Paliwo | Interpretacje podatkowe

Paliwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to paliwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie rozliczenia podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa silnikowego
Fragment:
(...) paliw. Podobnie w myśl art. 59 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym, zarejestrowany odbiorca może dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, na rzecz innego podmiotu, pod warunkiem że podmiot, na rzecz którego nabywane są te paliwa, łącznie spełnia następujące warunki: posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą; jest właścicielem nabywanych paliw; posiada: siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju i nabywa paliwa na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju albo oddział z siedzibą na terytorium kraju utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i nabywa te paliwa na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju przez ten oddział; przekaże zarejestrowanemu odbiorcy numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy przemieszczaniu na terytorium kraju paliw. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.
2017
27
maj

Istota:
Usługa najmu samochodu wraz ze świadczeniem czynności dodatkowych (tj. zakup paliwa i kosztów eksploatacyjnych).
Fragment:
Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że opisane świadczenie Wnioskodawcy jako wynajmującego na rzecz najemcy będzie stanowiło na gruncie podatku od towarów i usług świadczenie kompleksowe, składające się z usługi głównej, będącej usługą najmu oraz świadczenia pomocniczego w postaci dostawy paliwa i ponoszenia wydatków eksploatacyjnych. Omawiane świadczenia tworzą bowiem jednolitą całość w aspekcie ekonomicznym. Dostawa paliwa nie stanowi z punktu widzenia najemcy żadnej samodzielnej wartości w stosunku do usługi najmu, lecz umożliwia korzystanie z tej usługi - podobnie zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego pojazdu, co finansują wydatki eksploatacyjne. Co więcej, obydwie kategorie kosztów, tj. koszt dostawy paliwa i wydatki eksploatacyjne będą stanowić element cenotwórczy usługi najmu. Opodatkowaniu winna podlegać zatem cała usługa, a nie zbiór wyodrębnionych w jej ramach czynności. Wyrażone wyżej stanowisko znajduje potwierdzenie np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 czerwca 2010 r. ( IPPP3/443-285/10-4/IB ), który stwierdził, że „ w przypadku świadczenia usługi najmu samochodów wraz z dostawą paliwa do tych pojazdów będziemy mieć do czynienia z usługą główną w postaci najmu i jej dopełnieniem - dostawą paliwa ”. W związku z tym opisana wyżej usługa powinna być dokumentowana jedną fakturą VAT za dany okres rozliczeniowy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
23
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach VAT z tytułu nabycia paliwa przy użyciu kart paliwowych.
Fragment:
Wnioskodawca obecnie korzysta oraz w przyszłości zamierza korzystać z możliwości bezgotówkowego nabycia paliwa na stacjach paliw przy wykorzystaniu tzw. kart paliwowych. W tym celu Wnioskodawca zawarł umowę z podmiotem trzecim (dalej: Dostawca) dotyczącą korzystania z kart paliwowych. Na podstawie tej umowy Dostawca przekazuje Spółce karty paliwowe, które upoważniają Spółkę do bezgotówkowego zakupu paliwa na stacjach paliw honorujących ww. karty. Transakcja łańcuchowa, w której uczestniczy Spółka w związku z nabyciem paliwa za pomocą karty paliwowej, przedstawia się następująco: Spółka tankuje paliwo bezpośrednio na stacji paliw i płaci za nie przy użyciu karty paliwowej bez konieczności uiszczania należności za paliwo; Dostawca wystawia fakturę za paliwo na rzecz Spółki, z czego wynika że: Dostawca nabywa paliwo, które następnie odsprzedaje Spółce; Dostawca jest zarówno nabywcą, jak i dostawcą paliwa; fizyczne wydanie towarów ma natomiast miejsce pomiędzy stacją paliw (podmiot pierwszy w łańcuchu) a Spółką (podmiot ostatni), jednak nie istnieje między nimi żaden stosunek prawny. Nabywane przez Spółkę paliwo jest wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Z uzupełnienia do wniosku wynika, że: Zgodnie z Zasadami i Warunkami Ogólnymi dla kart paliwowych, wydanymi przez Dostawcę: „ Dostawca ustala cenę, za jaką paliwo będzie sprzedawane klientom indywidualnym albo na podstawie ceny detalicznej albo ceny z listy oraz wszelkich rabatów lub innych warunków, które są stosowane w momencie sprzedaży ”.
2017
18
maj

