Paliwo | Interpretacje podatkowe

Paliwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to paliwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy kradzież paliwa rodzi obowiązek rozpoznania przychodu należnego
Fragment:
Przedmiotowy wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczy konsekwencji (w zakresie VAT i PDOP) wystąpienia i identyfikacji przypadków kradzieży paliw (z dystrybutorów), których właścicielem jest Spółka. Przypadki kradzieży paliwa Spółka jest operatorem sieci stacji paliw, na których oferuje m.in. paliwo, produkty do eksploatacji pojazdów samochodowych oraz produkty gastronomiczne. Stacje paliw są obiektami chronionymi, są wyposażone w system monitoringu i znajdują się pod stałym nadzorem kamer (w niektórych przypadkach również nadzorem grup ochroniarskich). Pomimo rozbudowanego systemu monitoringu i ochrony, w ramach działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę występują przypadki kradzieży (przez osoby fizyczne) paliw (stanowiących własność Spółki, znajdujących się w magazynach umieszczonych na stacji paliw) na stacji poprzez nalanie paliwa z dystrybutora bezpośrednio do zbiornika paliwa, do kanistrów lub innych przedmiotów mogących służyć do transportu paliwa (np. beczki) [co oznacza uruchomienie dystrybutora], a następnie opuszczenie stacji paliw przez sprawcę (bez uiszczenia należności za pobrane paliwo). Procedura postępowania przez Spółkę W sytuacji wykrycia kradzieży paliwa na stacji benzynowej, Spółka podejmuje natychmiastowe działania celem identyfikacji sprawcy.
2017
8
lut

Istota:
W zakresie braku utraty prawa do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, w przypadku świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży paliw.
Fragment:
(...) paliw - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku utraty prawa do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, w przypadku świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży paliw. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W 2017 r. zamierza Pan rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie wykonywania usług pośrednictwa w sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów. Działalność będzie Pan prowadził jako agent firmy handlującej paliwami będącej „ zlecającym ” (umowa agencyjna). Przy prowadzeniu działalności nie będzie Pan nabywał od zlecającego towarów do dalszej odprzedaży. W miejscu prowadzenia działalności (na stacji paliw) nie będzie Pan prowadził żadnej innej działalności – wyłącznie sprzedaż paliwa. Sprzedaż ta będzie prowadzona na rzecz zlecającego, w jego imieniu i na jego rachunek, ewidencjonowana będzie przy użyciu kasy rejestrującej należącej do zlecającego. Budynek stacji paliw jest własnością zlecającego i wszystkie koszty związane z eksploatacją ponosi zlecający.
2017
1
lut

Istota:
Brak obowiązku zapłaty podatku w terminie określonym w art. 103 ust. 5a ustawy w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem oleju napędowego przeznaczonego na cele opałowe.
Fragment:
(...) paliwami gazowymi lub energią elektryczną innego, niż określony w lit. b, dokonywanego przez giełdową izbę rozrachunkową, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywające lub zbywające paliwa gazowe lub energię elektryczną, z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji zawieranych poza giełdą towarową lub rynkiem, o których mowa w lit. b. Przez paliwa – w myśl art. 3 pkt 3 ustawy Prawo energetyczne – rozumie się paliwa stałe, ciekłe i gazowe będące nośnikami energii chemicznej. Natomiast zgodnie z pkt 3b art. 3 ww. ustawy – Prawo energetyczne, paliwa ciekłe to ciekłe nośniki energii, w tym zawierające dodatki: półprodukty rafineryjne, gaz płynny LPG, benzyny pirolityczne, benzyny silnikowe, benzyny lotnicze, paliwa typu benzyny do silników odrzutowych, paliwa typu nafty do silników odrzutowych, inne nafty, oleje napędowe, lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe, ciężkie oleje opałowe, benzyny lakowe i przemysłowe, biopaliwa płynne (ciekłe) określone w załączniku B rozdziały 4 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz.
2017
31
sty

