IBPP4/443-469/14/PK | Interpretacja indywidualna

Solidarna odpowiedzialność przy obrocie paliwami płynnymi
IBPP4/443-469/14/PKinterpretacja indywidualna
 1. odpowiedzialność solidarna
 2. paliwo
 1. Podatek od towarów i usług (VAT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 30 września 2014 r. (data wpływu 7 października 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie solidarnej odpowiedzialności przy obrocie paliwami płynnymi – jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie solidarnej odpowiedzialności przy obrocie paliwami płynnymi.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (podatnik) jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą polegającą m. in. na obrocie paliwami, tj. towarami wymienionymi pod poz. 10 w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 za zm. - dalej Ustawa) tj. benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (dalej Towary). Obrót paliwami dokonywany jest na własnych stacjach paliw oraz poprzez sprzedaż hurtową za pomocą własnych pojazdów do transportu paliw. W celu realizacji ww. czynności sprzedaży Wnioskodawca dokonuje nabycia Towarów za pomocą własnych autocystern i naczep ciężarowych do przewozu paliw płynnych (benzyny silnikowe, oleje napędowe), bądź za pomocą pojazdów dostawcy (gazy) od podmiotów figurujących w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 Ustawy, tj. wykazie podmiotów prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych i posiadających wpłaconą kaucję gwarancyjną w wysokości 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych). W dniu dostawy podmiot dokonujący dostawy weryfikowany jest pod względem występowania w ww. wykazie.

Wartość zakupu Towarów w danym miesiącu od jednego podmiotu (dostawcy) przekracza kwotę 50.000 zł. W momencie nabywania Towarów Wnioskodawca nie posiada wiedzy (nie ma podstaw aby każdego potencjalnego dostawcę podejrzewać) czy cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na moją rzecz dostawę Towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego zważywszy, że podmioty dokonujące dostawy figurują w wykazie prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Wnioskodawca nie posiada wiedzy czy ewentualne powstanie zaległości podatkowych u dostawcy nie wiąże się bądź nie będzie wiązało się z uczestnictwem podmiotu dokonującego dostawy Towarów, w nierzetelnym rozliczaniu podatku VAT w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Wnioskodawca planuje również zakup towarów o których mowa w poz. 10 załącznika nr 13 Ustawy od podmiotów figurujących w wykazie prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych, lecz posiadających kaucję gwarancyjną w kwocie od 200.000 zł do 3.000.000 zł.

Wątpliwości powstałe dotyczą zakresu zastosowania przepisu art. 105a ust. 3 pkt 3 Ustawy.

Art. 105a ust. 1 Ustawy stanowi, że podatnik na rzecz którego dokonano dostawy Towarów odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika.

Natomiast art. 105a ust. 3 pkt 3 Ustawy stanowi, ze przepisu art. 105a ust. 1 nie stosuje się, jeżeli na dzień dokonania dostawy Towarów łącznie spełnione były następujące warunki:

 • podmiot dokonujący dostawy Towarów, o których mowa w ust. 1, był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust 1 Ustawy,
 • wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1 Ustawy odpowiada co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 3.000.000 zł.

Na dzień dokonania dostawy Towarów warunki wynikające z art. 105a ust. 3 pkt 3 Ustawy są i będą spełnione.

Wiedzę w zakresie prawidłowo złożonej kaucji gwarancyjnej przez dostawcę Wnioskodawca opiera i będzie opierał wyłącznie na podstawie wykazu o którym mowa w art. 105c ust. 1 Ustawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1.Jeżeli Wnioskodawca nabywa Towary od podmiotu, który na dzień dokonania dostawy Towarów spełnił następujące warunki wynikające z art. 105a ust. 3 pkt 3 Ustawy:

 • podmiot dokonujący dostawy Towarów, o których mowa w poz. 10 załącznika nr 13 do Ustawy był wymieniony w wykazie podmiotów dokonujących dostawy Towarów o którym mowa w art. 105a ust. 3 pkt 3 lit. a i 105c, ust.1 Ustawy,
 • wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1, odpowiada co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającego na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 3.000.000 zł,

-to czy zgodnie z wskazanym powyższej przepisem, przepis art. 105a ust. 1 nie będzie miał zastosowania a Wnioskodawca nie będzie odpowiedzialny solidarnie z dostawcą za zaległości podatkowe dostawcy i będzie zwolniony całkowicie z odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy na podstawie art. 105a ust. 3 Ustawy...

