Paliwo | Interpretacje podatkowe

Paliwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to paliwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowi1zki podatkowe z tytu3u WNT paliw. Podstawa opodatkowania przy WNT paliw.
Fragment:
Dodatkowo znajduje to oparcie w dyspozycji art. 30a ust. 2a, 2b w zw. z art. 29a ust. 1 – podstaw1 opodatkowania jest bowiem ilooa paliwa któr1 Wnioskodawca (dokonuj1cy WNT paliwa) otrzyma3 lub ma otrzymaa z tytu3u sprzeda?y od dostawcy; okreolonej w pytaniu nr 6 – na potrzeby wyliczenia podstawy opodatkowania nale?y przyj1a ilooa wynikaj1c1 z otrzymanych od dostawcy paliwa dokumentów (tu: ilooa deklarowana przez podmiot wysy3aj1cy). W tej sytuacji – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – nie bedzie to ilooa wynikaj1ca z Uproszczonego Dokumentu Towarzysz1cego przy uwzglednieniu niedoborów, nadwy?ek oraz ilooci nieprzyjetych – w sytuacji, gdy obowi1zek podatkowy powstaje bez uwzglednienia dyspozycji art. 103 ust. 5b ustawy. Ewentualne niedobory lub nadwy?ki winny bya rozliczane w drodze stosownej korekty. Odmienna interpretacja prowadzi3aby do wniosku, ?e podstawa opodatkowania nie bedzie odzwierciedla3a ilooci paliwa jaka faktycznie winna bya deklarowana (przyjeta) w zwi1zku z powstaniem obowi1zku podatkowego w momencie fizycznego wprowadzenia paliwa na terytorium kraju poza procedur1 zawieszenia poboru akcyzy. Dodatkowo znajduje to oparcie w dyspozycji art. 30a ust. 2a, 2b w zw. z art. 29a ust. 1 – podstaw1 opodatkowania jest ilooa paliwa któr1 Wnioskodawca (dokonuj1cy WNT paliwa) otrzyma3 lub ma otrzymaa z tytu3u sprzeda?y od dostawcy.
2017
19
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowi1zków p3atnika w zwi1zku z powstaniem przychodu pracownika.
Fragment:
Jednoczeonie w przypadku udostepnienia samochodu z pe3nym bakiem paliwa osoba korzystaj1ca z samochodu zobowi1zana jest zap3acia za to paliwo lub zwrócia samochód zatankowany tak1 ilooci1 paliwa jaka znajdowa3a sie w baku w momencie wypo?yczenia samochodu. Maj1c na uwadze powy?sze, w ocenie Spó3ki okreolona powy?ej rycza3towo wartooa nieodp3atnego owiadczenia, która jest przypisywana pracownikom z tytu3u u?ytkowania samochodu s3u?bowego do celów prywatnych, obejmuje bie?1ce koszty zwi1zane z ogólnym u?ytkowaniem samochodu s3u?bowego do celów prywatnych ale z wy31czeniem paliwa. Bed1 to w szczególnooci takie koszty jak ubezpieczenie samochodu, wymiana opon, bie?1ce naprawy, materia3y eksploatacyjne, przegl1dy okresowe, wymiana oleju i innych p3ynów oraz zu?ywaj1cych sie czeoci. Na rycza3t bed1 sk3ada3y sie wiec wszelkiego rodzaju koszty, które Spó3ka musi ponieoa po to aby samochód by3 sprawny i móg3 bezpiecznie uczestniczya w ruchu drogowym. Innymi s3owy, zdaniem Spó3ki, okreolona rycza3towo wartooa nieodp3atnego owiadczenia odnosi sie do wykorzystania samochodu s3u?bowego (tj. oddania go do bezp3atnego u?ywania dla celów prywatnych), nie uwzglednia kosztów dodatkowych jak chocia?by koszt paliwa, autostrad czy parkingów. Powy?sze stanowisko znajduje potwierdzenie w bie?1cych interpretacjach organów podatkowych.
2017
15
sty

