Paliwo | Interpretacje podatkowe

Paliwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to paliwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o 50% kwoty podatku naliczonego w związku z nabyciem paliwa, produktów pozapaliwowych oraz usług (przeznaczonych do eksploatacji samochodów) na stacjach paliwowych w sieci stacji paliw Dostawcy.
Fragment:
Dla ustalenia, że Dostawca nabywa paliwo, a następnie dokonuje jego dostawy na rzecz Wnioskodawcy, istotny jest przede wszystkim fakt, że Dostawca posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi. Posiadanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi przez podmiot dokonujący sprzedaży stanowiło bowiem jeden z argumentów przemawiających za tym, że sprzedający posiadał prawo do dysponowania towarami (paliwem) jak właściciel, na którą zwrócił uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 28 stycznia 2015 r. (sygn. ITPP2/443-1425/14/KT ). Co więcej, za uznaniem, że Dostawca nabywa prawo do rozporządzania towarami jak właściciel przemawia fakt, że ma on decydujący wpływ na kluczowe warunki dostawy, takie jak miejsce dostawy, rodzaj i parametry towarów, cena paliwa czy sposób dokonywania rozliczeń. Dostawca określa jakie towary i usługi można nabywać za pośrednictwem Kart Flotowych (konstruuje on pakiety, w ramach których ogranicza nabywane towary i usługi do określonej tylko grupy, np. samych paliw) oraz wskazuje miejsca (stacje, z którymi zawarł odpowiednie umowy) na których Karty Flotowe są honorowane (wyznaczając tym samym miejsce dostawy paliwa), co również jest akcentowane w interpretacjach Ministra Finansów jako jeden z przejawów władztwa ekonomicznego nad towarem (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 marca 2015 r., sygn.
2016
10
cze

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych, paliwa oraz napraw samochodów osobowych oddawanych w wynajem pośrednikom handlowym.
Fragment:
Spółka ma podpisane umowy z dystrybutorami paliw na posiadanie kart paliwowych, za pomocą których pośrednicy nabywają paliwa do wynajętego auta. Na karcie widnieje nr rejestracyjny tego pojazdu. Za pomocą kart paliwowych nabywane jest paliwo. Nie ma możliwości nabycia usługi napraw za pomocą karty paliwowej. Zgodnie z podpisanymi umowami z dystrybutorami paliw, pracownik stacji benzynowej może zażądać od dokonującego transakcji okazania dokumentów pojazdu i okazania dokumentów stwierdzających tożsamość. Osoby „ wynajmujące ” samochody od Spółki mogą nabywać rodzaj paliwa przeznaczony wyłącznie do pojazdu, jaki wynajmują (nie mogą nabywać LPG w przypadku, gdy samochód jest napędzany na benzynę), ponadto nie ma określonych limitów co do ilości nabywanego paliwa. Posiadacz karty każdorazowo po dokonaniu tankowania zobowiązany jest do podania obecnego stanu licznika. Informacje te podane są na fakturze zbiorczej za dany okres i pracownik Spółki po otrzymaniu faktury wprowadza te dane do osobnego systemu i dzięki temu może kontrolować średnie spalanie paliwa oraz ilość przejechanych kilometrów. Spółka ma prawo zgłosić reklamację do dystrybutora paliwa w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
2016
2
cze

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z transakcjami zrealizowanymi przy użyciu kart obciążeniowych.
Fragment:
Nie podlega sporowi, że leasingobiorca ma prawo do dysponowania paliwem tak, jakby był on jego właścicielem. Otrzymuje on paliwo bezpośrednio na stacjach benzynowych, a Auto Lease nie ma w żadnym momencie prawa do decydowania, w jaki sposób to paliwo ma zostać zużyte i w jakim celu. Argument, iż paliwo jest dostarczane Auto Lease, biorąc pod uwagę, że leasingobiorca nabywa paliwo w imieniu i na koszt tej spółki, która ponosi z góry koszt tego towaru, nie może być przyjęty”. Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.), korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za: przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, za które uważa się także zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej. Elektronicznym systemem poboru opłat za przejazd płatnymi drogami krajowymi, któremu obowiązkowo podlegają ww. pojazdy jest Viatoll. Opłata drogowa pobierana w systemie Viatoll stanowi zatem opłatę o charakterze publicznoprawnym, tj. obowiązkowe, wynikające z przepisów prawa, obciążenie na rzecz Skarbu Państwa bądź określonego organu/jednostki, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2016
25
maj

