Paliwo | Interpretacje podatkowe

Paliwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to paliwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stwierdzenie czy Wnioskodawca będzie miał prawo do zwolnienia z akcyzy próbek paliw, o ile mieszczą się w ramach dopuszczalnych ubytków wyrobów energetycznych ustalonych dla każdego składu podatkowego w decyzji właściwego organu.
Fragment:
Z opisu sprawy przedstawionego w złożonym wniosku wynika, że Wnioskodawca po połączeniu, będzie prowadził bazy paliw na terenie całego kraju, w których przechowywane są wyroby akcyzowe będące własnością podmiotów trzecich. Paliwo w składach Wnioskodawcy będzie musiało spełniać wymagania jakościowa zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1928), dlatego z paliw przyjmowanych, magazynowanych i wydawanych ze składów podatkowych Wnioskodawca będzie pobierał próbki na oznaczenie parametrów paliw. Niezależnie od tego próbki będą mogły być pobierane przez organy uprawnione do kontroli paliw, przede wszystkim na potrzeby kontroli wyrobów akcyzowych prowadzonej przez administrację skarbową. Próbki będą pobierane ze wszystkich wyrobów przechowywanych w składach podatkowych P. tj. benzyn, olejów napędowych oraz olejów opałowych, które zostały wymienione według ich kodów CN w art. 89 ust. pkt 2-10 ustawy akcyzowej. Wątpliwości Spółki dotyczą prawa do zwolnienia z akcyzy ww. próbek paliw, o ile mieszczą się w ramach dopuszczalnych ubytków wyrobów energetycznych ustalonych dla każdego składu podatkowego w decyzji właściwego organu. Odnosząc powyższe przepisy do sytuacji przedstawionej w złożonym wniosku zauważyć należy, iż przedmiotowe próbki należy uznać za ubytki wyrobów akcyzowych, o których mowa w ww. art. 2 pkt 20 ustawy.
2017
20
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju napędowego.
Fragment:
(...) paliwami gazowymi lub energią elektryczną innego, niż określony w lit. b, dokonywanego przez giełdową izbę rozrachunkową, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywające lub zbywające paliwa gazowe lub energię elektryczną, z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji zawieranych poza giełdą towarową lub rynkiem, o których mowa w lit. b. Przez paliwa – w myśl art. 3 pkt 3 ustawy Prawo energetyczne – rozumie się paliwa stałe, ciekłe i gazowe będące nośnikami energii chemicznej. Zgodnie z art. 3 pkt 3b ustawy Prawo energetyczne, paliwa ciekłe to ciekłe nośniki energii, w tym zawierające dodatki: półprodukty rafineryjne, gaz płynny LPG, benzyny pirolityczne, benzyny silnikowe, benzyny lotnicze, paliwa typu benzyny do silników odrzutowych, paliwa typu nafty do silników odrzutowych, inne nafty, oleje napędowe, lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe, ciężkie oleje opałowe, benzyny lakowe i przemysłowe, biopaliwa płynne (ciekłe), smary ‒ określone w załączniku В rozdziały 4 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz.
2017
14
paź

Istota:
Zastosowanie zwolnienia dla dostaw paliw silnikowych na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 czerwca 2017 r. (data wpływu 26 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zastosowania zwolnienia dla dostaw paliw silnikowych na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki - jest prawidłowe UZASADNIENIE W dniu 26 czerwca 2017 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej akcyzowego w zakresie zastosowania zwolnienia dla dostaw paliw silnikowych na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenia przyszłe. Spółka jest producentem paliw silnikowych i paliw opałowych (dalej: paliw) w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, jak i innych wyrobów akcyzowych, które są wytwarzane z ropy naftowej. Spółka, obok działalności produkcyjnej, zajmuje się również działalnością handlową na poziomie hurtowym i detalicznym. Jest dostawcą paliw dla wielu podmiotów gospodarczych, jak również: Policji, Straży Granicznej oraz sił zbrojnych RP. Do Spółki zgłaszają się podmioty zagraniczne jak i polskie z ofertami współpracy w zakresie zakupu od niej paliw silnikowych w celu dostarczenia tych paliw na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki (dalej: siły zbrojne USA), o których mowa w art. 2 lit. a) Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
2017
29
sie