Istota:
Wczeoniejszy termin zap3aty podatku w przypadku dokonywania wewn1trzwspólnotowych nabya paliw silnikowych, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne.
Fragment:
(...) paliwami gazowymi lub energi1 elektryczn1 innego, ni? okreolony w lit. b, dokonywanego przez gie3dow1 izbe rozrachunkow1, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartoociowych S.A., lub przez spó3ke, której Krajowy Depozyt Papierów Wartoociowych S.A. przekaza3 wykonywanie czynnooci z zakresu zadan, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywaj1ce lub zbywaj1ce paliwa gazowe lub energie elektryczn1, z tytu3u realizacji zadan okreolonych w ustawie z dnia 26 paYdziernika 2000 r. o gie3dach towarowych, w odniesieniu do transakcji zawieranych poza gie3d1 towarow1 lub rynkiem, o których mowa w lit. b. Przez paliwa – w myol art. 3 pkt 3 ustawy Prawo energetyczne – rozumie sie paliwa sta3e, ciek3e i gazowe bed1ce noonikami energii chemicznej. Natomiast zgodnie z pkt 3b art. 3 ww. ustawy – Prawo energetyczne, paliwa ciek3e to ciek3e nooniki energii, w tym zawieraj1ce dodatki: pó3produkty rafineryjne, gaz p3ynny LPG, benzyny pirolityczne, benzyny silnikowe, benzyny lotnicze, paliwa typu benzyny do silników odrzutowych, paliwa typu nafty do silników odrzutowych, inne nafty, oleje napedowe, lekkie oleje opa3owe i pozosta3e oleje napedowe, cie?kie oleje opa3owe, benzyny lakowe i przemys3owe, biopaliwa p3ynne (ciek3e) okreolone w za31czniku B rozdzia3y 4 i 5 rozporz1dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 paYdziernika 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz.
2017
12
sty

Istota:
Obowiązek zapłaty podatku w terminie określonym w art. 103 ust. 5a ustawy w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem oleju napędowego.
Fragment:
(...) paliwami gazowymi lub energią elektryczną innego, niż określony w lit. b, dokonywanego przez giełdową izbę rozrachunkową, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywające lub zbywające paliwa gazowe lub energię elektryczną, z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji zawieranych poza giełdą towarową lub rynkiem, o których mowa w lit. b. Przez paliwa – w myśl art. 3 pkt 3 ustawy Prawo energetyczne – rozumie się paliwa stałe, ciekłe i gazowe będące nośnikami energii chemicznej. Natomiast zgodnie z pkt 3b art. 3 ww. ustawy – Prawo energetyczne, paliwa ciekłe to ciekłe nośniki energii, w tym zawierające dodatki: półprodukty rafineryjne, gaz płynny LPG, benzyny pirolityczne, benzyny silnikowe, benzyny lotnicze, paliwa typu benzyny do silników odrzutowych, paliwa typu nafty do silników odrzutowych, inne nafty, oleje napędowe, lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe, ciężkie oleje opałowe, benzyny lakowe i przemysłowe, biopaliwa płynne (ciekłe) określone w załączniku B rozdziały 4 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz.
2016
29
gru

Istota:
Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur otrzymanych od koncernów paliwowych dokumentujących zakup przy użyciu kart paliwowych paliwa, które następnie będzie refakturowane na Przedstawicieli.
Fragment:
Dzięki wykorzystaniu kart paliwowych Spółka będzie mieć kontrolę nad ilością zużywanego paliwa oraz nad tym z jakich źródeł będzie ono kupowane. Ponadto użycie kart paliwowych uniemożliwi Przedstawicielom tankowania innych samochodów prywatnych, gdyż karta paliwowa pozwala na zakup paliwa wyłącznie do samochodu, który jest tankowany. Zakup paliwa poprzez podpisanie umowy z danym koncernem pozwoli Spółce także na uzyskanie rabatów na paliwo oraz możliwość korzystania z ewentualnych akcji promocyjnych. Nabyte przez Spółkę paliwo przeznaczone będzie do napędu wynajmowanych Przedstawicielom samochodów osobowych. Wynajmujący będzie refakturować na Przedstawicieli, niezależnie od czynszu za najem, koszty paliwa zużyte do najmowanego pojazdu zgodnie z wykazem załączonym do faktury od koncernu paliwowego. Refakturowane paliwo będzie opodatkowane stawką VAT 23%. Przedmiotem działalności Spółki nie jest obrót paliwem. Spółka nie posiada koncesji na obrót paliwami. Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą kwestii prawa do pełnego odliczenia przez Spółkę podatku VAT naliczonego z faktur otrzymanych od koncernów paliwowych dokumentujących zakup paliwa dokonanych przy użyciu kart paliwowych, w odniesieniu do paliwa, które następnie będzie refakturowane na Przedstawicieli.
2016
10
gru

