Paleta | Interpretacje podatkowe

Paleta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to paleta. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy pojemniki wynajmowane od Spółek z Unii Europejskiej są urządzeniem przemysłowym i czy wynagrodzenie tych Spółek uzyskiwane z tytułu najmu pojemników (m.in. plastikowe pojemniki, palety drewniane, palety metalowe, palety plastikowe, dekle plastikowe, pojemniki składane z tworzywa sztucznego oraz przekładki z pianki) należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 21 ust. l pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 5 stycznia 2018 r. wpłynął do organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy pojemniki wynajmowane od Spółek z Unii Europejskiej są urządzeniem przemysłowym i czy wynagrodzenie tych Spółek uzyskiwane z tytułu najmu pojemników (m.in. plastikowe pojemniki, palety drewniane, palety metalowe, palety plastikowe, dekle plastikowe, pojemniki składane z tworzywa sztucznego oraz przekładki z pianki) należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 21 ust. l pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Spółka z o.o. (dalej jako: „ Wnioskodawca ”, „ Spółka ”) prowadzi działalność gospodarczą w branży samochodowej. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności wynajmuje od spółki niemieckiej, a także innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Unii Europejskiej (dalej łącznie: „ Spółki z EU ” (winno być: „ Spółki UE ”) m.in. plastikowe pojemniki, palety drewniane, palety metalowe, palety plastikowe, dekle plastikowe, pojemniki składane z tworzywa sztucznego oraz przekładki z pianki (dalej łącznie jako: „ pojemniki ”). Spółka nie wykorzystuje pojemników do produkcji (przemysłu) a jedynie do przechowywania i transportu gotowych produktów. Pojemniki nie są związane bezpośrednio z produkcją wyrobów przez Wnioskodawcę. Spółka wykorzystuje pojemniki jedynie w celu zapewnienia odpowiednich warunków do przechowywania i transportu wyrobów dla klientów działających w branży automotive, a także w innych branżach.
2018
15
lut

Istota:
Czy sposób w jaki Wnioskodawca dokumentuje zakup palet używanych od osób fizycznych (tj. dowód wewnętrzny) jest prawidłowy?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 7 lipca 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokumentowania dowodami wewnętrznymi zakupu od osób fizycznych palet używanych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Od stycznia 2016 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu palet drewnianych. Palety są odkupowane od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Stan palet zazwyczaj nie pozwala na ich dalszą odsprzedaż bez wcześniejszej naprawy. Zakup takich palet Wnioskodawca dokumentuje dowodem wewnętrznym, który zawiera: datę, podpis Wnioskodawcy oraz ilość zakupionych palet, cenę jednostkową i wartość. Po naprawie takie palety są odsprzedawane na podstawie faktury. Wnioskodawca dodał, że prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy sposób w jaki Wnioskodawca dokumentuje zakup palet używanych od osób fizycznych (tj. dowód wewnętrzny) jest prawidłowy? Zdaniem Wnioskodawcy, opierając się na § 12 ust. 3, § 13 oraz § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, sposób w jaki dokumentuje zakup używanych palet jest prawidłowy. Ten dokument , tj. dowód wewnętrzny, spełnia wymogi zawarte w powyższym rozporządzeniu.
2017
4
paź