Istota:
Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy w związku z art. 86a ustawy Spółce przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów, w tym, paliwa i usług nabywanych od Sprzedawcy. Z okoliczności sprawy wynika, że Spółka wykorzystuje nabywane przy wykorzystaniu kart paliwowych towary, w tym paliwo i usługi do czynności opodatkowanych. Posiadane przez Spółkę samochody są samochodami osobowymi o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3.5 tony, a z opisu sprawy nie wynika, że są one wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w otrzymanych od Sprzedawcy fakturach przysługuje pod warunkiem niezaistnienia przesłanek określonych w art. 88 ustawy.
Fragment:
System Kart paliwowych dawał Spółce możliwość dokonywania bezgotówkowych zakupów towarów oraz usług, w szczególności do nabywania paliwa, na stacjach paliw podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą („ Operatorów ”). W dniu 8 września 2016 r. Spółka podpisała ze Sprzedawcą Aneks nr 3 do umowy zawartej w dniu 1 marca 2006 r. Szczegółowe warunki korzystania z Kart paliwowych określa Instrukcja, wydawana przez Sprzedawcę odrębnie dla każdej z Kart paliwowych przekazywanych Spółce. Zgodnie z postanowieniami Umowy, sprzedaż paliw oraz innych towarów i usług przy użyciu Kart paliwowych jest dokonywana w ten sposób, że Sprzedawca udostępnia Spółce Karty paliwowe wydane przez Operatorów wraz z warunkami i wskazówkami dotyczącymi korzystania z nich. Karty paliwowe wydawane są dla danego samochodu Następnie, przy pomocy Kart paliwowych Spółka nabywa paliwa, a także wybrane inne towary i usługi na stacjach paliw Operatorów obsługujących wydane jej Karty paliwowe. Sprzedaż paliw oraz innych towarów i usług następuje w ten sposób, że Spółka nabywa je od Sprzedawcy, który uprzednio nabył je od stacji paliw, przy czym bezpośrednie wydanie paliw oraz innych towarów i wykonanie usług następuje pomiędzy Spółką a stacją paliw danego Operatora za okazaniem przez Użytkownika Pojazdu Karty Paliwowej, na której są rejestrowane dokonane zakupy paliw oraz innych towarów i usług.
2017
5
sie

Istota:
Brak opodatkowania przemieszczenia paliwa znajdującego się w zbiornikach jednostek pływających oraz samochodów osobowych z terytorium Unii Europejskiej na terytorium kraju.
Fragment:
Wnioskodawca nabywa paliwo silnikowe celem przeznaczenia go do zużycia we wskazanych jednostkach pływających lub samochodach osobowych. Nabyte paliwo silnikowe umieszczane jest w standardowych zbiornikach paliwa zamontowanych na stałe przez producenta i używane jest w toku zgodnej z ich przeznaczeniem do eksploatacji jednostek pływających i samochodów osobowych. Nabywane do jednostek i samochodów paliwo jest paliwem silnikowym w znaczeniu art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług. Zdarzają się sytuacje, w których Wnioskodawca dokonuje nabycia paliwa silnikowego do jednostek pływających lub samochodów osobowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w celu uzupełnienia zbiorników dla potrzeb podróży powrotnej, a następnie jednostki te lub samochody wracają z powrotem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W momencie przekroczenia przez te jednostki lub samochody granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ich zbiorniach może znajdować się nabyte na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a niezużyte do tego czasu paliwo silnikowe, które po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej używane jest do dalszej eksploatacji jednostki pływającej lub samochodu osobowego.
2017
29
lip

Istota:
W zakresie sposobu wypełnienia deklaracji VAT-7 w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem paliw silnikowych przez Spółkę .
Fragment:
Nabycie paliwa za pośrednictwem tego podmiotu daje Spółce możliwość zakupu towarów bez obowiązku zapłaty podatku akcyzowego w kraju członkowskim rozpoczęcia transportu paliwa. Zarejestrowany odbiorca działa przy dokonaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa w imieniu własnym, ale na rzecz podmiotów trzecich w tym przypadku Spółki. W świetle art. 17a ustawy o VAT płatnikiem podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa jest zarejestrowany odbiorca dokonujący na rzecz podmiotu będącego właścicielem nabywanych paliw. Oznacza to, że zarejestrowany odbiorca ma obowiązek pobrać od podmiotu na rzecz, którego działa podatek VAT z tytułu WNT paliwa i wpłaty go do Izby Celnej. Jeżeli chodzi o termin zapłaty podatku VAT przez płatnika to zostało to uregulowane w art. 103 ust. 5a w zw. z ust. 5c ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że płatnik ma obowiązek wpłacania podatku VAT z tytułu WNT paliwa w terminie 5 dni od dnia, w którym towary te zostały wprowadzone do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych w przypadku, gdy jest to nabycie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym. Z analizy ww. przepisu wynika, że płatnik podatku VAT z tytułu dokonania transakcji WNT paliwa ma obowiązek zapłaty podatku do 5 dnia licząc od dnia, w którym paliwo zostało wprowadzone do miejsca odbioru u płatnika.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie podatku od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za płatnika podatku VAT w przypadku nabywania wewnątrzwspólnotowo na rzecz kontrahenta wyrobów o kodach CN 2710 19 29 oraz 2710 12 21.
Fragment:
Również art. 17a ustawy o podatku VAT, określając obowiązki płatnika odnosi się do dokonywania nabyć na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 48 ust. 9 ustawy akcyzowej, a więc na rzecz podmiotu dla którego zgodnie z art. 48 ust. 9 ustawy akcyzowej dokonuje się: „ nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy ”. Należy więc podkreślić, że pojęcie „ paliwa silnikowego ” dla zastosowania art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, należy interpretować na gruncie ustawy o podatku akcyzowym. (iii) Ustawa o podatku akcyzowym w art. 86 ust. 2 zawiera definicję paliw silnikowych o następującej treści: „ Paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - bez względu na kod CN. ”. Nabywane wewnątrzwspólnotowo przez O. wyroby będą stanowiły wyroby energetyczne w rozumieniu ustawy akcyzowej. Jednakże, definicja paliw silnikowych jasno wskazuje, że konieczne jest dla uznania danego wyrobu energetycznego za paliwo silnikowe jego przeznaczenie do użycia, oferowanie na sprzedaż lub używanie jako paliwa opałowego lub jako dodatku lub domieszki do paliwa silnikowych. Ustawa akcyzowa nie definiuje terminu „ przeznaczenie ” - w związku z czym niezbędne jest sięgnięcie do języka powszechnego. Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN definiuje to słowo jako „praktyczny cel, do którego coś jest przeznaczone, zakwalifikowane, któremu dana rzecz służy.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie rozliczenia podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa silnikowego
Fragment:
(...) paliw. Podobnie w myśl art. 59 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym, zarejestrowany odbiorca może dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, na rzecz innego podmiotu, pod warunkiem że podmiot, na rzecz którego nabywane są te paliwa, łącznie spełnia następujące warunki: posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą; jest właścicielem nabywanych paliw; posiada: siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju i nabywa paliwa na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju albo oddział z siedzibą na terytorium kraju utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i nabywa te paliwa na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju przez ten oddział; przekaże zarejestrowanemu odbiorcy numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy przemieszczaniu na terytorium kraju paliw. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.
2017
27
maj

