2461-IBPP2.4512.684.2016.1.BW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy można dokonywać odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa wykorzystywanego do remontu i naprawy pomp pożarniczych ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 sierpnia 2016 r. (data wpływu 31 sierpnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z 3 października 2016r. (data wpływu 4 października 2016r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa wykorzystywanego do remontu i naprawy pomp pożarniczych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2016r. został złożony ww. wniosek z 30 sierpnia 2016r., uzupełniony pismem z 3 października 2016r. (data wpływu 4 października 2016r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa wykorzystywanego do remontu i naprawy pomp pożarniczych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Prowadzona działalność gospodarcza (jednoosobowa działalność gospodarcza) polega na świadczeniu usług naprawy i regeneracji pomp pożarniczych różnego rodzaju.

PKWiU dla świadczonych usług w ramach prowadzonej działalności:

33.12.11.0 (Usługi naprawy i konserwacji silników i turbin z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych),

33.12.12.0 (Usługi naprawy i konserwacji sprzętu do napędu hydraulicznego i pneumatycznego, pozostałych pomp, sprężarek, kurków i zaworów).

PKWiU dla remontowanych urządzeń w ramach prowadzonej działalności:

28.11.12.0 (Pozostałe silniki spalinowe z zapłonem iskrowym, do napędu jednostek pływających; pozostałe silniki spalinowe z zapłonem iskrowym,

28.12.14.0 (Pozostałe pompy odśrodkowe do cieczy; pozostałe pompy do cieczy; podnośniki do cieczy).

Naprawa urządzeń oraz wykonywanie ich remontu kapitalnego wymaga przeprowadzenia tzw. wstępnego docierania oraz prób wydajnościowych. Czynności te należy wykonywać z użyciem paliwa (etylina) i oleju. Zużywane paliwo stanowi, więc materiał wykorzystywany podczas wykonywania czynności naprawy i remontu. Średnie zużycie paliwa w trakcie jednej operacji wstępnego docierania, (operacja konieczna przy wykonywaniu remontu kapitalnego) wynosi: 20 litrów paliwa i 1 litr oleju. Natomiast przy bieżących naprawach silników i pomp, średnie zużycie paliwa wynosi od 5 do 10 litrów paliwa. Stosunek mieszanki paliwowej do silników dwusuwowych wynosi 1: 20. Norma fabryczna wynosi 12 litrów paliwa na 1 godzinę pracy urządzenia.

Zakupione paliwo będzie wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (tj. do remontu i naprawy pomp pożarniczych).

W ramach działalności prowadzona jest dodatkowa ewidencja (ewidencja ilościowa), z której wynika, że nabywane paliwo zużywane jest wyłącznie do wykonywanych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (tj. naprawy i remontu pomp pożarniczych).

Natomiast w piśmie z 3 października 2016r. Wnioskodawca wskazał, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług /VAT/.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy można dokonywać odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa wykorzystywanego do remontu i naprawy pomp pożarniczych ?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Z uwagi na fakt, że zakupione paliwo zużywane jest całkowicie podczas testów, które są konieczne do potwierdzenia poprawności działania naprawianych/remontowanych pomp, jest ono traktowane jako materiał wykorzystywany w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W świetle art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r., poz. 710 ze zm.) „W zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy „Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi”.

Ograniczenia wynikające z art. 86a do ustawy, regulują wydatki dotyczące pojazdów samochodowych, a więc, nie dotyczą zużycia paliwa, które jest wykorzystywane jako materiał w celu prawidłowego świadczenia przedmiotowej usługi. W związku z tym, że wykonywane czynności (tj. naprawianie i regenerowanie pomp pożarniczych różnego rodzaju) nie są związane z napędem pojazdów samochodowych, w niniejszym przypadku wyłączenie z ww. art. 86a nie znajduje zastosowania.

W związku z powyższym Wnioskodawca stwierdza, że paliwo zakupione do prowadzonej działalności gospodarczej służące jako materiał powinno podlegać pełnemu odliczeniu podatku VAT w ramach prowadzonej działalności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z ww. art. 86 ust. 1 ustawy VAT, tj. m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ww. ustawy VAT. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na podstawie art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

W świetle art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Przez pojazdy samochodowe rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (art. 2 pkt 34 ustawy o VAT).