Istota:
Obowiązek zapłaty podatku VAT z tytułu WNT paliwa.
Fragment:
Wyroby te bez względu na to do czego zostaną wykorzystane są paliwami silnikowymi. W związku z tym wyroby te są paliwami silnikowymi również w przypadku gdy mają zostać wykorzystane np. do produkcji rozpuszczalników. Przykładem takich wyrobów są wymienione we wniosku oleje napędowe o kodzie CN 27 10 19 43 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, które spełniają określone w odrębnych przepisach wymagania jakościowe określone dla paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, dla których w ustawie o podatku akcyzowym została określona stawka akcyzy. Podkreślić jednocześnie trzeba, że wśród paliw silnikowych są również wyroby energetyczne, które nie są przystosowane do napędu silników spalinowych, ponieważ nie spełniają określonych w odrębnych przepisach wymagań jakościowych. Wyroby te pomimo, że są niekiedy oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Wyroby te są paliwami silnikowymi tylko w przypadku oferowania ich na sprzedaż lub używania do napędu silników spalinowych. W konsekwencji wyroby te nie są paliwami silnikowymi w przypadku, gdy są wykorzystane np. do produkcji rozpuszczalników. Przykładem takich wyrobów są wymienione we wniosku: benzyna lakiernicza o kodzie CN 27 10 12 21, benzyny specjalne o kodzie CN 27 10 12 25 oraz toluen o kodach CN 27 02 20 00 i CN 29 02 30 00.
2017
31
sty

Istota:
Obowi1zki podatkowe z tytu3u WNT paliw. Podstawa opodatkowania przy WNT paliw.
Fragment:
Dodatkowo znajduje to oparcie w dyspozycji art. 30a ust. 2a, 2b w zw. z art. 29a ust. 1 – podstaw1 opodatkowania jest bowiem ilooa paliwa któr1 Wnioskodawca (dokonuj1cy WNT paliwa) otrzyma3 lub ma otrzymaa z tytu3u sprzeda?y od dostawcy; okreolonej w pytaniu nr 6 – na potrzeby wyliczenia podstawy opodatkowania nale?y przyj1a ilooa wynikaj1c1 z otrzymanych od dostawcy paliwa dokumentów (tu: ilooa deklarowana przez podmiot wysy3aj1cy). W tej sytuacji – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – nie bedzie to ilooa wynikaj1ca z Uproszczonego Dokumentu Towarzysz1cego przy uwzglednieniu niedoborów, nadwy?ek oraz ilooci nieprzyjetych – w sytuacji, gdy obowi1zek podatkowy powstaje bez uwzglednienia dyspozycji art. 103 ust. 5b ustawy. Ewentualne niedobory lub nadwy?ki winny bya rozliczane w drodze stosownej korekty. Odmienna interpretacja prowadzi3aby do wniosku, ?e podstawa opodatkowania nie bedzie odzwierciedla3a ilooci paliwa jaka faktycznie winna bya deklarowana (przyjeta) w zwi1zku z powstaniem obowi1zku podatkowego w momencie fizycznego wprowadzenia paliwa na terytorium kraju poza procedur1 zawieszenia poboru akcyzy. Dodatkowo znajduje to oparcie w dyspozycji art. 30a ust. 2a, 2b w zw. z art. 29a ust. 1 – podstaw1 opodatkowania jest ilooa paliwa któr1 Wnioskodawca (dokonuj1cy WNT paliwa) otrzyma3 lub ma otrzymaa z tytu3u sprzeda?y od dostawcy.
2017
19
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowi1zków p3atnika w zwi1zku z powstaniem przychodu pracownika.
Fragment:
Jednoczeonie w przypadku udostepnienia samochodu z pe3nym bakiem paliwa osoba korzystaj1ca z samochodu zobowi1zana jest zap3acia za to paliwo lub zwrócia samochód zatankowany tak1 ilooci1 paliwa jaka znajdowa3a sie w baku w momencie wypo?yczenia samochodu. Maj1c na uwadze powy?sze, w ocenie Spó3ki okreolona powy?ej rycza3towo wartooa nieodp3atnego owiadczenia, która jest przypisywana pracownikom z tytu3u u?ytkowania samochodu s3u?bowego do celów prywatnych, obejmuje bie?1ce koszty zwi1zane z ogólnym u?ytkowaniem samochodu s3u?bowego do celów prywatnych ale z wy31czeniem paliwa. Bed1 to w szczególnooci takie koszty jak ubezpieczenie samochodu, wymiana opon, bie?1ce naprawy, materia3y eksploatacyjne, przegl1dy okresowe, wymiana oleju i innych p3ynów oraz zu?ywaj1cych sie czeoci. Na rycza3t bed1 sk3ada3y sie wiec wszelkiego rodzaju koszty, które Spó3ka musi ponieoa po to aby samochód by3 sprawny i móg3 bezpiecznie uczestniczya w ruchu drogowym. Innymi s3owy, zdaniem Spó3ki, okreolona rycza3towo wartooa nieodp3atnego owiadczenia odnosi sie do wykorzystania samochodu s3u?bowego (tj. oddania go do bezp3atnego u?ywania dla celów prywatnych), nie uwzglednia kosztów dodatkowych jak chocia?by koszt paliwa, autostrad czy parkingów. Powy?sze stanowisko znajduje potwierdzenie w bie?1cych interpretacjach organów podatkowych.
2017
15
sty

