Paliwo silnikowe | Interpretacje podatkowe

Paliwo silnikowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to paliwo silnikowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ustalenie właściwej stawki podatku akcyzowego dla dodatków dozowanych do paliw silnikowych
Fragment:
Uznawanie dodatków do paliw silnikowych za paliwa silnikowe nie znajduje odzwierciedlenia w regułach Dyrektywy. Wszelkie zaś rozszerzenia pojęcia paliwa silnikowe są nieuzasadnione, ponieważ Dyrektywa nie zawiera definicji „ paliwa silnikowe ” co należy rozumieć, że nie nastręcza ona żadnych kłopotów i należy to pojęcie rozumieć wprost. Wyrób nazwany w art. 89 ust. 1 pkt 14 „ pozostałe paliwa silnikowe ” technicznie nie istnieje; brak jest informacji o jego przeznaczeniu, nie określono dla niego kodu CN. Dyrektywa, która w art. 2 pkt 1 enumeratywnie wymienia wszystkie możliwe rodzaje paliw silnikowych nie zawiera wyrobu „ pozostałe paliwa silnikowe ”. W art. 20 ust. 1 Dyrektywy ściśle określono jakie produkty energetyczne podlegają przepisom dotyczącym kontroli i przemieszczania i nie opisano kategorii wyrobów pod nazwą „ pozostałe paliwa silnikowe ”. Pojęcia tego nie ma również w załączniku Nr I do Dyrektywy. Oznacza to, że w świetle Dyrektywy nie istnieje pojęcie „ pozostałe paliwo silnikowe ”. W opinii Wnioskodawcy, krajowe regulacje dotyczące podatku akcyzowego budzą uzasadnione wątpliwości co do ich zgodności z przepisami prawa wspólnotowego, zawartymi w art. 2 ust. 3 Dyrektywy, w którym w sposób jednoznaczny zapisano regułę opodatkowania akcyzą wyrobów energetycznych, innych niż te dla których poziom opodatkowania został określony w Dyrektywie, a przeznaczonych do wykorzystania, oferowanych do sprzedaży lub wykorzystywanych jako paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania.
2016
5
gru

Istota:
Stawka podatku dla dodatków do paliw.
Fragment:
Uznawanie dodatków do paliw silnikowych za paliwa silnikowe nie znajduje odzwierciedlenia w regułach Dyrektywy. Wszelkie zaś rozszerzenia pojęcia paliwa silnikowe są nieuzasadnione, ponieważ Dyrektywa nie zawiera definicji „ paliwa silnikowe ” co należy rozumieć, że nie nastręcza ona żadnych kłopotów i należy to pojęcie rozumieć wprost. Wyrób nazwany w art. 89 ust. 1 pkt 14 ustawy „ pozostałe paliwa silnikowe ” technicznie nie istnieje; brak jest informacji o jego przeznaczeniu, nie określono dla niego kodu CN. Dyrektywa, która w art. 2 pkt 1 enumeratywnie wymienia wszystkie możliwe rodzaje paliw silnikowych nie zawiera wyrobu „ pozostałe paliwa silnikowe ”. W art. 20 ust. 1 Dyrektywy ściśle określono jakie produkty energetyczne podlegają przepisom dotyczącym kontroli i przemieszczania i nie opisano kategorii wyrobów pod nazwą „ pozostałe paliwa silnikowe ”. Pojęcia tego nie ma również w załączniku Nr I do Dyrektywy. Oznacza to, że w świetle Dyrektywy nie istnieje żadne „ pozostałe paliwo silnikowe ”. Według Wnioskodawcy, wszystkie wymienione wyżej argumenty dowodzą, że zastosowanie w stosunku do dodatków i domieszek do paliw silnikowych, oznaczonych kodem CN 3811, stawki podatku akcyzowego w kwocie 1.822,00 zł/1.000 l jak dla „ pozostałych paliw silnikowych ” niewłaściwie odzwierciedla postanowienia Dyrektywy i nie prowadzi do osiągnięcia rezultatu opisanego w Dyrektywie.
2016
28
sty

