Paleta | Interpretacje podatkowe

Paleta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to paleta. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy do uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu niezbędne jest udokumentowanie zdarzenia gospodarczego poprzez umowę sprzedaży, zawartą pomiędzy osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a Wnioskodawcą jako kupującym?
Fragment:
(...) palet używanych uszkodzonych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokumentowania dowodami wewnętrznymi zakupu od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej palet używanych uszkodzonych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży palet drewnianych. W ramach tej działalności skupuje także palety od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, a następnie odsprzedaje te palety na rzecz firm. Każda paleta kupiona przez Wnioskodawcę wymagała naprawy, należało dokonać wzmocnienia jej o dodatkowe gwoździe oraz ewentualnie wymienić lub odwrócić uszkodzone elementy palety. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy do uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu niezbędne jest udokumentowanie zdarzenia gospodarczego poprzez umowę sprzedaży, zawartą pomiędzy osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a Wnioskodawcą jako kupującym... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2016
10
cze

Istota:
W zakresie sposobu opodatkowania sprzedaży palet, w sytuacji kiedy są one sprzedawane jednocześnie z towarami objętymi tzw. odwrotnym obciążeniem, sposobu opodatkowania odsprzedaży usług transportu towarów o których mowa w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz sposobu opodatkowania pobieranej opłaty manipulacyjnej, która jest związana z obsługą zamówienia.
Fragment:
Wobec tego, sokoro nabywca kupuje towar z paletami, płacąc jednocześnie za nie, to niewątpliwie jego intencją jest nabycie łącznie towaru wraz z paletami, a nie osobno palet. W przedstawionej w pytaniu sytuacji, dla nabywcy istotne znaczenie ma zakup towaru, a nie zakup palet, gdyż to właśnie zakup towaru determinuje nabycie palet. W tej sytuacji, nabywca nabywa towar wraz z jego opakowaniem, czyli paletami. Zatem, intencją nabywcy jest nabycie ww. towarów wraz z towarzyszącymi świadczeniami (paletami) jako świadczenia kompleksowego, nie zaś nabycie oddzielnie poszczególnych elementów z tych świadczeń. Wnioskodawca twierdzi wprawdzie, że sprzedaż palet nie jest konieczna do sprzedaży towaru oraz że towar może być sprzedawany bez umieszczania go na palecie, co jednak nie zmienia faktu, że w przypadku zakupu przez kontrahenta towarów na palecie (na życzenie klienta towar jest umieszczany przez Spółkę bądź inny podmiot na palecie), dostawa palet jest czynnością pomocniczą do dostawy towarów, które na tej palecie są transportowane. W tym kontekście nie można zatem zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że w sytuacji zakupu towarów wraz z paletami, sprzedaż palet nie jest ściśle związana z dokonywanymi przez Wnioskodawcę dostawami.
2016
26
kwi