2.Czy Wnioskodawca odpowiada za zaległości podatkowe podmiotów od których jego dostawca nabywa Towary...

3.Czy Wnioskodawca ma obowiązek przechowywania wydruków ze strony internetowej z wykazem podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną...

4.Kto ponosi odpowiedzialność za weryfikację wysokości kaucji gwarancyjnej złożonej przez dostawcę oraz za umieszczanie w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną i usuwanie podmiotów z tego wykazu...

5.Czy Wnioskodawca odpowiada za prawidłowe złożenie kaucji gwarancyjnej przez dostawcę, która to kaucja powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od wartości sprzedaży towarów wrażliwych dokonanej przez niego w danym miesiącu (w sytuacji gdy kwota ta jest większa niż 200.000 zł a niższa niż 3.000.000 zł)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko wnioskodawcy do pytania 1:

W stosunku do Wnioskodawcy, który nabywa bądź będzie nabywał Towary od podmiotu wymieniowego w wykazie o którym mowa w art. 105a ust. 3 pkt 3 lit. a i 105 c ust.1 Ustawy i jednocześnie wysokość kaucji złożonej przez tego dostawcę będzie wynosić 3.000.000 zł albo odpowiada co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy Towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz Wnioskodawcy, to wówczas na podstawie przytoczonego powyżej przepisu art. 105a ust. 3 przepis art. 105a ust. 1 nie będzie miał zastosowania; w związku z tym Wnioskodawca nie będzie odpowiadał solidarnie wraz z podmiotem dokonującym dostawy Towarów na rzecz Wnioskodawcy - zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej na podstawie art. 105a ust. 3 pkt 3 lit. a i lit. b Ustawy.

Dla uwolnienia się od odpowiedzialności podatkowej przez nabywcę Towarów wystarczy spełnienie przesłanek zawartych w art. 105a ust. 3 pkt 1 Ustawy lub art. 105a ust. 3 pkt 2 lub art. 105a ust. 3 pkt 3 lub art. 105a ust. 3 pkt 4 na dzień dokonania dostawy Towarów.

Spełnienie warunków jednego z ww. ust. na dzień dokonania dostawy Towarów wyłącza odpowiedzialność podatkową nabywcy (Wnioskodawcy).

Stanowisko wnioskodawcy do pytania 2:

Wnioskodawca nie odpowiada za zaległości podatkowe podmiotów od których jego dostawca nabywa Towary, ponieważ takiej odpowiedzialności przepisy art. 105a Ustawy nie przewidują.

Art. 105a ust. 1 wskazuje wyłącznie na odpowiedzialność solidarną podatnika (Wnioskodawcy) z podmiotem, który dokonuje na jego rzecz dostawy Towarów; czyli tego, który jest jego bezpośrednim dostawcą.

Stanowisko wnioskodawcy do pytania 3:

Wnioskodawca nie ma obowiązku przechowywania dokumentacji w postaci wydruków ze strony internetowej podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną.

Stanowisko wnioskodawcy do pytania 4:

Odpowiedzialność za weryfikację wysokości kaucji gwarancyjnej złożonej przez dostawcę oraz za umieszczenie dostawcy w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną i usuwanie podmiotów z tego wykazu ponosi Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy dla dostawcy Towarów. W związku z tym, Wnioskodawca nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.

Wnioskodawca nie posiada instrumentów i narzędzi umożliwiających weryfikację dokumentów finansowych podmiotu dokonującego dostawy Towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do Ustawy, wpływających na wysokość składanej kaucji gwarancyjnej. Po stronie właściwego dla dostawcy Towarów Naczelnika Urzędu Skarbowego ciąży obowiązek przeprowadzenia stosownych kontroli i weryfikacji dokumentów dostawcy stanowiących podstawę do naliczania właściwej wysokości kaucji gwarancyjnej.

Wnioskodawca na rzecz którego dokonano dostawy Towarów o których mowa w poz. 10 załącznika nr 13 do Ustawy, swoją wiarygodność wobec dostawcy może opierać wyłącznie na informacjach zawartych w wykazie podmiotów prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Stanowisko wnioskodawcy do pytania 5:

Wnioskodawca nie odpowiada za prawidłowe złożenie kaucji gwarancyjnej przez dostawcę, która to kaucja powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od wartości sprzedaży towarów wrażliwych dokonanej przez niego w danym miesiącu (w sytuacji gdy kwota ta jest większa niż 200.000 zł a niższa niż 3.000.000 zł).

Odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa wyłącznie na dostawcy Towarów i to na nim ciąży wyłącznie obowiązek prawidłowego złożenia kaucji gwarancyjnej w wysokości co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od wartości sprzedaży towarów wrażliwych dokonanej przez niego w danym miesiącu (w sytuacji gdy kwota ta jest większa niż 200.000 zł a niższa niż 3.000.000 zł).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Dostawa towarów mieści się w definicji sprzedaży, określonej w pkt 22 powołanego artykułu, który stanowi, iż sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Od 1 października 2013r. wprowadzono instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy w zakresie dostaw towarów wymienionych w dodanym do ustawy o VAT załączniku nr 13 (towary wrażliwe), tj.:

 • niektórych wyrobów stalowych nieobjętych mechanizmem odwrotnego obciążenia,
 • paliw,
 • złota nieobrobionego.

Odpowiedzialność solidarną podatnika z podmiotem dokonującym dostawy reguluje przepis art. 105a ustawy. I tak na mocy art. 105a ust. 1 podatnik, o którym mowa w art. 15, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika, jeżeli:

 1. wartość towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 000 zł, oraz
 2. w momencie dokonania dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Podatnik miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego, jeżeli okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki, na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej (art. 105a ust. 2).

Odpowiedzialność podatkowa nabywcy będzie miała zastosowanie w odniesieniu do transakcji o dużej wartości, tj. w przypadku gdy wartość nabywanych towarów wrażliwych od jednego dostawcy, bez kwoty podatku, przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 000 zł.

Przesłanka do zastosowania tej instytucji wystąpi, gdy w momencie dokonania dostawy towarów wrażliwych, nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Ustawodawca określił zatem w ww. przepisie sytuacje kiedy mogą wystąpić uzasadnione podstawy do tego aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego. Są to m.in. przypadki, gdy okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki na jakich została ona dokonana odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej. Zwrócić jednak należy uwagę na fakt, że nie będzie podstaw do zastosowania odpowiedzialności, jeżeli np. niska cena zastosowana w danej transakcji jest wynikiem przyznanego nabywcy stosowanego w praktyce handlowej rabatu.

Na podstawie art. 105a ust. 3 i ust. 4 ustawy, przepisu ust. 1 nie stosuje się:

1.do nabycia towarów, o których mowa w poz. 10 załącznika nr 13 do ustawy, jeżeli:

 1. nabycie to jest dokonywane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających te towary, do napędu tych pojazdów,
 2. dostawy tych towarów dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych, lub

2.jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podmiotu dokonującego dostawy towarów, o którym mowa w ust. 1, w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej, lub

3.jeżeli na dzień dokonania dostawy towarów łącznie były spełnione następujące warunki:

 1. podmiot dokonujący dostawy towarów, o którym mowa w ust. 1, był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1,
 2. wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1, odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 3 000 000 zł.

Jeżeli podatnik wykaże, że okoliczności lub warunki, o których mowa w ust. 2, nie miały wpływu na niezapłacenie podatku, przepisu ust. 1 nie stosuje się.

Zgodnie z art. 105b ust. 1 ustawy, podmiot dokonujący dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nieposiadający zaległości podatkowych, może złożyć w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku w związku z dokonywaniem dostaw tych towarów. Warunek nieposiadania zaległości podatkowych ocenia się według stanu na dzień składania kaucji gwarancyjnej. Wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, z tym że nie może być niższa niż 200 000 zł – art. 105b ust. 2 ustawy.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi w formie elektronicznej wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, które złożyły kaucję gwarancyjną. Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 105c ust. 1 i ust. 2 ustawy).

W myśl art. 105a ust. 4 ustawy, jeżeli podatnik wykaże, że okoliczności lub warunki, o których mowa w ust. 2, nie miały wpływu na niezapłacenie podatku, przepisu ust. 1 nie stosuje się.

W celu uwolnienia się od odpowiedzialności na podstawie przesłanki wynikającej z art. 105a ust. 4 ustawy, nabywca powinien wskazać dowody, że pomimo tego, że okoliczności towarzyszące danej dostawie towarów lub warunki na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności i warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, nie miało to wpływu na niezapłacenie podatku przez sprzedawcę.

