Paliwo | Interpretacje podatkowe

Paliwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to paliwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od akcyzy paliwa żeglugowego.
Fragment:
Warunki stosowania zwolnienia z akcyzy mają zatem za zadanie realizację celu głównego wskazanej dyrektywy, jakim jest zwolnienie z akcyzy paliwa żeglugowego. W ocenie Sądu, w sytuacji, gdy nie ma wątpliwości, że nie naruszono warunków materialnoprawnych tego zwolnienia, tj. że paliwo to zostało w całości dostarczone do podmiotu zużywającego a skarżąca wystawiła dwa dokumenty potwierdzające faktyczną dostawę paliwa żeglugowego do podmiotu zużywającego, z których każdy był przewidziany w przepisach ustawy o podatku akcyzowym i zawierał wszystkie informacje wymagane przepisami podatkowymi, to błąd polegający na wystawieniu dwóch dokumentów zamiast jednego dokumentu dostawy dotyczącego przemieszczenia paliwa żeglugowego ze składu podatkowego na jednostkę pływającą – należy uznać za nadmierny rygoryzm. Sąd wskazał, że oceny nie można bowiem dokonywać w oderwaniu od specyfiki dostaw dokonywanych przez Spółkę, która prowadząc skład podatkowy oraz dysponując własnymi środkami transportu, dostarcza paliwa żeglugowe do jednostek zużywających. Przy czym dostawy paliwa do podmiotu zużywającego najczęściej odbywają się na morzu, co wymusza przeładunek paliwa ze środka transportu lądowego na środek transportu wodnego. Sąd wskazał ponadto, że w zaskarżonej interpretacji organ nie odniósł się do regulacji przewidzianej w art. 32 ust. 10 ustawy.
2018
27
lut

Istota:
W zakresie ustalenia czy na Wnioskodawcy jako podatniku będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług w przyspieszonym terminie, o którym mowa w znowelizowanym art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym oleju napędowego oraz oleju bazowego, który będzie przeznaczony do produkcji oleju smarowego.
Fragment:
Jedynym kryterium zastosowania art. 103 ust 5a ustawy o podatku od towarów i usług, które może budzić wątpliwości interpretacyjne, jest kwalifikacja towaru będącego przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej jako paliwa silnikowego. Albowiem nie wszystkie substancje określone w załączniku 2 ustawy o podatku akcyzowym będą paliwami silnikowymi. Wobec powyższego, istnieje potrzeba ustalenia znaczenia pojęcia „ paliwa silnikowe ”. Pojęcie to jest zdefiniowane w art. 86 ust 2 ustawy o podatku akcyzowym, który stanowi, że „ Paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych ”. Katalog wyrobów energetycznych, które mogą być paliwami silnikowymi zawarty jest w ust. 1 tegoż przepisu. Zatem, analizując definicję paliwa silnikowego, należy zwrócić uwagę, iż o zakwalifikowaniu wskazanych wyrobów energetycznych do paliw silnikowych, przesądza ich przeznaczenie, z tym że nie jest to potencjalna możliwość przeznaczania a rzeczywiste wykorzystanie. Takie rozumienie definicji paliwa silnikowego przejawia się w wielu orzeczeniach sądów administracyjnych, ograniczając do najnowszych np.: w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 11 lipca 2017 roku sygn. akt I SA/Łd 374/17 w którym Sąd stwierdza: „ Przez przeznaczenie rozumie się praktyczny cel, do którego coś jest przeznaczone, zakwalifikowane, któremu dana rzecz służy.
2018
9
sty

