IBPP4/443-329/14/BP | Interpretacja indywidualna

Czy w zaistniałych stanie faktycznym i mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, istnieje możliwość, aby zwolnione i niezwolnione z akcyzy paliwo lotnicze nabywane przez Stowarzyszenie, występujące zarówno jako podmiot zużywający jak i podmiot pośredniczący prowadzące odpowiednią ewidencję, było magazynowane w jednym zbiorniku?
IBPP4/443-329/14/BPinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja
 2. paliwo lotnicze
 3. podatek akcyzowy
 4. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia -> Zwolnienie z akcyzy wybranych wyrobów akcyzowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 17 lipca 2014 r. (data wpływu 22 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 17 października 2014 r. (data wpływu 21 października 2014 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie przechowywania paliwa lotniczego w jednym zbiorniku jest:

 • nieprawidłowe w sytuacji gdy Wnioskodawca występujący zarówno jako podmiot zużywający jak podmiot pośredniczący dokona nabycia paliwa lotniczego objętego zwolnieniem z akcyzy i paliwa lotniczego z zapłaconym podatkiem akcyzowym
 • prawidłowe w sytuacji gdy Wnioskodawca występujący zarówno jako podmiot zużywający jak podmiot pośredniczący dokona wyłącznie nabycia paliwa lotniczego objętego zwolnieniem z akcyzy.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2014 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku w zakresie przechowywania zwolnionego z akcyzy paliwa lotniczego w jednym zbiorniku, przez podmiot będący jednocześnie podmiotem zużywającym i pośredniczącym. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 17 października 2014 r. (data wpływu 21 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 9 października 2014 r. znak: IBPP4/443-329/14/BP.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A” jest stowarzyszeniem wpisanym w dniu 28 maja 2002 roku do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS XX z siedzibą w ... (w dalszej części zwane „Stowarzyszeniem”).

Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest działalność obejmująca sporty lotnicze, wszelkie szkolenia lotnicze oraz udoskonalenie umiejętności lotniczych.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Urzędzie Celnym jako podmiot zużywający wyroby akcyzowe zwolnione przedmiotowo z podatku akcyzowego. Wyrobem tym jest paliwo lotnicze do użycia na potrzeby własne Stowarzyszenia.

Ze względów technicznych i środowiskowych konieczny jest remont i modernizacja dotychczasowej stacji paliw, w związku z czym, Stowarzyszenie mogłoby zakupić kontenerową stację paliw (lub zbiornik podziemny z pełnym opomiarowaniem):

 1. z dwoma zbiornikami na paliwo lotnicze, gdzie:
  • w jednym zbiorniku znajdowałoby się paliwo lotnicze zwolnione z obowiązku płatności podatku akcyzowego, które byłoby przeznaczone do zużycia samodzielnego przez Stowarzyszenie oraz do sprzedaży podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na zakup paliwa bez akcyzy,
  • w drugim zbiorniku znajdowałoby się paliwo lotnicze niezwolnione z obowiązku płatności podatku akcyzowego, które byłoby przeznaczone do sprzedaży oraz zużycia przez podmioty które nie są zwolnione od podatku akcyzowego.
 2. z jednym zbiornikiem na paliwo lotnicze:
  • zwolnione z obowiązku płatności podatku akcyzowego,
  • niezwolnione z obowiązku płatności podatku akcyzowego z możliwością prowadzenia odrębnej ewidencji: dla własnego zużycia oraz każdego rodzaju odsprzedaży.

W obu przypadkach byłaby prowadzona odrębna ewidencja - dla własnego zużycia oraz każdego rodzaju odsprzedaży.

Parametry techniczne ww. dystrybutora przewidują liczydło elektroniczne (z uwzgl. temperatury referencyjnej), a na panelu wyświetlacza podane są następujące informacje:

 • litry (wydana ilość)
 • należność
 • cena/dm3

Ponadto w uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że nabywa paliwo lotnicze wyłącznie zwolnione z podatku akcyzowego. Na chwilę obecną Wnioskodawca nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego. Wnioskodawca na chwilę obecną jedynie rozważa możliwość wystąpienia ze stosownym wnioskiem o udzielenie ww. zezwolenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w zaistniałych stanie faktycznym i mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, istnieje możliwość, aby zwolnione i niezwolnione z akcyzy paliwo lotnicze nabywane przez Stowarzyszenie, występujące zarówno jako podmiot zużywający jak i podmiot pośredniczący prowadzące odpowiednią ewidencję, było magazynowane w jednym zbiorniku...
 2. Czy w zaistniałych stanie faktycznym i mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, istnieje możliwość, aby zwolnione z akcyzy paliwo lotnicze nabywane przez Stowarzyszenie, występujące zarówno jako podmiot zużywający jak i podmiot pośredniczący, prowadzące odpowiednią ewidencję, było magazynowane w jednym zbiorniku...