Istota:
W zakresie ustalenia właściwej stawki podatku akcyzowego dla dodatków dozowanych do paliw silnikowych.
Fragment:
W myśl tego przepisu: „W przypadku przeznaczenia do wykorzystania, oferowania na sprzedaż lub wykorzystywania jako paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania, produkty energetyczne inne niż te, których poziom opodatkowania został określony w niniejszej dyrektywie, podlegają opodatkowaniu zgodnie z wykorzystaniem, według stawki przyjętej dla równoważnego paliwa do ogrzewania lub paliwa silnikowego. Oprócz podlegających opodatkowaniu produktów wymienionych w ust. 1, wszelkie produkty przeznaczone do wykorzystania, oferowane na sprzedaż lub wykorzystywane jako paliwo silnikowe, lub jako dodatek lub rozcieńczalnik do paliw silnikowych, podlegają opodatkowaniu według stawki przyjętej dla równoważnego paliwa silnikowego”. W tej kwestii wypowiedział się też Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 5 lutego br. (sprawa nr C-275/14) na podstawie wniosku złożonym w trybie prejudycjalnym przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Przedmiotowa sprawa, będąca przedmiotem sporu przed NSA, dotyczy opodatkowania akcyzą właśnie dodatków do paliw silnikowych i olejów opałowych oznaczonych kodem CN 3811. Podatnik wytwarzający dodatki do paliw uzyskał interpretację indywidualną prawa podatkowego, w której dyrektor izby skarbowej zakwalifikował te dodatki do „ pozostałych paliw silnikowych ” i zastosował najwyższą stawkę akcyzy, przewidzianą w art. 89 ust. 1 pkt 14 Ustawy, czyli 1822,00 zł/1000 litrów. Podatnik zaskarżył tę interpretację do WSA w Warszawie, jednak sąd oddalił skargę. Następnie podatnik złożył skargę kasacyjną do NSA, który powziął wątpliwości co do prawidłowości takiej kwalifikacji i wystąpił z zapytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
2015
2
gru