Istota:
W zakresie braku obowiązku opodatkowania zużycia paliwa, które jest tankowane do samochodów służbowych, wykorzystywanych również do celów prywatnych przez pracowników.
Fragment:
Zgodnie z tym Wnioskodawca pokrywa koszty eksploatacji takich samochodów (m.in. koszty paliwa), nie pokrywa jednak kosztów eksploatacji samochodu służbowego, w tym kosztów paliwa, w takim zakresie, w jakim pojazdy służą do celów prywatnych pracownika. W takiej sytuacji pracownik ma obowiązek samodzielnego pokrywania kosztów eksploatacji, w tym koszty paliwa. Wnioskodawca zamierza zrezygnować ze stosowania zasady, w myśl której pracownik na własny koszt nabywa paliwo zużywane do jazd prywatnych samochodem służbowym. Wątpliwości Wnioskodawcy wiążą się z ustaleniem, czy zużycie paliwa podczas wykorzystywania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych, powinno zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Należy wskazać, że udostępnienie samochodu służbowego ze strony pracodawcy do załatwiania spraw osobistych pracownika realizuje cel prywatny tego pracownika (niewynikający ze stosunku pracy), nie zaś gospodarczy pracodawcy. Jeżeli zatem Wnioskodawca dobrowolnie udostępnia samochód służbowy do celów prywatnych poprzez przekazanie samochodu służbowego do wykorzystania w tym celu, jednocześnie nie oczekując ekwiwalentu za powierzenie auta, to niewątpliwie świadczy nieodpłatną usługę na rzecz pracownika, podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy.
2016
6
gru

Istota:
Czy można dokonywać odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa wykorzystywanego do remontu i naprawy pomp pożarniczych ?
Fragment:
Czynności te należy wykonywać z użyciem paliwa (etylina) i oleju. Zużywane paliwo stanowi, więc materiał wykorzystywany podczas wykonywania czynności naprawy i remontu. Średnie zużycie paliwa w trakcie jednej operacji wstępnego docierania, (operacja konieczna przy wykonywaniu remontu kapitalnego) wynosi: 20 litrów paliwa i 1 litr oleju. Natomiast przy bieżących naprawach silników i pomp, średnie zużycie paliwa wynosi od 5 do 10 litrów paliwa. Stosunek mieszanki paliwowej do silników dwusuwowych wynosi 1: 20. Norma fabryczna wynosi 12 litrów paliwa na 1 godzinę pracy urządzenia. Zakupione paliwo będzie wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (tj. do remontu i naprawy pomp pożarniczych). W ramach działalności prowadzona jest dodatkowa ewidencja (ewidencja ilościowa), z której wynika, że nabywane paliwo zużywane jest wyłącznie do wykonywanych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (tj. naprawy i remontu pomp pożarniczych). Natomiast w piśmie z 3 października 2016r. Wnioskodawca wskazał, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług /VAT/. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy można (...)
2016
4
gru

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie paliwa przy wykorzystaniu kart flotowych
Fragment:
Firma D nie posiada własnej sieci paliw ani serwisowych, wydawanie towarów oraz świadczenie usług w imieniu ww. dokonują jej partnerzy serwisowi tj. stacje paliw, z którymi D zawarła odrębne umowy o dostawę towarów bądź świadczenie usług. Stosowany przez D system kart flotowych umożliwia klientom, a tym samym Wnioskodawcy bezgotówkowe zaopatrywanie się w paliwo do samochodów służbowych. Karty służą rejestracji transakcji oraz identyfikują posługujący się nimi podmiot, jako nabywcę paliwa, co umożliwia wydanie Wnioskodawcy paliwa przez stację paliw, będącą partnerem D. Jest to ważne udogodnienie dla Wnioskodawcy, gdyż dzięki kartom paliwowym jego pracownicy nie muszą ze sobą wozić gotówki bądź walut. Działalność wykonywana przez D na rzecz Wnioskodawcy polega na tzw. transakcjach łańcuchowych. Firma D zawiera umowy ze stacjami paliw o dostawę paliw z tym, że paliwo jest wydawane bezpośrednio Wnioskodawcy za okazaniem karty flotowej, wydanej wcześniej Wnioskodawcy przez firmę D Stacja partnerska wyposażona jest w specjalny czytnik kart, w którym po wprowadzeniu okazanej przez kierowców Wnioskodawcy karty flotowej następuje rejestracja transakcji. Poprzez system teleinformatyczny firma D na bieżąco jest informowana o tym, że dochodzi do transakcji przy użyciu karty. Stacja paliw wystawia na firmę D fakturę zbiorczą, obejmującą wszystkie zarejestrowane w danym okresie transakcje dokonane przy użyciu karty, a ta z kolei dwa razy w miesiącu wystawia fakturę na rzecz Wnioskodawcy.
2016
29
lis