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z transakcjami zrealizowanymi na Krajowych Stacjach Paliw (należących do P S.A. oraz działających na zasadzie franczyzy) przy użyciu kart paliwowych
Fragment:
Jednakże, Karta uprawniać będzie jej okaziciela (użytkownika) do dokonywania bezgotówkowego zakupu Towarów i Usług na stacjach należących do P S.A. oraz stacjach paliw korzystających na zasadach franszyzy ze znaku towarowego P S.A., O oraz A - dalej: „ Spółki G ”. Po otrzymaniu Kart pracownicy Spółki posiadający Karty będą uprawnieni do dokonywania bezgotówkowo (z wykorzystaniem rzeczonych kart) zakupów Towarów i Usług na stacjach paliw opatrzonych znakami towarowymi O i B (dalej: „ Krajowe Stacje Paliw ”), S (dalej: „ Stacje Paliw w N ”), B i B P (dalej: „ Stacje Paliw w C ”) oraz O (dalej: „ Stacje Paliw na L ”) - dalej wszystkie łącznie zwane „ Stacje Paliw Spółek G ” oraz Stacje Paliw na L, w N i w C dalej zwane łącznie „ Zagraniczne Stacje Paliw ”. W myśl Regulaminu zakupy Towarów i Usług będą mogły być dokonywane na Krajowych i Zagranicznych Stacjach Paliw. Samo tankowanie paliwa zakupionego za pomocą Karty będzie możliwe wyłącznie bezpośrednio do baku paliwa samochodu, którego numer rejestracyjny znajduje się na danej Karcie. Dokonanie transakcji bezgotówkowego zakupu Towarów i Usług przy użyciu na Zagranicznych Stacjach Paliw lub Krajowych Stacjach Paliw będzie następować przez okazanie Karty podmiotowi prowadzącemu daną Stację Paliw Grupy G (dalej: „ Operator ”), wprowadzeniu Karty przez danego pracownika do odpowiedniego terminala, wprowadzenie numeru PIN i odebranie wystawionego przez Operatora wydruku, potwierdzającego dokonanie transakcji bezgotówkowej i poprawność numeru PIN.
2016
12
maj

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem paliwa do napędu, remontami, naprawą i eksploatacją pojazdów.
Fragment:
(...) paliwa do ich napędu, remontami, naprawą i eksploatacją tych pojazdów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 7 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczania paliwa do ich napędu, remontami, naprawą i eksploatacją tych pojazdów. We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka prowadząca działalność pod firmą: X. X. X. X. X. W. Spółka Cywilna z siedzibą w X., NIP: xxx, zwana dalej Spółką, Wnioskodawcą lub Stroną. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym, zobowiązanym do składania kwartalnych deklaracji dla podatku od towarów i usług. W dniu 20 listopada 2015 r. wspólnicy podjęli uchwałę w trybie art. 26 § 4 Kodeks spółek handlowych o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną oraz w dniu 25 listopada 2015 r. Spółka złożyła wniosek do Sądu Rejonowego o wpisanie spółki jawnej powstałej z przekształcenia ww. spółki cywilnej do Rejestru Przedsiębiorców. Strona w miesiącu październiku 2015 r. nabyła od podatnika VAT czynnego poniżej opisane (...)
2016
11
maj

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikajacego z faktur dokumentujacych nabycie paliwa przy uzyciu kart paliwowych
Fragment:
Organu z dnia 23 marca 2016 r. (skutecznie doreczone 29 marca 2016 r.) dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikajacego z faktur dokumentujacych nabycie paliwa przy uzyciu kart paliwowych. We wniosku przedstawiono nastepujace zdarzenie przyszle. Wnioskodawca - M. Sp. z o.o. uzytkuje samochody na podstawie umowy zawartej z leasingodawca. Zamierza zawrzec dodatkowa umowe, ktora zapewni ponadto Wnioskodawcy (leasingobiorcy) mozliwosc bezgotowkowego zaopatrywania sie w paliwa i inne towary, przy czym wydania tych towarow dokonuja partnerzy leasingodawcy, tj. stacje paliw, z ktorymi leasingodawca zawarl odrebne umowy sprzedazy i na rzecz ktorych dokonuje platnosci za zakupione towary. Wnioskodawca nabywa paliwa za posrednictwem kart paliwowych, sluzacych rejestracji transakcji oraz identyfikacji Wnioskodawcy jako klienta leasingodawcy, co umozliwia wydanie towaru przez stacje paliw. Rozliczenie zakupionego paliwa nastepuje poprzez fakture wystawiona przez leasingodawce na Wnioskodawce. W umowie miedzy leasingodawca oraz Wnioskodawca zawarto postanowienia dotyczace ogolnych zasad korzystania z kart paliwowych obejmujace zasady wydawania kart oraz wystawiania faktur przez leasingodawce. Zgodnie z tymi postanowieniami Wnioskodawca nie moze tankowac paliwa do kanistra przy uzyciu karty paliwowej. Przy uzyciu karty nie moze rowniez dokonywac transakcji, ktorej wartosc przekroczy lub doprowadzi do przekroczenia limitu (wartosciowego lub ilosciowego) zastrzezonego dla danej karty.
2016
5
maj