Istota:
Wczeoniejszy termin zap3aty podatku w przypadku dokonywania wewn1trzwspólnotowych nabya paliw silnikowych, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne.
Fragment:
(...) paliwami gazowymi lub energi1 elektryczn1 innego, ni? okreolony w lit. b, dokonywanego przez gie3dow1 izbe rozrachunkow1, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartoociowych S.A., lub przez spó3ke, której Krajowy Depozyt Papierów Wartoociowych S.A. przekaza3 wykonywanie czynnooci z zakresu zadan, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywaj1ce lub zbywaj1ce paliwa gazowe lub energie elektryczn1, z tytu3u realizacji zadan okreolonych w ustawie z dnia 26 paYdziernika 2000 r. o gie3dach towarowych, w odniesieniu do transakcji zawieranych poza gie3d1 towarow1 lub rynkiem, o których mowa w lit. b. Przez paliwa – w myol art. 3 pkt 3 ustawy Prawo energetyczne – rozumie sie paliwa sta3e, ciek3e i gazowe bed1ce noonikami energii chemicznej. Natomiast zgodnie z pkt 3b art. 3 ww. ustawy – Prawo energetyczne, paliwa ciek3e to ciek3e nooniki energii, w tym zawieraj1ce dodatki: pó3produkty rafineryjne, gaz p3ynny LPG, benzyny pirolityczne, benzyny silnikowe, benzyny lotnicze, paliwa typu benzyny do silników odrzutowych, paliwa typu nafty do silników odrzutowych, inne nafty, oleje napedowe, lekkie oleje opa3owe i pozosta3e oleje napedowe, cie?kie oleje opa3owe, benzyny lakowe i przemys3owe, biopaliwa p3ynne (ciek3e) okreolone w za31czniku B rozdzia3y 4 i 5 rozporz1dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 paYdziernika 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz.
2017
12
sty

Istota:
Obowiązek zapłaty podatku w terminie określonym w art. 103 ust. 5a ustawy w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem oleju napędowego.
Fragment:
(...) paliwami gazowymi lub energią elektryczną innego, niż określony w lit. b, dokonywanego przez giełdową izbę rozrachunkową, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywające lub zbywające paliwa gazowe lub energię elektryczną, z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji zawieranych poza giełdą towarową lub rynkiem, o których mowa w lit. b. Przez paliwa – w myśl art. 3 pkt 3 ustawy Prawo energetyczne – rozumie się paliwa stałe, ciekłe i gazowe będące nośnikami energii chemicznej. Natomiast zgodnie z pkt 3b art. 3 ww. ustawy – Prawo energetyczne, paliwa ciekłe to ciekłe nośniki energii, w tym zawierające dodatki: półprodukty rafineryjne, gaz płynny LPG, benzyny pirolityczne, benzyny silnikowe, benzyny lotnicze, paliwa typu benzyny do silników odrzutowych, paliwa typu nafty do silników odrzutowych, inne nafty, oleje napędowe, lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe, ciężkie oleje opałowe, benzyny lakowe i przemysłowe, biopaliwa płynne (ciekłe) określone w załączniku B rozdziały 4 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz.
2016
29
gru