Jak wynika z dokonanej wyżej analizy przepisy art. 105a ust. 3 i ust. 4 ustawy zawierają katalog przesłanek, które umożliwiają wyłączenie od stosowania odpowiedzialności podatkowej nabywcy. Należy podkreślić, że dla uwolnienia się od odpowiedzialności podatkowej przez nabywcę wystarczy spełnienie przesłanek zawartych w art. 105a ust. 3 pkt 1, pkt 2 lub pkt 3 albo w ust. 4 ustawy.

Nabywca „może się wyłączyć” z odpowiedzialności solidarnej, jeżeli kupił towary od podmiotu wymienionego na dzień dokonania dostawy towarów w prowadzonym przez Ministra Finansów w formie elektronicznej i opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną i wysokość złożonej kaucji była odpowiednia, tj. odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika (nie mniej niż 200 000 zł) lub wynosiła co najmniej 3 000 000 zł.

Jeżeli zatem Wnioskodawca nabywa towary wskazane w załączniku nr 13 do ustawy od podmiotu wymienionego w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy i wysokość kaucji gwarancyjnej złożonej przez ten podmiot odpowiada co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz Wnioskodawcy lub kaucja ta wynosi co najmniej 3 000 000 zł, to odpowiedzialność Wnioskodawcy za zaległości podatkowe dostawcy jest wyłączona. Należy jednak podkreślić, że wskazane wyżej warunki muszą być spełnione łącznie na dzień dokonania dostawy tych towarów. Zatem w sytuacji gdy kwota - wpisana w wykazie kaucji gwarancyjnej, czyli kwota którą Wnioskodawca może zweryfikować - jest mniejsza niż 3 000 000 zł i jednocześnie jest mniejsza niż jedna piąta kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów, o których mowa w zał. nr 13 do ustawy, dokonane w danym miesiącu na rzecz Wnioskodawcy (z tym że nie może być mniejsza niż 200 000 zł) - nie następuje wyłączenie odpowiedzialność Wnioskodawcy za zaległości podatkowe dostawcy. Zatem nie każde wniesienie kaucji przez kontrahenta Wnioskodawcy zwolni go od odpowiedzialności solidarnej.

Ponadto wyłączenie odpowiedzialności solidarnej następuje również w przypadku gdy nabycie towarów, o których mowa w poz. 10 załącznika nr 13 do ustawy, jest dokonywane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających te towary, do napędu tych pojazdów oraz dostawy tych towarów dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych. Przy czym mając na uwadze opis sprawy tj. nabywanie przez Wnioskodawcę paliw płynnych za pomocą własnych autocystern i naczep ciężarowych do przewozu paliw płynnych (benzyny silnikowe, oleje napędowe), bądź za pomocą pojazdów dostawcy (gazy) ww. wyłączenie w tym przypadku nie znajduje zastosowania.

Wyłącznie nabywcy z solidarnej odpowiedzialności następuje również w przypadku gdy powstanie zaległości podatkowych nie było spowodowane uczestniczeniem podmiotu dokonującego dostawy towarów - o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy - w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej. Przy czym należy zastrzec, że ustalenie ww. faktu możliwe jest wyłącznie w drodze postępowania dowodowego.

Dodatkowo należy zauważyć, że w ustawie o VAT nie ma przepisu art. 105a ust. 3 pkt 4 który to został przywołany w stanowisku własnym Wnioskodawcy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należy uznać za prawidłowe.

Jak wynika z wniosku Wnioskodawca nabywa towary wymienionymi pod poz. 10 w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, czyli towar którego nabycie - przy zaistnieniu okoliczności określonych w przepisach - objęte jest instytucją solidarnej odpowiedzialności. Z punktu rozpatrywania niniejszej sprawy istotny jest zakres podmiotowy solidarnej odpowiedzialności. Mianowicie solidarnie odpowiada podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów wrażliwych wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe, przy czym odpowiedzialność podatkowa nabywcy jest ograniczona do części podatku proporcjonalnie przypadającej na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów.

Zatem nabywca może odpowiadać solidarnie wraz z sprzedawcą jedynie w odniesieniu do tych zaległości sprzedawcy które związane są ze sprzedażą na rzecz tego nabywcy. A contrario instytucja odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy nie dotyczy zobowiązań sprzedawcy powstałych z tytułu innych czynności.

Dlatego też Wnioskodawca nie odpowiada solidarnie za zobowiązania swego dostawcy, z tytułu odpowiedzialności solidarnej wobec zobowiązań jego dostawcy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należy uznać za prawidłowe.

