Państwowa Inspekcja Weterynaryjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Państwowa Inspekcja Weterynaryjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Stosowanie przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży z tytułu:1/ opłat pobieranych przez Inspektorat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną oraz lekarzy wolnej praktyki wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii2/ wynagrodzenia lekarzy weterynarii wolnej praktyki wyznaczonych do wykonywania czynności przez Powiatowego Lekarza Weterynarii3/ usług lekarskich świadczonych przez lekarzy weterynarii wolnej praktyki

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zmian.) – po zweryfikowaniu informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chełmie zawartej w piśmie Nr PP/443-35/04 z dnia 23 lipca 2004 roku na złożone zapytanie wyjaśniam co następuje. Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w piśmie Ministra Finansów nr PP1/811-471/PELM-276/04KSz z dnia 16.06.2004r. Skierowanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w niektórych przypadkach świadczenie usług przez lekarzy weterynarii nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Inspekcja Weterynaryjna realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. Inspekcją kieruje Główny Lekarz Weterynarii będący centralnym organem administracji rządowej. Zadania Inspekcji wykonują m.in. wojewódzkie i powiatowe inspektoraty weterynarii, które są państwowymi (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy czynności (zadania ustawowo nałożone na Inspekcję Weterynarii) wykonywane przez Inspekcję Weterynarii jak i lekarzy weterynarii (niebędących pracownikami Inspekcji na zlecenie, pod nadzorem i w imieniu Inspekcji) podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) Na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 30 kwietnia 2004 r. uzupełnione pismem z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie udzielenia informacji odnośnie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną bądź w jej imieniu Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrz. informuje : Usługi weterynaryjne (PKWiU 85.2 ) należą do usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (ex 85 PKWiU). Na podstawie art. 41 ust. 2 i załącznika Nr 3 poz. 152 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej – wyłącznie świadczone przez instytucje, których usługi te nie są zwolnione od podatku są opodatkowane w wysokości 7 %. Ponieważ zwolnieniu z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 i załącznika Nr 4 poz. 9 (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy czynności (zadania ustawowo nałożone na Inspekcję weterynarii) wykonywane przez lekarzy weterynarii (niebędących pracownikami Inspekcji) na zlecenie, pod nadzorem i w imieniu Inspekcji podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) W związku z pisemną informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świebodzinie z dnia 26 maja 2004 r., Nr PP/44/KO/420/2004 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 7 maja 2004 r., uzupełnione pismem z dnia 18 maja 2004 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze na podstawie art. 14 b § 2 cyt. ustawy dokonuje zmiany ww. informacji. Z zapytania wynika, że Powiatowy Inspektorat Weterynarii jest jednostką budżetową administracji rządowej, wykonującą zadania Powiatowego Lekarza Weterynarii (Organu Inspekcji) nałożone ustawą z 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287). Na podstawie ww. ustawy, do wykonywania określonych zadań własnych Organ Inspekcji może wyznaczyć lekarzy weterynarii nie będących jego pracownikami. Czynności wykonywane przez osoby wyznaczone (...)

2011
1
sty

Istota:

