Paliwo | Interpretacje podatkowe

Paliwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to paliwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy można dokonywać odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa wykorzystywanego do remontu i naprawy pomp pożarniczych ?
Fragment:
Czynności te należy wykonywać z użyciem paliwa (etylina) i oleju. Zużywane paliwo stanowi, więc materiał wykorzystywany podczas wykonywania czynności naprawy i remontu. Średnie zużycie paliwa w trakcie jednej operacji wstępnego docierania, (operacja konieczna przy wykonywaniu remontu kapitalnego) wynosi: 20 litrów paliwa i 1 litr oleju. Natomiast przy bieżących naprawach silników i pomp, średnie zużycie paliwa wynosi od 5 do 10 litrów paliwa. Stosunek mieszanki paliwowej do silników dwusuwowych wynosi 1: 20. Norma fabryczna wynosi 12 litrów paliwa na 1 godzinę pracy urządzenia. Zakupione paliwo będzie wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (tj. do remontu i naprawy pomp pożarniczych). W ramach działalności prowadzona jest dodatkowa ewidencja (ewidencja ilościowa), z której wynika, że nabywane paliwo zużywane jest wyłącznie do wykonywanych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (tj. naprawy i remontu pomp pożarniczych). Natomiast w piśmie z 3 października 2016r. Wnioskodawca wskazał, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług /VAT/. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy można (...)
2016
4
gru

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie paliwa przy wykorzystaniu kart flotowych
Fragment:
Firma D nie posiada własnej sieci paliw ani serwisowych, wydawanie towarów oraz świadczenie usług w imieniu ww. dokonują jej partnerzy serwisowi tj. stacje paliw, z którymi D zawarła odrębne umowy o dostawę towarów bądź świadczenie usług. Stosowany przez D system kart flotowych umożliwia klientom, a tym samym Wnioskodawcy bezgotówkowe zaopatrywanie się w paliwo do samochodów służbowych. Karty służą rejestracji transakcji oraz identyfikują posługujący się nimi podmiot, jako nabywcę paliwa, co umożliwia wydanie Wnioskodawcy paliwa przez stację paliw, będącą partnerem D. Jest to ważne udogodnienie dla Wnioskodawcy, gdyż dzięki kartom paliwowym jego pracownicy nie muszą ze sobą wozić gotówki bądź walut. Działalność wykonywana przez D na rzecz Wnioskodawcy polega na tzw. transakcjach łańcuchowych. Firma D zawiera umowy ze stacjami paliw o dostawę paliw z tym, że paliwo jest wydawane bezpośrednio Wnioskodawcy za okazaniem karty flotowej, wydanej wcześniej Wnioskodawcy przez firmę D Stacja partnerska wyposażona jest w specjalny czytnik kart, w którym po wprowadzeniu okazanej przez kierowców Wnioskodawcy karty flotowej następuje rejestracja transakcji. Poprzez system teleinformatyczny firma D na bieżąco jest informowana o tym, że dochodzi do transakcji przy użyciu karty. Stacja paliw wystawia na firmę D fakturę zbiorczą, obejmującą wszystkie zarejestrowane w danym okresie transakcje dokonane przy użyciu karty, a ta z kolei dwa razy w miesiącu wystawia fakturę na rzecz Wnioskodawcy.
2016
29
lis

Istota:
W sytuacji, gdy pracodawca zdecyduje się dodatkowo pokrywać wydatki pracownika na paliwo zużyte w innych celach niż służbowych, wówczas wartość tego paliwa będzie stanowić opodatkowany przychód pracownika ze stosunku pracy, którego wysokość należy ustalać na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Wnioskodawca jako płatnik powinien doliczyć dodatkowo pracownikowi do przychodów ze stosunku pracy wartość nieodpłatnego przychodu dotyczącego kosztów paliwa zakupionego przez pracodawcę, a wykorzystywanego do celów prywatnych, ponieważ koszt ten nie jest ujęty w kwotach określonych w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od całości pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Fragment:
Te koszty to koszty zużytego paliwa, opłat parkingowych czy opłat za przejazdy autostradą. Należy jeszcze raz podkreślić, że ustawodawca w art. 12 ust. 2a ustawy wskazał wyraźnie, że chodzi o świadczenia związane z wykorzystaniem samochodu służbowego (czyli z oddaniem do używania – bezpłatnie – dla celów prywatnych), a nie wszelkie pochodne koszty związane z używaniem. Kwota ryczałtu określona w ustawie nie obejmuje zatem kosztów paliwa, w sytuacji, gdy samochód służbowy wykorzystywany jest do celów prywatnych pracownika. Podsumowując, w sytuacji, gdy pracodawca zdecyduje się dodatkowo pokrywać wydatki pracownika na paliwo zużyte w innych celach niż służbowych, wówczas wartość tego paliwa będzie stanowić opodatkowany przychód pracownika ze stosunku pracy, którego wysokość należy ustalać na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Wnioskodawca jako płatnik powinien doliczyć dodatkowo pracownikowi do przychodów ze stosunku pracy wartość nieodpłatnego przychodu dotyczącego kosztów paliwa zakupionego przez pracodawcę, a wykorzystywanego do celów prywatnych, ponieważ koszt ten nie jest ujęty w kwotach określonych w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od całości pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
2016
29
lis

