Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Interpretacje podatkowe

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skoro wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, sfinansowane są w całości uzyskaną z budżetu państwa dotacją, to dochód stanowiący równowartość tych wpłat, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku.
Fragment:
W tym miejscu należy wskazać, że obowiązku dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie należy utożsamiać z podatkiem w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.), dlatego też przepis cytowanego art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma do tych wpłat zastosowania. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest bowiem funduszem celowym realizującym zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Należy również zwrócić uwagę, że wpłaty dokonywane na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mają charakter sankcyjny, z tytułu niezapewniania wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest samodzielną placówką naukowo-dydaktyczną. Celem Wnioskodawcy jest m.in. przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do działania w systemie ochrony zdrowia poprzez m.in. prowadzenie studiów podyplomowych, studiów doktoranckich, inicjowanie i prowadzenie działalności badawczej obejmującej badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych.
2018
27
mar

Istota:
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. wydatki sfinansowane dotacjami zwolnionymi z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku. Z kolei dochód przeznaczony na pokrycie kosztów reprezentacji związanych z realizacją celów statutowych w zakresie kultury podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.
Fragment:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest bowiem funduszem celowym realizującym zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Należy również zwrócić uwagę, że wpłaty dokonywane na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mają charakter sankcyjny, z tytułu niezapewniania wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest państwową instytucją kultury, wpisaną do rejestru państwowych instytucji kultury oraz do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem Wnioskodawcy jest upowszechnianie wartości historycznych... Działalność Wnioskodawcy finansowana jest z dotacji podmiotowej Ministra, wpływów z prowadzonej działalności statutowej, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. Ponadto, Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Muzeum pokrywa (finansuje) z otrzymanej dotacji.
2018
13
mar

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Fragment:
Biura 16 listopada 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 listopada 2016 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenia przyszłe: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą. Małżonek Wnioskodawczyni jest ubezpieczony w ZUS, jako osoba współpracująca. Posiada on orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. W związku z tym Wnioskodawczyni może ubiegać się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej: PFRON) do kosztów wynagrodzenia pracownika (męża). Aby starać się o dofinansowanie musi podpisać umowę o pracę z mężem (taki jest wymóg PFRON). Przy wniosku o dofinansowanie Wnioskodawczyni podaje kwotę kosztów pracy (która jest dofinansowana). W skład tej kwoty wchodzą: Wynagrodzenie brutto pracownika, Finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
2017
3
lut

Istota:
Zwolnienia od podatku dochodu ustalonego jako równowartość wydatków sfinansowanych środkami pochodzącymi z dotacji.
Fragment:
Obowiązku dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie należy utożsamiać z podatkiem w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), dlatego też przepis cytowanego art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma do tych wpłat zastosowania. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest bowiem funduszem celowym realizującym zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Należy również zwrócić uwagę, że wpłaty dokonywane na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mają charakter sankcyjny, z tytułu niezapewniania wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury, współprowadzoną przez Województwo i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem Wnioskodawcy jest prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki. Zadaniem Wnioskodawcy jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, edukacja kulturalna oraz upowszechnianie tradycji narodowych i regionalnych oraz ochrona dziedzictwa kulturalnego, organizowanie imprez i akcji kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem form muzycznych, umożliwianie wszechstronnego rozwoju osobowości, kształtowanie postaw i zasad współżycia społecznego oraz godne reprezentowanie kultury polskiej za granicą.
2016
10
mar

