IPPP3/4513-96/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości sprzedaży paliwa lotniczego zakupionego jako paliwo lotnicze zwolnione od akcyzy podmiotom niekorzystającym z tego zwolnienia oraz możliwości magazynowania paliwa lotniczego z zapłaconą akcyzą oraz paliwa zwolnionego od akcyzy w jednym zbiorniku
IPPP3/4513-96/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. magazynowanie
 2. paliwo lotnicze
 3. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Deklaracja podatkowa. Terminy płatności akcyzy -> Obowiązki podatnika podatku akcyzowego
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego -> Przedmiot opodatkowania
 3. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia -> Zwolnienie z akcyzy wybranych wyrobów akcyzowych
 4. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2015 r. (data wpływu 13 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości sprzedaży paliwa lotniczego zakupionego jako paliwo lotnicze zwolnione od akcyzy podmiotom niekorzystającym z tego zwolnienia oraz możliwości magazynowania paliwa lotniczego z zapłaconą akcyzą oraz paliwa zwolnionego od akcyzy w jednym zbiorniku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości sprzedaży paliwa lotniczego zakupionego jako paliwo lotnicze zwolnione od akcyzy podmiotom niekorzystającym z tego zwolnienia oraz możliwości magazynowania paliwa lotniczego z zapłaconą akcyzą oraz paliwa zwolnionego od akcyzy w jednym zbiorniku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

P. S.A. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie: 46, 71, Z. sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, 52, 10, B, magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów. W związku z uruchomieniem funkcjonowania portu lotniczego w najbliższym czasie zamierza rozpocząć sprzedaż benzyny lotniczej o kodzie CN 2710 11 31. Zdarzenie przyszłe dotyczy zakupu Modułowej Stacji Tankowania Statków Powietrznych. Wątpliwości podatnika w świetle wskazanych przepisów budzi forma składowania paliwa przeznaczonego do sprzedaży. P. S.A. zamierza dokonywać zakupu paliwa w składzie podatkowym (np. X.), a następnie będzie sprzedawać paliwo jako podmiot pośredniczący w obrocie towarami zwolnionymi z podatku akcyzowego jak również paliwa objętego akcyzą, tj. z jednej strony dla m.in. żeglugi powietrznej, a z drugiej także w celu wykonywania lotów prywatnych. W tym celu P. S.A. planuje zamówienie Modułowej Stacji Tankowania Statków Powietrznych w celu magazynowania paliwa w jednym zbiorniku (bez osobnych komór).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy jest dopuszczalna w świetle wskazanych przepisów sprzedaż paliwa zakupionego ze składu podatkowego jako paliwa zwolnionego z konieczności odprowadzenia podatku akcyzowego podmiotom, które takiego zwolnienia nie posiadają, a następnie złożenie deklaracji podatkowej i odprowadzenie należnego podatku akcyzowego wynikającego ze sprzedaży...
 2. Czy jest dopuszczalne w świetle wskazanych przepisów magazynowanie paliwa w jednym zbiorniku Modułowej Stacji Tankowania Statków Powietrznych (bez osobnych komór), a następnie sprzedaż tego paliwa zarówno podmiotom zwolnionym z konieczności odprowadzania podatku akcyzowego, jak również podmiotom, które realizują zakup paliwa objętego akcyzą...
 3. Czy jest dopuszczalny w świetle wskazanych przepisów zakup paliwa objętego akcyzą oraz paliwa zwolnionego z konieczności odprowadzania podatku akcyzowego, a następnie składowanie tych paliw (identycznych pod względem rodzaju paliwa oraz właściwości fizykochemicznych) w jednym zbiorniku wspólnie (wymieszanych), a ich zużycie byłoby ewidencjonowane poprzez stosowne dokumenty rozchodu paliwa...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W zakresie pytania 1:

P. S.A. zamierza sprzedawać paliwo podmiotom spełniającym warunki zawarte w art. 32 ust. 3 oraz ust. 5-13 ustawy o podatku akcyzowym, które pozwalają mu na korzystanie ze zwolnienia od podatku akcyzowego paliwa lotniczego ze względu na jego przeznaczenie. Podmioty, którym będzie sprzedawane paliwo będą zarejestrowane jako podmioty zużywające wyroby akcyzowe zwolnione od podatku akcyzowego. Przez P. S.A. prowadzona będzie ewidencja, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 ww. ustawy. Zgodnie z pkt 23 preambuły do dyrektywy Rady Europy 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.Urz. UE L 283 z 31.10.2003, str. 51 z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 405, z późn. zm.), które implementowano w przepisach ustawy o podatku akcyzowym, w przepisach tych zawarto stwierdzenie, że „słuszne jest kontynuowanie 31- zwolnień od podatku dla produktów energetycznych wykorzystywanych w żegludze powietrznej i morskiej, innych niż dla celów prywatnej przyjemności”. Ponadto, stosownie do art. 14 ust. 1 lit. c) tejże dyrektywy, implementowanego również do krajowego porządku prawnego, podmiot zamierzający korzystać z przedmiotowego zwolnienia powinien używać statki powietrzne wyłącznie w celach handlowych, w szczególności w celu przewozu pasażerów lub towarów lub świadczenia usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz władz publicznych. Potwierdza to Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który w wyroku z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie C - 79/10 Systeme Helmholz stwierdził, iż art. 14 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 2003/96/WE powinien być interpretowany w ten sposób, że ze zwolnienia z podatku od paliw wykorzystywanych do żeglugi powietrznej przewidzianego przez ten przepis nie może korzystać przedsiębiorstwo, które w celu rozwoju stosunków handlowych używa należącego do niego samolotu w celu zapewnienia transportu pracowników do klientów lub na targi handlowe, gdy ów transport nie służy bezpośrednio świadczeniu przez to przedsiębiorstwo odpłatnych usług lotniczych.

Zgodnie z powszechnie przyjętym orzecznictwem sądów wątpliwości w przepisach podatkowych nie można interpretować na niekorzyść podatnika, albowiem stanowiłoby to naruszenie art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 września 1999 r., sygn. akt I SA/Lu 1461/98). W związku z powyższym P. S.A. stoi na stanowisku, że paliwo sprzedawane przez Wnioskodawcę, które zużyte będzie do lotów wykonywanych w żegludze powietrznej, o których mowa w pkt 1 opisu zdarzeń przyszłych jest zwolnione od podatku akcyzowego, a paliwo, które będzie zużyte dla lotów prywatnych nie jest zwolnione z podatku akcyzowego, co nie przeszkadza jednak w świetle wskazanych przepisów na sprzedaż paliwa zakupionego ze składu podatkowego jako paliwa zwolnionego z konieczności odprowadzenia podatku akcyzowego podmiotom, które takiego zwolnienia nie posiadają, a następnie złożenie deklaracji podatkowej i odprowadzenie należnego podatku akcyzowego wynikającego ze sprzedaży. Generalnie P. S.A. sprzedawać będzie paliwo zwolnione z podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie, jednakże musi liczyć się z tym, że pewnej, niewielkiej grupie podmiotów będzie sprzedawał paliwo objęte podatkiem akcyzowym. Zakup lub budowa drugiego zbiornika specjalnie na paliwo z zapłaconą akcyzą stanowiłoby koszt dalece niewspółmierny do skali problemu, również dostawa tak niewielkich ilości paliwa z zapłaconą akcyzą stanowiłaby poważny problem. Równocześnie ustawodawca przewidział (w art. 8 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy) sytuację, w której paliwo zwolnione z akcyzy zostało dostarczone do podmiotu zużywającego, jednak już po dostarczeniu zostało zużyte bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia. Zgodnie z cytowanym przepisem, taki czyn rodzi konieczność zapłaty podatku akcyzowego, ale nie przewidziano za niego żadnych innych sankcji. W związku z tym P. S.A. stoi na stanowisku, że będzie mógł sprzedać paliwo - dostarczone, jako zwolnione z akcyzy w celu zużycia go przez odbiorców do celów, które nie pozwalają na zastosowanie zwolnienia, jednak pod warunkiem naliczenia należnej akcyzy. Wnioskodawca zobowiązany będzie w takiej sytuacji do wypełnienia obowiązków przewidzianych w art. 21 ust. 1 ww. ustawy, to znaczy do złożenia właściwemu Naczelnikowi Urzędu Celnego deklaracji podatkowej oraz do obliczenia i wpłaty akcyzy na rachunek właściwej Izby Celnej.