Istota:
W sytuacji, gdy pracodawca zdecyduje się dodatkowo pokrywać wydatki pracownika na paliwo zużyte w innych celach niż służbowych, wówczas wartość tego paliwa będzie stanowić opodatkowany przychód pracownika ze stosunku pracy, którego wysokość należy ustalać na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Wnioskodawca jako płatnik powinien doliczyć dodatkowo pracownikowi do przychodów ze stosunku pracy wartość nieodpłatnego przychodu dotyczącego kosztów paliwa zakupionego przez pracodawcę, a wykorzystywanego do celów prywatnych, ponieważ koszt ten nie jest ujęty w kwotach określonych w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od całości pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Fragment:
Te koszty to koszty zużytego paliwa, opłat parkingowych czy opłat za przejazdy autostradą. Należy jeszcze raz podkreślić, że ustawodawca w art. 12 ust. 2a ustawy wskazał wyraźnie, że chodzi o świadczenia związane z wykorzystaniem samochodu służbowego (czyli z oddaniem do używania – bezpłatnie – dla celów prywatnych), a nie wszelkie pochodne koszty związane z używaniem. Kwota ryczałtu określona w ustawie nie obejmuje zatem kosztów paliwa, w sytuacji, gdy samochód służbowy wykorzystywany jest do celów prywatnych pracownika. Podsumowując, w sytuacji, gdy pracodawca zdecyduje się dodatkowo pokrywać wydatki pracownika na paliwo zużyte w innych celach niż służbowych, wówczas wartość tego paliwa będzie stanowić opodatkowany przychód pracownika ze stosunku pracy, którego wysokość należy ustalać na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Wnioskodawca jako płatnik powinien doliczyć dodatkowo pracownikowi do przychodów ze stosunku pracy wartość nieodpłatnego przychodu dotyczącego kosztów paliwa zakupionego przez pracodawcę, a wykorzystywanego do celów prywatnych, ponieważ koszt ten nie jest ujęty w kwotach określonych w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od całości pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
2016
29
lis

Istota:
W opisanej sytuacji nie można uznać Wnioskodawcy za podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, lecz jako podmiot będący tylko pośrednikiem w tej transakcji. Z uwagi zatem na fakt, że Wnioskodawca nie dokonuje czynności opodatkowanych podatkiem akcyzowym również w sytuacji dostawy paliw realizowanych ze składów podatkowych firmy N. położonych na terytorium Łotwy, Litwy i Finlandii, nie będzie on obowiązany do rejestracji się jako podatnik podatku akcyzowego.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, wygrała przetarg na dostawę paliw ciekłych (ON) dla potrzeb sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, stacjonujących na terytorium Polski. Ramy prawne kontraktów określa porozumienie międzyrządowe NATO - SOFA i rozporządzenia wykonawcze do tej umowy. Firma ma zarejestrowaną filię na terytorium Unii Europejskiej w Bułgarii, z odpowiednią rejestracją podatkową w tym kraju. Do chwili obecnej Firma dokonuje dostawy paliw ciekłych dla sił zbrojnych USA na terytorium Bułgarii, Rumunii oraz Łotwy, korzystając z bułgarskich rejestracji podatkowych bez wymaganych rejestracji przez poszczególne kraje. Dostawy paliw ciekłych dla sił zbrojnych USA w bazie w Polsce będą się odbywały z magazynów akcyzowych na terytorium Polski, własności firm polskich, a także z magazynów akcyzowych firmy N., położonych na terytorium Łotwy, Litwy i Finlandii. Dostawy te będą wykonywane cysternami samochodowymi, dostosowanymi do transportu paliw ciekłych. Paliwo jest ładowane w magazynie akcyzowym (w Polsce lub kraju UE) i jest transportowane bezpośrednio do bazy w Polsce. Transport paliwa jest organizowany przez firmę A. - oddział Bułgaria K., poprzez polskie firmy przewozowe, kiedy ładowanie odbywa się w Polsce lub firmy przewozowe w krajach, w których będzie się ładowanie odbywać.
2016
29
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Paliwo
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.