Istota:
W zakresie ustalenia czy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie nr 1 i nr 2
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Podatnik prowadzi handel detaliczny paliwami płynnymi na stacji paliw. Podatnik zakupił paliwa (olej napędowy i benzynę) u producenta (zakup nr 1) celem dalszej odsprzedaży na prowadzonej przez siebie stacji paliw. Przewóz tych paliw zlecił przewoźnikowi, który przewozu wszystkich nabytych przez podatnika paliw dokonywał jedną wielokomorową cysterną. W wyniku nieprawidłowego działania zaworów cysterny doszło do pomieszania oleju napędowego i benzyny. Fakt ten został ustalony dopiero po wyładowaniu części towaru w wyniku czego doszło do dalszego pomieszania zakupionego towaru z benzyną znajdującą się w zbiornikach stacji. Zmieszane paliwa nie spełniają wymaganych przez prawo norm jakościowych i nie mogą być użytkowane do potrzeb własnych a przede wszystkim sprzedane jako paliwo. Zmieszane paliwa zostały zakwalifikowane jako odpad a następnie sprzedane i przekazane uprawnionemu podmiotowi za cenę istotnie niższą niż cena paliwa przy zakupie nr 1. Podatnik wystawił fakturę dokumentującą opodatkowaną sprzedaż odpadu. Podatnik zakupił następnie od przewoźnika (prowadzącego także handel hurtowy paliwami na podstawie koncesji) paliwa w ilości odpowiadającej ilości zmieszanych wcześniej paliw (zakup nr 2).
2017
22
gru

Istota:
Stwierdzenie czy Wnioskodawca będzie miał prawo do zwolnienia z akcyzy próbek paliw, o ile mieszczą się w ramach dopuszczalnych ubytków wyrobów energetycznych ustalonych dla każdego składu podatkowego w decyzji właściwego organu.
Fragment:
Z opisu sprawy przedstawionego w złożonym wniosku wynika, że Wnioskodawca po połączeniu, będzie prowadził bazy paliw na terenie całego kraju, w których przechowywane są wyroby akcyzowe będące własnością podmiotów trzecich. Paliwo w składach Wnioskodawcy będzie musiało spełniać wymagania jakościowa zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1928), dlatego z paliw przyjmowanych, magazynowanych i wydawanych ze składów podatkowych Wnioskodawca będzie pobierał próbki na oznaczenie parametrów paliw. Niezależnie od tego próbki będą mogły być pobierane przez organy uprawnione do kontroli paliw, przede wszystkim na potrzeby kontroli wyrobów akcyzowych prowadzonej przez administrację skarbową. Próbki będą pobierane ze wszystkich wyrobów przechowywanych w składach podatkowych P. tj. benzyn, olejów napędowych oraz olejów opałowych, które zostały wymienione według ich kodów CN w art. 89 ust. pkt 2-10 ustawy akcyzowej. Wątpliwości Spółki dotyczą prawa do zwolnienia z akcyzy ww. próbek paliw, o ile mieszczą się w ramach dopuszczalnych ubytków wyrobów energetycznych ustalonych dla każdego składu podatkowego w decyzji właściwego organu. Odnosząc powyższe przepisy do sytuacji przedstawionej w złożonym wniosku zauważyć należy, iż przedmiotowe próbki należy uznać za ubytki wyrobów akcyzowych, o których mowa w ww. art. 2 pkt 20 ustawy.
2017
20
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju napędowego.
Fragment:
(...) paliwami gazowymi lub energią elektryczną innego, niż określony w lit. b, dokonywanego przez giełdową izbę rozrachunkową, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywające lub zbywające paliwa gazowe lub energię elektryczną, z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji zawieranych poza giełdą towarową lub rynkiem, o których mowa w lit. b. Przez paliwa – w myśl art. 3 pkt 3 ustawy Prawo energetyczne – rozumie się paliwa stałe, ciekłe i gazowe będące nośnikami energii chemicznej. Zgodnie z art. 3 pkt 3b ustawy Prawo energetyczne, paliwa ciekłe to ciekłe nośniki energii, w tym zawierające dodatki: półprodukty rafineryjne, gaz płynny LPG, benzyny pirolityczne, benzyny silnikowe, benzyny lotnicze, paliwa typu benzyny do silników odrzutowych, paliwa typu nafty do silników odrzutowych, inne nafty, oleje napędowe, lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe, ciężkie oleje opałowe, benzyny lakowe i przemysłowe, biopaliwa płynne (ciekłe), smary ‒ określone w załączniku В rozdziały 4 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz.
2017
14
paź

