IBPP4/4512-179/15/PK | Interpretacja indywidualna

Solidarna odpowiedzialność przy obrocie paliwami płynnymi
IBPP4/4512-179/15/PKinterpretacja indywidualna
 1. odpowiedzialność solidarna
 2. paliwo
 1. Podatek od towarów i usług (VAT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 8 czerwca 2015 r. (data wpływu 11 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 17 lipca 2015 r. (data wpływu 22 lipca 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie solidarnej odpowiedzialności przy obrocie paliwami płynnymi – jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie solidarnej odpowiedzialności przy obrocie paliwami płynnymi. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 17 lipca 2015 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 7 lipca 2015 r. znak: IBPP4/4512-179/15/PK.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na obrocie paliwami płynnymi tj. towarami wymienionymi pod pozycją 10 w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług. Obrót paliwami dokonywany jest na własnych stacjach paliw oraz poprzez sprzedaż hurtową za pomocą własnych cystern.

Wnioskodawca planuje zawarcie umowy sprzedaży z podmiotem, który będzie mu sprzedawał paliwa (zwany dalej Sprzedawcą). Sprzedawca:

 • wpisany jest na listę producentów i handlowców prowadzoną przez Agencję Rezerw Materiałowych,
 • posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi oraz koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą i będzie podmiotem sprowadzającym paliwo na terytorium RP w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego z krajów UE, oraz w ramach importu z krajów spoza Unii Europejskiej,

Sprzedawca będzie „handlowcem” w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1695) i z tego tytułu będzie na nim ciążył obowiązek tworzenia zapasów obowiązkowych paliw i ponoszenia opłaty produktowej.

Sprzedawca będzie „podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy” w rozumieniu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. nr 169 poz. 119 z 2006 roku z późn. zmianami) i z tego tytułu będzie na nim ciążył obowiązek realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego.

Ponadto Sprzedawca figuruje w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1. ustawy o podatku od towarów i usług tj. wykazie prowadzonym przez Ministerstwa Finansów i posiada wpłaconą kaucję gwarancyjną w wysokości 3 000 000 zł. Zakładamy, że wartość zakupu w danym miesiącu od Sprzedawcy przekroczy kwotę 50 000,00 zł.

Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 105a ust. 1 stanowi, że podatnik na rzecz którego dokonano dostawy towarów odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika.

Z kolei art. 105a ust. 3 pkt 3 stanowi, że przepisu art. 105b ust. 1 nie stosuje się jeżeli na dzień dokonania dostawy towarów łącznie spełnione były następujące warunki:

 1. podmiot dokonujący dostawy towarów, o którym mowa w ust. 1, był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1,
 2. wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1, odpowiada co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 3 000 000 zł.

Obecnie Wnioskodawca nie ma żadnych podstaw podejrzewać, że Sprzedawca całą kwotę podatku przypadającą na dokonaną na rzecz Wnioskodawcy dostawę paliw lub jej części nie wpłaci na rachunek urzędu skarbowego.

Na dzień dokonania dostawy towarów warunki wynikające z art. 105a ust. 3 pkt 3 Ustawy są i będą spełnione.

Wiedzę w zakresie prawidłowo złożonej kaucji gwarancyjnej przez dostawcę Wnioskodawca opiera i będzie opierał wyłącznie na podstawie wykazu o którym mowa w art. 105c ust. 1 Ustawy.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

Nabywane przez Wnioskodawcę paliwa będą wykorzystywane:

 1. do sprzedaży na stacjach paliw własnych,
 2. do sprzedaży hurtowej oraz do klientów ostatecznych (żwirownie, piaskownie, firmy transportowe, stacje paliw),
 3. do realizacji wygranych przetargów publicznych jednostek samorządowych w zakresie dostaw paliw.

Wyżej wymienione czynności są opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 23 %.

Wnioskodawca nabywał będzie benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych oraz oleje opałowe - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

Dostawca od którego Wnioskodawca nabywał będzie paliwa ma obecnie i miał przed dniem 1 lipca 2015 roku złożoną kaucję gwarancyjną o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w wysokości 3 000 000 zł. Natomiast do końca września 2015 roku będzie miał uzupełnioną kaucję gwarancyjną do wysokości 10 000 000 zł (zapis ten jest zawarty w umowie handlowej). W przypadku nie spełnienia wyżej wymienionego wymogu przez dostawcę Wnioskodawca nie będzie składać zamówień i realizować umowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Jeżeli Wnioskodawca będzie nabywał paliwa od Sprzedawcy, który na dzień dokonania dostawy spełnił warunki wynikające z art. 105a ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług:

 • podmiot dokonujący dostawy towarów, o którym mowa w ust. 1, był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1,
 • wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1, odpowiada co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 3 000 000 zł.

