Pamięć kasy rejestrującej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pamięć kasy rejestrującej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
10
maj

Istota:

Obowiązek dokonania odczytu pamięci kasy rejestrującej w związku z wykreśleniem z CEIDG.

Fragment:

Mając powyższe na uwadze – zdaniem tutejszego organu – w przedstawionym opisie sprawy, w przypadku, gdy Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonał wykreślenia Pani z rejestru podatników, to należy uznać, że należało dokonać odczytu pamięci kasy rejestrującej, zgodnie z regulacjami zawartymi w powołanym wcześniej § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. W świetle powyższego, oceniając całościowo przedstawione przez Panią stanowisko uznano je za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2012
9
lis

Istota:

Użytkowanie kas rejestrujących.

Fragment:

Ze względu na stopień zużycia fizycznego kasy i wysokie koszty wymiany modułu fiskalnego nieopłacalne jest dalsze wykorzystywanie tych kas w działalności, zatem zakupiono nowe kasy, które są zgłoszone do urzędu skarbowego. Zgodnie z § 2 pkt 6 rozporządzenia, przez moduł fiskalny kasy rozumie się urządzenie ewidencjonujące obrót i wyliczające kwoty podatku należnego, a także sterujące w jednoznaczny sposób wydrukiem wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę oraz wyświetlaczem kasy. Natomiast w myśl § 2 pkt 10 rozporządzenia, pod pojęciem pamięci fiskalnej kasy rozumie się urządzenie umieszczone w twardej nieprzezroczystej masie, umożliwiające trwały jednokrotny zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia. Na podstawie § 7 ust. 8 rozporządzenia, zakończenie pracy w trybie fiskalnym przez każdą kasę lub wymiana pamięci fiskalnej kasy wymaga dokonania, z udziałem pracownika urzędu skarbowego, czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy, z której sporządza się protokół według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Pamięć fiskalna podlegająca wymianie, po dokonanych czynnościach określonych w ust. 8, jest przechowywana zgodnie z ust. 1 pkt 8 przez podatnika w warunkach umożliwiających jej odczyt.

2011
1
kwi

Istota:

Czy po dokonaniu odczytu zawartości pamięci fiskalnej można kasę rejestrującą wraz z pamięcią zniszczyć?Czy mam obowiązek wymontowania i przechowywania pamięci fiskalnej?

Fragment:

Z powyższego wynika, że ustawodawca szczególną ochroną objął pamięć kasy rejestrującej jako elementu, w którym trwale zapisane zostały dane dotyczące obrotu i kwot podatku należnego bez możliwości ich likwidacji (zgodnie z § 1 rozporządzenia) Ustawodawca wypowiadając się na temat likwidacji pamięci fiskalnej uznał, iż jest ona elementem tak istotnym, iż konieczne jest uregulowanie kwestii z nią związanych w drodze rozporządzenia. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Interpretacja dotyczy stanu prawnego na dzień wydania i traci swą ważność z dniem zmiany przepisów.

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy po przesłaniu informacji do Urzędu Skarbowego o terminie likwidacji kasy po upływie terminu przechowywania pamięci kas fiskalnych, Podatnik winien otrzymać pisemną zgodę na dokonanie czynności związanych z likwidacją pamięci fiskalnej kasy rejestrującej.

Fragment:

Natomiast warunki stosowania tych kas przez podatników określają przepisy Rozporządzenia, które mimo, iż zostało wydane na podstawie ustawy, która utraciła już moc, to - stosownie do art. 165 ustawy o VAT - obowiązuje nadal. W złożonym wniosku Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy po przesłaniu informacji do Urzędu Skarbowego o terminie likwidacji kasy po upływie terminu przechowywania pamięci kas fiskalnych, Podatnik winien otrzymać pisemną zgodę na dokonanie czynności związanych z likwidacją pamięci fiskalnej kasy rejestrującej. Zgodnie z § 5 ust. 9 Rozporządzenia pamięć fiskalna podlegająca wymianie, po dokonanych czynnościach określonych w załączniku nr 4 do Rozporządzenia, jest przechowywana przez producenta lub importera przez okres 3 miesięcy od daty ich dokonania, a po tym okresie - komisyjnie zniszczona. Pojęcie pamięci fiskalnej kasy zostało zdefiniowane w § 1 pkt 9 Rozporządzenia. Terminem tym określa się urządzenie umieszczone w twardej nieprzezroczystej masie, umożliwiające trwały jednokrotny zapis danych dopuszczonych programem pracy kasy bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia.

2011
1
mar

Istota:

Czy towary sprzedawane w kiosku powinny być ewidencjonowane na kasie rejestrującej i ujęte na paragonie w postaci grup towarowych, czy należy rejestrować je szczegółowo z podaniem konkretnej nazwy danego towaru?

Fragment:

Nr 108, poz. 948 z późn. zmian.) paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby podatnika, numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP), numer kolejny wydruku, datę i czas (godzinę i minutę) sprzedaży, nazwę towaru lub usługi, cenę jednostkową towaru lub usługi, ilość i wartość sprzedaży, wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszczególnych stawek, wartość sprzedaży zwolnionej z podatku, łączną kwotę podatku, łączną kwotę należności, kolejny numer paragonu fiskalnego, kolejny numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym, logo fiskalne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, oraz numer unikatowy pamięci fiskalnej kasy, Wprawdzie przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia nazwa towaru oraz nie określają źródła stosowania nazw towarów, jednakże przez nazwę towaru lub usługi należy rozumieć nazwę jednostkową - tj. nazwę mającą tylko jeden desygnat. Oznacza to, że stosowana na paragonie fiskalnym nazwa winna być przypisana sprzedawanemu towarowi i jednoznacznie go identyfikować. Używanie nazw grup towarowych lub usługowych zamiast jednoznacznie definiującej towar lub usługę nazwy indywidualnej jest naruszeniem obowiązujących przepisów.

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy terminu przechowywania modułu pamięci fiskalnej kasy w przypadku likwidacji kasy.

Fragment:

Nr 137, poz. 926 ze zm.), w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. informuje: Stosownie do § 5 ust. 1 pkt 7 i 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.) podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani do dokonywania wydruku wszystkich emitowanych przez kasę dokumentów i ich kopii na taśmie papierowej z rolki oraz przechowywania kopii dokumentów kasowych przez okres wymagany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). W myśl art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin płatności podatku – art. 70 § 1 Ordynacji. Również pięcioletni termin przechowywania dowodów księgowych i dokumentów wynika z art. 74 ustawy o rachunkowości. Natomiast stosownie do § 5 ust. 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz.