Paliwo silnikowe | Interpretacje podatkowe

Paliwo silnikowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to paliwo silnikowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie w zakresie opodatkowania nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju napędowego.
Fragment:
Czy w przypadku nabycia na terytorium UE i przyjęcia do składu podatkowego oleju napędowego z przeznaczeniem do produkcji innych wyrobów niż paliwa silnikowe skład podatkowy występuje w roli podatnika podatku od towarów i usług od nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych, w myśl art. 17a ustawy o podatku od towarów i usług, jeśli ten olej napędowy nie został przyjęty w celu wydania go do celów napędowych ani nie jest przeznaczony do napędu silników spalinowych? Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanej sytuacji nie może on występować w roli podatnika podatku od towarów i usług od nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych, gdyż art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że obowiązek obliczania i wpłacania podatku VAT od nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych będzie miał zastosowanie tylko po spełnieniu łącznie następujących przesłanek: dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, paliw silnikowych w rozumieniu art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r., wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami z dnia 10 kwietnia 1997 r. W dniu 6 lutego 2017 r. Zainteresowany (...)
2017
12
lip

Istota:
Wnioskodawca jako zarejestrowany odbiorca będzie dokonywał na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 59 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym, wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Zatem, Wnioskodawca, z tytułu tej transakcji będzie płatnikiem podatku VAT, zgodnie z art. 17a ustawy o VAT. Natomiast Wnioskodawca z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, nie będzie podatnikiem o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT. Podatnikiem, w myśl tego przepisu, pozostanie kontrahent, na rzecz którego Wnioskodawca (jako zarejestrowany odbiorca z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym) dokona wprowadzenia paliw silnikowych do miejsca ich odbioru określonego we właściwym zezwoleniu na terytorium kraju.
Fragment:
Natomiast Wnioskodawca z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, nie będzie podatnikiem o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT. Podatnikiem, w myśl tego przepisu, pozostanie kontrahent, na rzecz którego Wnioskodawca (jako zarejestrowany odbiorca z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym) dokona wprowadzenia paliw silnikowych do miejsca ich odbioru określonego we właściwym zezwoleniu na terytorium kraju. Zatem, w scenariuszu zdarzenia przyszłego opisanym jako Scenariusz 3: w świetle art. 17a ustawy o VAT, Spółka będzie płatnikiem podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych w świetle art. 103 ust. 5a pkt 1 ustawy o VAT Spółka nie będzie podatnikiem podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, w okolicznościach przedstawionych w scenariuszu trzecim w zakresie uznania Wnioskodawcy za płatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych należało uznać za nieprawidłowe natomiast w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych należało uznać za prawidłowe. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie ustalenia podstawy opodatkowania dla wewn1trzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, odpowiedzialnooci p3atnika z tytu3u wewn1trzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych oraz w zakresie obowi1zku przechowywania przez p3atnika dokumentacji zwi1zanej z poborem podatku od wewn1trzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.
Fragment:
(...) paliw silnikowych (pytanie nr 1) - jest prawid3owe, odpowiedzialnooci p3atnika z tytu3u wewn1trzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (pytanie nr 2 i 3) - jest prawid3owe, obowi1zku przechowywania przez p3atnika dokumentacji zwi1zanej z poborem podatku od wewn1trzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (pytanie nr 4) - jest prawid3owe. UZASADNIENIE W dniu 15 wrzeonia 2016 r. wp3yn13 ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania dla wewn1trzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, odpowiedzialnooci p3atnika z tytu3u wewn1trzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych oraz w zakresie obowi1zku przechowywania przez p3atnika dokumentacji zwi1zanej z poborem podatku od wewn1trzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych. We wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e: Sp. z o.o. (dalej: OP lub Spó3ka) jest podmiotem zajmuj1cym sie magazynowaniem oraz prze3adunkiem paliw silnikowych, OP prowadzi swoj1 dzia3alnooa poprzez siea baz paliw, stanowi1cych sk3ady podatkowe, w których magazynowane s1 us3ugowo wyroby akcyzowe nale?1ce do podmiotów trzecich. Z dniem 1 sierpnia 2016 r. wesz3a w ?ycie ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us3ug oraz niektórych innych ustaw, wprowadzaj1ca tzw. „ pakiet paliwowy ”.
2017
26
sty