Istota:
Czynność rotacji paliwa pomiędzy bazami magazynowymi na terenie kraju nie stanowi odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 i 2 ustawy, lecz stanowi czynność opodatkowaną w ramach świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz Agencji usługi magazynowania (przechowania) paliw.
Fragment:
Przywołane interpretacje odnoszą się do kwalifikacji świadczonej przez Wnioskodawcę usługi rotacji paliwa dokonywanej w ramach usługi pożyczki paliw, jako czynności wyłączonej z opodatkowania podatkiem VAT. Wnioskodawca wskazał, że w okresie remontu instalacji rafineryjnych, celem zabezpieczenia dostaw paliw, rozpatruje konieczność pozyskania paliwa od podmiotów trzecich. Paliwo zostanie pozyskane w ramach umowy pożyczki, przy czym Wnioskodawca zobowiązał się umownie do zwrotu paliwa o dłuższym okresie przydatności niż paliwo pożyczone. Powyższe zobowiązanie oznacza, konieczność wymiany (rotacji) pożyczonego paliwa na paliwo o dłuższym terminie przydatności, przy czym paliwo wymieniane zostaje zbyte przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotów trzecich. Istotą interpretacji było określenie czy pożyczone odpłatnie paliwo nie stanowi dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu VAT oraz czy wynagrodzenie za zwrot paliwa o dłuższym terminie niż paliwo pożyczane stanowi obrót podlegający opodatkowaniu VAT. Wnioskodawca przedstawił stanowisko zgodnie z którym, pożyczka paliw nie jest dostawą towarów w rozumieniu VAT (tym samym nie jest nią rotacja paliwa dokonywana w ramach umowy) oraz że wynagrodzenie z tytułu rotacji (wydania paliwa o dłuższym terminie przydatności) stanowi obrót dla celów VAT.
2017
10
maj

Istota:
1. Wskazanie właściwego okresu rozliczeniowego, za który Spółka powinna dokonywać w deklaracji VAT-7 rozliczenia kwoty podatku z tytułu WNT paliw silnikowych.
2. Sposób określenia podstawy opodatkowania z tytułu WNT paliw silnikowych.
Fragment:
W przypadku realizowanych nabyć wewnątrzwspólnotowych uzgadniana z dostawcami cena za poszczególne paliwa może być uzależniania od przyjętych w umowach formuł, w tym odnoszących się do czynników zewnętrznych takich jak średniookresowe ceny notowane na giełdach bądź podawane przez międzynarodowe instytucje zajmujące się analizami rynków paliw. Umowy te mogą również uwzględniać zmienny poziom marży dostawców odnoszący się do parametrów nabywanego paliwa. Taki mechanizm ustalania ceny zakłada możliwość dokonywania korekt również po zrealizowaniu danej transakcji w ramach rozliczenia okresowego z danym kontrahentem (dostawcą). Innymi słowy, ze względu na specyfikę praktyki ustalania cen na rynku paliw, mogą występować sytuacje, w których ze względu na okoliczności niezależne od Spółki oraz których Spółka nie jest w stanie przewidzieć (np. zmiany cen notowanych przez międzynarodowe instytucje zajmujące się analizami rynku paliw), po zrealizowaniu transakcji dotyczącej danej partii paliwa jego cena ulegnie zmianie. Zmiana taka może skutkować zarówno zmniejszeniem, jak i zwiększeniem ceny. Mogą również zdarzyć się sytuacje, w których korekta podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, o którym mowa w art. 103 ust. 5a oraz ust. 5b ustawy o VAT, wynikać będzie z okoliczności istniejących już w momencie realizowania danej transakcji (np. może dojść do błędu po stronie Spółki w zakresie deklarowania podstawy opodatkowania).
2017
10
maj

Istota:
Obowiązek określony w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym
Fragment:
Powyższe odesłania do ustawy akcyzowej jak również sam fakt, że treść art. 103 ust. 5a ustawy o VAT bezpośrednio odwołuje się do tej ustawy poprzez zwrot „ paliwa silnikowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym ” jednoznacznie potwierdza, że obowiązek wskazany w tym przepisie dotyczy paliw silnikowych definiowanych w ustawie akcyzowej. Należy zatem ustalić, jakie wyroby na gruncie ustawy akcyzowej są paliwami silnikowymi. Ustawa o podatku akcyzowym w art. 86 ust. 2 zawiera definicję paliw silnikowych o następującej treści: „ Paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych – bez względu na kod CN ”. Paliwami silnikowymi są więc wyroby, które: są wyrobami energetycznymi, mają odpowiednie przeznaczenie – wskazane w ww. przepisie. Odnosząc się do pierwszego warunku należy wskazać, iż nabywane przez Spółkę wyroby są wyrobami energetycznymi. Zostały bowiem wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy akcyzowej określającym wyroby energetyczne. W przedmiocie drugiego warunku Spółka zaznacza, że ustawowa definicja paliw silnikowych jasno również wskazuje, że konieczne jest dla uznania danego wyrobu energetycznego za paliwo silnikowe ich faktyczne przeznaczenie, faktyczne oferowanie na sprzedaż lub faktyczne użycie do napędu silników spalinowych.
2017
10
maj