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 32 ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 t.j.) wprowadza jednolity system zwolnień od akcyzy, jak również wskazuje podstawowe kategorie wyrobów akcyzowych, które, będąc przedmiotem czynności opodatkowanych akcyzą, mogą korzystać ze zwolnienia od akcyzy. Jednolity system zwolnień ma zastosowanie w odniesieniu do wyrobów wymienionych w art. 32 u.p.a., a także do innych wyrobów akcyzowych, które mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy. Wobec powyższego zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie wyroby akcyzowe używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 11 31, paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych-w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust 5-13. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, za które uważa się zużycie statku lub statku powietrznego przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną, osobę prawna lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, które korzystają z niego na podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, w celach innych niż gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz pasażerów lub towarów albo świadczenie usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz organów publicznych - art. 32 ust. 2 ustawy.

Warunki o których mowa w ust. 5-13 nie uzależniają zwolnienia od konieczności posiadania odrębnych zbiorników do użytku własnego i odsprzedaży. Natomiast pkt 3 ust. 5 uzależnia zwolnienie od podatku akcyzowego od prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 1900.

Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, termin wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczenia oraz informacje o dokumentach dostawy - art. 32 ust. 8 ustawy.

Prowadzenie ewidencji elektronicznych /dla wielu podmiotów/ umożliwia stacja paliw której mowa w art. 32 ustawy. Stowarzyszenie zamierza również prowadzić ewidencje papierową, o której mowa w rozporządzeniu MF z dnia 30 sierpnia 2010 r., w sprawie dokumentu dostawy „ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem z akcyzy (Dz.U. nr. 160 poz. 1075,) Ewidencję taką prowadziliśmy do tej pory - magazynując paliwo tylko do użytku własnego. Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy, w ocenie Stowarzyszenia, nie ma przeciwwskazań do tego aby zwolnione z akcyzy paliwo lotnicze nabywane przez Stowarzyszenie które występowałoby zarówno jako podmiot zużywający jak i podmiot pośredniczący, prowadzące stosowną ewidencję, było magazynowane w tym samym zbiorniku. W przedstawionej bowiem wyżej sytuacji trzeba mieć na uwadze, że paliwo lotnicze nabywane przez Stowarzyszenie występującego jako podmiot zużywający jak i podmiot pośredniczący objęte będzie zwolnieniem z podatku akcyzowego czyli w obu przypadkach nabycie tego paliwa i jego zużycie (w sytuacji podmiotu zużywającego) jak i nabycie oraz odsprzedaż (w przypadku podmiotu odsprzedającego) dokonane zostanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • nieprawidłowe w sytuacji gdy Wnioskodawca występujący zarówno jako podmiot zużywający jak podmiot pośredniczący dokona nabycia paliwa lotniczego objętego zwolnieniem z akcyzy i paliwa lotniczego z zapłaconym podatkiem akcyzowym
 • prawidłowe w sytuacji gdy Wnioskodawca występujący zarówno jako podmiot zużywający jak podmiot pośredniczący dokona wyłącznie nabycia paliwa lotniczego objętego zwolnieniem z akcyzy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. Nr 752), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy podmiot zużywający to podmiot:

 1. mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia,
 2. niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej, jeżeli w dokumencie dostawy jest zidentyfikowany statek powietrzny lub jednostka pływająca, na które są dostarczane nabyte wyroby.

Podmiot pośredniczący zaś to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1, pochodzących również bezpośrednio z importu (art. 2 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy).

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

 1. użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:
  1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
  2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;
 2. dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;
 3. sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;
 4. nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegającego opodatkowaniu, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Co do zasady, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka administracyjna mniemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą lub wobec, której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu (...).

Stosownie zaś do art. 21 ust. 1 ustawy podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

 1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej

-za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie wyroby akcyzowe używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 11 31, paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13.

Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie stosuje się w przypadku prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, za które uważa się użycie statku lub statku powietrznego przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, które korzystają z niego na podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, w celach innych niż gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz pasażerów lub towarów albo świadczenie usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz organów publicznych – art. 32 ust. 2 ustawy.

W myśl powyższego, zgodnie z art. 32 ust. 3 ww. ustawy, zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie w przypadku ich:

 1. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub
 2. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub
 3. dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub
 4. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub
 5. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub
 6. importu przez podmiot pośredniczący, lub
 7. importu przez podmiot zużywający, lub
 8. zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający, lub
 9. zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający.

Jak wskazano wyżej przedmiotowe zwolnienie jest możliwe przy spełnieniu warunków o których mowa w ust. 5-13 art. 32 ww. ustawy tj. m.in. zgodnie ust. 5 warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również:

 1. objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;
 2. dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej „dokumentem dostawy”;
 3. prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

Ponadto, zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jest ponadto przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.

Stosownie do art. 32 ust. 7 ustawy ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia.

Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3 , powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, termin wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczenia oraz informacje o dokumentach dostawy – art. 32 ust. 8 ustawy.

Ponadto w myśl art. 32 ust. 9 ustawy ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona.

Stosownie do w art. 38 ust. 1 ustawy, zawarto delegację do określenia w drodze rozporządzenia:

 1. wzór oraz sposób ewidencjonowania i stosowania dokumentu dostawy, w tym w przypadkach, o których mowa w art. 31a ust. 5 oraz w art. 42 ust. 1a, oraz podmioty, które wystawiają dokument dostawy,
 2. szczegółowy zakres danych, jakie powinna zawierać ewidencja wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie i sposób jej prowadzenia, w tym termin dokonania wpisów do tej ewidencji,
 3. środki skażające, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, ich ilość oraz warunki stosowania,
 4. warunki i sposób zwrotu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie

-uwzględniając konieczność skutecznego funkcjonowania zwolnień od akcyzy, konieczność zapewnienia właściwej kontroli oraz konieczność zapewnienia przepływu informacji dotyczących wyrobów zwolnionych od akcyzy.

Zgodnie z brzmieniem § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. z 2013 r. poz. 1108) wydanego na podstawie ww. delegacji, ewidencja wyrobów zwolnionych zawiera dane dotyczące ilości wyrobów zwolnionych:

 1. dane dotyczące wyrobów zwolnionych, w tym:
  1. nazwę wyrobów oraz ich kod CN,
  2. ilość opakowań oraz ich numery identyfikacyjne, jeżeli zostały nimi oznaczone,
  3. ilość wysłanych lub otrzymanych wyrobów zwolnionych, w tym ilość wyrobów zwolnionych zużytych na cele uprawniające do ich zwolnienia od akcyzy, oraz ich łączną ilość, obliczoną narastająco od początku roku kalendarzowego;
 2. datę wysłania, otrzymania wyrobów zwolnionych lub ich zużycia;
 3. datę wystawienia i numery identyfikujące dokument dostawy albo dokument, o którym mowa w art. 32 ust. 10 ustawy, na podstawie których wyroby zwolnione zostały wysłane, otrzymane lub zużyte;
 4. adres miejsca odbioru wyrobów zwolnionych.

Ponadto w myśl § 5 ust. 2 wpisów do ewidencji dokonuje się:

 1. przed wyprowadzeniem wyrobów zwolnionych ze składu podatkowego;
 2. niezwłocznie po otrzymaniu wyrobów zwolnionych, nie później jednak niż następnego dnia po ich odebraniu;
 3. niezwłocznie po zużyciu wyrobów zwolnionych na cele uprawniające do zwolnienia, nie później jednak niż następnego dnia po ich zużyciu;
 4. niezwłocznie po wystawieniu dokumentu dostawy albo dokumentu, o którym mowa w art. 32 ust. 10 ustawy, nie później jednak niż następnego dnia po ich wystawieniu.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że „A” jest stowarzyszeniem wpisanym w dniu 28 maja 2002 roku do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS XX z siedzibą w ... .

Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest działalność obejmująca sporty lotnicze, wszelkie szkolenia lotnicze oraz udoskonalenie umiejętności lotniczych.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Urzędzie Celnym jako podmiot zużywający wyroby akcyzowe zwolnione przedmiotowo z podatku akcyzowego. Wyrobem tym jest paliwo lotnicze do użycia na potrzeby własne Stowarzyszenia.