-to czy zgodnie ze wskazanym powyżej przepisem, przepis art. 105a ust. 1 (solidarna odpowiedzialność nabywcy) nie będzie miał zastosowania, a Wnioskodawca nie będzie odpowiedzialny solidarnie ze Sprzedawcą za zaległości podatkowe Sprzedawcy i będzie zwolniony całkowicie z odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy na podstawie art. 105a ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu):

W stosunku do Wnioskodawcy, który będzie nabywał paliwa od podmiotu wymienionego w wykazie o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i jednocześnie wysokość kaucji złożonej przez tego sprzedawcę będzie wynosić 3 000 000,00 zł oraz do końca września 2015 roku uzupełni kaucję do wysokości 10 000 000,00 zł, albo wysokość kaucji odpowiadać będzie co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz Wnioskodawcy z zachowaniem przepisu w art. 105b pkt 2, to wówczas przepis art. 105a ust. 1 nie będzie miał zastosowania, Wnioskodawca nie będzie odpowiadał solidarnie wraz ze Sprzedającym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Dostawa towarów mieści się w definicji sprzedaży, określonej w pkt 22 powołanego artykułu, który stanowi, iż sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Od 1 października 2013r. wprowadzono instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy w zakresie dostaw towarów wymienionych w dodanym do ustawy o VAT załączniku nr 13 (towary wrażliwe), tj.:

 • niektórych wyrobów stalowych nieobjętych mechanizmem odwrotnego obciążenia,
 • paliw,
 • złota nieobrobionego.

Odpowiedzialność solidarną podatnika z podmiotem dokonującym dostawy reguluje przepis art. 105a ustawy. I tak na mocy art. 105a ust. 1 podatnik, o którym mowa w art. 15, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika, jeżeli:

 1. wartość towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 000 zł, oraz
 2. w momencie dokonania dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Podatnik miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego, jeżeli okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki, na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej (art. 105a ust. 2).

Odpowiedzialność podatkowa nabywcy będzie miała zastosowanie w odniesieniu do transakcji o dużej wartości, tj. w przypadku gdy wartość nabywanych towarów wrażliwych od jednego dostawcy, bez kwoty podatku, przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 000 zł.

Przesłanka do zastosowania tej instytucji wystąpi, gdy w momencie dokonania dostawy towarów wrażliwych, nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Ustawodawca określił zatem w ww. przepisie sytuacje kiedy mogą wystąpić uzasadnione podstawy do tego aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego. Są to m.in. przypadki, gdy okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki na jakich została ona dokonana odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej. Zwrócić jednak należy uwagę na fakt, że nie będzie podstaw do zastosowania odpowiedzialności, jeżeli np. niska cena zastosowana w danej transakcji jest wynikiem przyznanego nabywcy stosowanego w praktyce handlowej rabatu.

Na podstawie art. 105a ust. 3 ustawy, przepisu ust. 1 nie stosuje się:

1.do nabycia towarów, o których mowa w poz. 10 załącznika nr 13 do ustawy, jeżeli:

 1. nabycie to jest dokonywane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających te towary, do napędu tych pojazdów,
 2. dostawy tych towarów dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych, lub

2.jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podmiotu dokonującego dostawy towarów, o którym mowa w ust. 1, w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej, lub

3.jeżeli na dzień dokonania dostawy towarów łącznie były spełnione następujące warunki:

 1. podmiot dokonujący dostawy towarów, o którym mowa w ust. 1, był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1,
 2. wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1, odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej:
  • 3 000 000 zł - w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-21 załącznika nr 13 do ustawy,
  • 10 000 000 zł - w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy.

Jeżeli podatnik wykaże, że okoliczności lub warunki, o których mowa w ust. 2, nie miały wpływu na niezapłacenie podatku, przepisu ust. 1 nie stosuje się.

W myśl art. 105a ust. 4 ustawy, jeżeli podatnik wykaże, że okoliczności lub warunki, o których mowa w ust. 2, nie miały wpływu na niezapłacenie podatku, przepisu ust. 1 nie stosuje się.

Warto tu mieć na uwadze, że do 30 czerwca 2015 r. art. 105a ust. 3 pkt 3 miał następujące brzmienie:

Przepisu ust. 1 nie stosuje się: jeżeli na dzień dokonania dostawy towarów łącznie były spełnione następujące warunki:

 1. podmiot dokonujący dostawy towarów, o którym mowa w ust. 1, był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1,
 2. wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1, odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 3 000 000 zł.