Przepisy w zakresie podatku VAT nie nakładają obowiązku na podatników nabywających towary, wymienione pod poz. 10 w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, do drukowania ze strony internetowej wykazu podmiotów dokonujących dostawy tych towarów, a którzy złożyli kaucje gwarancyjną. Tym samym brak jest obowiązku przechowywania ww. wydruków.

Przy czym nadmienić należy, że Wnioskodawca winien przyjąć taki sposób dokumentowania obrotu towarami wrażliwymi, aby z całości dokumentacji wynikało, że dla danej transakcji spełnione zostały przesłanki wynikające z art. 105a ust. 3 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 należy uznać za prawidłowe.

Na mocy art. 105b ust. 10 ustawy w sprawie przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, zmiany wysokości oraz zwrotu kaucji gwarancyjnej wydaje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni, postanowienie, na które przysługuje zażalenie.

Zgodnie z art. 105c ust. 3-6 ustawy naczelnik urzędu skarbowego niezwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wydania postanowienia o przyjęciu kaucji gwarancyjnej, wprowadza do wykazu następujące dane podmiotu, który złożył kaucję gwarancyjną:

 1. imiona i nazwisko lub nazwę;
 2. numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 3. wysokość złożonej kaucji gwarancyjnej.

Naczelnik urzędu skarbowego wprowadza do wykazu zmiany w zakresie danych, o których mowa w ust. 3, w przypadku:

 1. podwyższenia wysokości kaucji gwarancyjnej - nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wydania postanowienia o podwyższeniu wysokości tej kaucji;
 2. zwrotu części kaucji gwarancyjnej - ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym złożono wniosek o jej zwrot;
 3. upływu terminu ważności części kaucji gwarancyjnej - ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynie ten termin;
 4. innych zmian niż wymienione w pkt 1-3 - nie później niż następnego dnia roboczego po dniu, w którym naczelnik urzędu skarbowego został zawiadomiony o tych zmianach.

W przypadku stwierdzenia, że złożona przez podmiot, o którym mowa w art. 105b ust. 1, kaucja gwarancyjna:

 1. jest co najmniej o 20% niższa od jednej piątej kwoty podatku należnego od wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, dokonanej przez niego w danym miesiącu, lub
 2. jest niższa niż 200 000 zł

-naczelnik urzędu skarbowego z urzędu usuwa ten podmiot z wykazu.

Przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli wysokość kaucji gwarancyjnej wynosi co najmniej 3 000 000 zł

W świetle ww. przepisów kwestia dotycząca weryfikacji i ujmowania podmiotu w ww. wykazie pozostaje we właściwości naczelnika urzędu skarbowego, który w tej sprawie wydaje postanowienie. Przy czym należy zaznaczyć, że w toku postępowania dotyczącego złożenia kaucji gwarancyjnej organ podatkowy bada jedynie okoliczności, które są istotne dla uprawnienia do złożenia kaucji. Czyli weryfikuje czy podmiot składający kaucję faktycznie istnieje, czy ma zaległości podatkowe oraz czy to, on dokonuje lub będzie dokonywał dostawy towarów „wrażliwych”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4 należy uznać za prawidłowe.

Za to czy wysokość kaucji odpowiada co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podatnika w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy - jeżeli złożona kaucja jest mniejsza niż 3 000 000 zł, ale większa niż 200 000 zł - odpowiada podmiot wnoszący kaucję. Przepis ten zakłada pewną dynamikę ustalania wysokości kaucji, która oparta jest na planowanej przez podatnika wysokości sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy. Zatem wysokość kaucji jest zależna od planowanej wysokości sprzedaż towarów wymienionych w poz. 10 załącznika nr 13. Co jednak nie zmienia faktu, że to na nabywcy ciąży obowiązek sprawdzenia - w celu uwolnienia się od solidarnej odpowiedzialności - czy na dzień dokonania przez niego nabycia towarów, wartość podatku naliczonego z tytułu jego nabyć towarów wymienionych w poz. 10 w załączniku nr 13 do ustawy o VAT - od podmiotu który złożył kaucję - nie przekracza kwoty stanowiącej jedną piątą złożonej przez dostawcę kaucji gwarancyjnej przypadającej na nabycia towarów dokonanych w danym miesiącu od danego dostawcy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 5 należy uznać za prawidłowe.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Informuje się, jednocześnie, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego. Natomiast w zakresie stanu faktycznego zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odpowiedzialność solidarna
IBPP4/443-675/13/PK | Interpretacja indywidualna

paliwo
IPTPP4/443-631/14-4/OS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.