Istota:
W opisanej sytuacji nie można uznać Wnioskodawcy za podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, lecz jako podmiot będący tylko pośrednikiem w tej transakcji. Z uwagi zatem na fakt, że Wnioskodawca nie dokonuje czynności opodatkowanych podatkiem akcyzowym również w sytuacji dostawy paliw realizowanych ze składów podatkowych firmy N. położonych na terytorium Łotwy, Litwy i Finlandii, nie będzie on obowiązany do rejestracji się jako podatnik podatku akcyzowego.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, wygrała przetarg na dostawę paliw ciekłych (ON) dla potrzeb sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, stacjonujących na terytorium Polski. Ramy prawne kontraktów określa porozumienie międzyrządowe NATO - SOFA i rozporządzenia wykonawcze do tej umowy. Firma ma zarejestrowaną filię na terytorium Unii Europejskiej w Bułgarii, z odpowiednią rejestracją podatkową w tym kraju. Do chwili obecnej Firma dokonuje dostawy paliw ciekłych dla sił zbrojnych USA na terytorium Bułgarii, Rumunii oraz Łotwy, korzystając z bułgarskich rejestracji podatkowych bez wymaganych rejestracji przez poszczególne kraje. Dostawy paliw ciekłych dla sił zbrojnych USA w bazie w Polsce będą się odbywały z magazynów akcyzowych na terytorium Polski, własności firm polskich, a także z magazynów akcyzowych firmy N., położonych na terytorium Łotwy, Litwy i Finlandii. Dostawy te będą wykonywane cysternami samochodowymi, dostosowanymi do transportu paliw ciekłych. Paliwo jest ładowane w magazynie akcyzowym (w Polsce lub kraju UE) i jest transportowane bezpośrednio do bazy w Polsce. Transport paliwa jest organizowany przez firmę A. - oddział Bułgaria K., poprzez polskie firmy przewozowe, kiedy ładowanie odbywa się w Polsce lub firmy przewozowe w krajach, w których będzie się ładowanie odbywać.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania stwierdzonych nadwyżek inwentaryzacyjnych dotyczących paliw magazynowanych w zbiornikach w bazie paliwowej (składzie podatkowym) Wnioskodawcy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw
Fragment:
Przedmiotowe nadwyżki są głównie efektem skończonej dokładności urządzeń pomiarowych stosowanych w składzie podatkowym jako oficjalna i zatwierdzona metoda stwierdzania ilości przyjmowanych, wydawanych i magazynowanych paliw. Stosowane są przy tym urządzenia legalizowane przez Główny Urząd Miar, nie ma więc podstaw do kwestionowania ich wskazań, a różnice inwentaryzacyjne (nadwyżki lub ubytki) tego rodzaju są zjawiskiem niedającym się wyeliminować. Część nadwyżek może mieć również swoje źródło w wykorzystywanych w bazie paliwowej instalacjach odzyskiwania oparów. Dotyczy to zwłaszcza autocystern, które tankowane są w składzie podatkowym, następnie transportują paliwo do stacji paliw, gdzie są opróżniane, ale ze względu na to, że nie ma możliwości wypompowania całego paliwa, powracające cysterny zawierają niewielkie pozostałości paliw, które następnie poprzez instalacje odzyskiwania oparów wracają na stan magazynowy bazy paliw. W tym momencie istotne jest podkreślenie, że owe odzyskane pozostałości wchodziły wcześniej w skład puli paliw wydanych ze składu podatkowego i najczęściej sprzedanych w związku z tymi wydaniami, a więc zostały one już wcześniej opodatkowane zarówno VAT-em jak i akcyzą. Same pomiary dokonywane w ramach inwentaryzacji odnoszą się do paliw, które są składowane w zbiornikach w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, a więc wcześniej musiały być przemieszczone w ramach tej procedury i prawidłowo przyjęte do składu podatkowego.
2016
28
lis