Istota:
Ponieważ czynności dokonywane pomiędzy Sprzedawcą i Spółką dokonującą zakupów na stacjach paliw, nie stanowią czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, wystawiane przez Sprzedawcę faktury dokumentujące te czynności nie będą uprawniały Spółki do odliczenia wykazanego podatku naliczonego.
Fragment:
System kart paliwowych daje Spółce możliwość dokonywania bezgotówkowych zakupów towarów oraz usług na stacjach paliw wskazanych przez Sprzedawcę (w szczególności do nabywania paliwa na tych stacjach). Sprzedaż towarów i usług przy użyciu kart paliwowych jest dokonywana w ten sposób, iż Spółka nabywa towary i usługi od Sprzedawcy, który uprzednio nabywa te same towary i usługi od stacji paliw; przy czym bezpośrednie wydanie towarów i wykonanie usług następuje pomiędzy Użytkownikiem pojazdu (działającym w imieniu Spółki) a stacją paliw. W odniesieniu do ww. wskazanej transakcji Sprzedawcy przysługują następujące uprawnienia: decydowanie o asortymencie towarów i usług, które można nabyć przy użyciu kart paliwowych Sprzedawca definiuje odrębnie dla każdej karty paliwowej pakiet towarów i usług, który może zostać nabyty przy pomocy tejże karty; ustalanie limitu nabywanego paliwa lub innych towarów i usług - Sprzedawca może zdefiniować dla danej karty paliwowej limit wydatków, do którego Użytkownik pojazdu może dokonywać zakupu towarów i usług; ustalanie zasięgu obowiązywania kart - Sprzedawca ma realny wpływ na ustalanie zasięgu obowiązywania kart, tj. Użytkownik pojazdu (działający w imieniu Spółki) może dokonywać zakupu towarów i usług wyłącznie na stacjach paliw wskazanych przez Sprzedawcę; posiadanie możliwości zablokowania kart paliwowych - Sprzedawca ma możliwość zablokowania karty paliwowej w przypadku naruszenia warunków jej używania.
2016
28
kwi

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie paliwa przy użyciu kart paliwowych.
Fragment:
W związku z tym, Spółka dokonuje zakupu m.in. paliwa do tych samochodów. W celu korzystnego dokonywania takich zakupów, ale także dla zachowania możliwości kontroli, monitorowania zakupu paliw, zachowania jakości paliw itp. Spółka zawarła z podmiotem trzecim (dalej „ kontrahent ”) umowę o dostawę takich paliw na stacjach partnerskich kontrahenta. W ramach powyższej umowy, kontrahent zobowiązał się do udostępnienia Spółce kart paliwowych, którymi posługują się pracownicy Spółki nabywając paliwa. Zgodnie z zawartą przez strony umową, karty stanowią jedynie „ znaki ” identyfikacyjne potwierdzające możliwość nabycia paliwa od kontrahenta na jego stacjach partnerskich. Karty pozwalają również na przypisanie nabywanego od kontrahenta paliwa do konkretnego pojazdu Spółki. Wnioskodawca zaznaczył, że w umowie zawartej ze Spółką kontrahent zobowiązał się do zawarcia odrębnych umów ze swoimi partnerami prowadzącymi stacje paliw, w ramach których nabywa od nich paliwo, które następnie zbywa (w ramach transakcji, o której mowa w art. 7 ust. 8 ustawy o VAT) Spółce. Ustalenia te dotyczą w szczególności cen stosowanych przez stacje przy sprzedaży Produktów nabywanych przez Administratora w celu ich odsprzedaży Klientowi, zasad informowania klienta o cenach obowiązujących przy nabyciu produktów z wykorzystaniem karty, zasad postępowania reklamacyjnego z tytułu wadliwości produktów etc.
2016
5
kwi

