Paliwo lotnicze | Interpretacje podatkowe

Paliwo lotnicze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to paliwo lotnicze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości sprzedaży paliwa lotniczego zakupionego jako paliwo lotnicze zwolnione od akcyzy podmiotom niekorzystającym z tego zwolnienia oraz możliwości magazynowania paliwa lotniczego z zapłaconą akcyzą oraz paliwa zwolnionego od akcyzy w jednym zbiorniku
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2015 r. (data wpływu 13 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości sprzedaży paliwa lotniczego zakupionego jako paliwo lotnicze zwolnione od akcyzy podmiotom niekorzystającym z tego zwolnienia oraz możliwości magazynowania paliwa lotniczego z zapłaconą akcyzą oraz paliwa zwolnionego od akcyzy w jednym zbiorniku – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości sprzedaży paliwa lotniczego zakupionego jako paliwo lotnicze zwolnione od akcyzy podmiotom niekorzystającym z tego zwolnienia oraz możliwości magazynowania paliwa lotniczego z zapłaconą akcyzą oraz paliwa zwolnionego od akcyzy w jednym zbiorniku. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: P. S.A. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie: 46, 71, Z. sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, 52, 10, B, magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów. W związku z uruchomieniem funkcjonowania portu lotniczego w najbliższym czasie zamierza rozpocząć sprzedaż benzyny lotniczej o kodzie CN 2710 11 31. Zdarzenie przyszłe dotyczy zakupu Modułowej Stacji Tankowania Statków Powietrznych. Wątpliwości podatnika w świetle wskazanych przepisów budzi forma składowania paliwa przeznaczonego do sprzedaży.
2016
6
mar

Istota:
Brak możliwości zastosowania zwolnienia dla dostawy paliwa lotniczego do samolotu przeznaczonego na wynajem
Fragment:
Niemniej jednak w celu zastosowania zwolnienia musi zostać również zachowany „ nadrzędny warunek ” tożsamości podmiotu posiadającego samolot i zużywającego paliwo lotnicze. W przypadku, gdy samolot wraz z paliwem zostanie przez Wnioskodawczynię wynajęty innemu podmiotowi, uprzywilejowany zwolnieniem od akcyzy związek zostaje zerwany. Wówczas podmiotem zużywającym takie paliwo jest najemca. Zwolnienie natomiast od akcyzy udzielone zostaje pod warunkiem, że paliwo lotnicze zostanie zużyte przez podmiot zużywający, który posiada statek powietrzny. Wobec powyższego stwierdzić należy, że w sytuacji wynajmu samolotu wraz z paliwem innym podmiotom Wnioskodawczyni nie dochowa warunku uprawniającego do zwolnienia od akcyzy nabywanego paliwa lotniczego. Paliwo to powinno zostać zatem opodatkowane właściwą dla niego stawką akcyzy. Stanowisko Wnioskodawczyni jest zatem nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2015
15
lip

Istota:
Czy w zaistniałych stanie faktycznym i mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, istnieje możliwość, aby zwolnione i niezwolnione z akcyzy paliwo lotnicze nabywane przez Stowarzyszenie, występujące zarówno jako podmiot zużywający jak i podmiot pośredniczący prowadzące odpowiednią ewidencję, było magazynowane w jednym zbiorniku?
Fragment:
Odnosząc powyższe do zdarzenia przyszłego mającego być przedmiotem interpretacji w pierwszej kolejności zaznaczyć należy, że Wnioskodawca występujący jedynie jako podmiot zużywający paliwo lotnicze nabywane z zastosowaniem zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy, nie jest uprawniony do dokonywania dalszej odsprzedaży tego paliwa z zastosowaniem zwolnienia, gdyż w takiej sytuacji nie zostanie spełniony żaden z warunków dla jego zastosowania, o którym mowa w art. 32 ust. 3 ustawy. Jeżeli natomiast Wnioskodawca uzyska status podmiotu pośredniczącego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23 ustawy, będzie on uprawniony do dalszej odsprzedaży paliwa lotniczego z zastosowaniem zwolnienia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy, oczywiście jeżeli spełnione zostaną warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy. Wystąpi bowiem wtedy przypadek uprawniający do zastosowania zwolnienia wymieniony w art. 32 ust. 3 pkt 3 ustawy. Wnioskodawca ma wątpliwość czy występując zarówno jako podmiot zużywający jak i podmiot pośredniczący dokujący nabycia paliwa lotniczego do celów jego zużycia zgodnie ze zwolnieniem oraz jego dalszej odsprzedaży, jest uprawniony do magazynowania paliwa lotniczego w jednym zbiorniku. Stosownie do powyższego wskazać należy, że istotą zwolnienia od akcyzy dla paliwa lotniczego jest jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.
2014
18
gru

