Paliwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to paliwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
gru

Istota:

Obowiązek zapłaty podatku z tytułu WNT oleju gazowego.

Fragment:

(...) paliwami gazowymi lub energią elektryczną innego, niż określony w lit. b, dokonywanego przez giełdową izbę rozrachunkową, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywające lub zbywające paliwa gazowe lub energię elektryczną, z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji zawieranych poza giełdą towarową lub rynkiem, o których mowa w lit. b. Przez paliwa – w myśl art. 3 pkt 3 ustawy Prawo energetyczne – rozumie się paliwa stałe, ciekłe i gazowe będące nośnikami energii chemicznej. Zgodnie z art. 3 pkt 3b ustawy Prawo energetyczne, paliwa ciekłe to ciekłe nośniki energii, w tym zawierające dodatki: półprodukty rafineryjne, gaz płynny LPG, benzyny pirolityczne, benzyny silnikowe, benzyny lotnicze, paliwa typu benzyny do silników odrzutowych, paliwa typu nafty do silników odrzutowych, inne nafty, oleje napędowe, lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe, ciężkie oleje opałowe, benzyny lakowe i przemysłowe, biopaliwa płynne (ciekłe), smary – określone w załączniku В rozdziały 4 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz.

2018
11
paź

Istota:

Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% dla dostawy paliwa żeglugowego

Fragment:

Do towarów odjętych tym przepisem zalicza się te towary, które są niezbędne do eksploatacji statku (np. paliwo, produkty niezbędne do działania silników, maszyn i innych urządzeń statku). W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca dokonuje dostawy paliwa żeglugowego na rzecz Fundacji (Fundacja jest nabywcą paliwa). Wnioskodawca dokonuje dostawy przedmiotowego paliwa żeglugowego na jednostkę pływającą (statek eksploatowany podczas rejsu szkoleniowego przez Armatora). Wnioskodawca dostarcza paliwo żeglugowe w celu zaopatrzenia tej jednostki. Jednocześnie w ramach wzajemnych rozliczeń Fundacja przekazuje zakupione u Wnioskodawcy paliwo. Czynność ta, jak ustalono powyżej, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów. Zatem mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku dla dostawy paliwa żeglugowego na rzecz Fundacji (jak ustalono powyżej podmiotu występującego w niniejszej sprawie w roli pośredniaka) nie znajduje zastosowania preferencyjna stawka podatku VAT w wysokości 0%, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy. Na podstawie tego przepisu obniżoną stawkę podatku VAT stosuje się do dostaw służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków (przy spełnieniu pozostałych przesłanek wymienionym we wskazanym przepisie).

2018
15
cze

Istota:

Opodatkowanie czynności dostarczania paliwa do samochodów służbowych, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

Fragment:

Realizując swoje zadania statutowe X dokonuje zakupu materiałów pędnych na stację paliw mieszczącą , gdzie samochody służbowe X są zaopatrywane w paliwo. Na ww. stacji paliw tankują również pojazdy innych jednostek organizacyjnych, które są podmiotami odrębnymi od X , również zarejestrowanymi podatnikami czynnymi VAT. W 2017 r. za zatankowane paliwo do zadań operacyjnych X obciążała jednostki notami księgowymi. Wnioskodawca, który jest organem administracji rządowej nieposiadającym osobowości prawnej zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości rozliczania się z jednostkami X, za tankowanie samochodów służbowych na stacji paliw w trakcie realizacji zadań statutowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy X powinna wystawić fakturę VAT ze stawką właściwą dla danego towaru i odprowadzić podatek VAT należny za paliwo pobierane do samochodów służbowych innych jednostek realizujących zadania statutowe? Czy w przypadku stanowiska Krajowej Informacji Skarbowej z którego będzie wynikało, że X powinna wystawić faktury, wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku (...)

2018
16
kwi

Istota:

Obowiązki podatkowe z tytułu WNT paliw.

Fragment:

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2: Wnioskodawca, jako „ będący składem podatkowym ” płatnik podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, o którym stanowi art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług, składając deklarację podatkową VAT-7, nie ma obowiązku wykazania w niej kwoty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, uprzednio pobranej jako płatnik i wskazanej w deklaracji VAT-14, ponieważ kwotę pobranego przez Wnioskodawcę podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych ma obowiązek wskazać jedynie podatnik tego podatku, w składanej przez niego deklaracji podatkowej VAT-7. Uzasadnienie: Spółka jest jedynie płatnikiem podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, o którym stanowi art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług. Podatnikiem jest podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych. To podatnik jest odpowiedzialny za ostateczne rozliczenie nabycia wewnątrzwspólnotowego paliwa, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług. Obowiązkiem Spółki jest jedynie złożenie deklaracji VAT-14, natomiast w swojej deklaracji VAT-7 nie uwzględnia ona pobranego podatku tytułem wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, o którym stanowi art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług.

