IPPP3/4513-11/15-2/SM | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości zastosowania zwolnienia dla dostawy paliwa lotniczego do samolotu przeznaczonego na wynajem
IPPP3/4513-11/15-2/SMinterpretacja indywidualna
 1. paliwo lotnicze
 2. samolot
 3. wynajem statków powietrznych
 4. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia -> Zwolnienie z akcyzy wybranych wyrobów akcyzowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2015 r. (data wpływu 3 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia dla nabywanego paliwa lotniczego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia dla nabywanego paliwa lotniczego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jednoosobowo w zakresie wynajmu środków transportu lotniczego – PKD 77.35.Z. Firma posiada 1 samolot, planuje zakup następnego. Po zarejestrowaniu się jako podmiot zużywający wyroby akcyzowe Wnioskodawczyni chciałaby skorzystać ze zwolnienia z akcyzy na paliwo lotnicze w następującej sytuacji: firma świadczy usługę „wynajem samolotu wraz z paliwem” dla podmiotów zewnętrznych, co jest istotą i sensem istnienia firmy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w ramach tej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni może do samolotu wynajmowanego podmiotom zewnętrznym zatankować paliwo bez akcyzy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Interpretacja przepisów wzmiankowanej ustawy wraz z interpretacją wyroków sądów nt. zużywanego paliwa do celów prowadzenia działalności gospodarczej wskazuje, iż Wnioskodawczyni może używać paliwa ze zwolnieniem z podatku akcyzowego.

Zwolnienie z podatku akcyzowego uzyskuje się, gdy świadczone są odpłatne usługi lotnicze o charakterze gospodarczym, przy czym ustawodawca nie określił rodzaju usług, a więc usługi lotnicze o charakterze wynajmu środków transportu lotniczego spełniają tę definicję.

Wynajem samolotu bez załogi nie jest „wykonywaniem lotu w celach rekreacyjnych lub prywatnych”, który to lot byłby wykluczony ze zwolnienia z akcyzy.

Cena paliwa – a w zasadzie samo paliwo – jest tylko jedną z wielu składowych takiego wynajmu, podobnie jak utrzymywanie samolotu w sprawności, utrzymywanie wszystkich dokumentów.

Celem nadrzędnym działalności Wnioskodawczyni jest dostarczenie klientowi w pełni sprawnego samolotu, który nawet nie wymaga tankowania, w możliwie jak najkrótszym czasie.

Stąd Wnioskodawczyni wnioskuje, że używanie przez firmę paliwa ze zwolnieniem z akcyzy jest zasadne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem artykułu 14 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. U. UE L Nr 283, str. 52, z późn. zm.) poza przepisami ogólnymi wymienionymi w dyrektywie 92/12/EWG w sprawie zwolnionych zastosowań produktów podlegających opodatkowaniu, i bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych, państwa członkowskie zwalniają od podatku na warunkach, które ustanawiają do celów zapewnienia prawidłowego i prostego stosowania takich zwolnień oraz zapobieżenia jakimkolwiek oszustwom podatkowym, unikaniu lub nadużyciom produkty energetyczne dostarczane w celu zastosowania jako paliwo do celów żeglugi powietrznej innej niż prywatne loty niehandlowe.

Wymieniony przepis stanowi również, że dla celów niniejszej dyrektywy „prywatne loty niehandlowe” oznaczają każde użycie samolotu przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną lub prawną, korzystającą z niej na zasadzie najmu lub w jakikolwiek inny sposób, we wszelkich innych celach niż handlowe, w szczególności nie w celu przewozu pasażerów lub towarów lub świadczenia usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz władz publicznych. Państwa członkowskie mogą ograniczyć zakres niniejszego zwolnienia do dostaw paliwa do silników odrzutowych (kod CN 2710 19 21).

W myśl motywu 23, określającego cele jakie miały zostać osiągnięte przez wprowadzenie do porządku prawnego Wspólnoty przepisów wymienionej dyrektywy, istniejące zobowiązania międzynarodowe i utrzymywanie pozycji konkurencyjnej spółek wspólnotowych sprawiają, że słuszne jest kontynuowanie zwolnień od podatku dla produktów energetycznych wykorzystywanych w żegludze powietrznej i morskiej, innych niż dla celów prywatnej przyjemności, przy czym państwa członkowskie powinny mieć możliwość ograniczania tych zwolnień.

Zatem państwo polskie stosownie do wskazanych przepisów dyrektywy zobowiązane zostało do ustanowienia przepisów umożliwiających zwolnienie od akcyzy paliwa przeznaczonego do celów żeglugi powietrznej, jednocześnie z wyłączeniem prywatnych lotów niehandlowych. Dyrektywa wskazała na możliwość ograniczania tego zwolnienia oraz nałożyła na Polskę obowiązek określenia jego warunków.