Wnoszę o udzielenie informacji dotyczącej stosowania art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) a mianowicie czy Powiatowy Lekarz Weterynarii w XXX zawierając w imieniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w XXX umowy z lekarzami weterynarii nie będącymi pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej i prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek na świadczenie usług określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. nr 33, poz. 287) jest podatnikiem podatku VAT czy nie, oraz czy wysokości opłat i wynagrodzenia określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywania informacji Komisji Europejskiej (Dz. U. nr 100, poz. 1019) i Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie warunków wynagrodzenia i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez organ Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U nr 214, poz. 2091) zawierają podatek VAT czy należy go doliczać do wysokości opłaty lub wynagrodzenia?Stosownie do art.16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej, jeżeli powiatowy lekarz weterynarii z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji, może :1) wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do:a) ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych,b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami, oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia, d) sprawowania nadzoru na d ubojem zwierząt, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, e) badania mięsa zwierząt łownych, f) sprawowania nadzoru nad zbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia, g) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich, h) sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołóstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz produktów akwakultury, ślimaków i żab, i) sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych, j) pobierania próbek do badań, k) sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią, 2 wyznaczyć osoby niebędące pracownikami Inspekcji, posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych. Wyznaczenie do wykonywania czynności następuje w drodze decyzji administracyjnej powiatowego lekarza weterynarii określającej rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania. W celu możliwości wykonywania czynności wyznaczonych niezbędne jest także zawarcie umowy pomiędzy organem Inspekcji Weterynaryjnej tj. Powiatowym Lekarzem Weterynarii w XXX a osobą wyznaczoną. Umowa ta określa w szczególności sposób, zakres i miejsce wykonywania czynności, wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz terminy płatności. Wysokość opłat nie jest dowolna lecz wynika z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywania informacji komisji Europejskiej (Dz. U. Nr 100, poz. 1019). Wysokość wynagrodzenia lekarza weterynarii określa natomiast Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie warunków wynagrodzenia i wysokości wynagrodzenia za wykonywania czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez organ Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. 214, poz. 2091). Nie ulega wątpliwości, iż czynności wykonywane przez osoby wyznaczone wykonywane są w imieniu państwa, oraz że działania osoby upoważnionej powinny być traktowane jako działania organu Inspekcji, który udzielił upoważnienia. Stosownie do art. 5 ust. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wszystkie powierzone czynności wykonywane są pod nadzorem i w imieniu organów Inspekcji. Upoważnienie wywiera jedynie ten skutek, że zmienia się osoba wykonująca kompetencje organu administracji publicznej.Mając na względzie powyższe, podstawową kwestią jest wyjaśnienie, o jakich czynnościach, które mogą być realizowane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, jest mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Czy chodzi tu o czynności z zakresu zadań organów Inspekcji Weterynaryjnej, które mogą być realizowane w drodze zawarcia umowy cywilnoprawnej, czy też jedynie o czynności spoza zakresu tych zadań ( np. badania laboratoryjne realizowane na zlecenie podmiotu prywatnego przez Zakłady Higieny Weterynaryjnej). Wykładnia językowa przepisu nie daje w tym zakresie jednoznacznej odpowiedzi, zaś uzasadnienie do ustawy, które powinno być pomocne w tym względzie stanowi jedynie iż "zgodnie z dyrektywą organy władzy publicznej zostały wyłączone z definicji podatnika". Kolejną kwestią jest wyjaśnienie, czy w przypadku umowy zawartej na podstawie art. 16 ust. 3 możemy mówić o umowie o charakterze cywilnoprawnym. Umowa zawarta na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej posiada bowiem cechy umowy o charakterze publicznoprawnym. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawiałby fakt, iż umowa ta rozwija postanowienia aktu administracyjnego powierzającego wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej, dochowanie zaś jej postanowień ze strony osoby wyznaczonej zagwarantowane jest środkami administracyjnymi ( art. 16 ust. 6 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej), oraz objęte jest nadzorem ze strony powiatowego lekarza weterynarii. W przypadku przyjęcia takiego stanowiska postanowienia umowy nie podlegałyby ocenie sądów cywilnych, a jedynie kontroli sądów administracyjnych. Na zakończenie należy podnieść w ogóle zasadność ewentualnego opodatkowania czynności urzędowych z zakresu weterynarii. Pozwolę sobie wyrazić opinię, iż czynności te jako zadania przyjęte do realizacji przez państwo w celu zaspokojenia potrzeb społecznych w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego powinny być zwolnione z podatku od towarów i usług. Należy przypomnieć, iż konieczność korzystania przez organy administracji weterynaryjnej z pomocy prywatnych lekarzy weterynarii przy wykonywaniu zadań urzędowych wynika z braku możliwości finansowych państwa ( niewystarczającej liczby etatów, które zapewniłyby realizację wszystkich zadań przejętych przez państwo w dziedzinie weterynarii).Nieracjonalne będzie przyjęcie zasady, zgodnie z którą czynności wykonywane przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji, ale działające z jej upoważnienia są opodatkowane, zaś te same czynności wykonywane przez pracowników Inspekcji nie są obłożone takim podatkiem. Dodatkowe opodatkowanie podmiotów gospodarczych od czynności urzędowych spowodować może także nierówną pozycję tych podmiotów na rynku wspólnotowym.

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 12.05.2004r. Znak: PIW.PFK-330/1/2004 uzupełnione pismem z dnia 03.06.2004r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju działając na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia. W wyżej wymienionym piśmie wnosi się o udzielenie informacji w zakresie:- czy Powiatowy Lekarz Weterynarii wykonując postanowienia art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287) jest podatnikiem podatku od towarów i usług w związku z zawieraniem w imieniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii umowy z lekarzami weterynarii nie będącymi pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, a prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek, oraz- czy wysokość opłat i wynagrodzenia określone w dwóch rozporządzeniach ministra Rolnictwa i (...)