, że wpłaty dokonywane na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mają charakter sankcyjny, z tytułu niezapewniania wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury, współprowadzoną przez Województwo i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem Wnioskodawcy jest prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki. Zadaniem Wnioskodawcy jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, edukacja kulturalna oraz upowszechnianie tradycji narodowych i regionalnych oraz ochrona dziedzictwa kulturalnego, organizowanie imprez i akcji kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem form muzycznych, umożliwianie wszechstronnego rozwoju osobowości, kształtowanie postaw i zasad współżycia społecznego oraz godne reprezentowanie kultury polskiej za granicą.

2015
18
gru

Istota:

Czy wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika od Wnioskodawcy z tytułu organizowanego przez pracodawcę przewozu do i z miejsca pracy stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350, z późn. zm.), a co za tym idzie, czy na podstawie art. 31 ww. ustawy Wnioskodawca zobowiązany jest do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu, pomimo, że część kosztów przewozu refunduje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)?

Fragment:

Mając na względzie treść cytowanych wyżej przepisów oraz przyjmując za Wnioskodawcą że samochód nie jest autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy Prawo o ruchu drogowym, stwierdzić należy, że finansowanie przez Wnioskodawcę oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przejazdów do i z miejsca pracy stanowi przychód tychże pracowników ze stosunku pracy. Jednakże stwierdzić należy, że wydatki finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pomocy dla pracowników - osób niepełnosprawnych stanowią świadczenia z zakresu rehabilitacji, w szczególności społecznej i zawodowej. Wobec tego finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dojazd do i z miejsca pracy, stanowi świadczenie na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych i korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na postawie art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem wartość nieodpłatnego świadczenia w postaci zorganizowanego przez Wnioskodawcę bezpłatnego transportu pracowników do pracy i z pracy stanowi dla pracowników, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w przejazdach, przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy, tj. ze stosunku pracy, ale tylko w części finansowanej przez Wnioskodawcę. Końcowo odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej wskazać należy, że interpretacja ta dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte jest wiążące.

2015
24
wrz

Istota:

Zwolnienie od podatku dochodowego dochodu ustalonego jako równowartość wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansowanych z dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Fragment:

Obowiązku dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie należy utożsamiać z podatkiem w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), dlatego też przepis cytowanego art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma do tych wpłat zastosowania. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest bowiem funduszem celowym realizującym zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Należy również zwrócić uwagę, że wpłaty dokonywane na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mają charakter sankcyjny, z tytułu niezapewniania wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Biblioteka jest instytucją kultury, dla której organizatorem jest Urząd Miasta. Prowadzi działalność kulturalną zgodnie z ustawą o organizacji i prowadzeniu działalności kultury. Celem statutowym Biblioteki jest: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie bibliotecznej, opracowywanie i publikowanie powiatowej bibliografii regionalnej, tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, prowadzenie prac instrukcyjno-metodycznych i szkoleniowych na rzecz bibliotek samorządowych powiatu.

2014
28
wrz

Istota:

Czy zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wpłaty wnoszone przez Muzeum na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), które w całości pokrywane są środkami z dotacji otrzymywanej z budżetu Województwa, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych ?

Fragment:

Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2014 r. (data wpływu 17 kwietnia 2014 r.) – o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonanych ze środków otrzymanych dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 17 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonanych ze środków otrzymanych dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca, Muzeum jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Organizatorem Muzeum jest województwo, które zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum. Zgodnie ze statutem do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych w zakresie archeologii, geologii, etnografii, numizmatyki oraz sztuki. Muzeum gromadzi w szczególności zabytki archeologiczne począwszy od epoki kamienia do czasów nowożytnych, materiały dokumentacyjne w zakresie archeologii, a także zabytki geologiczne, etnograficzne, numizmatyczne oraz wytwory sztuki.

2014
21
wrz

Istota:

Czy wpłaty na PFRON stanowią dochód przeznaczony na cele działalności statutowej, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?

Fragment:

Podsumowując, nie można zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że dochód przeznaczony i wydatkowany na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wolny będzie od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 17 ust. 1b tej ustawy, oraz że na równi z podatkami, w świetle art. 17 ust. 1b, należy traktować obowiązkowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenia pieniężne uiszczane na rzecz PFRON. Dochód przeznaczony i wydatkowany na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie będzie podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2014
19
wrz

Istota:

Czy zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 4 oraz art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pokryte z dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora - MKiDN są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych, a więc czy w związku z opłatą na PFRON istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania oraz przestawiony stan faktyczny, skoro wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) sfinansowanesą w całości uzyskaną dotacją od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to dochód stanowiący równowartość tych wpłat nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy i Wnioskodawca z tytułu tych wpłat nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2014
4
cze

Istota:

Czy Wnioskodawca powinien zaliczyć kwoty umorzonych należności cywilnoprawnych z tytułu nienależytego wykorzystania kwoty przekazanego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych i technicznych na podstawie umowy wraz z ustawowymi odsetkami do przychodu świadczeniobiorców. podlegającemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co w konsekwencji nakłada na Wnioskodawcę obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C dla osób, wobec których zastosowano ww. ulgę?

Fragment:

Z art. 35a ust. 4 cyt. ustawy wynika, że minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje zadań, o których mowa w ust. 1, które mogą być finansowane ze środków Funduszu (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), uwzględniając w szczególności wymagania, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o dofinansowanie tych zadań, a także tryb postępowania i zasady ich dofinansowania ze środków Funduszu. Na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 96, poz. 861) podstawę dofinansowania zadań ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Zgodnie z art. 49e ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych środki Funduszu podlegają zwrotowi w kwocie wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej w nadmiernej wysokości lub ustalonej w wyniku kontroli w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości, określonej w drodze decyzji nakazującej zwrot wypłaconych środków wraz z odsetkami naliczonymi od tej kwoty, od dnia jej otrzymania, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.