W zakresie pytania 2

P. S.A. stoi na stanowisku, że nie ma przeciwwskazań do przechowywania paliwa przeznaczonego na sprzedaż paliwa wykorzystywanego w żegludze powietrznej oraz dla celów prywatnych w jednym zbiorniku, pod warunkiem zachowania ścisłej ewidencji rozchodu paliwa. Odnośnie sposobu przechowywania paliwa z zapłaconą akcyzą i zwolnionego od akcyzy w jednym zbiorniku należy wyjaśnić, iż wyroby energetyczne muszą być magazynowane w taki sposób, żeby w każdej chwili możliwe było wskazanie ilości wyrobów o różnym statusie podatkowym (z zapłaconą akcyzą i zwolnionych od akcyzy). Jest to o tyle istotne, gdyż wyroby zwolnione od akcyzy korzystają ze zwolnienia ze względu na zużycie w ściśle określonym celu, a podmiot dokonujący zużycia takiego paliwa zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zużytego paliwa. Na mocy obowiązujących przepisów ewidencja zawierać powinna dane dotyczące ilości wyrobów zwolnionych, w tym oprócz nazwy wyrobów oraz ich kodów CN również ilość wysłanych lub otrzymanych wyrobów zwolnionych, w tym ilość wyrobów zwolnionych zużytych na cele uprawniające do ich zwolnienia od akcyzy, oraz ich łączną ilość, obliczoną narastająco od początku roku kalendarzowego. Dlatego zdaniem Wnioskodawcy możliwe jest rozwiązanie polegająca na tym, że dla celów realizacji sprzedaży posiadałby zbiornik jednokomorowy z paliwem AVGASS : 100LL (kod CN 2710 11 31) zakupionym jako paliwo akcyzowe i bezakcyzowe, prowadziłby ewidencję sprzedaży paliwa bezakcyzowego i akcyzowego tak, by w chwili jakiejkolwiek kontroli móc wskazać ile paliwa jakiego w danej chwili się znajduje w zbiorniku na podstawie dokumentów księgowych. Optymalnym rozwiązaniem byłoby jednak przechowywać paliwo w zbiorniku jednokomorowym zakupione jako bezakcyzowe (jeden rodzaj), a następnie prowadzić sprzedaż paliwa zarówno zwolnionego, jak i akcyzowego oraz dokonywać rozliczenia księgowego i wykazywać w ten sposób ile danego paliwa zostało sprzedane. Na podstawie takiego rozliczenia P. S.A. odprowadzałby na koniec miesiąca podatek naliczony od sprzedaży paliwa akcyzowego do właściwego organu podatkowego.

W zakresie pytania 3

Ustawa o podatku akcyzowym nie narzuca jednoznacznie sposobu przechowywania wyrobów objętych zwolnieniem z akcyzy. Nakazuje jednak prowadzenie szczegółowej ewidencji zużytych produktów objętych zwolnieniem, która musi odzwierciedlać stan faktyczny. Kontrola prowadzenia tej dokumentacji i weryfikacja, czy odzwierciedla ona stan faktyczny należy do Służby Celnej. Z przepisów art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404) wynika wprost, że na potrzeby kontroli, podmioty wykonujące czynności, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2, są obowiązane zapewnić warunki i środki do sprawnego przeprowadzania kontroli, przy czym wskazuje się w tym przepisie w lit. c, że na potrzeby kontroli podmioty przechowujące produkty objęte zwolnieniem z akcyzy zobowiązane są przechowywać je „w oddzielnych naczyniach i pomieszczeniach”. Zdaniem P. S.A. pomimo wskazania „przechowywania w oddzielnych naczyniach”, jako środka dla zapewnienia sprawnego przeprowadzania kontroli, w wypadku paliw lotniczych zapewnienie warunków i środków do sprawnego przeprowadzenia kontroli w inny sposób, tj. ścisłej ewidencji dla określenia ilości paliwa zwolnionego z akcyzy, która pozostała w zbiorniku jest wystarczające, a przechowywanie równocześnie paliwa objętego zwolnieniem i paliwa z zapłaconą akcyzą w jednym zbiorniku jednokomorowym jest prawidłowe. W przypadku, gdy Wnioskodawca posiada status podmiotu pośredniczącego i ma obowiązek prowadzenia ewidencji w zakresie całej ilości paliwa zwolnionego od akcyzy, to podmiot ten może przechowywać w jednym zbiorniku zarówno paliwo zużywane przez podmiot uprawniony do zwolnienia, jak i podmioty nieuprawnione, którym to paliwo zostanie odsprzedane. Przy czym należy pamiętać, że warunkiem zwolnienia od akcyzy jest dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentu dostawy, który w tym przypadku wystawi P. dla przemieszczanych wyrobów zużywanych przez niego jako podmiot zużywający. P. S.A. działając jako podmiot pośredniczący może dokonać sprzedaży paliwa zwolnionego od akcyzy podmiotowi uprawnionemu. Wówczas zobowiązany jest jednak do odnotowania tego faktu w ewidencji i wystawienia dokumentu dostawy dla przemieszczanego paliwa.