Ze względów technicznych i środowiskowych konieczny jest remont i modernizacja dotychczasowej stacji paliw, w związku z czym, Stowarzyszenie mogłoby zakupić kontenerową stację paliw (lub zbiornik podziemny z pełnym opomiarowaniem):

 1. z dwoma zbiornikami na paliwo lotnicze, gdzie:
  • w jednym zbiorniku znajdowałoby się paliwo lotnicze zwolnione z obowiązku płatności podatku akcyzowego, które byłoby przeznaczone do zużycia samodzielnego przez Stowarzyszenie oraz do sprzedaży podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na zakup paliwa bez akcyzy,
  • w drugim zbiorniku znajdowałoby się paliwo lotnicze niezwolnione z obowiązku płatności podatku akcyzowego, które byłoby przeznaczone do sprzedaży oraz zużycia przez podmioty które nie są zwolnione od podatku akcyzowego.
 2. z jednym zbiornikiem na paliwo lotnicze:
  • zwolnione z obowiązku płatności podatku akcyzowego,
  • niezwolnione z obowiązku płatności podatku akcyzowego z możliwością prowadzenia odrębnej ewidencji: dla własnego zużycia oraz każdego rodzaju odsprzedaży.

W obu przypadkach byłaby prowadzona odrębna ewidencja - dla własnego zużycia oraz każdego rodzaju odsprzedaży.

Parametry techniczne ww. dystrybutora przewidują liczydło elektroniczne (z uwzgl. temperatury referencyjnej), a na panelu wyświetlacza podane są następujące informacje:

 • litry (wydana ilość)
 • należność
 • cena/dm3

Wnioskodawca wskazał również, że nabywa paliwo lotnicze wyłącznie zwolnione z podatku akcyzowego. Na chwilę obecną Wnioskodawca nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego. Wnioskodawca jednak rozważa możliwość wystąpienia ze stosownym wnioskiem o udzielenie ww. zezwolenia.

Odnosząc powyższe do zdarzenia przyszłego mającego być przedmiotem interpretacji w pierwszej kolejności zaznaczyć należy, że Wnioskodawca występujący jedynie jako podmiot zużywający paliwo lotnicze nabywane z zastosowaniem zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy, nie jest uprawniony do dokonywania dalszej odsprzedaży tego paliwa z zastosowaniem zwolnienia, gdyż w takiej sytuacji nie zostanie spełniony żaden z warunków dla jego zastosowania, o którym mowa w art. 32 ust. 3 ustawy. Jeżeli natomiast Wnioskodawca uzyska status podmiotu pośredniczącego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23 ustawy, będzie on uprawniony do dalszej odsprzedaży paliwa lotniczego z zastosowaniem zwolnienia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy, oczywiście jeżeli spełnione zostaną warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy. Wystąpi bowiem wtedy przypadek uprawniający do zastosowania zwolnienia wymieniony w art. 32 ust. 3 pkt 3 ustawy.

Wnioskodawca ma wątpliwość czy występując zarówno jako podmiot zużywający jak i podmiot pośredniczący dokujący nabycia paliwa lotniczego do celów jego zużycia zgodnie ze zwolnieniem oraz jego dalszej odsprzedaży, jest uprawniony do magazynowania paliwa lotniczego w jednym zbiorniku.

Stosownie do powyższego wskazać należy, że istotą zwolnienia od akcyzy dla paliwa lotniczego jest jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem. Ustawodawca krajowy dla zapewnienia prawidłowego obrotu takim paliwem wprowadził m.in. warunek prowadzenia ewidencji paliwa zwolnionego od akcyzy. Do prowadzenia takiej ewidencji zobowiązany jest zarówno podmiot pośredniczący, jak i zużywający wyroby zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie. W przypadku, gdy podmiot będzie posiadał status podmiotu pośredniczącego występującego jako podmiot zużywający, to obowiązek prowadzenia ewidencji dotyczyć będzie całej ilości paliwa zwolnionego od akcyzy. A co za tym idzie podmiot ten może przechowywać w jednym zbiorniku zarówno paliwo zużywane przez ten podmiot jako podmiot zużywający, jak i paliwo które będzie odsprzedawane przez ten podmiot podmiotowi uprawionemu do zwolnienia. Przy czym należy pamiętać, że warunkiem zwolnienia od akcyzy jest dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentu dostawy. Zatem, „A” działając zarówno jako podmiot pośredniczący może dokonać sprzedaży paliwa zwolnionego od akcyzy podmiotowi uprawnionemu. Wówczas zobowiązany jest jednak do odnotowania tego faktu w ewidencji i wystawienia dokumentu dostawy dla przemieszczanego paliwa.