Istota:
Nabycie wewnątrzwspólnotowe paliw silnikowych rzecz podmiotów posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania w kraju albo posiadających oddział z siedzibą na terytorium kraju.
Fragment:
Zatem stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie w przypadku, gdy podmioty, na rzecz których Wnioskodawca będzie dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych (podmioty posiadające siedzibę lub miejsce zamieszkania w kraju albo działające poprzez oddział z siedzibą na terytorium kraju) będą prowadziły działalność gospodarczą polegającą w części na dalszej odsprzedaży paliw silnikowych poza granice kraju (dostawa wewnątrzwspólnotowa albo eksport paliw silnikowych ze składów podatkowych Wnioskodawcy) zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 48 ust. 9 pkt 3 ustawy tj. warunek, aby przedmiotowe paliwa silnikowe były nabywane na potrzeby działalności gospodarczej na terytorium kraju. Tym samym Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania nabycia wewnątrzwspólnotowego (w rozumieniu ustawy) paliw silnikowych na rzecz podmiotów posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania w kraju albo działających poprzez oddział z siedzibą na terytorium kraju, które będą prowadzić działalność gospodarczą polegającą w części na dalszej dostawie wewnątrzwspólnotowej albo eksporcie paliw silnikowych ze składów podatkowych Spółki, przy założeniu, że zostały spełnione inne warunki określone w art. 48 ust. 9 ustawy akcyzowej oraz została pobrana i uiszczona przez Spółkę jako płatnika zaliczka na podatek VAT w należytej wysokości.
2017
11
sty

Istota:
Podstawę opodatkowania VAT paliw silnikowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo, zgodnie z art. 30a ust. 2a i 2b ustawy o VAT, należy ustalić stosując ceny z Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów obowiązujące na dzień wprowadzenia paliw silnikowych do składu podatkowego, rozumianego jako moment rozładowania całości dostawy, w którym możliwe jest ostateczne ustalenie całkowitej ilości paliw silnikowych.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy jako moment wprowadzenia paliw silnikowych do składu podatkowego o którym mowa w art. 103 ust. 5a pkt 2 ustawy o VAT należy rozumieć moment rozładowania całości dostawy paliw silnikowych, w którym możliwe jest ostateczne ustalenie całkowitej ilości paliw silnikowych? Czy podstawę opodatkowania VAT paliw silnikowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo, zgodnie z art. 30a ust. 2a i 2b ustawy o VAT, należy ustalić stosując ceny z Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów obowiązujące na dzień wprowadzenia paliw silnikowych do składu podatkowego, rozumianego jako moment rozładowania całości dostawy w którym możliwe jest ostateczne ustalenie całkowitej ilości paliw silnikowych? Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, za moment wprowadzenia paliw silnikowych do składu podatkowego o którym mowa w art. 103 ust. 5a pkt 2 ustawy o VAT należy rozumieć moment rozładowania całości dostawy paliw silnikowych, co umożliwi ustalenie całkowitej ich ilości dostarczanych w ramach danego nabycia wewnątrzwspólnotowego do składu podatkowego. Zdaniem Wnioskodawcy, podstawę opodatkowania VAT paliw silnikowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo, zgodnie z art. 30a ust. 2a i 2b ustawy o VAT, należy ustalić stosując ceny z Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów obowiązujące na dzień wprowadzenia paliw silnikowych do składu podatkowego, rozumianego jako moment rozładowania całości dostawy w którym możliwe jest ostateczne ustalenie całkowitej ilości paliw silnikowych.
2016
28
gru