Istota:
Czy prawidłowym jest działanie Wnioskodawcy, w którym również do stanu faktycznego zaistniałego przed otrzymaniem Interpretacji z dnia 17 grudnia 2013r. zastosuje się do oceny prawnej zawartej w Interpretacji z dnia 17 grudnia 2013r., tj. czy prawidłowym jest jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie palet do kosztów uzyskania przychodów bez obowiązku korekty kosztów w dacie utraty/likwidacji palety?
Fragment:
Po uwolnieniu palet ze znajdujących się na nich towarów Wnioskodawca odbiera puste palety z miejsca ich aktualnego pobytu (np. z magazynu Sieci handlowej, od klienta Dostawcy), dokonuje oceny ich stanu oraz przeprowadza ewentualne naprawy, po czym palety są ponownie przekazywane Dostawcom. Wnioskodawca podkreśla także, że z uwagi na wielką liczbę obsługiwanych palet oraz przyjęty model biznesowy prowadzonej działalności, w ramach świadczonej usługi udostępnienia palet, Wnioskodawca w rozliczeniach z Dostawcami prowadzi wyłącznie ewidencję ilościową udostępnionych i odebranych palet, co wyklucza indywidualną identyfikację poszczególnych palet. Oznacza to, że Wnioskodawca udostępnia Dostawcy np. 10.000 palet, a Dostawca zobowiązany jest zwrócić również 10.000 (z uwzględnieniem odpisów na utracone i zlikwidowane palety, o czym poniżej) palet tego samego rodzaju, ale nie muszą być to te same palety, które zostały mu udostępnione. Warunki dostawy towarów oraz rozliczenia obowiązku zwrotu palet, na których zostały dostarczone te towary, regulują umowy zawierane przez Dostawców z Sieciami handlowymi. Wnioskodawca nie ma wpływu na treść tych umów. Powszechnie (...)
2016
10
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zastosowania polsko-brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz opodatkowania podatkiem u źródła wypłat dokonywanych na rzecz podmiotu brytyjskie.
Fragment:
Są to bowiem proste rzeczy: pojemniki są plastikowymi formami mającymi kształt właściwy do przechowywania i transportu produkowanych części, zaś paleta to prosta metalowa konstrukcja w której umieszczane są pojemniki. Nie ma zatem podstaw do twierdzenia, że są to „ urządzenia ”. Powyższe stanowisko zostało zaprezentowane m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 sierpnia 2009 roku (sygn. IPPB3/423-468/07/09-8/S/JG ), w której zaakceptowano stanowisko, zgodnie z którym „ urządzenie to zespół elementów tworzących bardziej skomplikowaną całość niż ma to miejsce w przypadku palet, a w konsekwencji wykładnia językowa prowadzi do wniosku, że palety nie mieszczą się w pojęciu urządzenia ”. Ustawodawca wprowadził dodatkowe kryterium, ponieważ opodatkowaniu podlega nie użytkowanie każdego „ urządzenia ”, ale jedynie „ urządzenia przemysłowego ”. Przymiotnik „ przemysłowy ” oznacza dotyczący przemysłu, związany z przemysłem, mający zastosowanie w przemyśle (cyt. za internetowy Słownik Języka Polskiego). Zdaniem Wnioskodawcy określenie „ przemysłowy ” nie odnosi się do omawianych pojemników i palet. Spółka nie wykorzystuje pojemników i palet do produkcji (do przemysłu), ale jedynie do przechowywania i transportu gotowych produktów. Nie są one zatem związane bezpośrednio z produkcją wyrobów przemysłowych przez Wnioskodawcę.
2016
7
lut

Istota:
Czy własnoręcznie sporządzony dowód wewnętrzny dotyczący zakupu palet od osób fizycznych stanowi podstawę do ujęcia przyjętego towaru w kolumnę 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
Fragment:
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży palet drewnianych uszkodzonych oraz nieuszkodzonych. W ramach tej działalności skupuje palety od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, a następnie odsprzedaje te palety na rzecz firm. Dowodem zakupu palet od tych osób fizycznych jest dowód wewnętrzny. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy własnoręcznie sporządzony dowód wewnętrzny dotyczący zakupu palet od osób fizycznych stanowi podstawę do ujęcia przyjętego towaru w kolumnę 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów... Zdaniem Wnioskodawcy, wypełniane przy zakupie palet dowody wewnętrzne, stanowią dowód księgowy będący podstawą do zaksięgowania w kolumnę 10 księgi przychodów i rozchodów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest: prawidłowe w zakresie możliwości dokumentowania dowodami wewnętrznymi zakupu od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej palet używanych uszkodzonych; nieprawidłowe w zakresie możliwości dokumentowania tymi dowodami zakupu palet używanych nieuszkodzonych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2015
6
paź

Istota:
W zakresie braku możliwości zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla dostawy i nabycia palet drewnianych oraz odpadów z drewna
Fragment:
Wnioskodawca zamierza zajmować się m.in. skupem, odzyskiem, recyklingiem i sprzedażą odpadów z drewna, głównie palet drewnianych. Palety drewniane są jednym z rodzajów opakowań i są produkowane z drewna oraz z gwoździ. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) 2008 zalicza opakowania drewniane, w tym palety do zgrupowania 16.24. W grupie 16.24.1 Opakowania drewniane znajduje się klasa 16.24.11 Palety, palety skrzyniowe i pozostałe płyty załadunkowe, z drewna oraz podklasa 16.24.11.0 Palety, palety skrzyniowe pozostałe płyty załadunkowe, z drewna. W podklasie 16.24.13 znajdują się pozostałe opakowania drewniane i ich części. Natomiast według PKWiU odpady z drewna zaliczane są do kodu o numerze PKWiU 38.11.59. Zainteresowany będzie czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie skorzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, a dostawa nie będzie objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2. Na fakturach dokumentujących sprzedaż Zainteresowany będzie stosował opis - sprzedaż palet drewnianych używanych i sprzedaż palet drewnianych nowych lub sprzedaż palet drewnianych. Z uwagi na fakt, iż zmianie uległ system naliczania odliczania podatku od towarów i usług w obrocie między innymi odpadami innymi niż niebezpieczne zawierające metal, zgodnie z którym do tego typu transakcji stosuje się procedurę odwrotnego obciążenia, Wnioskodawca powziął wątpliwość o sposób rozliczenia transakcji sprzedaży palet drewnianych.
2014
30
wrz