Istota:
Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur otrzymanych od koncernów paliwowych dokumentujących zakup przy użyciu kart paliwowych paliwa, które następnie będzie refakturowane na Przedstawicieli.
Fragment:
Dzięki wykorzystaniu kart paliwowych Spółka będzie mieć kontrolę nad ilością zużywanego paliwa oraz nad tym z jakich źródeł będzie ono kupowane. Ponadto użycie kart paliwowych uniemożliwi Przedstawicielom tankowania innych samochodów prywatnych, gdyż karta paliwowa pozwala na zakup paliwa wyłącznie do samochodu, który jest tankowany. Zakup paliwa poprzez podpisanie umowy z danym koncernem pozwoli Spółce także na uzyskanie rabatów na paliwo oraz możliwość korzystania z ewentualnych akcji promocyjnych. Nabyte przez Spółkę paliwo przeznaczone będzie do napędu wynajmowanych Przedstawicielom samochodów osobowych. Wynajmujący będzie refakturować na Przedstawicieli, niezależnie od czynszu za najem, koszty paliwa zużyte do najmowanego pojazdu zgodnie z wykazem załączonym do faktury od koncernu paliwowego. Refakturowane paliwo będzie opodatkowane stawką VAT 23%. Przedmiotem działalności Spółki nie jest obrót paliwem. Spółka nie posiada koncesji na obrót paliwami. Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą kwestii prawa do pełnego odliczenia przez Spółkę podatku VAT naliczonego z faktur otrzymanych od koncernów paliwowych dokumentujących zakup paliwa dokonanych przy użyciu kart paliwowych, w odniesieniu do paliwa, które następnie będzie refakturowane na Przedstawicieli.
2016
10
gru

Istota:
W zakresie braku obowiązku opodatkowania zużycia paliwa, które jest tankowane do samochodów służbowych, wykorzystywanych również do celów prywatnych przez pracowników.
Fragment:
Zgodnie z tym Wnioskodawca pokrywa koszty eksploatacji takich samochodów (m.in. koszty paliwa), nie pokrywa jednak kosztów eksploatacji samochodu służbowego, w tym kosztów paliwa, w takim zakresie, w jakim pojazdy służą do celów prywatnych pracownika. W takiej sytuacji pracownik ma obowiązek samodzielnego pokrywania kosztów eksploatacji, w tym koszty paliwa. Wnioskodawca zamierza zrezygnować ze stosowania zasady, w myśl której pracownik na własny koszt nabywa paliwo zużywane do jazd prywatnych samochodem służbowym. Wątpliwości Wnioskodawcy wiążą się z ustaleniem, czy zużycie paliwa podczas wykorzystywania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych, powinno zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Należy wskazać, że udostępnienie samochodu służbowego ze strony pracodawcy do załatwiania spraw osobistych pracownika realizuje cel prywatny tego pracownika (niewynikający ze stosunku pracy), nie zaś gospodarczy pracodawcy. Jeżeli zatem Wnioskodawca dobrowolnie udostępnia samochód służbowy do celów prywatnych poprzez przekazanie samochodu służbowego do wykorzystania w tym celu, jednocześnie nie oczekując ekwiwalentu za powierzenie auta, to niewątpliwie świadczy nieodpłatną usługę na rzecz pracownika, podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy.
2016
6
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Paliwo
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.