Istota:
Ustalenie podmiotu zobowiązanego do zapłaty akcyzy i obowiązków z tym związanych -dostawa paliwa lotniczego bez zachowania warunków do zastosowania zwolnienia
Fragment:
W ramach prowadzonej działalności Spółka zamierza rozpocząć usługowe magazynowanie paliwa lotniczego w procedurze zawieszonego poboru akcyzy w prowadzonych składach podatkowych oraz usługowe tankowanie – dostarczanie paliwa zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie z wykorzystaniem statutu podmiotu pośredniczącego. Paliwo lotnicze nie stanowiłoby nigdy własności Spółki. Właścicielem paliwa byłyby podmioty, które zawarły ze Spółką stosowne umowy na magazynowanie paliwa w jej składach podatkowych lub umowy na usługowe tankowanie - Zleceniodawcy. Docelowy model współpracy zakłada, iż wydania paliwa lotniczego objętego usługą magazynowania (będącego własnością Zleceniodawcy) mogą być dokonywane ze składu podatkowego Spółki do podmiotów zużywających zarówno w zwolnieniu od akcyzy ze względu na przeznaczenie jak i poza procedurą zawieszonego poboru akcyzy bez zastosowania zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie. W przypadku wykonywania usługi tankowania paliwa lotniczego (będącego własnością Zleceniodawcy) zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie wydania paliwa byłyby wykonywane przez podmiot pośredniczący Spółki. W każdym z przypadków wydania paliwa lotniczego zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie Spółka pozyskiwałaby od Zleceniodawców lub bezpośrednio od ich klientów (podmiotów zużywających), dokumenty wymagane na podstawie art. 32 ustawy, w celu zastosowania zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie.
2014
23
kwi

Istota:
Zwolnienie z akcyzy paliwa lotniczego wykorzystywanego przez członków zarządu do lotów w celach służbowych
Fragment:
Zużycie paliwa lotniczego w żegludze powietrznej musi nastąpić w celach gospodarczych (komercyjnych), o czym będzie mowa szerzej w dalszej części niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Wyjątkiem od zasady jest zatem, że niektóre wyroby akcyzowe - paliwa lotnicze są zwolnione z opodatkowania podatkiem akcyzowym („ wyjątek od zasady ”). „ Wyjątek od wyjątku ” przywraca moc zasadzie opodatkowania niektórych wyrobów akcyzowych - paliwa lotniczego, podatkiem akcyzowym. Zwolnienia powyższego nie stosuje się w przypadku prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, za które uważa się użycie statku powietrznego przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę niemającą osobowości prawnej, które korzystają z niego na podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, w celach innych niż gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz pasażerów lub towarów albo świadczenie usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz organów publicznych (art. 32 ust. 2 ustawy akcyzowej). Pojęcie „ prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym ” - zawarte w ww. przepisie - ustawodawca krajowy zdefiniował podobnie jak prawodawca wspólnotowy: „ (...) słuszne jest kontynuowanie zwolnień od podatku dla produktów energetycznych wykorzystywanych w żegludze powietrznej, innych niż dla celów, prywatnej przyjemności, przy czym państwa członkowskie powinny mieć możliwość ograniczenia tych zwolnień ” (motyw 23 dyrektywy energetycznej).
2014
28
mar