Istota:
Zastosowanie zwolnienia dla dostaw paliw silnikowych na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 czerwca 2017 r. (data wpływu 26 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zastosowania zwolnienia dla dostaw paliw silnikowych na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki - jest prawidłowe UZASADNIENIE W dniu 26 czerwca 2017 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej akcyzowego w zakresie zastosowania zwolnienia dla dostaw paliw silnikowych na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenia przyszłe. Spółka jest producentem paliw silnikowych i paliw opałowych (dalej: paliw) w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, jak i innych wyrobów akcyzowych, które są wytwarzane z ropy naftowej. Spółka, obok działalności produkcyjnej, zajmuje się również działalnością handlową na poziomie hurtowym i detalicznym. Jest dostawcą paliw dla wielu podmiotów gospodarczych, jak również: Policji, Straży Granicznej oraz sił zbrojnych RP. Do Spółki zgłaszają się podmioty zagraniczne jak i polskie z ofertami współpracy w zakresie zakupu od niej paliw silnikowych w celu dostarczenia tych paliw na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki (dalej: siły zbrojne USA), o których mowa w art. 2 lit. a) Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
2017
29
sie

Istota:
Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy w związku z art. 86a ustawy Spółce przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów, w tym, paliwa i usług nabywanych od Sprzedawcy. Z okoliczności sprawy wynika, że Spółka wykorzystuje nabywane przy wykorzystaniu kart paliwowych towary, w tym paliwo i usługi do czynności opodatkowanych. Posiadane przez Spółkę samochody są samochodami osobowymi o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3.5 tony, a z opisu sprawy nie wynika, że są one wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w otrzymanych od Sprzedawcy fakturach przysługuje pod warunkiem niezaistnienia przesłanek określonych w art. 88 ustawy.
Fragment:
System Kart paliwowych dawał Spółce możliwość dokonywania bezgotówkowych zakupów towarów oraz usług, w szczególności do nabywania paliwa, na stacjach paliw podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą („ Operatorów ”). W dniu 8 września 2016 r. Spółka podpisała ze Sprzedawcą Aneks nr 3 do umowy zawartej w dniu 1 marca 2006 r. Szczegółowe warunki korzystania z Kart paliwowych określa Instrukcja, wydawana przez Sprzedawcę odrębnie dla każdej z Kart paliwowych przekazywanych Spółce. Zgodnie z postanowieniami Umowy, sprzedaż paliw oraz innych towarów i usług przy użyciu Kart paliwowych jest dokonywana w ten sposób, że Sprzedawca udostępnia Spółce Karty paliwowe wydane przez Operatorów wraz z warunkami i wskazówkami dotyczącymi korzystania z nich. Karty paliwowe wydawane są dla danego samochodu Następnie, przy pomocy Kart paliwowych Spółka nabywa paliwa, a także wybrane inne towary i usługi na stacjach paliw Operatorów obsługujących wydane jej Karty paliwowe. Sprzedaż paliw oraz innych towarów i usług następuje w ten sposób, że Spółka nabywa je od Sprzedawcy, który uprzednio nabył je od stacji paliw, przy czym bezpośrednie wydanie paliw oraz innych towarów i wykonanie usług następuje pomiędzy Spółką a stacją paliw danego Operatora za okazaniem przez Użytkownika Pojazdu Karty Paliwowej, na której są rejestrowane dokonane zakupy paliw oraz innych towarów i usług.
2017
5
sie