W przypadku natomiast, gdy P. S.A. działając również jako podmiot pośredniczący dokona sprzedaży paliwa zwolnionego od akcyzy podmiotowi nieuprawnionemu (sprzedaż z akcyzą), wówczas oprócz odnotowania tego faktu w ewidencji obowiązany jest, bez wezwania organu podatkowego:

 1. złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacić akcyzę na rachunek właściwej izby celnej

- za miesięczny okres rozliczeniowy, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Ewentualna sprzedaż przez P. S.A. paliwa lotniczego deklarowanego przy zakupie jako paliwo przeznaczone do zużycia do celów zwolnionych od akcyzy, spowoduje zmianę przeznaczenia tego paliwa, powodująca w konsekwencji wykonanie czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, co wynika z art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 752, ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 23 ustawy podmiot pośredniczący to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1, pochodzących również bezpośrednio z importu.

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

 1. użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:
  1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
  2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;
 2. dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;
 3. sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;
 4. nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Na podstawie z art. 21 ust. 1 ustawy podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

 1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie następujące wyroby akcyzowe używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 11 31, paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13.

W myśl art. 32 ust. 2 ustawy zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie stosuje się w przypadku prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, za które uważa się użycie statku lub statku powietrznego przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, które korzystają z niego na podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, w celach innych niż gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz pasażerów lub towarów albo świadczenie usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz organów publicznych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca w związku z uruchomieniem funkcjonowania portu lotniczego w najbliższym czasie zamierza rozpocząć sprzedaż benzyny lotniczej o kodzie CN 2710 11 31. Zdarzenie przyszłe dotyczy zakupu Modułowej Stacji Tankowania Statków Powietrznych. Wnioskodawca zamierza dokonywać zakupu paliwa w składzie podatkowym (np. X.), a następnie sprzedawać paliwo jako podmiot pośredniczący w obrocie towarami zwolnionymi z podatku akcyzowego, jak również paliwa objętego akcyzą, tj. z jednej strony między innymi dla żeglugi powietrznej, a z drugiej także w celu wykonywania lotów prywatnych. W tym celu Wnioskodawca planuje zamówienie Modułowej Stacji Tankowania Statków Powietrznych w celu magazynowania paliwa w jednym zbiorniku (bez osobnych komór).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą między innymi ustalenia czy dopuszczalna jest sprzedaż paliwa (benzyny lotniczej o kodzie CN 2710 11 31) zakupionego ze składu podatkowego jako paliwa zwolnionego z konieczności odprowadzenia podatku akcyzowego podmiotom, które takiego zwolnienia nie posiadają, a następnie złożenie deklaracji podatkowej i odprowadzenie należnego podatku akcyzowego wynikającego ze sprzedaży.

Mając na uwadze powołane powyżej regulacje prawne wskazać należy, że sprzedaż paliwa lotniczego (benzyny lotniczej o kodzie CN 2710 11 31) deklarowanego przy zakupie jako paliwo przeznaczone do celów zwolnionych z akcyzy podmiotowi nieuprawnionemu (sprzedaż z akcyzą), spowoduje zmianę przeznaczenia tego paliwa, powodującą w konsekwencji wykonanie czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, co wynika z art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy. Jednocześnie wskazać należy, że do momentu sprzedaży (wydania) paliwa lotniczego zwolnionego ze względu na przeznaczenie podmiotowi nieuprawnionemu do zwolnienia paliwo to jest objęte zwolnieniem od akcyzy.

W konsekwencji, w przypadku sprzedaży paliwa lotniczego (benzyny lotniczej o kodzie CN 2710 11 31) zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie podmiotowi nieuprawnionemu (sprzedaż z akcyzą), podmiot dokonujący tej sprzedaży jest zobowiązany, bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację podatkową właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oraz obliczyć i wpłacić akcyzę na rachunek właściwej izby celnej, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy.

Tym samym wskazać należy, że w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku akcyzowym dopuszczalna jest sprzedaż paliwa lotniczego (benzyny lotniczej o kodzie CN 2710 11 31) deklarowanego przy zakupie jako paliwo przeznaczone do celów zwolnionych z akcyzy, a następnie złożenie deklaracji podatkowej oraz obliczenie i wpłacenie należnej akcyzy.