Istota:
Interpretacja w zakresie prawa do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego w fakturach dokumentujących nabycie paliwa, wydatki eksploatacyjne oraz naprawy powypadkowe związane z pojazdami samochodowymi.
Fragment:
Podatnik do dnia 31 marca 2014 r., odliczał od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy podatek naliczony w 100,00% z faktur dokumentujących nabywanie paliwa oraz z faktur dokumentujących wydatki związane z eksploatacją niżej opisanych 13 samochodów ciężarowych. Wnioskodawca w związku ze zmianą przepisów założył od dnia 1 kwietnia 2014 r. dla niżej wymienionych 13 samochodów ciężarowych ewidencje przejazdów, o której mowa w art. 86a ust. 6 p.t.u. oraz odliczał, w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r., od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy podatek naliczony w 100,00% z faktur dokumentujących nabywanie paliwa oraz z faktur dokumentujących wydatki związane z eksploatacją niżej opisanych 13 samochodów ciężarowych. W dniu 1 lipca 2015 r., podatnik złożył w Urzędzie Skarbowym w miejscowości G. informację na druku VAT-26, że od dnia 1 lipca 2015 r. zaprzestaje prowadzenia ewidencji przejazdów dla ww. samochodów ciężarowych i rozpoczął od ww. daty, odliczanie od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy 50,00% podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabywanie paliwa oraz z faktur dokumentujących wydatki związane z eksploatacją niżej opisanych 13 samochodów ciężarowych: samochód ciężarowy marki Fiat Ducato, zwany dalej samochodem ciężarowym lub pojazdem samochodowym, nr rejestracyjny ...
2016
26
lis

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o 50% kwoty podatku naliczonego w związku z nabyciem paliwa, produktów pozapaliwowych oraz usług (przeznaczonych do eksploatacji samochodów) na stacjach paliwowych w sieci stacji paliw Dostawcy.
Fragment:
Dla ustalenia, że Dostawca nabywa paliwo, a następnie dokonuje jego dostawy na rzecz Wnioskodawcy, istotny jest przede wszystkim fakt, że Dostawca posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi. Posiadanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi przez podmiot dokonujący sprzedaży stanowiło bowiem jeden z argumentów przemawiających za tym, że sprzedający posiadał prawo do dysponowania towarami (paliwem) jak właściciel, na którą zwrócił uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 28 stycznia 2015 r. (sygn. ITPP2/443-1425/14/KT ). Co więcej, za uznaniem, że Dostawca nabywa prawo do rozporządzania towarami jak właściciel przemawia fakt, że ma on decydujący wpływ na kluczowe warunki dostawy, takie jak miejsce dostawy, rodzaj i parametry towarów, cena paliwa czy sposób dokonywania rozliczeń. Dostawca określa jakie towary i usługi można nabywać za pośrednictwem Kart Flotowych (konstruuje on pakiety, w ramach których ogranicza nabywane towary i usługi do określonej tylko grupy, np. samych paliw) oraz wskazuje miejsca (stacje, z którymi zawarł odpowiednie umowy) na których Karty Flotowe są honorowane (wyznaczając tym samym miejsce dostawy paliwa), co również jest akcentowane w interpretacjach Ministra Finansów jako jeden z przejawów władztwa ekonomicznego nad towarem (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 marca 2015 r., sygn.
2016
10
cze