Istota:
W zakresie możliwości samodzielnego potrącania przysługującego Wnioskodawcy wynagrodzenia z tytułu terminowej realizacji zapłaty podatku tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, opodatkowania wynagrodzenia płatnika w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem paliw silnikowych, określenia terminu wpłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych w przypadku gdy termin ustawowy przypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy, określenia dnia dokonania płatności podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, jako dzień obciążenia rachunku bankowego Spółki, opodatkowania obciążeń podatnika z tytułu ponoszonych przez płatnika kosztów prowizji bankowych od przelewów związanych z realizacją funkcji płatnika podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
Fragment:
Wnioskodawca świadczy na rzecz kontrahentów usługę polegającą na przyjmowaniu, magazynowaniu, przeładowywaniu i wydawaniu paliw silnikowych stanowiących własność kontrahentów (usługa składu podatkowego). Kontrahenci dokonują wprowadzenia paliw silnikowych na pojemności magazynowe Wnioskodawcy w wyniku dokonywanych wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw silnikowych, o których mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT. Na gruncie podatku akcyzowego to Spółka, jako skład podatkowy, dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych. Spółka pełnił rolę płatnika w związku z wewnątrzwspólnotowymi nabyciami paliw silnikowych dokonywanymi przez kontrahentów Spółki na rzecz których Wnioskodawca świadczy usługi składu podatkowego. Spółka będzie pobierała należny podatek VAT od tych transakcji i przekazywała go na rachunek właściwego organu podatkowego, tj. na rachunek Izby Celnej. Z tytułu terminowych wpłat podatku VAT od wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw silnikowych Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie w kwocie 0,3% pobranego podatku. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy Spółka może samodzielnie potrącić wynagrodzenie, jakie przysługuje jej jako płatnikowi, z tytułu terminowego wpłacania podatku VAT od wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw silnikowych, w momencie wpłaty tego podatku na rachunek właściwego organy podatkowego.
2016
16
gru

Istota:
Ustalenie właściwej stawki podatku akcyzowego dla dodatków dozowanych do paliw silnikowych
Fragment:
Uznawanie dodatków do paliw silnikowych za paliwa silnikowe nie znajduje odzwierciedlenia w regułach Dyrektywy. Wszelkie zaś rozszerzenia pojęcia paliwa silnikowe są nieuzasadnione, ponieważ Dyrektywa nie zawiera definicji „ paliwa silnikowe ” co należy rozumieć, że nie nastręcza ona żadnych kłopotów i należy to pojęcie rozumieć wprost. Wyrób nazwany w art. 89 ust. 1 pkt 14 „ pozostałe paliwa silnikowe ” technicznie nie istnieje; brak jest informacji o jego przeznaczeniu, nie określono dla niego kodu CN. Dyrektywa, która w art. 2 pkt 1 enumeratywnie wymienia wszystkie możliwe rodzaje paliw silnikowych nie zawiera wyrobu „ pozostałe paliwa silnikowe ”. W art. 20 ust. 1 Dyrektywy ściśle określono jakie produkty energetyczne podlegają przepisom dotyczącym kontroli i przemieszczania i nie opisano kategorii wyrobów pod nazwą „ pozostałe paliwa silnikowe ”. Pojęcia tego nie ma również w załączniku Nr I do Dyrektywy. Oznacza to, że w świetle Dyrektywy nie istnieje pojęcie „ pozostałe paliwo silnikowe ”. W opinii Wnioskodawcy, krajowe regulacje dotyczące podatku akcyzowego budzą uzasadnione wątpliwości co do ich zgodności z przepisami prawa wspólnotowego, zawartymi w art. 2 ust. 3 Dyrektywy, w którym w sposób jednoznaczny zapisano regułę opodatkowania akcyzą wyrobów energetycznych, innych niż te dla których poziom opodatkowania został określony w Dyrektywie, a przeznaczonych do wykorzystania, oferowanych do sprzedaży lub wykorzystywanych jako paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania.
2016
5
gru

