Paliwo opałowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to paliwo opałowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
6
lis

Istota:

Ustalenie stawki podatku akcyzowego dla propanu o kodzie CN 2711 12 11 oraz CN 2711 12 94 wykorzystywanego do pakietyzacji wyrobów

Fragment:

Natomiast w ust. 2 i ust. 3 art. 86 ustawy wyodrębniono dwie grupy paliw, a mianowicie paliwa silnikowe oraz paliwa opałowe. I tak paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Natomiast paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa powyżej. Dla węglowodorów gazowych o kodzie CN 2711 ustawodawca przewidział w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a oraz pkt 13 ustawy następujące stawki podatku tj.: gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901 przeznaczonych do napędu silników spalinowych: skroplonych - 695,00 zł/1.000 kilogramów, w stanie gazowym - 11,04 zł/1 gigadżul (GJ), gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ). Natomiast w myśl art. 89 ust. 2 ustawy stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

2012
9
mar

Istota:

W zakresie uznania za wyrób energetyczny przeznaczony do celów innych niż opałowe, acetylenu oznaczonego kodem CN 2901 29 00 odsprzedawanego przez Wnioskodawcę kontrahentom do celów lutowania, spawania i cięcia.

Fragment:

Natomiast w przypadku zastosowania wyrobów o kodzie CN 2901 do celów opałowych zastosowanie znajdzie stawka określona w art. 89 ust. 1 pkt lit. b dla pozostałych paliw opałowych t.j. 1,28 zł/gigadżul (GJ). Jednocześnie w myśl art. 89 ust. 2 ustawy stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł. Zatem aby określić wysokość opodatkowania acetylenu o kodzie CN 2901 29 00 konieczne jest określenie jego przeznaczenia. Z wniosku wynika, iż acetylen używany jest przez kontrahentów Spółki głównie w urządzeniach służących do lutowania, spawania i cięcia elementów metalowych (przeważanie w palnikach gazowych). Bezdyskusyjny jest zatem fakt, iż acetylen nie będzie wykorzystywany jako paliwo napędowe. Należy zatem rozważyć, czy można go uznać, przy wyżej określonym przeznaczeniu jako paliwo opałowe. Czyli takie, które jest używane do celów opałowych. Jak słusznie zauważa Wnioskodawcą ustawa o podatku akcyzowym nie definiuje celu opałowego i zasadne jest posłużenie się potocznym pojęciem tego określenia. Zdaniem Wnioskodawcy „acetylen zużywany w palnikach gazowych służących do lutowania, spawania i cięcia nie jest wykorzystywany do celów opałowych.

2011
1
paź

Istota:

Uznanie za paliwo opałowe, w rozumieniu art. 86 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, płynnego gazu – propanu o kodzie CN 2711 12 94 oraz 2711 12 11 w sytuacji gdy jest on wykorzystywany do wykonywania cięć gazowo-tlenowych oraz dokonania podgrzewań gazowych spawanych materiałów oraz możliwości skorzystania ze zwolnienia z akcyzy przy takim wykorzystaniu gazu

Fragment:

Jednocześnie w myśl art. 89 ust. 2 ustawy stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł. Zatem aby określić wysokość opodatkowania wyrobów o kodzie CN 2711 konieczne jest określenie ich przeznaczenia. Z wniosku wynika, iż przedmiotowe gazy będą wykorzystywane do wytworzenia ciepła za pomocą płomienia propano-tlenowego w celu wykonania cięcia gazowo-tlenowego, na stanowiskach spawalniczych przy pomocy palników ręcznych lub zrobotyzowanym stanowisku do cięcia, w celu podgrzania gazowego metalu. Ponadto gazy te również będą, przy pomocy takiego samego jak wyżej płomienia propanow-gazowego jednakże przy zastosowaniu innych palników, wykorzystywane do podgrzania materiału przed dokonaniem jego spawania, w celu zapobieżeniu pękania połączeń spawalniczych. Bezdyskusyjny jest zatem fakt, iż gazy te nie będą wykorzystywane jako paliwo napędowe. Należy zatem rozważyć, czy przedmiotowe gazy można uznać, przy wyżej określonym przeznaczeniu jako paliwa opałowe. Czyli takie które są używane do celów opałowych. Jak słusznie zauważa Wnioskodawcą ustawa o podatku akcyzowym nie definiuje celu opałowego i tym samym należy się posłużyć pojęciem potocznym tego określenia.

2011
1
paź

Istota:

Uznanie za paliwo opałowe, w rozumieniu art. 86 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, płynnego gazu – propanu o kodzie CN 2711 12 94 oraz 2711 12 11 wykorzystywanego do ogrzewania hal maszyn przy pomocy promienników gazowych oraz skorzystania ze zwolnienia z akcyzy przy takim wykorzystaniu gazu

Fragment:

Natomiast w ust. 2 i ust. 3 art. 86 wyodrębniono dwie grupy paliw, a mianowicie paliwa silnikowe oraz paliwa opałowe. I tak paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Natomiast paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa powyżej. Dla węglowodorów gazowych o kodzie CN 2711 ustawodawca przewidział w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a oraz pkt 13 ustawy następujące stawki podatku tj.: gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901 przeznaczonych do napędu silników spalinowych: skroplonych - 695,00 zł/1.000 kilogramów, w stanie gazowym - 11,04 zł/1 gigadżul (GJ), gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ). Natomiast w myśl art. 89 ust. 2 ustawy stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

2011
1
wrz

Istota:

Podatek akcyzowy w zakresie stawki podatku.

Fragment:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym stawką podatku akcyzowego, właściwą dla wyrobu paliwa opałowego o kodzie CN 2707 99 99 jest stawka określona w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a tiret drugie ustawy akcyzowej, to jest 64 zł/1000 kilogramów, gdy gęstość wyrobu w temperaturze 15°C jest równa lub wyższa niż 890 kg/metr sześcienny, a sprzedaż tych wyrobów odbywać się będzie przy spełnieniu warunków określonych w art. 89 ust. 5-15 ustawy akcyzowej... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy akcyzowej, do wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715. W konsekwencji Produkt objęty pozycją CN 2707 99 99 stanowi wyrób energetyczny. Jako paliwa opałowe, art. 86 ust. 3 ustawy akcyzowej wskazuje wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem paliw silnikowych, czyli wyrobów energetycznych przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych do napędu silników spalinowych. Przeznaczeniem Produktu będzie cel opałowy, w związku z tym jest on zaliczany do kategorii paliw opałowych. Stawki akcyzy na wyroby energetyczne, w tym na paliwa opałowe, określone zostały w art. 89 ust. 1 ustawy akcyzowej.