Istota:
Dotyczy opodatkowania niezwróconych palet.
Fragment:
Do każdego zlecenia transportowego załączony jest kwit paletowy informujący o ilości palet na wymianę. Zdarza się jednak często, że w momencie załadunku kierowca, pomimo przekazania palet załadowcy, nie wypisze kwitu paletowego w ogóle albo nie wypisze go prawidłowo. Bywa też sytuacja, że kierowca nie ma odpowiedniej ilości palet na wymianę lub ma palety, które jednak nie spełniają odpowiednich wymogów. Brak prawidłowo wypełnionego kwitu paletowego potwierdzającego wymianę palet na załadunku jest główną przyczyną otrzymywania przez firmę Wnioskodawcy obciążeń w postaci rachunków za palety od zagranicznych kontrahentów. Rzadszą przyczyną jest brak potwierdzenia odmowy przyjęcia palet na rozładunku, jeśli otrzymane zlecenie transportowe zawierało informację o braku wymiany palet, innymi słowy kwit paletowy musi być wypisany na „ zero ” jako potwierdzenie, że palety z towarem odbyły tylko i wyłącznie jedną drogę od załadowcy do odbiorcy i nie były rozliczane z żadnym z wyżej wymienionych punktów. Najrzadszym przypadkiem obciążeń za palety jest brak kwitu paletowego potwierdzającego rozliczenie się z załadowcą z tzw. palet do zabezpieczenia towaru, które są bardzo często na wymianę. Są to dodatkowe palety, o których może nie być w ogóle mowy w zleceniu transportowym.
2017
2
wrz

Istota:
Czy prawidłowe będzie działanie Wnioskodawcy polegające na dokumentowaniu wydatków poniesionych na nabycie od ludności w danym dniu odpadów poużytkowych w postaci używanych palet drewnianych poprzez sporządzanie dowodu wewnętrznego, o którym mowa w § 14 ust. 1 Rozporządzenia ws. KPiR i na podstawie tego dowodu wewnętrznego zaliczenie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o PIT?
Fragment:
Z uwagi na fakt, że dostawcy palet wywodzą się z różnych środowisk (m.in. są to konsumenci, osoby prywatne, osoby bezdomne) Wnioskodawca nie wyklucza, że często umowa sprzedaży będzie dotyczyła jednej palety. Z tych właśnie powodów, Wnioskodawca nie będzie zawierał z dostawcami tych palet umów pisemnych. Następnie po dokonaniu odpowiednich napraw i odzyskaniu przez palety (surowce wtórne) odpowiedniej jakości (przykładowo poprzez wzmocnienie gwoździami lub poprzez wymianę uszkodzonych elementów palety), Wnioskodawca zamierza sprzedawać palety na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wnioskodawca będzie ewidencjonował wskazane wyżej operacje gospodarcze przy pomocy podatkowej księgi przychodów i rozchodów, uregulowanej w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodowi rozchodów (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1037 ze zm.; dalej: „ Rozporządzenie ws. KPiR ”). Nabycie palet będzie dokumentowane dowodem wewnętrznym. Z uwagi na małą wartość poszczególnych transakcji, Wnioskodawca zamierza ewidencjonować w księdze przychodów i rozchodów wszystkie nabyte w ciągu dnia palety od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na podstawie jednego zbiorczego dokumentu wewnętrznego sporządzanego na podstawie tzw. kontrolek zakupu.
2017
26
cze

Istota:
Czy do uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu niezbędne jest udokumentowanie zdarzenia gospodarczego poprzez umowę sprzedaży, zawartą pomiędzy osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a Wnioskodawcą jako kupującym?
Fragment:
(...) palet używanych uszkodzonych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokumentowania dowodami wewnętrznymi zakupu od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej palet używanych uszkodzonych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży palet drewnianych. W ramach tej działalności skupuje także palety od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, a następnie odsprzedaje te palety na rzecz firm. Każda paleta kupiona przez Wnioskodawcę wymagała naprawy, należało dokonać wzmocnienia jej o dodatkowe gwoździe oraz ewentualnie wymienić lub odwrócić uszkodzone elementy palety. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy do uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu niezbędne jest udokumentowanie zdarzenia gospodarczego poprzez umowę sprzedaży, zawartą pomiędzy osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a Wnioskodawcą jako kupującym... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2016
10
cze