Istota:
Stawka podatku dla dodatków do paliw.
Fragment:
Uznawanie dodatków do paliw silnikowych za paliwa silnikowe nie znajduje odzwierciedlenia w regułach Dyrektywy. Wszelkie zaś rozszerzenia pojęcia paliwa silnikowe są nieuzasadnione, ponieważ Dyrektywa nie zawiera definicji „ paliwa silnikowe ” co należy rozumieć, że nie nastręcza ona żadnych kłopotów i należy to pojęcie rozumieć wprost. Wyrób nazwany w art. 89 ust. 1 pkt 14 ustawy „ pozostałe paliwa silnikowe ” technicznie nie istnieje; brak jest informacji o jego przeznaczeniu, nie określono dla niego kodu CN. Dyrektywa, która w art. 2 pkt 1 enumeratywnie wymienia wszystkie możliwe rodzaje paliw silnikowych nie zawiera wyrobu „ pozostałe paliwa silnikowe ”. W art. 20 ust. 1 Dyrektywy ściśle określono jakie produkty energetyczne podlegają przepisom dotyczącym kontroli i przemieszczania i nie opisano kategorii wyrobów pod nazwą „ pozostałe paliwa silnikowe ”. Pojęcia tego nie ma również w załączniku Nr I do Dyrektywy. Oznacza to, że w świetle Dyrektywy nie istnieje żadne „ pozostałe paliwo silnikowe ”. Według Wnioskodawcy, wszystkie wymienione wyżej argumenty dowodzą, że zastosowanie w stosunku do dodatków i domieszek do paliw silnikowych, oznaczonych kodem CN 3811, stawki podatku akcyzowego w kwocie 1.822,00 zł/1.000 l jak dla „ pozostałych paliw silnikowych ” niewłaściwie odzwierciedla postanowienia Dyrektywy i nie prowadzi do osiągnięcia rezultatu opisanego w Dyrektywie.
2016
28
sty

Istota:
W zakresie ustalenia właściwej stawki podatku akcyzowego dla dodatków dozowanych do paliw silnikowych.
Fragment:
W myśl tego przepisu: „W przypadku przeznaczenia do wykorzystania, oferowania na sprzedaż lub wykorzystywania jako paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania, produkty energetyczne inne niż te, których poziom opodatkowania został określony w niniejszej dyrektywie, podlegają opodatkowaniu zgodnie z wykorzystaniem, według stawki przyjętej dla równoważnego paliwa do ogrzewania lub paliwa silnikowego. Oprócz podlegających opodatkowaniu produktów wymienionych w ust. 1, wszelkie produkty przeznaczone do wykorzystania, oferowane na sprzedaż lub wykorzystywane jako paliwo silnikowe, lub jako dodatek lub rozcieńczalnik do paliw silnikowych, podlegają opodatkowaniu według stawki przyjętej dla równoważnego paliwa silnikowego”. W tej kwestii wypowiedział się też Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 5 lutego br. (sprawa nr C-275/14) na podstawie wniosku złożonym w trybie prejudycjalnym przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Przedmiotowa sprawa, będąca przedmiotem sporu przed NSA, dotyczy opodatkowania akcyzą właśnie dodatków do paliw silnikowych i olejów opałowych oznaczonych kodem CN 3811. Podatnik wytwarzający dodatki do paliw uzyskał interpretację indywidualną prawa podatkowego, w której dyrektor izby skarbowej zakwalifikował te dodatki do „ pozostałych paliw silnikowych ” i zastosował najwyższą stawkę akcyzy, przewidzianą w art. 89 ust. 1 pkt 14 Ustawy, czyli 1822,00 zł/1000 litrów. Podatnik zaskarżył tę interpretację do WSA w Warszawie, jednak sąd oddalił skargę. Następnie podatnik złożył skargę kasacyjną do NSA, który powziął wątpliwości co do prawidłowości takiej kwalifikacji i wystąpił z zapytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
2015
2
gru