2018
16
kwi

Istota:

Skutki w VAT związane z przemieszczaniem oleju napędowego z innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Fragment:

(...) paliwa silnikowego do składu podatkowego na terytorium kraju (Polska), jest obowiązany – zgodnie z art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług – do obliczania i wpłacania kwot podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju napędowego? Zdaniem Spółki: Stanowisko Spółki do pytania nr 2. W przypadku przemieszczenia oleju napędowego z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (Łotwa) na terytorium kraju (Polska), uprzednio przywiezionego do składu celnego na terytorium tego państwa członkowskiego (Łotwy) z terytorium państwa trzeciego i objętego tam jedną z procedur wskazanych w art. 26a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a następnie przemieszczenia i wprowadzenia tego paliwa silnikowego do składu podatkowego na terytorium kraju (Polska), miejscem importu tego paliwa silnikowego będzie terytorium kraju (Polski). Uzasadnienie. Zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem importu towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej. Stosownie natomiast do art. 26a ust. 2 ustawy o podatku od towarów (...)

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie uznania mieszania paliw za produkcję wyrobów energetycznych oraz braku obowiązku realizacji powyższej czynności w składzie podatkowym

Fragment:

W celu uzyskania pożądanych parametrów paliwa żeglugowego (w szczególności lepkości oraz gęstości) w trakcie realizowanej dostawy w zbiornikach bunkierki ww. oleje będą mieszane, wskutek czego na zaopatrywany statek wydawane będzie już zmieszane paliwo posiadające oczekiwane parametry. Proporcje mieszanych paliw odpowiadają najczęściej relacji 9:1. Zmieszanie paliw ma miejsce tuż przed ich wydaniem bezpośrednio już z bunkierki na dany statek morski (na moment załadunku na bunkierkę są to dwa odrębne paliwa). Dostawy tak zmieszanych paliw potwierdzane będą Spółce stosownymi dokumentami dostawy (podpisywanymi przez operatorów poszczególnych zaopatrywanych statków morskich) wskazującymi parametry dostarczanego gotowego paliwa oraz informacje o ilościach poszczególnych paliw zmieszanych w celu uzyskania. Każda transakcja jest również dokumentowana stosowną fakturą VAT. Obecnie, efektem procesu jest mieszanina paliw o parametrach gęstościowo-destylacyjnych niewymagających dla zastosowania zwolnienia z akcyzy jej oznakowania ani zabarwienia (tj. mieszanina paliw w dalszym ciągu przy temp. 350°C objętościowo destyluje w mniej niż 30%, a jej gęstość w temperaturze 15°C jest wyższa niż 890 kg/m 3 ). Wniosek odnosi się do sytuacji, w której ze względu na przyszłą zmianę parametrów fizyko-chemicznych nabywanego w kraju paliwa, powstała mieszanina wymienionych paliw opierałaby się na proporcjach powodujących powstanie mieszaniny o parametrach gęstościowo-destylacyjnych wymagających dla zastosowania zwolnienia z akcyzy jej oznakowania oraz zabarwienia.

2018
16
kwi

Istota:

Obowiązki podatkowe z tytułu WNT paliw.

Fragment:

(...) paliwami gazowymi lub energią elektryczną innego, niż określony w lit. b, dokonywanego przez giełdową izbę rozrachunkową, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywające lub zbywające paliwa gazowe lub energię elektryczną, z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji zawieranych poza giełdą towarową lub rynkiem, o których mowa w lit. b. Przez paliwa – w myśl art. 3 pkt 3 ustawy Prawo energetyczne – rozumie się paliwa stałe, ciekłe i gazowe będące nośnikami energii chemicznej. Natomiast zgodnie z pkt 3b art. 3 ww. ustawy – Prawo energetyczne, paliwa ciekłe to ciekłe nośniki energii, w tym zawierające dodatki: półprodukty rafineryjne, gaz płynny LPG, benzyny pirolityczne, benzyny silnikowe, benzyny lotnicze, paliwa typu benzyny do silników odrzutowych, g) paliwa typu nafty do silników odrzutowych, h) inne nafty, i) oleje napędowe, j) lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe, k) ciężkie oleje opałowe, l) benzyny lakowe i przemysłowe, m) biopaliwa płynne (ciekłe) - określone w załączniku B rozdziały 4 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie braku obowiązku zapłaty w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem oleju napędowego i oleju bazowego

