0461-ITPP3.4512.577.2016.2.MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Skutki w VAT związane z przemieszczaniem oleju napędowego z innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2016 r. (data wpływu 26 września 2016 r.), uzupełnionym w dniu 14 listopada 2016 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie skutków w tym podatku związanych z przemieszczaniem oleju napędowego z innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełniony w dniu 14 listopada 2016 r., dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie skutków w tym podatku związanych z przemieszczaniem oleju napędowego z innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie przeładunku paliw ciekłych, dysponuje składem celnym oraz składem podatkowym.

Spółka podejmuje współpracę z polskim kontrahentem, który posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ) – zgodnie z ustawą Prawo energetyczne – oraz posiada status zarejestrowanego wysyłającego zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym. Kontrahent ten przemieszcza olej napędowy stanowiący jego własność ze składu celnego znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (Łotwa) do składu podatkowego Spółki znajdującego się na terytorium kraju (Polska). Olej napędowy został uprzednio przemieszczony na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (Łotwa) z terytorium państwa trzeciego i został tamże objęty procedurą składu celnego.

Olej napędowy przemieszczany jest ze składu celnego na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (Łotwa) na terytorium kraju (Polska) statkiem (drogą morską), w procedurze tranzytu T1. Statek przybija do nabrzeża Spółki, gdzie przeprowadzana jest odprawa celna, której dokonuje agencja celna zatrudniona przez kontrahenta. Następnie olej napędowy, za pośrednictwem klienta pełniącego funkcję zarejestrowanego wysyłającego, po wygenerowaniu komunikatu IE-801 w systemie EMCS, jest przemieszczany (przeładowywany) z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca wyładunku (statek przy nabrzeżu Spółki) do zbiorników Spółki znajdujących się przy nabrzeżu w składzie podatkowym Spółki.

W wyniku przeładunku olej napędowy wprowadzany jest do składu podatkowego Spółki. Po dokonaniu przeładunku, po pewnym czasie (ok. 4 h od zakończenia przeładunku, co wynika z przyczyn obiektywnych, związanych z procesem technologicznym przeładunku – towar musi się „ułożyć”), towar sprawdzany jest pod względem ilościowym i jakościowym. Następnie dokonywane jest zamknięcie procedury przemieszczania oleju napędowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, które potwierdzone jest komunikatem IE-818, generowanym w systemie EMCS.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania.
  1. Czy, w opisanym stanie faktycznym, w przypadku przemieszczenia oleju napędowego z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (Łotwa) na terytorium kraju (Polska), uprzednio przywiezionego do składu celnego na terytorium tego państwa członkowskiego (Łotwy) z terytorium państwa trzeciego i objętego tam jedną z procedur wskazanych w art. 26a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a następnie przemieszczenia i wprowadzenia tego paliwa silnikowego do składu podatkowego na terytorium kraju (Polska), miejscem importu tego paliwa silnikowego będzie terytorium kraju (Polski), czy terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (Łotwy)?
  2. Czy Wnioskodawca, jako płatnik będący składem podatkowym, w opisanym stanie faktycznym, w przypadku przemieszczenia oleju napędowego z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (Łotwa) na terytorium kraju (Polska), uprzednio przywiezionego do składu celnego na terytorium tego państwa członkowskiego (Łotwa) z terytorium państwa trzeciego i objętego tam jedną z procedur wskazanych w art. 26a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a następnie przemieszczenia i wprowadzenia tego paliwa silnikowego do składu podatkowego na terytorium kraju (Polska), jest obowiązany – zgodnie z art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług – do obliczania i wpłacania kwot podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju napędowego?

Zdaniem Spółki:

Stanowisko Spółki do pytania nr 2.

W przypadku przemieszczenia oleju napędowego z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (Łotwa) na terytorium kraju (Polska), uprzednio przywiezionego do składu celnego na terytorium tego państwa członkowskiego (Łotwy) z terytorium państwa trzeciego i objętego tam jedną z procedur wskazanych w art. 26a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a następnie przemieszczenia i wprowadzenia tego paliwa silnikowego do składu podatkowego na terytorium kraju (Polska), miejscem importu tego paliwa silnikowego będzie terytorium kraju (Polski).

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem importu towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej.

Stosownie natomiast do art. 26a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy towary zostaną objęte z momentem ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej jedną z następujących procedur:

  1. uszlachetniania czynnego;
  2. odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych;
  3. składowania celnego;
  4. tranzytu, w tym także składowaniem czasowym przed objęciem towarów jedną z procedur celnych;
  5. wolnego obszaru celnego

– miejscem importu takich towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary te przestaną podlegać tym procedurom.

W świetle opisanego stanu faktycznego, dopuszczenie do obrotu będzie miało miejsce, a w konsekwencji zaprzestanie podleganiu wskazanym wyżej procedurom na terytorium kraju (Polska), stąd miejscem importu będzie terytorium kraju (Polska).

Stanowisko Spółki do pytania nr 3.

Wnioskodawca, jako płatnik „będący składem podatkowym”, w opisanym stanie faktycznym, w przypadku przemieszczenia oleju napędowego z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (Łotwa) na terytorium kraju (Polska), uprzednio przywiezionego do składu celnego na terytorium tego państwa członkowskiego (Łotwa) z terytorium państwa trzeciego i objętego tam jedną z procedur wskazanych w art. 26a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a następnie przemieszczenia i wprowadzenia tego oleju napędowego do składu podatkowego na terytorium kraju (Polska), nie będzie obowiązany do obliczania i wpłacania kwot podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju napędowego, o którym stanowi art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 26a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy towary zostaną objęte z momentem ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej jedną ze wskazanych tam procedur, miejscem importu takich towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary te przestaną podlegać tym procedurom.

W świetle opisanego stanu faktycznego, dopuszczenie do obrotu będzie miało miejsca, a w konsekwencji zaprzestanie podleganiu wskazanym wyżej procedurom na terytorium kraju (Polska), stąd miejscem importu będzie terytorium kraju (Polska).

Skoro miejscem importu będzie terytorium kraju (Polska), to przemieszczenie (przeładowywanie) oleju napędowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy ze statku znajdującego się przy nabrzeżu Spółki do zbiorników Spółki znajdujących się przy tym samym nabrzeżu w składzie podatkowym Spółki, nie będzie stanowiło wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju napędowego, o którym stanowi art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Tutejszy organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.