Istota:
Pytanie Podatnika : Jak należy interpretować zapis § 13 ust. 4, zdanie drugie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec , a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego ( Dz. U. nr 35/2004, poz. 312 z późn. zmianami): „ W przypadku składów magazynowych, w których magazynowane są paliwa silnikowe, oleje opałowe, oleje smarowe i gaz, średnioroczny okres składowania w danym magazynie wynosi minimum 2 dni”1.Czy do obliczenia średniorocznego okresu magazynowania paliw silnikowych należy brać pod uwagę wszystkie paliwa silnikowe wyprodukowane lub przetworzone przez samą Spółkę i te, które zostały wyprodukowane lub przetworzone przez inny podmiot2.Jeżeli do obliczenia średniorocznego okresu magazynowania paliw silnikowych należy brać pod uwagę wyłącznie te, które zostały wyprodukowane lub przetworzone przez inny podmiot to czy należy dokonać ich rozróżnienia ze względu na to kto jest ich właścicielem, tj. wyroby wyprodukowane lub przetworzone przez inny podmiot będące własnością samej Spółki oraz wyroby pozostające własnością innych niż Sp. z o.o. podmiotów. W przypadku, gdy takie rozróżnienie jest zasadne , to które z tych wyrobów (a więc będące własnością Spółki czy będące własnością innych podmiotów) należy brać pod uwagę do obliczenia średniorocznego okresu magazynowania paliw silnikowych3.W jaki sposób należy liczyć okres magazynowania konkretnej dostawy paliw silnikowych jeżeli wyroby zostają przyjęte do magazynu jednego dnia a wydane z niego następnego dnia. Czy słusznym jest pogląd, iż okres magazynowania w takim przypadku wynosi dwa dni.4.Czy średnioroczny okres magazynowania paliw silnikowych można potraktować jako średnią obliczaną w ten sposób, iż będzie ona ilorazem sumy okresu magazynowania poszczególnych dostaw i liczby dostaw wyrobów przyjętych w danym roku do składu.5.Jeżeli wyroby przyjęte do składu jako jedna dostawa są następnie wydawane partiami przez dłuższy okres czasu to jak liczyć okres ich magazynowania. Czy w takim przypadku przyjąć można, że okres ich magazynowania to średnia ważona liczona w następujący sposób: założenie: partia wyrobu przyjęta na skład 1 stycznia to 100 jednostek. 2 stycznia wydano 40 jednostek, 6 stycznia wydano 60 jednostek. Okres magazynowania tej partii wyrobów zatem:<( 40 jedn*2 dni ) + (60 jedn.*6 dni)>/100 jednostek = 4,4 dnia.
Fragment:
(...) paliw silnikowych, olejów opałowych - pojemność magazynowa co najmniej na poziomie 5.000 m3; 2a) dla olejów smarowych – minimalna wysokość obrotów w roku poprzedzającym dany rok podatkowy wynosząca 20 mln zł. 3) dla gazu - pojemność magazynowa co najmniej na poziomie 500 m3.2. Wysokość obrotu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, powinna być wyliczona na podstawie ceny sprzedaży, pomniejszonej o podatek od towarów i usług.3. W przypadku napojów alkoholowych , wyrobów tytoniowych i olejów smarowych podmiot, o którym mowa w ust. 1, rozpoczynający działalność złoży oświadczenie, w którym zadeklaruje osiągnięcie w danym roku minimalnej wysokości obrotu, w podziale na kolejne miesiące. Nieosiągnięcie deklarowanych obrotów w okresie trzech pierwszych miesięcy działalności powoduje cofnięcie zezwolenia.4. Minimalny okres magazynowania przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wynosi 5 dni, licząc od daty przyjęcia wyrobów do składu. W przypadku składów magazynowych, w których magazynowane są paliwa silnikowe, oleje opałowe, oleje smarowe i gaz, średnioroczny okres składowania w danym magazynie wynosi minimum 2 dni.Z treści przytoczonych powyżej przepisów wynika, że dodatkowe warunki odnośnie minimalnej wysokości obrotu oraz średnioroczny okres przechowywania w magazynie paliw dotyczą tylko wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wytworzonych lub wyprodukowanych przez inny, niż prowadzący skład podatkowy magazynowy, podmiot gospodarczy.
2011
17
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.