Fragment:

(...) paliwami gazowymi lub energią elektryczną innego, niż określony w lit. b, dokonywanego przez giełdową izbę rozrachunkową, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywające lub zbywające paliwa gazowe lub energię elektryczną, z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji zawieranych poza giełdą towarową lub rynkiem, o których mowa w lit. b. Przez paliwa – w myśl art. 3 pkt 3 ustawy Prawo energetyczne – rozumie się paliwa stałe, ciekłe i gazowe będące nośnikami energii chemicznej. Natomiast zgodnie z pkt 3b art. 3 ww. ustawy – Prawo energetyczne, paliwa ciekłe to ciekłe nośniki energii, w tym zawierające dodatki: półprodukty rafineryjne, gaz płynny LPG, benzyny pirolityczne, benzyny silnikowe, benzyny lotnicze, paliwa typu benzyny do silników odrzutowych, paliwa typu nafty do silników odrzutowych, inne nafty, oleje napędowe, lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe, ciężkie oleje opałowe, benzyny lakowe i przemysłowe, biopaliwa płynne (ciekłe) - określone w załączniku B rozdziały 4 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz.

2018
15
kwi

Istota:

W sytuacji gdy pracodawca decyduje się dodatkowo pokrywać wydatki pracownika na paliwo zużyte w innych celach niż służbowych, wówczas wartość tego paliwa stanowi opodatkowany przychód dla Wnioskodawcy (pracownika) ze stosunku pracy, którego wysokość należy ustalać na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Jeżeli samochód zostaje oddany z innym poziomem paliwa, klient jest obowiązany do pokrycia kosztów zużytego paliwa. Należy także podkreślić, że określona w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, zryczałtowana opłata za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych jest na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu do rynkowych cen wypożyczenia samochodu. W związku z tym twierdzenie, że obejmuje ona również zakupione przez pracodawcę paliwo nie znajduje uzasadnienia. Żaden samochód nie może funkcjonować bez paliwa, które umożliwia mu po pierwsze jego uruchomienie i następnie poruszanie się. W związku z tym do udostępnionego samochodu należy zakupić paliwo, tj. ponieść określony dodatkowy wydatek. Z tego względu nie można wyciągnąć racjonalnego i wynikającego z zasad działania pojazdów mechanicznych wniosku, że udostępnienie pojazdu obejmuje również koszty paliwa. Kwota ryczałtu określona w ustawie nie obejmuje zatem kosztów paliwa, w sytuacji, gdy samochód służbowy wykorzystywany jest do celów prywatnych pracownika. Reasumując, w sytuacji gdy pracodawca decyduje się dodatkowo pokrywać wydatki pracownika na paliwo zużyte w innych celach niż służbowych, wówczas wartość tego paliwa stanowi opodatkowany przychód dla Wnioskodawcy (pracownika) ze stosunku pracy, którego wysokość należy ustalać na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie ujęcia w składanej deklaracji VAT-7 w poz. 39 podatku zapłaconego przez płatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 21 grudnia 2016 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ujęcia w składanej deklaracji VAT-7 w poz. 39 podatku zapłaconego przez płatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych. Wniosek uzupełniony został w dniu 8 lutego 2017 r. (data wpływu 13 lutego 2017 r.), na wezwanie tut. Organu z dnia 30 stycznia 2017 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Spółka z o.o. (dalej: „ Spółka ” lub „ Wnioskodawca ”) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zarejestrowanym dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Spółka posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest m.in. handel paliwami silnikowymi, zarówno krajowy jak i międzynarodowy. Spółka dokonuje zakupów paliw silnikowych od kontrahentów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej tj. nabywa wewnątrzwspólnotowo paliwa silnikowe, a następnie sprzedaje je na rzecz odbiorców na terytorium kraju. Spółka jest podatnikiem z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - paliw silnikowych (dalej także jako „ WNT ”). Wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw silnikowych dokonywane przez Spółkę jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, tzn. jest to „ wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami Ustawy Prawo energetyczne ”.