Istota:
Pytanie Podatnika : Jak należy interpretować zapis § 13 ust. 4, zdanie drugie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec , a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego ( Dz. U. nr 35/2004, poz. 312 z późn. zmianami): „ W przypadku składów magazynowych, w których magazynowane są paliwa silnikowe, oleje opałowe, oleje smarowe i gaz, średnioroczny okres składowania w danym magazynie wynosi minimum 2 dni”1.Czy do obliczenia średniorocznego okresu magazynowania paliw silnikowych należy brać pod uwagę wszystkie paliwa silnikowe wyprodukowane lub przetworzone przez samą Spółkę i te, które zostały wyprodukowane lub przetworzone przez inny podmiot2.Jeżeli do obliczenia średniorocznego okresu magazynowania paliw silnikowych należy brać pod uwagę wyłącznie te, które zostały wyprodukowane lub przetworzone przez inny podmiot to czy należy dokonać ich rozróżnienia ze względu na to kto jest ich właścicielem, tj. wyroby wyprodukowane lub przetworzone przez inny podmiot będące własnością samej Spółki oraz wyroby pozostające własnością innych niż Sp. z o.o. podmiotów. W przypadku, gdy takie rozróżnienie jest zasadne , to które z tych wyrobów (a więc będące własnością Spółki czy będące własnością innych podmiotów) należy brać pod uwagę do obliczenia średniorocznego okresu magazynowania paliw silnikowych3.W jaki sposób należy liczyć okres magazynowania konkretnej dostawy paliw silnikowych jeżeli wyroby zostają przyjęte do magazynu jednego dnia a wydane z niego następnego dnia. Czy słusznym jest pogląd, iż okres magazynowania w takim przypadku wynosi dwa dni.4.Czy średnioroczny okres magazynowania paliw silnikowych można potraktować jako średnią obliczaną w ten sposób, iż będzie ona ilorazem sumy okresu magazynowania poszczególnych dostaw i liczby dostaw wyrobów przyjętych w danym roku do składu.5.Jeżeli wyroby przyjęte do składu jako jedna dostawa są następnie wydawane partiami przez dłuższy okres czasu to jak liczyć okres ich magazynowania. Czy w takim przypadku przyjąć można, że okres ich magazynowania to średnia ważona liczona w następujący sposób: założenie: partia wyrobu przyjęta na skład 1 stycznia to 100 jednostek. 2 stycznia wydano 40 jednostek, 6 stycznia wydano 60 jednostek. Okres magazynowania tej partii wyrobów zatem:<( 40 jedn*2 dni ) + (60 jedn.*6 dni)>/100 jednostek = 4,4 dnia.
Fragment:
(...) paliw silnikowych, olejów opałowych - pojemność magazynowa co najmniej na poziomie 5.000 m3; 2a) dla olejów smarowych – minimalna wysokość obrotów w roku poprzedzającym dany rok podatkowy wynosząca 20 mln zł. 3) dla gazu - pojemność magazynowa co najmniej na poziomie 500 m3.2. Wysokość obrotu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, powinna być wyliczona na podstawie ceny sprzedaży, pomniejszonej o podatek od towarów i usług.3. W przypadku napojów alkoholowych , wyrobów tytoniowych i olejów smarowych podmiot, o którym mowa w ust. 1, rozpoczynający działalność złoży oświadczenie, w którym zadeklaruje osiągnięcie w danym roku minimalnej wysokości obrotu, w podziale na kolejne miesiące. Nieosiągnięcie deklarowanych obrotów w okresie trzech pierwszych miesięcy działalności powoduje cofnięcie zezwolenia.4. Minimalny okres magazynowania przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wynosi 5 dni, licząc od daty przyjęcia wyrobów do składu. W przypadku składów magazynowych, w których magazynowane są paliwa silnikowe, oleje opałowe, oleje smarowe i gaz, średnioroczny okres składowania w danym magazynie wynosi minimum 2 dni.Z treści przytoczonych powyżej przepisów wynika, że dodatkowe warunki odnośnie minimalnej wysokości obrotu oraz średnioroczny okres przechowywania w magazynie paliw dotyczą tylko wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wytworzonych lub wyprodukowanych przez inny, niż prowadzący skład podatkowy magazynowy, podmiot gospodarczy.
2011
17
gru

Istota:
Czy Spółka w zaistniałej sytuacji może używać oleju opałowego, jako oleju napędowego czyli wykorzystać go do napędu silnika spalinowego agregatu prądotwórczego?
Fragment:
Tym samym wyczerpana zostaje ww. przesłanka uznania paliwa opałowego za paliwo silnikowe. Przy czym okoliczność ta będzie wiązała się z koniecznością opodatkowania zużytego wyrobu energetycznego właściwą dla paliw silnikowych stawką podatku akcyzowego. Mając zatem na uwadze fakt, iż przepisy z zakresu podatku akcyzowego nie zabraniają zużywania paliw opałowych jako paliw silnikowych lecz jedynie formułują dodatkowe dla podatnika obowiązki m.in. z zakresu złożenia deklaracji podatkowej oraz uiszczenia podatku akcyzowego, stanowisko Wnioskodawcy uznać należało za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.
2011
1
wrz