Istota:
W zakresie sposobu opodatkowania sprzedaży palet, w sytuacji kiedy są one sprzedawane jednocześnie z towarami objętymi tzw. odwrotnym obciążeniem, sposobu opodatkowania odsprzedaży usług transportu towarów o których mowa w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz sposobu opodatkowania pobieranej opłaty manipulacyjnej, która jest związana z obsługą zamówienia.
Fragment:
Wobec tego, sokoro nabywca kupuje towar z paletami, płacąc jednocześnie za nie, to niewątpliwie jego intencją jest nabycie łącznie towaru wraz z paletami, a nie osobno palet. W przedstawionej w pytaniu sytuacji, dla nabywcy istotne znaczenie ma zakup towaru, a nie zakup palet, gdyż to właśnie zakup towaru determinuje nabycie palet. W tej sytuacji, nabywca nabywa towar wraz z jego opakowaniem, czyli paletami. Zatem, intencją nabywcy jest nabycie ww. towarów wraz z towarzyszącymi świadczeniami (paletami) jako świadczenia kompleksowego, nie zaś nabycie oddzielnie poszczególnych elementów z tych świadczeń. Wnioskodawca twierdzi wprawdzie, że sprzedaż palet nie jest konieczna do sprzedaży towaru oraz że towar może być sprzedawany bez umieszczania go na palecie, co jednak nie zmienia faktu, że w przypadku zakupu przez kontrahenta towarów na palecie (na życzenie klienta towar jest umieszczany przez Spółkę bądź inny podmiot na palecie), dostawa palet jest czynnością pomocniczą do dostawy towarów, które na tej palecie są transportowane. W tym kontekście nie można zatem zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że w sytuacji zakupu towarów wraz z paletami, sprzedaż palet nie jest ściśle związana z dokonywanymi przez Wnioskodawcę dostawami.
2016
26
kwi

Istota:
Czy prawidłowym jest działanie Wnioskodawcy, w którym również do stanu faktycznego zaistniałego przed otrzymaniem Interpretacji z dnia 17 grudnia 2013r. zastosuje się do oceny prawnej zawartej w Interpretacji z dnia 17 grudnia 2013r., tj. czy prawidłowym jest jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie palet do kosztów uzyskania przychodów bez obowiązku korekty kosztów w dacie utraty/likwidacji palety?
Fragment:
Po uwolnieniu palet ze znajdujących się na nich towarów Wnioskodawca odbiera puste palety z miejsca ich aktualnego pobytu (np. z magazynu Sieci handlowej, od klienta Dostawcy), dokonuje oceny ich stanu oraz przeprowadza ewentualne naprawy, po czym palety są ponownie przekazywane Dostawcom. Wnioskodawca podkreśla także, że z uwagi na wielką liczbę obsługiwanych palet oraz przyjęty model biznesowy prowadzonej działalności, w ramach świadczonej usługi udostępnienia palet, Wnioskodawca w rozliczeniach z Dostawcami prowadzi wyłącznie ewidencję ilościową udostępnionych i odebranych palet, co wyklucza indywidualną identyfikację poszczególnych palet. Oznacza to, że Wnioskodawca udostępnia Dostawcy np. 10.000 palet, a Dostawca zobowiązany jest zwrócić również 10.000 (z uwzględnieniem odpisów na utracone i zlikwidowane palety, o czym poniżej) palet tego samego rodzaju, ale nie muszą być to te same palety, które zostały mu udostępnione. Warunki dostawy towarów oraz rozliczenia obowiązku zwrotu palet, na których zostały dostarczone te towary, regulują umowy zawierane przez Dostawców z Sieciami handlowymi. Wnioskodawca nie ma wpływu na treść tych umów. Powszechnie (...)
2016
10
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zastosowania polsko-brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz opodatkowania podatkiem u źródła wypłat dokonywanych na rzecz podmiotu brytyjskie.
Fragment:
Są to bowiem proste rzeczy: pojemniki są plastikowymi formami mającymi kształt właściwy do przechowywania i transportu produkowanych części, zaś paleta to prosta metalowa konstrukcja w której umieszczane są pojemniki. Nie ma zatem podstaw do twierdzenia, że są to „ urządzenia ”. Powyższe stanowisko zostało zaprezentowane m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 sierpnia 2009 roku (sygn. IPPB3/423-468/07/09-8/S/JG ), w której zaakceptowano stanowisko, zgodnie z którym „ urządzenie to zespół elementów tworzących bardziej skomplikowaną całość niż ma to miejsce w przypadku palet, a w konsekwencji wykładnia językowa prowadzi do wniosku, że palety nie mieszczą się w pojęciu urządzenia ”. Ustawodawca wprowadził dodatkowe kryterium, ponieważ opodatkowaniu podlega nie użytkowanie każdego „ urządzenia ”, ale jedynie „ urządzenia przemysłowego ”. Przymiotnik „ przemysłowy ” oznacza dotyczący przemysłu, związany z przemysłem, mający zastosowanie w przemyśle (cyt. za internetowy Słownik Języka Polskiego). Zdaniem Wnioskodawcy określenie „ przemysłowy ” nie odnosi się do omawianych pojemników i palet. Spółka nie wykorzystuje pojemników i palet do produkcji (do przemysłu), ale jedynie do przechowywania i transportu gotowych produktów. Nie są one zatem związane bezpośrednio z produkcją wyrobów przemysłowych przez Wnioskodawcę.
2016
7
lut