W myśl art. 105b ust. 1 i 2 ustawy przed nowelizacją (tj. do 30 czerwca 2015 r.) podmiot dokonujący dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nieposiadający zaległości podatkowych, może złożyć w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku w związku z dokonywaniem dostaw tych towarów. Warunek nieposiadania zaległości podatkowych ocenia się według stanu na dzień składania kaucji gwarancyjnej.

Wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, z tym że nie może być niższa niż 200 000 zł.

Natomiast od 1 lipca 2015 r. art. 105b ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy stanowi, że podmiot dokonujący dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nieposiadający zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa może złożyć w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę w związku z dokonywaniem dostaw tych towarów oraz powstałych po wniesieniu kaucji gwarancyjnej zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Warunek nieposiadania zaległości podatkowych ocenia się według stanu na dzień składania kaucji gwarancyjnej.

Wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, z tym że nie może być niższa niż 1 000 000 zł - w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy (benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych, oleje opałowe oraz oleje smarowe - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym).

Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi w formie elektronicznej wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, które złożyły kaucję gwarancyjną. Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 105c ust. 1 i ust. 2 ustawy).

W celu uwolnienia się od odpowiedzialności na podstawie przesłanki wynikającej z art. 105a ust. 4 ustawy, nabywca powinien wskazać dowody, że pomimo tego, że okoliczności towarzyszące danej dostawie towarów lub warunki na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności i warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, nie miało to wpływu na niezapłacenie podatku przez sprzedawcę.

Stosownie do art. 105c ust. 5 i 6 ustawy - w brzmieniu do 30 czerwca 2015 r. - w przypadku stwierdzenia, że złożona przez podmiot, o którym mowa w art. 105b ust. 1, kaucja gwarancyjna:

 1. jest co najmniej o 20% niższa od jednej piątej kwoty podatku należnego od wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, dokonanej przez niego w danym miesiącu, lub
 2. jest niższa niż 200 000 zł

-naczelnik urzędu skarbowego z urzędu usuwa ten podmiot z wykazu.

Przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli wysokość kaucji gwarancyjnej wynosi co najmniej 3 000 000 zł.

Natomiast zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem ww. przepisów w przypadku stwierdzenia, że złożona przez podmiot, o którym mowa w art. 105b ust. 1, kaucja gwarancyjna:

1.jest co najmniej o 20% niższa od jednej piątej kwoty podatku należnego od wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, dokonanej przez niego w danym miesiącu, lub

2.jest niższa niż:

 1. 200 000 zł - w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-21 załącznika nr 13 do ustawy,
 2. 1 000 000 zł - w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy

-naczelnik urzędu skarbowego z urzędu usuwa ten podmiot z wykazu.

Przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli wysokość kaucji gwarancyjnej wynosi co najmniej:

 1. 3 000 000 zł - w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-21 załącznika nr 13 do ustawy;
 2. 10 000 000 zł - w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy.

Zgodnie z art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 605) podmioty, które przed dniem 1 lipca 2015 r. złożyły kaucję gwarancyjną, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, i kaucja ta została przyjęta przed tym dniem, dokonujące od dnia 1 lipca 2015 r. dostawy towarów, o których mowa w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy wymienionej w art. 1, są obowiązane do dnia 30 września 2015 r. podwyższyć kaucję gwarancyjną do wysokości wynikającej z art. 105b ust. 2 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Do dnia podwyższenia kaucji gwarancyjnej, nie później jednak niż do dnia 30 września 2015 r., w przypadkach, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 105a ust. 3 pkt 3 lit. b, art. 105b ust. 2 i ust. 5 pkt 3, art. 105c ust. 5 pkt 2, ust. 6 i ust. 9 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

W okresie do dnia podwyższenia kaucji gwarancyjnej do wysokości 10 000 000 zł, nie później jednak niż do dnia 30 września 2015 r., w przypadku gdy podmioty, które przed dniem 1 lipca 2015 r. wniosły kaucję gwarancyjną, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, w wysokości 3 000 000 zł i kaucja ta została przyjęta przed dniem 1 lipca 2015 r., dokonują od tego dnia dostawy towarów, o których mowa w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy wymienionej w art. 1, stosuje się przepisy art. 105a ust. 3 pkt 3 i art. 105c ust. 5 i 6 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Jak wynika z dokonanej wyżej analizy przepisy art. 105a ust. 3 i ust. 4 ustawy zawierają katalog przesłanek, które umożliwiają wyłączenie od stosowania odpowiedzialności podatkowej nabywcy. Należy podkreślić, że dla uwolnienia się od odpowiedzialności podatkowej przez nabywcę wystarczy spełnienie przesłanek zawartych w art. 105a ust. 3 pkt 1, pkt 2 lub pkt 3 albo w ust. 4 ustawy.