Istota:
Czy kradzież paliwa rodzi obowiązek rozpoznania przychodu należnego
Fragment:
Przedmiotowy wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczy konsekwencji (w zakresie VAT i PDOP) wystąpienia i identyfikacji przypadków kradzieży paliw (z dystrybutorów), których właścicielem jest Spółka. Przypadki kradzieży paliwa Spółka jest operatorem sieci stacji paliw, na których oferuje m.in. paliwo, produkty do eksploatacji pojazdów samochodowych oraz produkty gastronomiczne. Stacje paliw są obiektami chronionymi, są wyposażone w system monitoringu i znajdują się pod stałym nadzorem kamer (w niektórych przypadkach również nadzorem grup ochroniarskich). Pomimo rozbudowanego systemu monitoringu i ochrony, w ramach działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę występują przypadki kradzieży (przez osoby fizyczne) paliw (stanowiących własność Spółki, znajdujących się w magazynach umieszczonych na stacji paliw) na stacji poprzez nalanie paliwa z dystrybutora bezpośrednio do zbiornika paliwa, do kanistrów lub innych przedmiotów mogących służyć do transportu paliwa (np. beczki) [co oznacza uruchomienie dystrybutora], a następnie opuszczenie stacji paliw przez sprawcę (bez uiszczenia należności za pobrane paliwo). Procedura postępowania przez Spółkę W sytuacji wykrycia kradzieży paliwa na stacji benzynowej, Spółka podejmuje natychmiastowe działania celem identyfikacji sprawcy.
2017
8
lut

Istota:
W zakresie braku utraty prawa do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, w przypadku świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży paliw.
Fragment:
(...) paliw - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku utraty prawa do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, w przypadku świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży paliw. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W 2017 r. zamierza Pan rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie wykonywania usług pośrednictwa w sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów. Działalność będzie Pan prowadził jako agent firmy handlującej paliwami będącej „ zlecającym ” (umowa agencyjna). Przy prowadzeniu działalności nie będzie Pan nabywał od zlecającego towarów do dalszej odprzedaży. W miejscu prowadzenia działalności (na stacji paliw) nie będzie Pan prowadził żadnej innej działalności – wyłącznie sprzedaż paliwa. Sprzedaż ta będzie prowadzona na rzecz zlecającego, w jego imieniu i na jego rachunek, ewidencjonowana będzie przy użyciu kasy rejestrującej należącej do zlecającego. Budynek stacji paliw jest własnością zlecającego i wszystkie koszty związane z eksploatacją ponosi zlecający.
2017
1
lut

Istota:
Brak obowiązku zapłaty podatku w terminie określonym w art. 103 ust. 5a ustawy w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem oleju napędowego przeznaczonego na cele opałowe.
Fragment:
(...) paliwami gazowymi lub energią elektryczną innego, niż określony w lit. b, dokonywanego przez giełdową izbę rozrachunkową, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywające lub zbywające paliwa gazowe lub energię elektryczną, z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji zawieranych poza giełdą towarową lub rynkiem, o których mowa w lit. b. Przez paliwa – w myśl art. 3 pkt 3 ustawy Prawo energetyczne – rozumie się paliwa stałe, ciekłe i gazowe będące nośnikami energii chemicznej. Natomiast zgodnie z pkt 3b art. 3 ww. ustawy – Prawo energetyczne, paliwa ciekłe to ciekłe nośniki energii, w tym zawierające dodatki: półprodukty rafineryjne, gaz płynny LPG, benzyny pirolityczne, benzyny silnikowe, benzyny lotnicze, paliwa typu benzyny do silników odrzutowych, paliwa typu nafty do silników odrzutowych, inne nafty, oleje napędowe, lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe, ciężkie oleje opałowe, benzyny lakowe i przemysłowe, biopaliwa płynne (ciekłe) określone w załączniku B rozdziały 4 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz.
2017
31
sty

Istota:
Obowiązek zapłaty podatku VAT z tytułu WNT paliwa.
Fragment:
Wyroby te bez względu na to do czego zostaną wykorzystane są paliwami silnikowymi. W związku z tym wyroby te są paliwami silnikowymi również w przypadku gdy mają zostać wykorzystane np. do produkcji rozpuszczalników. Przykładem takich wyrobów są wymienione we wniosku oleje napędowe o kodzie CN 27 10 19 43 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, które spełniają określone w odrębnych przepisach wymagania jakościowe określone dla paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, dla których w ustawie o podatku akcyzowym została określona stawka akcyzy. Podkreślić jednocześnie trzeba, że wśród paliw silnikowych są również wyroby energetyczne, które nie są przystosowane do napędu silników spalinowych, ponieważ nie spełniają określonych w odrębnych przepisach wymagań jakościowych. Wyroby te pomimo, że są niekiedy oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Wyroby te są paliwami silnikowymi tylko w przypadku oferowania ich na sprzedaż lub używania do napędu silników spalinowych. W konsekwencji wyroby te nie są paliwami silnikowymi w przypadku, gdy są wykorzystane np. do produkcji rozpuszczalników. Przykładem takich wyrobów są wymienione we wniosku: benzyna lakiernicza o kodzie CN 27 10 12 21, benzyny specjalne o kodzie CN 27 10 12 25 oraz toluen o kodach CN 27 02 20 00 i CN 29 02 30 00.
2017
31
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Paliwo
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.