Mając zatem na uwadze zdarzenie przyszłe mające być przedmiotem interpretacji, w którym Wnioskodawca będzie występował zarówno jako podmiot zużywający jak podmiot pośredniczący, nabywający paliwo lotnicze z zastosowaniem zwolnienia od akcyzy, nie ma przeciwwskazań do tego aby zwolnione z akcyzy paliwo lotnicze było magazynowe w jednym zbiorniku. Przy czym rozchód objętego zwolnieniem paliwa zużytego (w odniesieniu do Wnioskodawcy jako podmiotu zużywającego) jak i odsprzedawanego przez Wnioskodawcę (występującego w tym zakresie jako podmiot pośredniczący) winien mieć pełne odzwierciedlenie w prowadzonych dla potrzeb zwolnienia ewidencjach.

W przypadku natomiast, gdy Wnioskodawca dokona sprzedaży paliwa zwolnionego od akcyzy podmiotowi nieuprawnionemu (sprzedaż z akcyzą), wówczas oprócz odnotowania tego faktu w ewidencji, obowiązany będzie, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklaracje podatkową i obliczyć oraz zapłacić akcyzę, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy.

W taki przypadku bowiem ewentualna sprzedaż przez Wnioskodawcę paliwa lotniczego deklarowanego przy zakupie jako paliwo przeznaczone do celów zwolnionych z akcyzy, spowoduje zmianę przeznaczenia tego paliwa, powodującą w konsekwencji wykonanie czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, co wynika z art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy. W tym miejscu należy jednak wskazać, że do momentu jego sprzedaży (wydania) podmiotowi nieuprawnionemu do zwolnienia paliwo to jest objęte zwolnieniem od akcyzy.

Konkludując Wnioskodawca występujący zarówno jako podmiot zużywający jak i podmiot pośredniczący, który nabywa wyłącznie zwolnione od akcyzy paliwo lotnicze i dokonuje następnie jego zużycia oraz dalszej odsprzedaży do celów objętych zwolnieniem i do celów nieobjętych zwolnieniem - może magazynować zwolnione z akcyzy paliwo w jednym zbiorniku.

W sytuacji zaś, gdyby w zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca występujący zarówno jako podmiot zużywający jak i pośredniczący dokonywał nabycia paliwa lotniczego objętego zwolnieniem i paliwa lotniczego z zapłaconą akcyzą wyroby te muszą być magazynowane w taki sposób, żeby w każdej chwili możliwe było wskazanie ilości wyrobów o różnym statusie podatkowym (z zapłaconą akcyzą i zwolnionych od akcyzy). Jest to o tyle istotne, gdyż wyroby zwolnione od akcyzy korzystają ze zwolnienia ze względu na zużycie w ściśle określonym celu, a podmiot dokonujący zużycia takiego paliwa zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zużytego paliwa. Na mocy obowiązujących przepisów ewidencja zawierać powinna dane dotyczące ilości wyrobów zwolnionych, w tym oprócz nazwy wyrobów oraz ich kodów CN również ilość wysłanych lub otrzymanych wyrobów zwolnionych, w tym ilość wyrobów zwolnionych zużytych na cele uprawniające do ich zwolnienia od akcyzy, oraz ich łączną ilość, obliczoną narastająco od początku roku kalendarzowego. Dlatego też przechowywanie paliwa o różnym statusie podatkowym w jednym zbiorniku jest niemożliwe.

Reasumując stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za:

 • nieprawidłowe w sytuacji gdy Wnioskodawca występujący zarówno jako podmiot zużywający jak podmiot pośredniczący dokona nabycia paliwa lotniczego objętego zwolnieniem z akcyzy i paliwa lotniczego z zapłaconym podatkiem akcyzowym
 • prawidłowe w sytuacji gdy Wnioskodawca występujący zarówno jako podmiot zużywający jak podmiot pośredniczący dokona wyłącznie nabycia paliwa lotniczego objętego zwolnieniem z akcyzy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/443-329/14/BP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.