Stosownie do powyższego nabywca „może się wyłączyć” z odpowiedzialności solidarnej, jeżeli kupił towary od podmiotu wymienionego na dzień dokonania dostawy towarów w prowadzonym przez Ministra Finansów w formie elektronicznej i opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną i wysokość złożonej kaucji była odpowiednia, tj. odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika - nie mniej niż 1 000 000 zł w przypadku paliw (200 000 zł do dnia 30 września 2015 r. w przypadku dostawców, którzy wpłacili kaucje gwarancyjną przed 1 lipca 2015 r. - tj. przed dniem nowelizacji przepisów w zakresie odpowiedzialności solidarnej - i kaucja ta przed tym dniem została przyjęta) lub wynosiła co najmniej 10 000 000 zł w przypadku paliw (3 000 000 zł do dnia 30 września 2015 r. w przypadku dostawców, którzy wpłacili kaucje gwarancyjną przed 1 lipca 2015 r. - tj. przed dniem nowelizacji przepisów w zakresie odpowiedzialności solidarnej - i kaucja ta przed tym dniem została przyjęta).

Zatem wyłączenie z odpowiedzialności solidarnej następuje w przypadku gdy nabycie towarów, o których mowa w poz. 10 załącznika nr 13 do ustawy, jest dokonywane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających te towary, do napędu tych pojazdów oraz gdy dostawy tych towarów dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych. Przy czym mając na uwadze opis sprawy tj. masowy obrót paliwami ww. wyłączenie w tym przypadku z przyczyn praktycznych nie znajdzie zastosowania.

Wyłącznie nabywcy z solidarnej odpowiedzialności następuje również w przypadku gdy powstanie zaległości podatkowych nie było spowodowane uczestniczeniem podmiotu dokonującego dostawy towarów - o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy - w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej. Przy czym należy zastrzec, że ustalenie ww. faktu możliwe jest wyłącznie w drodze postępowania dowodowego.

Przy czym co najistotniejsze z punktu widzenia zadanego pytania, jeżeli Wnioskodawca nabywa towary wskazane w poz. 10 i 11 załączniku nr 13 do ustawy od podmiotu wymienionego w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy i wysokość kaucji gwarancyjnej złożonej przez ten podmiot odpowiada co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz Wnioskodawcy lub kaucja ta wynosi co najmniej 10 000 000 zł (3 000 000 zł do dnia 30 września 2015 r. w przypadku dostawców, którzy wpłacili kaucje gwarancyjną przed 1 lipca 2015 r. - tj. przed dniem nowelizacji przepisów w zakresie odpowiedzialności solidarnej - i kaucja ta przed tym dniem została przyjęta), to odpowiedzialność Wnioskodawcy za zaległości podatkowe dostawcy jest wyłączona. Należy jednak podkreślić, że wskazane wyżej warunki muszą być spełnione łącznie na dzień dokonania dostawy tych towarów.

Tym samym jeżeli Wnioskodawca będzie nabywał paliwa od Sprzedawcy, który na dzień dokonania dostawy spełnił warunki wynikające z art. 105a ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług:

 • podmiot dokonujący dostawy towarów, o którym mowa w ust. 1, był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1,
 • wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1, odpowiada co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika (nie mniej niż 200 000 zł do dnia 30 września 2015 r. - w przypadku dostawców, którzy wpłacili kaucje gwarancyjną przed 1 lipca 2015 r. i kaucja ta przed tym dniem została przyjęte - i nie mniej niż 1 000 000 zł po tej dacie) lub kaucja ta wynosiła co najmniej 3 000 000 zł do 30 września 2015 r. (w przypadku dostawców, którzy wpłacili kaucje gwarancyjną przed 1 lipca 2015 r. i kaucja ta przed tym dniem została przyjęte) i 10 000 000 zł po tej dacie.

-następuje wyłączenie odpowiedzialność Wnioskodawcy za zaległości podatkowe dostawcy.

Reasumując mając na uwadze - jak wskazano w opisie sytuacji - że dostawca Wnioskodawcy obecnie ma wpłacona (przed 1 lipca 2015 r.) kaucję gwarancyjną w wysokości 3 000 000 zł i na dzień dostawy towarów figuruje w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. ustawy, oraz do 30 września uzupełni kaucję do kwoty 10 000 000 zł albo wysokość kaucji będzie odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz Wnioskodawcy, z zachowaniem przepisu art. 105b ust. 2, to będzie on zwolniony z solidarnej odpowiedzialności.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Informuje się, jednocześnie, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej pytania nr 1. Natomiast w zakresie pozostałych pytań zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odpowiedzialność solidarna
IBPBI/2/423-588/14/CzP | Interpretacja indywidualna

paliwo
IPPP3/4512-16/15-2/KB | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/4512-179/15/PK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.