Zatem biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie dopuszczalna jest sprzedaż paliwa zakupionego ze składu podatkowego jako paliwa zwolnionego z konieczności odprowadzenia podatku akcyzowego podmiotom, które takiego zwolnienia nie posiadają, a następnie złożenie deklaracji podatkowej i odprowadzenie należnego podatku akcyzowego wynikającego ze sprzedaży.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Ponadto wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do ustalenia czy jest dopuszczalne magazynowanie paliwa w jednym zbiorniku Modułowej Stacji Tankowania Statków Powietrznych (bez osobnych komór), a następnie sprzedaż tego paliwa zarówno podmiotom zwolnionym z konieczności odprowadzania podatku akcyzowego, jak również podmiotom, które realizują zakup paliwa objętego akcyzą oraz czy jest dopuszczalny zakup paliwa objętego akcyzą oraz paliwa zwolnionego z konieczności odprowadzania podatku akcyzowego, a następnie składowanie tych paliw (identycznych pod względem rodzaju paliwa oraz właściwości fizykochemicznych) w jednym zbiorniku wspólnie (wymieszanych).

Zgodnie za art. 47a ust. 3 ustawy w składzie podatkowym w jednym zbiorniku mogą być magazynowane wyroby energetyczne: objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz z zapłaconą akcyzą, pod warunkiem że:

 1. ubytki i inne straty tych wyrobów są rozliczane proporcjonalnie do ilości oraz okresu ich magazynowania;
 2. ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład podatkowy umożliwia identyfikację tych wyrobów.

Jednocześnie w myśl art. 56a ustawy do magazynowania wyrobów przez podmiot pośredniczący stosuje się odpowiednio przepis art. 47a.

W analizowanej sprawie Wnioskodawca zamierza rozpocząć sprzedaż benzyny lotniczej o kodzie CN 2710 11 31. Wnioskodawca zamierza dokonywać zakupu paliwa w składzie podatkowym, a następnie sprzedawać paliwo jako podmiot pośredniczący w obrocie towarami zwolnionymi z podatku akcyzowego, jak również sprzedawać paliwo objęte akcyzą, tj. z jednej strony między innymi dla żeglugi powietrznej, a z drugiej także w celu wykonywania lotów prywatnych. Wnioskodawca planuje zamówienie Modułowej Stacji Tankowania Statków Powietrznych w celu magazynowania paliwa w jednym zbiorniku (bez osobnych komór).

Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie dopuszczalne jest magazynowanie paliwa w jednym zbiorniku Modułowej Stacji Tankowania Statków Powietrznych, a następnie sprzedaż tego paliwa zarówno podmiotom zwolnionym z konieczności odprowadzania podatku akcyzowego, jak również podmiotom, które realizują zakup paliwa objętego akcyzą oraz jest dopuszczalny zakup paliwa objętego akcyzą oraz paliwa zwolnionego z konieczności odprowadzania podatku akcyzowego, a następnie składowanie tych paliw (identycznych pod względem rodzaju paliwa oraz właściwości fizykochemicznych) w jednym zbiorniku wspólnie. Na podstawie art. 47a ustawy w związku z art. 56a ustawy dopuszczalne jest bowiem magazynowanie przez podmiot pośredniczący w jednym zbiorniku wyrobów energetycznych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych z zapłaconą akcyzą. Przy czym niniejsze może się odbywać pod warunkiem, że ubytki i inne straty tych wyrobów są rozliczane proporcjonalnie do ilości oraz okresu ich magazynowania oraz ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot pośredniczący umożliwia identyfikację tych wyrobów. Zatem w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca będzie uprawniony do magazynowania paliwa objętego akcyzą oraz paliwa zwolnionego ze względu na przeznaczenie w jednym zbiorniku pod warunkiem, że ubytki i inne straty tych wyrobów będą rozliczane proporcjonalnie do ilości oraz okresu ich magazynowania oraz ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez Wnioskodawcę będzie umożliwiać identyfikację tych wyrobów.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 2 oraz nr 3 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy, tj. dotyczy jedynie możliwości sprzedaży paliwa lotniczego zakupionego jako paliwo lotnicze zwolnione od akcyzy podmiotom niekorzystającym z tego zwolnienia oraz możliwości magazynowania paliwa lotniczego z zapłaconą akcyzą oraz paliwa zwolnionego od akcyzy w jednym zbiorniku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.