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych, paliwa oraz napraw samochodów osobowych oddawanych w wynajem pośrednikom handlowym.
Fragment:
Spółka ma podpisane umowy z dystrybutorami paliw na posiadanie kart paliwowych, za pomocą których pośrednicy nabywają paliwa do wynajętego auta. Na karcie widnieje nr rejestracyjny tego pojazdu. Za pomocą kart paliwowych nabywane jest paliwo. Nie ma możliwości nabycia usługi napraw za pomocą karty paliwowej. Zgodnie z podpisanymi umowami z dystrybutorami paliw, pracownik stacji benzynowej może zażądać od dokonującego transakcji okazania dokumentów pojazdu i okazania dokumentów stwierdzających tożsamość. Osoby „ wynajmujące ” samochody od Spółki mogą nabywać rodzaj paliwa przeznaczony wyłącznie do pojazdu, jaki wynajmują (nie mogą nabywać LPG w przypadku, gdy samochód jest napędzany na benzynę), ponadto nie ma określonych limitów co do ilości nabywanego paliwa. Posiadacz karty każdorazowo po dokonaniu tankowania zobowiązany jest do podania obecnego stanu licznika. Informacje te podane są na fakturze zbiorczej za dany okres i pracownik Spółki po otrzymaniu faktury wprowadza te dane do osobnego systemu i dzięki temu może kontrolować średnie spalanie paliwa oraz ilość przejechanych kilometrów. Spółka ma prawo zgłosić reklamację do dystrybutora paliwa w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
2016
2
cze

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z transakcjami zrealizowanymi przy użyciu kart obciążeniowych.
Fragment:
Nie podlega sporowi, że leasingobiorca ma prawo do dysponowania paliwem tak, jakby był on jego właścicielem. Otrzymuje on paliwo bezpośrednio na stacjach benzynowych, a Auto Lease nie ma w żadnym momencie prawa do decydowania, w jaki sposób to paliwo ma zostać zużyte i w jakim celu. Argument, iż paliwo jest dostarczane Auto Lease, biorąc pod uwagę, że leasingobiorca nabywa paliwo w imieniu i na koszt tej spółki, która ponosi z góry koszt tego towaru, nie może być przyjęty”. Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.), korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za: przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, za które uważa się także zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej. Elektronicznym systemem poboru opłat za przejazd płatnymi drogami krajowymi, któremu obowiązkowo podlegają ww. pojazdy jest Viatoll. Opłata drogowa pobierana w systemie Viatoll stanowi zatem opłatę o charakterze publicznoprawnym, tj. obowiązkowe, wynikające z przepisów prawa, obciążenie na rzecz Skarbu Państwa bądź określonego organu/jednostki, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2016
25
maj

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z transakcjami zrealizowanymi na Krajowych Stacjach Paliw (należących do P S.A. oraz działających na zasadzie franczyzy) przy użyciu kart paliwowych
Fragment:
Jednakże, Karta uprawniać będzie jej okaziciela (użytkownika) do dokonywania bezgotówkowego zakupu Towarów i Usług na stacjach należących do P S.A. oraz stacjach paliw korzystających na zasadach franszyzy ze znaku towarowego P S.A., O oraz A - dalej: „ Spółki G ”. Po otrzymaniu Kart pracownicy Spółki posiadający Karty będą uprawnieni do dokonywania bezgotówkowo (z wykorzystaniem rzeczonych kart) zakupów Towarów i Usług na stacjach paliw opatrzonych znakami towarowymi O i B (dalej: „ Krajowe Stacje Paliw ”), S (dalej: „ Stacje Paliw w N ”), B i B P (dalej: „ Stacje Paliw w C ”) oraz O (dalej: „ Stacje Paliw na L ”) - dalej wszystkie łącznie zwane „ Stacje Paliw Spółek G ” oraz Stacje Paliw na L, w N i w C dalej zwane łącznie „ Zagraniczne Stacje Paliw ”. W myśl Regulaminu zakupy Towarów i Usług będą mogły być dokonywane na Krajowych i Zagranicznych Stacjach Paliw. Samo tankowanie paliwa zakupionego za pomocą Karty będzie możliwe wyłącznie bezpośrednio do baku paliwa samochodu, którego numer rejestracyjny znajduje się na danej Karcie. Dokonanie transakcji bezgotówkowego zakupu Towarów i Usług przy użyciu na Zagranicznych Stacjach Paliw lub Krajowych Stacjach Paliw będzie następować przez okazanie Karty podmiotowi prowadzącemu daną Stację Paliw Grupy G (dalej: „ Operator ”), wprowadzeniu Karty przez danego pracownika do odpowiedniego terminala, wprowadzenie numeru PIN i odebranie wystawionego przez Operatora wydruku, potwierdzającego dokonanie transakcji bezgotówkowej i poprawność numeru PIN.
2016
12
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Paliwo
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.