Jak wskazuje art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. Natomiast samochód osobowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu (art. 2 pkt 40 ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza polega na świadczeniu usług naprawy i regeneracji pomp pożarniczych różnego rodzaju.

PKWiU dla świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej to:

 • 33.12.11.0 (Usługi naprawy i konserwacji silników i turbin z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych),
 • 33.12.12.0 (Usługi naprawy i konserwacji sprzętu do napędu hydraulicznego i pneumatycznego, pozostałych pomp, sprężarek, kurków i zaworów).

Natomiast, PKWiU dla remontowanych urządzeń w ramach prowadzonej działalności:

 • 28.11.12.0 (Pozostałe silniki spalinowe z zapłonem iskrowym, do napędu jednostek pływających; pozostałe silniki spalinowe z zapłonem iskrowym,
 • 28.12.14.0 (Pozostałe pompy odśrodkowe do cieczy; pozostałe pompy do cieczy; podnośniki do cieczy)

Naprawa urządzeń oraz wykonanie remontu kapitalnego wymaga przeprowadzenia tzw. wstępnego docierania oraz prób wydajnościowych. Czynności te należy wykonać z użyciem paliwa (etylina) i oleju. Zużywane paliwo stanowi więc materiał, wykorzystywany podczas wykonywania czynności naprawy i remontu. Średnie zużycie paliwa w trakcie jednej operacji wstępnego docierania, koniecznej przy wykonywaniu remontu kapitalnego wynosi: 20 litrów paliwa i 1 litr oleju. Natomiast przy bieżących naprawach silników i pomp, średnie zużycie paliwa wynosi od 5-10 litrów. Stosunek mieszanki paliwowej do silników dwusuwowych wynosi 1 : 20. Norma fabryczna wynosi 12 litrów paliwa na 1 godzinę pracy urządzenia. Zakupione paliwo będzie wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (tj. do remontu i naprawy pomp pożarniczych).

Wnioskodawca prowadzi dodatkową ewidencję (ilościową), z której wynika, że nabywane paliwo zużywane jest wyłącznie do wykonywanych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (tj. do remontu i naprawy pomp pożarniczych).

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Zgodnie z Załącznikiem 2 Schemat klasyfikacji do ww. rozporządzenia w Dziale 28 wymieniono maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane, a grupowanie:

 • 28.11 obejmuje silniki i turbiny, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (w tym 28.11.12.0 pozostałe silniki spalinowe z zapłonem iskrowym, do napędu jednostek pływających; pozostałe silniki spalinowe z zapłonem iskrowym),
 • 28.13 obejmuje pozostałe pompy i sprężarki (w tym 28.13.14.0 pozostałe pompy odśrodkowe do cieczy; pozostałe pompy do cieczy; podnośniki do cieczy).

Natomiast w dziale 33 załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia wymieniono usługi naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń, a grupowanie:

 • 33.12 obejmuje usługi naprawy i konserwacji maszyn (w tym 33.12.11.0 usługi naprawy i konserwacji silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych oraz 33.12.12.0 usługi naprawy i konserwacji sprzętu do napędu hydraulicznego i pneumatycznego, pozostałych pomp, sprężarek, kurków i zaworów).

W oparciu o przedstawiony opis zdarzenia oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że naprawiane i regenerowane pompy pożarnicze różnego rodzaju nie są zaliczane do pojazdów samochodowych. Zatem w omawianej sprawie przepis art. 86a ustawy o VAT nie będzie miał zastosowania, ponieważ nabywane paliwo nie będzie wykorzystywane do napędu pojazdów samochodowych.

W przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak wskazał Wnioskodawca nabyte paliwo zostanie przez niego wykorzystane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług tj. do remontu i naprawy pomp pożarniczych.

Zatem z uwagi na spełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa wykorzystywanego do remontu i naprawy pomp pożarniczych.

W związku z powyższym przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, iż faktycznie zakupione paliwo będzie wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (tj. generujących podatek należny dla Wnioskodawcy).

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, a w szczególności, gdy nabyte paliwo nie będzie wykorzystywane do remontu i naprawy pomp pożarniczych, udzielona odpowiedź traci swą aktualność

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.