Istota:
Brak opodatkowania przemieszczenia paliwa znajdującego się w zbiornikach jednostek pływających oraz samochodów osobowych z terytorium Unii Europejskiej na terytorium kraju.
Fragment:
Wnioskodawca nabywa paliwo silnikowe celem przeznaczenia go do zużycia we wskazanych jednostkach pływających lub samochodach osobowych. Nabyte paliwo silnikowe umieszczane jest w standardowych zbiornikach paliwa zamontowanych na stałe przez producenta i używane jest w toku zgodnej z ich przeznaczeniem do eksploatacji jednostek pływających i samochodów osobowych. Nabywane do jednostek i samochodów paliwo jest paliwem silnikowym w znaczeniu art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług. Zdarzają się sytuacje, w których Wnioskodawca dokonuje nabycia paliwa silnikowego do jednostek pływających lub samochodów osobowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w celu uzupełnienia zbiorników dla potrzeb podróży powrotnej, a następnie jednostki te lub samochody wracają z powrotem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W momencie przekroczenia przez te jednostki lub samochody granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ich zbiorniach może znajdować się nabyte na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a niezużyte do tego czasu paliwo silnikowe, które po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej używane jest do dalszej eksploatacji jednostki pływającej lub samochodu osobowego.
2017
29
lip

Istota:
W zakresie sposobu wypełnienia deklaracji VAT-7 w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem paliw silnikowych przez Spółkę .
Fragment:
Nabycie paliwa za pośrednictwem tego podmiotu daje Spółce możliwość zakupu towarów bez obowiązku zapłaty podatku akcyzowego w kraju członkowskim rozpoczęcia transportu paliwa. Zarejestrowany odbiorca działa przy dokonaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa w imieniu własnym, ale na rzecz podmiotów trzecich w tym przypadku Spółki. W świetle art. 17a ustawy o VAT płatnikiem podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa jest zarejestrowany odbiorca dokonujący na rzecz podmiotu będącego właścicielem nabywanych paliw. Oznacza to, że zarejestrowany odbiorca ma obowiązek pobrać od podmiotu na rzecz, którego działa podatek VAT z tytułu WNT paliwa i wpłaty go do Izby Celnej. Jeżeli chodzi o termin zapłaty podatku VAT przez płatnika to zostało to uregulowane w art. 103 ust. 5a w zw. z ust. 5c ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że płatnik ma obowiązek wpłacania podatku VAT z tytułu WNT paliwa w terminie 5 dni od dnia, w którym towary te zostały wprowadzone do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych w przypadku, gdy jest to nabycie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym. Z analizy ww. przepisu wynika, że płatnik podatku VAT z tytułu dokonania transakcji WNT paliwa ma obowiązek zapłaty podatku do 5 dnia licząc od dnia, w którym paliwo zostało wprowadzone do miejsca odbioru u płatnika.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie podatku od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za płatnika podatku VAT w przypadku nabywania wewnątrzwspólnotowo na rzecz kontrahenta wyrobów o kodach CN 2710 19 29 oraz 2710 12 21.
Fragment:
Również art. 17a ustawy o podatku VAT, określając obowiązki płatnika odnosi się do dokonywania nabyć na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 48 ust. 9 ustawy akcyzowej, a więc na rzecz podmiotu dla którego zgodnie z art. 48 ust. 9 ustawy akcyzowej dokonuje się: „ nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy ”. Należy więc podkreślić, że pojęcie „ paliwa silnikowego ” dla zastosowania art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, należy interpretować na gruncie ustawy o podatku akcyzowym. (iii) Ustawa o podatku akcyzowym w art. 86 ust. 2 zawiera definicję paliw silnikowych o następującej treści: „ Paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - bez względu na kod CN. ”. Nabywane wewnątrzwspólnotowo przez O. wyroby będą stanowiły wyroby energetyczne w rozumieniu ustawy akcyzowej. Jednakże, definicja paliw silnikowych jasno wskazuje, że konieczne jest dla uznania danego wyrobu energetycznego za paliwo silnikowe jego przeznaczenie do użycia, oferowanie na sprzedaż lub używanie jako paliwa opałowego lub jako dodatku lub domieszki do paliwa silnikowych. Ustawa akcyzowa nie definiuje terminu „ przeznaczenie ” - w związku z czym niezbędne jest sięgnięcie do języka powszechnego. Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN definiuje to słowo jako „praktyczny cel, do którego coś jest przeznaczone, zakwalifikowane, któremu dana rzecz służy.
2017
26
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Paliwo
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.