Przepisy artykułu 14 ust. 1 lit. b) ww. dyrektywy Rady zaimplementowane zostały do polskiego porządku prawnego w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie następujące wyroby akcyzowe używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 11 31, paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13.

Przy czym stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie stosuje się w przypadku prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, za które uważa się użycie statku lub statku powietrznego przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, które korzystają z niego na podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, w celach innych niż gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz pasażerów lub towarów albo świadczenie usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz organów publicznych.

W myśl art. 32 ust. 3 ustawy, zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie w przypadku ich:

 1. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub
 2. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub
 3. dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub
 4. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub
 5. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub
 6. importu przez podmiot pośredniczący, lub
 7. importu przez podmiot zużywający, lub
 8. zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający, lub
 9. zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający.

Jednocześnie w myśl art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy podmiot zużywający to podmiot:

 1. mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia,
 2. niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej, jeżeli w dokumencie dostawy jest zidentyfikowany statek powietrzny lub jednostka pływająca, na które są dostarczane nabyte wyroby.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego w złożonym wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie wynajmu środków transportu lotniczego – PKD 77.35.Z. Wnioskodawczyni posiada 1 samolot, planuje zakup następnego. Po zarejestrowaniu się jako podmiot zużywający wyroby akcyzowe Wnioskodawczyni chciałaby skorzystać ze zwolnienia z akcyzy na paliwo lotnicze w następującej sytuacji: firma świadczy usługę „wynajem samolotu wraz z paliwem” dla podmiotów zewnętrznych, co jest istotą i sensem istnienia firmy.

Wnioskodawczyni powzięła wątpliwości dotyczące możliwości skorzystania ze zwolnienia dla nabywanego paliwa lotniczego w zaistniałej sytuacji.

Z cytowanego art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że zwolnieniu od akcyzy podlegają używane do statków powietrznych benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 11 31, paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13. Przy czym niniejszego zwolnienia nie stosuje się do prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, za które uważa się użycie statku powietrznego przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, które korzystają z niego na podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, w celach innych niż gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz pasażerów lub towarów albo świadczenie usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz organów publicznych.

Mając na uwadze cytowane przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że w przedmiotowym przypadku paliwo lotnicze nabywane przez Spółkę do zatankowania samolotu nie może korzystać ze zwolnienia z akcyzy. Należy bowiem wskazać, że art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy wymagają, żeby podmiot posiadający statek powietrzny był równocześnie podmiotem zużywającym. Podmiot zużywający to podmiot, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zużywa na cele uprawniające do zwolnienia. W przedmiotowym przypadku ww. związek, będący warunkiem zwolnienia od podatku akcyzowego, nie zostaje zachowany. Właścicielem samolotu jest Wnioskodawczyni i to ona dokonuje zakupu paliwa lotniczego, natomiast podmiotem zużywającym niniejsze paliwo jest podmiot zewnętrzny, na rzecz którego Wnioskodawczyni świadczy usługę wynajmu samolotu wraz z paliwem.

Należy zauważyć, że z art. 32 ust. 2 ustawy wynika, że zwolnienie wynikające z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy ma zastosowanie w przypadku użycia statku powietrznego w celach prowadzenia działalności gospodarczej za którą uznaje się m.in. świadczenie usług za wynagrodzeniem.

W przedmiotowym przypadku samolot będzie wykorzystywany przez Wnioskodawczynię do świadczenia usług za wynagrodzeniem, bowiem będzie on wynajmowany podmiotom zewnętrznym. Niemniej jednak w celu zastosowania zwolnienia musi zostać również zachowany „nadrzędny warunek” tożsamości podmiotu posiadającego samolot i zużywającego paliwo lotnicze.

W przypadku, gdy samolot wraz z paliwem zostanie przez Wnioskodawczynię wynajęty innemu podmiotowi, uprzywilejowany zwolnieniem od akcyzy związek zostaje zerwany. Wówczas podmiotem zużywającym takie paliwo jest najemca. Zwolnienie natomiast od akcyzy udzielone zostaje pod warunkiem, że paliwo lotnicze zostanie zużyte przez podmiot zużywający, który posiada statek powietrzny.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że w sytuacji wynajmu samolotu wraz z paliwem innym podmiotom Wnioskodawczyni nie dochowa warunku uprawniającego do zwolnienia od akcyzy nabywanego paliwa lotniczego. Paliwo to powinno zostać zatem opodatkowane właściwą dla niego stawką akcyzy.

Stanowisko Wnioskodawczyni jest zatem nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.