Istota:
Wnioskodawca, który w opisanym stanie faktycznym, nie świadczy odpłatnych usług lotniczych na rzecz innych podmiotów przy wykorzystaniu posiadanego samolotu, lecz wykorzystuje ten samolot w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do przewozu pracowników i członków zarządu Spółki nie może korzystać ze wskazanego zwolnienia od akcyzy.
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2012 r. (data wpływu 8 października 2012 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy paliwa lotniczego używanego do statków powietrznych - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 października 2012 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy paliwa lotniczego używanego do statków powietrznych. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółka jest właścicielem samolotu pasażerskiego i wykorzystuje go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do przewozu pracowników i członków zarządu podróżujących w celach służbowych. Samolot nie jest wykorzystywany na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, w szczególności na cele osobiste członków zarządu i pracowników Spółki. Wnioskodawca nie wykorzystuje samolotu bezpośrednio do celów zarobkowych, tj. nie świadczy usług na rzecz innych podmiotów przy wykorzystaniu samolotu. Do napędu samolotu służy paliwo lotnicze, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. Paliwo do samolotu nabywane jest przez Spółkę bez akcyzy. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podmiot zużywający wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie i przedstawia sprzedawcy paliwa pisemne potwierdzenie przyjęcia przez właściwy urząd celny zgłoszenia rejestracyjnego.
2013
15
sty

Istota:
W ocenie tut. Organu, nie ma przeciwwskazań do tego aby zwolnione z akcyzy paliwo lotnicze nabywane przez Wnioskodawcę występującego zarówno jako podmiot zużywający jak i podmiot pośredniczący, prowadzącego stosowną ewidencję, było magazynowane w tym samym zbiorniku. W przedstawionej bowiem wyżej sytuacji trzeba mieć na uwadze, że paliwo lotnicze nabywane przez Wnioskodawcę występującego jako podmiot zużywający jak i podmiot pośredniczący objęte będzie zwolnieniem z podatku akcyzowego czyli w obu przypadkach nabycie tego paliwa i jego zużycie (w sytuacji podmiotu zużywającego) jak i nabycie oraz odsprzedaż (w przypadku podmiotu odsprzedającego) dokonane zostanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.
Fragment:
Wyrobem tym jest paliwo lotnicze do celów usługowych. Aeroklub jest zarejestrowany też jako podmiot pośredniczący w obrocie towarami zwolnionymi z podatku akcyzowego. W 2011 roku paliwo zużywane samodzielnie jako podmiot zużywający oraz paliwo sprzedawane jako podmiot pośredniczący było magazynowane w odrębnych zbiornikach. W 2012 ze względów technicznych i środowiskowych dotychczasowa stacja paliw musi ulec likwidacji. Wnioskodawca otrzymał ofertę zakupu kontenerowej stacji paliw, z jednym zbiornikiem na paliwo lotnicze, umożliwiającej prowadzenie odrębnej ewidencji - dla własnego zużycia i odsprzedaży. Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy, w ocenie tut. Organu, nie ma przeciwwskazań do tego aby zwolnione z akcyzy paliwo lotnicze nabywane przez Wnioskodawcę występującego zarówno jako podmiot zużywający jak i podmiot pośredniczący, prowadzącego stosowną ewidencję, było magazynowane w tym samym zbiorniku. W przedstawionej bowiem wyżej sytuacji trzeba mieć na uwadze, że paliwo lotnicze nabywane przez Wnioskodawcę występującego jako podmiot zużywający jak i podmiot pośredniczący objęte będzie zwolnieniem z podatku akcyzowego czyli w obu przypadkach nabycie tego paliwa i jego zużycie (w sytuacji podmiotu zużywającego) jak i nabycie oraz odsprzedaż (w przypadku podmiotu odsprzedającego) dokonane zostanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.
2012
6
lis