Istota:
Wnioskodawca w opisanym stanie faktycznym, nie będzie posiadał prawa do obniżenia akcyzy o wartość naniesionych znaków akcyzy.
Fragment:
(...) paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - bez względu na kod CN; pozostałe wyroby będące węglowodorami, z wyłączeniem torfu, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych - bez względu na kod CN. Natomiast zgodnie ust. 2 przytoczonego przepisu, paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. W myśl przytoczonych przepisów zanieczyszczony olej po smażeniu, przeznaczony do celów napędowych jest wyrobem energetycznym, który zalicza się do paliw silnikowych. Ponadto z treści zaprezentowanych przepisów wynika, iż przedmiotowy olej należy traktować jako wyrób przeznaczony do celów napędowych na etapie jego bezpośredniego przeznaczenia do tych celów, tj. wówczas, gdy: jest sprzedawany podmiotowi wykorzystującemu go jako samoistne paliwo lub jako biokomponent do produkcji paliw, lub znajduje się on już u podmiotu, który przeznacza lub wykorzystuje go jako samoistne paliwo lub jako biokomponent do produkcji paliw. Zatem należy podzielić stanowisko Wnioskodawcy zaprezentowane we wniosku, iż w opisanym zdarzeniu przyszłym, opodatkowaniu akcyzą będzie podlegał olej po smażeniu przygotowany jako paliwo do napędu pojazdu.
2011
1
wrz

Istota:
W opisanym przypadku występuje w pierwszym rzędzie produkcja wyrobów energetycznych będących w myśl ustawy paliwami silnikowymi. Przedmiotowa produkcja zgodnie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy będzie opodatkowana podatkiem akcyzowym.
Fragment:
(...) paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - bez względu na kod CN; Zatem wskazane w opisie zdarzenia przyszłego wyroby, przeznaczone do celów napędowych, są wyrobami również wyrobami energetycznymi. Ponadto w myśl art. 86 ust. 2 paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Na mocy cytowanego przepisu przedmiotowe wyroby zalicza się również do paliw silnikowych. Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca planuje wybudowanie instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z biomasy, poddanej uprzednio procesowi mającemu na celu wytworzenie paliwa do zasilania agregatu prądotwórczego. Odnosząc się do stanowiska Wnioskodawcy w kontekście opisu zdarzenia przyszłego wskazać należy, iż funkcjonowanie planowanej do wybudowania instalacji, w myśl zaprezentowanych przepisów ustawy, należy podzielić na dwa główne etapy - produkcja paliwa z biomasy oraz produkcja energii elektrycznej z tak wytworzonego paliwa. Powyższe etapy są wyraźnie od siebie oddzielone, gdyż zgodnie z opisem zawartym we wniosku, produkcja paliwa polega na wytapianiu, filtrowaniu, chemicznej rafinacji lub estryfikacji.
2011
1
wrz

Istota:
1) Czy Wnioskodawca może zatem korzystać ze zwolnienia od akcyzy przy zakupie paliwa lotniczego?
2) Czy Spółka, aby nie musiała płacić akcyzy może wynajmować statek powietrzny z paliwem i traktować usługę najmu jako kompleksową usługę, tj. wynajęcie środka gotowego do użytkowania przez najemcę? Czy też Spółka może z uwagi na akcyzę wynajmować statek powietrzny tylko bez paliwa, pozostawiając problem uzupełnienia paliwa po stronie najemcy?
Fragment:
Jednocześnie, w zakresie pytań zadanych przez Zainteresowanego, odnośnie drugiego z przedstawionych zagadnień, tj. wynajmu statku powietrznego, stwierdzić należy, iż zużyte przez najemcę statku powietrznego paliwo silnikowe nie może zostać zwolnione od akcyzy. Wynika to z faktu, iż wskazane powyżej uregulowania, tj. art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy, wymagają żeby podmiot posiadający statek powietrzny był równocześnie podmiotem zużywającym. Podmiot ten, to przede wszystkim podmiot, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zużywa na cele uprawniające do zwolnienia. Zatem w przypadku utraty posiadania statku powietrznego nie zostaje zachowany ww. związek, będący warunkiem zwolnienia od tego podatku. W powyższe uregulowanie, niejako wpisane zostały postanowienia art. 32 ust. 2 ustawy, który precyzuje w jakich przypadkach zwolnienie to może zostać udzielone. Jako dopuszczalne prowadzenie działalności gospodarczej prawodawca uznaje m.in. świadczenie usług za wynagrodzeniem. Należy jednak zaznaczyć, iż we wskazanym przypadku musi zostać również zachowany „ nadrzędny warunek ” tożsamości podmiotu posiadającego statek powietrzny i zużywającego benzyny lotnicze. W przypadku, gdy statek ten wraz z paliwem zostanie przez Wnioskodawcę wynajęty innemu podmiotowi, uprzywilejowany zwolnieniem od akcyzy związek zostaje zerwany. w konsekwencji, podmiotem zużywającym takie paliwo jest najemca.
2011
1
sie