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie: obowiązku podatkowego z tytułu importu usług w przypadku nabycia, w ramach Umowy, usług mycia Pojazdów wykonanych poza terytorium Polski oraz usług serwisowych związanych z nabyciem towarów i usług dla celów eksploatacji Pojazdów; obowiązku podatkowego z tytułu importu usług w przypadku nabycia, w ramach Umowy, usług w zakresie umożliwienia korzystania z dróg przez Pojazdy poza terytorium Polski; wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu towarów w przypadku nabycia poza terytorium Polski, w ramach Umowy, paliwa do napędu Pojazdów; obowiązku podatkowego z tytułu przeniesienia kosztów usług mycia Pojazdów wykonanych poza terytorium Polski oraz usług serwisowych związanych z nabyciem towarów i usług dla celów eksploatacji Pojazdów, na rzecz Spółek przejmujących; obowiązku podatkowego z tytułu przeniesienia na Spółki przejmujące kosztów usług w zakresie umożliwienia korzystania z dróg przez Pojazdy poza terytorium Polski; obowiązku podatkowego z tytułu przeniesienia na Spółki przejmujące kosztów nabycia poza terytorium Polski paliwa do napędu Pojazdów.
Fragment:
IPPP3/443-592/13-5/KC , w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, iż: „ (...) transakcje sprzedaży paliwa przy wykorzystaniu mechanizmu kart paliwowych na rzecz polskich klientów dokonywane na stacjach paliw znajdujących się w poza Unią Europejską, należy zakwalifikować jako dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 i art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, której miejsce opodatkowania VAT znajduje się poza Polską na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy ”; interpretacji indywidualnej z dnia 22 listopada 2007 r. sygn. ILPP2/443-14/07-2/GZ , w której Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, iż: „ Zakupione przez Zainteresowanego paliwo jest zużywane w całości lub części poza terytorium kraju (nie jest ono wysyłane ani transportowane) - nie spełnia w związku z tym pierwszego z ww. warunków (dotyczących WNT - przyp. Spółki). Dlatego też w omawianym przypadku mamy do czynienia z czynnością niepodlegającą opodatkowaniu na terytorium Polski a nie z transakcją wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa. U podatnika, w tym zakresie nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług ”. Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, transakcja nabycia paliwa podlega opodatkowaniu w miejscu, w którym towar znajduje się w momencie dostawy, a zatem poza terytorium Polski.
2016
27
mar

Istota:
Zwolnienie od solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania dostawcy przy obrocie paliwami płynnymi.
Fragment:
W ramach tejże działalności zajmuje się m.in. handlem paliwami na stacji paliw, o których mowa w Załączniku nr 13 w poz. 10 i 11 do ustawy o VAT. Wnioskodawca ma zamiar zakupić paliwo od nowego kontrahenta, który figuruje w wykazie podmiotów dokonujących dostawy paliw, które złożyły kaucję gwarancyjną. Zgodnie z ww. wykazem kontrahent ten wniósł kaucję gwarancyjną, o której mowa w art. 105a ustawy o VAT w wysokości 2 000 000,00 zł. Wnioskodawca szacuje, że miesięczna wartość podatku VAT naliczonego do odliczenia z tytułu zakupu paliwa od tegoż kontrahenta wyniesie ok. 350 000,00 zł. Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca wniósł o potwierdzenie, czy jeżeli dostawca paliwa dla Wnioskodawcy ustanowił kaucję gwarancyjną w wysokości 2 000 000 zł i jest w wykazie podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, które złożyły kaucję gwarancyjną, to Wnioskodawca będzie wyłączony od odpowiedzialności za zaległości podatkowe w VAT związane ze sprzedażą paliwa przez takiego dostawcę na rzecz Wnioskodawcy, w sytuacji jeśli wartość ww. kaucji nie będzie mniejsza niż 1/5 kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane przez kontrahenta w danym miesiącu na rzecz Wnioskodawcy.
2016
18
mar
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Paliwo
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.