Istota:
Usługa najmu samochodu wraz ze świadczeniem czynności dodatkowych (tj. zakup paliwa i kosztów eksploatacyjnych).
Fragment:
Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że opisane świadczenie Wnioskodawcy jako wynajmującego na rzecz najemcy będzie stanowiło na gruncie podatku od towarów i usług świadczenie kompleksowe, składające się z usługi głównej, będącej usługą najmu oraz świadczenia pomocniczego w postaci dostawy paliwa i ponoszenia wydatków eksploatacyjnych. Omawiane świadczenia tworzą bowiem jednolitą całość w aspekcie ekonomicznym. Dostawa paliwa nie stanowi z punktu widzenia najemcy żadnej samodzielnej wartości w stosunku do usługi najmu, lecz umożliwia korzystanie z tej usługi - podobnie zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego pojazdu, co finansują wydatki eksploatacyjne. Co więcej, obydwie kategorie kosztów, tj. koszt dostawy paliwa i wydatki eksploatacyjne będą stanowić element cenotwórczy usługi najmu. Opodatkowaniu winna podlegać zatem cała usługa, a nie zbiór wyodrębnionych w jej ramach czynności. Wyrażone wyżej stanowisko znajduje potwierdzenie np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 czerwca 2010 r. ( IPPP3/443-285/10-4/IB ), który stwierdził, że „ w przypadku świadczenia usługi najmu samochodów wraz z dostawą paliwa do tych pojazdów będziemy mieć do czynienia z usługą główną w postaci najmu i jej dopełnieniem - dostawą paliwa ”. W związku z tym opisana wyżej usługa powinna być dokumentowana jedną fakturą VAT za dany okres rozliczeniowy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
23
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach VAT z tytułu nabycia paliwa przy użyciu kart paliwowych.
Fragment:
Wnioskodawca obecnie korzysta oraz w przyszłości zamierza korzystać z możliwości bezgotówkowego nabycia paliwa na stacjach paliw przy wykorzystaniu tzw. kart paliwowych. W tym celu Wnioskodawca zawarł umowę z podmiotem trzecim (dalej: Dostawca) dotyczącą korzystania z kart paliwowych. Na podstawie tej umowy Dostawca przekazuje Spółce karty paliwowe, które upoważniają Spółkę do bezgotówkowego zakupu paliwa na stacjach paliw honorujących ww. karty. Transakcja łańcuchowa, w której uczestniczy Spółka w związku z nabyciem paliwa za pomocą karty paliwowej, przedstawia się następująco: Spółka tankuje paliwo bezpośrednio na stacji paliw i płaci za nie przy użyciu karty paliwowej bez konieczności uiszczania należności za paliwo; Dostawca wystawia fakturę za paliwo na rzecz Spółki, z czego wynika że: Dostawca nabywa paliwo, które następnie odsprzedaje Spółce; Dostawca jest zarówno nabywcą, jak i dostawcą paliwa; fizyczne wydanie towarów ma natomiast miejsce pomiędzy stacją paliw (podmiot pierwszy w łańcuchu) a Spółką (podmiot ostatni), jednak nie istnieje między nimi żaden stosunek prawny. Nabywane przez Spółkę paliwo jest wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Z uzupełnienia do wniosku wynika, że: Zgodnie z Zasadami i Warunkami Ogólnymi dla kart paliwowych, wydanymi przez Dostawcę: „ Dostawca ustala cenę, za jaką paliwo będzie sprzedawane klientom indywidualnym albo na podstawie ceny detalicznej albo ceny z listy oraz wszelkich rabatów lub innych warunków, które są stosowane w momencie sprzedaży ”.
2017
18
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Paliwo
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.