Istota:
Zwolnienie od akcyzy paliwa lotniczego sprzedawanego podmiotom nieprowadzącym działalności gospodarczej - art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 28.05.2012 r. (data wpływu 04.06.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stosowania zwolnienia od akcyzy w stosunku do paliwa lotniczego sprzedawanego podmiotom nieprowadzącym działalności gospodarczej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 04.06.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stosowania zwolnienia od akcyzy w stosunku do paliwa lotniczego sprzedawanego podmiotom nieprowadzącym działalności gospodarczej. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Ośrodek (dalej „ Spółka ”), prowadzi sprzedaż benzyny lotniczej podmiotom krajowym w trybie zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r., Nr 3, poz. 11 z późn. zm.). Sprzedaż benzyny realizowana jest ze składu podatkowego między innymi dla odbiorców nieprowadzących działalności gospodarczej jak jednostki administracji publicznej, urzędy oraz instytucje publiczne (np. jednostki wojskowe, straż graniczna, lotnicze pogotowie ratunkowe). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka prawidłowo stosuje zwolnienie od akcyzy dla benzyn lotniczych opisanych w stanie faktycznym w przypadku dostaw do podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej takich jak jednostki administracji publicznej, urzędy oraz instytucje publiczne (np. jednostki wojskowe, straż graniczna, lotnicze pogotowie ratunkowe), pomimo braku przedstawienia przez te podmioty potwierdzenia przyjęcia rejestracyjnego AKC-PR...
2012
10
paź

Istota:
Czy sprzedając paliwo lotnicze z zachowaniem warunków wskazanych w § 7 ust. 4 pkt 1-7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego można tej sprzedaży dokonywać bezpośrednio z cysterny bez posiadania bazy magazynowej?
Fragment:
Jednym warunków, który zawarty został w § 7 ust. 4 pkt 5 ww. rozporządzenia, umożliwiającym zastosowanie przez Wnioskodawcę zwolnienia z akcyzy przy odsprzedaży paliw lotniczych podmiotom wymienionym § 7 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 1 tego rozporządzenia jest warunek prowadzenia przez Wnioskodawcę ewidencji pozwalającej na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów, o których mowa w § 7 ust. 1. rozporządzenia. Prowadzenie przedmiotowej ewidencji ma zapewnić w każdym czasie kontrolę sprzedaży wyrobu, który korzysta ze zwolnienia od podatku akcyzowego. Z powyższego wynika, że Wnioskodawca spełniając warunki zawarte w § 7 ust. 4 pkt 1-7 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, dokonując odsprzedaży paliw lotniczych z cysterny przeznaczonej wyłącznie do zakupu i dalszej odsprzedaży paliw lotniczych z zastosowaniem zwolnienia z akcyzy, nie jest zobligowany, w myśl cytowanych wyżej przepisów, do posiadania bazy magazynowej, o ile w każdym czasie będzie możliwa kontrola (na podstawie stanu rzeczywistego i prowadzonej ewidencji) ilości i przeznaczenia zakupionego, magazynowanego i odsprzedanego paliwa lotniczego z zastosowaniem zwolnienia z podatku akcyzowego. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2011
1
cze

Istota:
Czy poprawne będzie postępowanie polegające na prowadzeniu odsprzedaży paliwa lotniczego, zakupionego w trybie § 7 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, innym podmiotom, którym przysługuje zwolnienie i które złożą oświadczenie, że nabyte paliwo zostanie zużyte do celów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia?
Fragment:
Urzędu: 29.03.2006r.), uzupełnionego w dniu 12.04.2006r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jednolity: Dz.U. nr 72 z 2006r., poz. 500) w odniesieniu do działalności podatnika polegającej na odsprzedaży paliwa lotniczego innym podmiotom, którym przysługuje zwolnienie od tego podatku stwierdza, iż stanowisko podatnika przedstawione w złożonym wniosku jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 29.03.2006r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek nr L. dz. 26/06 z dnia 27.03.2006r. XXXXXXXX zawierający dwa pytania, dotyczący udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.04.2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jednolity: Dz.U. nr 72 z 2006r., poz. 500). Ze względu na tematykę poruszaną w tym piśmie, każdy z punktów zapytania został potraktowany jako odrębny wniosek podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Niniejsza interpretacja odnosi się do pierwszego pytania podatnika: co do zakresu i sposobu zastosowania § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.04.2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego w odniesieniu do działalności firmy polegającej na odsprzedaży paliwa lotniczego innym podmiotom, którym przysługuje zwolnienie od tego podatku. Pismem z dnia 05.04.2006r. /doręczonym w dniu 07.04.2006r./ wezwano podatnika do uzupełnienia złożonego wniosku o stosowną opłatę skarbową zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. nr 253/2004r., poz. 2532 ze zm.).
2011
1
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.