Istota:
Czy własnoręcznie sporządzony dowód wewnętrzny dotyczący zakupu palet od osób fizycznych stanowi podstawę do ujęcia przyjętego towaru w kolumnę 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
Fragment:
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży palet drewnianych uszkodzonych oraz nieuszkodzonych. W ramach tej działalności skupuje palety od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, a następnie odsprzedaje te palety na rzecz firm. Dowodem zakupu palet od tych osób fizycznych jest dowód wewnętrzny. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy własnoręcznie sporządzony dowód wewnętrzny dotyczący zakupu palet od osób fizycznych stanowi podstawę do ujęcia przyjętego towaru w kolumnę 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów... Zdaniem Wnioskodawcy, wypełniane przy zakupie palet dowody wewnętrzne, stanowią dowód księgowy będący podstawą do zaksięgowania w kolumnę 10 księgi przychodów i rozchodów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest: prawidłowe w zakresie możliwości dokumentowania dowodami wewnętrznymi zakupu od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej palet używanych uszkodzonych; nieprawidłowe w zakresie możliwości dokumentowania tymi dowodami zakupu palet używanych nieuszkodzonych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2015
6
paź

Istota:
W zakresie braku możliwości zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla dostawy i nabycia palet drewnianych oraz odpadów z drewna
Fragment:
Wnioskodawca zamierza zajmować się m.in. skupem, odzyskiem, recyklingiem i sprzedażą odpadów z drewna, głównie palet drewnianych. Palety drewniane są jednym z rodzajów opakowań i są produkowane z drewna oraz z gwoździ. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) 2008 zalicza opakowania drewniane, w tym palety do zgrupowania 16.24. W grupie 16.24.1 Opakowania drewniane znajduje się klasa 16.24.11 Palety, palety skrzyniowe i pozostałe płyty załadunkowe, z drewna oraz podklasa 16.24.11.0 Palety, palety skrzyniowe pozostałe płyty załadunkowe, z drewna. W podklasie 16.24.13 znajdują się pozostałe opakowania drewniane i ich części. Natomiast według PKWiU odpady z drewna zaliczane są do kodu o numerze PKWiU 38.11.59. Zainteresowany będzie czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie skorzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, a dostawa nie będzie objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2. Na fakturach dokumentujących sprzedaż Zainteresowany będzie stosował opis - sprzedaż palet drewnianych używanych i sprzedaż palet drewnianych nowych lub sprzedaż palet drewnianych. Z uwagi na fakt, iż zmianie uległ system naliczania odliczania podatku od towarów i usług w obrocie między innymi odpadami innymi niż niebezpieczne zawierające metal, zgodnie z którym do tego typu transakcji stosuje się procedurę odwrotnego obciążenia, Wnioskodawca powziął wątpliwość o sposób rozliczenia transakcji sprzedaży palet drewnianych.
2014
30
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Paleta
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.