Istota:
1) Czy Wnioskodawca może zatem korzystać ze zwolnienia od akcyzy przy zakupie paliwa lotniczego?
2) Czy Spółka, aby nie musiała płacić akcyzy może wynajmować statek powietrzny z paliwem i traktować usługę najmu jako kompleksową usługę, tj. wynajęcie środka gotowego do użytkowania przez najemcę? Czy też Spółka może z uwagi na akcyzę wynajmować statek powietrzny tylko bez paliwa, pozostawiając problem uzupełnienia paliwa po stronie najemcy?
Fragment:
Jednocześnie, w zakresie pytań zadanych przez Zainteresowanego, odnośnie drugiego z przedstawionych zagadnień, tj. wynajmu statku powietrznego, stwierdzić należy, iż zużyte przez najemcę statku powietrznego paliwo silnikowe nie może zostać zwolnione od akcyzy. Wynika to z faktu, iż wskazane powyżej uregulowania, tj. art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy, wymagają żeby podmiot posiadający statek powietrzny był równocześnie podmiotem zużywającym. Podmiot ten, to przede wszystkim podmiot, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zużywa na cele uprawniające do zwolnienia. Zatem w przypadku utraty posiadania statku powietrznego nie zostaje zachowany ww. związek, będący warunkiem zwolnienia od tego podatku. W powyższe uregulowanie, niejako wpisane zostały postanowienia art. 32 ust. 2 ustawy, który precyzuje w jakich przypadkach zwolnienie to może zostać udzielone. Jako dopuszczalne prowadzenie działalności gospodarczej prawodawca uznaje m.in. świadczenie usług za wynagrodzeniem. Należy jednak zaznaczyć, iż we wskazanym przypadku musi zostać również zachowany „ nadrzędny warunek ” tożsamości podmiotu posiadającego statek powietrzny i zużywającego benzyny lotnicze. W przypadku, gdy statek ten wraz z paliwem zostanie przez Wnioskodawcę wynajęty innemu podmiotowi, uprzywilejowany zwolnieniem od akcyzy związek zostaje zerwany. w konsekwencji, podmiotem zużywającym takie paliwo jest najemca.
2011
1
sie

Istota:
Skoro przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług sprzedaż samochodów, a przedmiotowe pojazdy pełnią przez pewien czas rolę samochodów demonstracyjnych figurujących w ewidencji księgowej jako towary handlowe przeznaczone do dalszej odsprzedaży, Wnioskodawcy przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu do napędu tych samochodów.
Fragment:
W tym czasie do napędu tych samochodów nabywane są paliwa silnikowe, olej napędowy lub gaz. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy dealer samochodowy ma prawo do obniżenia podatku należnego o pełną wysokość podatku naliczonego przy nabywaniu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych na napędu demonstracyjnych samochodów osobowych... Zdaniem Wnioskodawcy, dealer samochodowy ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną wysokość podatku naliczonego przy nabywaniu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych na napędu demonstracyjnych samochodów osobowych, gdyż: przedmiotem jego działalności jest odsprzedaż samochodów (art. 86 ust. 1 i 4 pkt 7 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług), obniżenia kwoty podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy (art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2011
1
sie
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.