Istota:
Czy wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika od Wnioskodawcy z tytułu organizowanego przez pracodawcę przewozu do i z miejsca pracy stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350, z późn. zm.), a co za tym idzie, czy na podstawie art. 31 ww. ustawy Wnioskodawca zobowiązany jest do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu, pomimo, że część kosztów przewozu refunduje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)?
Fragment:
Mając na względzie treść cytowanych wyżej przepisów oraz przyjmując za Wnioskodawcą że samochód nie jest autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy Prawo o ruchu drogowym, stwierdzić należy, że finansowanie przez Wnioskodawcę oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przejazdów do i z miejsca pracy stanowi przychód tychże pracowników ze stosunku pracy. Jednakże stwierdzić należy, że wydatki finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pomocy dla pracowników - osób niepełnosprawnych stanowią świadczenia z zakresu rehabilitacji, w szczególności społecznej i zawodowej. Wobec tego finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dojazd do i z miejsca pracy, stanowi świadczenie na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych i korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na postawie art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem wartość nieodpłatnego świadczenia w postaci zorganizowanego przez Wnioskodawcę bezpłatnego transportu pracowników do pracy i z pracy stanowi dla pracowników, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w przejazdach, przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy, tj. ze stosunku pracy, ale tylko w części finansowanej przez Wnioskodawcę. Końcowo odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej wskazać należy, że interpretacja ta dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte jest wiążące.
2015
18
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku dochodowego dochodu ustalonego jako równowartość wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansowanych z dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Fragment:
Obowiązku dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie należy utożsamiać z podatkiem w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), dlatego też przepis cytowanego art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma do tych wpłat zastosowania. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest bowiem funduszem celowym realizującym zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Należy również zwrócić uwagę, że wpłaty dokonywane na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mają charakter sankcyjny, z tytułu niezapewniania wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Biblioteka jest instytucją kultury, dla której organizatorem jest Urząd Miasta. Prowadzi działalność kulturalną zgodnie z ustawą o organizacji i prowadzeniu działalności kultury. Celem statutowym Biblioteki jest: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie bibliotecznej, opracowywanie i publikowanie powiatowej bibliografii regionalnej, tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, prowadzenie prac instrukcyjno-metodycznych i szkoleniowych na rzecz bibliotek samorządowych powiatu.
2015
24
wrz

Istota:
Czy zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wpłaty wnoszone przez Muzeum na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), które w całości pokrywane są środkami z dotacji otrzymywanej z budżetu Województwa, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych ?
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2014 r. (data wpływu 17 kwietnia 2014 r.) – o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonanych ze środków otrzymanych dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 17 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonanych ze środków otrzymanych dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca, Muzeum jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Organizatorem Muzeum jest województwo, które zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum. Zgodnie ze statutem do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych w zakresie archeologii, geologii, etnografii, numizmatyki oraz sztuki. Muzeum gromadzi w szczególności zabytki archeologiczne począwszy od epoki kamienia do czasów nowożytnych, materiały dokumentacyjne w zakresie archeologii, a także zabytki geologiczne, etnograficzne, numizmatyczne oraz wytwory sztuki.
2014
28
wrz

Istota:
Czy wpłaty na PFRON stanowią dochód przeznaczony na cele działalności statutowej, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
Fragment:
Podsumowując, nie można zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że dochód przeznaczony i wydatkowany na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wolny będzie od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 17 ust. 1b tej ustawy, oraz że na równi z podatkami, w świetle art. 17 ust. 1b, należy traktować obowiązkowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenia pieniężne uiszczane na rzecz PFRON. Dochód przeznaczony i wydatkowany na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie będzie podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2014
21
wrz

Istota:
Czy zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 4 oraz art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pokryte z dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora - MKiDN są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych, a więc czy w związku z opłatą na PFRON istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania oraz przestawiony stan faktyczny, skoro wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) sfinansowanesą w całości uzyskaną dotacją od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to dochód stanowiący równowartość tych wpłat nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy i Wnioskodawca z tytułu tych wpłat nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2014
19
wrz

Istota:
Czy Wnioskodawca powinien zaliczyć kwoty umorzonych należności cywilnoprawnych z tytułu nienależytego wykorzystania kwoty przekazanego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych i technicznych na podstawie umowy wraz z ustawowymi odsetkami do przychodu świadczeniobiorców. podlegającemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co w konsekwencji nakłada na Wnioskodawcę obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C dla osób, wobec których zastosowano ww. ulgę?
Fragment:
Z art. 35a ust. 4 cyt. ustawy wynika, że minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje zadań, o których mowa w ust. 1, które mogą być finansowane ze środków Funduszu (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), uwzględniając w szczególności wymagania, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o dofinansowanie tych zadań, a także tryb postępowania i zasady ich dofinansowania ze środków Funduszu. Na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 96, poz. 861) podstawę dofinansowania zadań ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Zgodnie z art. 49e ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych środki Funduszu podlegają zwrotowi w kwocie wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej w nadmiernej wysokości lub ustalonej w wyniku kontroli w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości, określonej w drodze decyzji nakazującej zwrot wypłaconych środków wraz z odsetkami naliczonymi od tej kwoty, od dnia jej otrzymania, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
2014
4
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.