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozliczyć wydatki na nabycie palet w kosztach uzyskania przychodów?Czy utrata palet stanowiących własność Wnioskodawcy w związku z odpisami dokonywanymi przez sieci handlowe stanowi zdarzenie mające wpływ na rozliczenia podatkowe Wnioskodawcy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
Wnioskodawca rezerwuje na potrzeby Dostawcy określoną liczbę palet, a następnie, zgodnie z zapotrzebowaniem przekazywanym przez Dostawcę, dostarcza palety do wskazanego miejsca (np. zakładu produkcyjnego Dostawcy). Dostawca zapełnia palety własnymi towarami, po czym są one transportowane do klientów danego Dostawcy, najczęściej punktów sprzedaży (hurtowej lub detalicznej), dalej: Sieci handlowe. Po uwolnieniu palet ze znajdujących się na nich towarów Wnioskodawca odbiera puste palety z miejsca ich aktualnego pobytu (np. z magazynu Sieci handlowej, od klienta Dostawcy), dokonuje oceny ich stanu oraz przeprowadza ewentualne naprawy, po czym palety są ponownie przekazywane Dostawcom. Wnioskodawca podkreśla także, że z uwagi na wielką liczbę obsługiwanych palet oraz przyjęty model biznesowy prowadzonej działalności w ramach świadczonej usługi udostępnienia palet, Wnioskodawca w rozliczeniach z Dostawcami prowadzi wyłącznie ewidencję ilościową udostępnionych i odebranych palet, co wyklucza indywidualną identyfikację poszczególnych palet. Oznacza to, że Wnioskodawca udostępnia Dostawcy np 10.000 palet, a Dostawca zobowiązany jest zwrócić również 10.000 (z uwzględnieniem odpisów na utracone i zlikwidowane palety, o czym poniżej) palet tego samego rodzaju, ale nie muszą być to te same palety, które zostały mu udostępnione.
2014
27
mar

Istota:
Czy wydatki na nabycie palet, które zostały określone w umowie ze spedytorem jako dopuszczalny poziom nie zwróconych palet, mogą zostać uznane za ogólny koszt uzyskania przychodów w Spółce, warunkujący zwarcie przedmiotowej umowy ze spedytorem?
Fragment:
Określony poziom będzie się zmniejszał w kolejnych miesiącach (od 9% liczby palet będących w obiegu w skali roku w miesiącu lipcu i sierpniu 2011 r. do 5% w styczniu 2012 r.). Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia związana z możliwością zaliczenia wydatków poniesionych na nabycie palet, które zostały określone w umowie ze spedytorem jako dopuszczalny poziom niezwróconych palet, do kosztów uzyskania przychodów Spółki. Zdaniem Spółki, wydatki na nabycie palet odpowiadające dopuszczalnemu poziomowi niezwróconych palet, mogą zostać uznane za ogólny koszt uzyskania przychodów. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, iż przyjęcie dopuszczalnego poziomu niezwróconych palet wynikającego z umowy, warunkuje zawarcie tej umowy ze spedytorem. W opinii Wnioskodawcy, zawarcie przedmiotowej umowy ze spedytorem konieczne jest ze względu na potrzebę zapewnienia sprawnego i szybkiego obrotu paletami będącymi własnością Spółki. Celem zawarcia ww. umowy jest więc zapewnienie możliwości wielokrotnego korzystania z posiadanych palet, jak również obniżenie kosztów zakupu nowych palet, co było powszechnym działaniem z uwagi na trudności w ich odzyskiwaniu. Jednocześnie Spółka wskazała, że nie jest w stanie samodzielnie dokonać opisanych czynności, nie dysponując odpowiednim personelem, jak i doświadczeniem w tego typu działaniach.
2012
11
lut

Istota:
W zakresie sposobu ujęcia w spisie z natury towarów handlowych kupowanych w paletach
Fragment:
Hurtownia, w której kupuje towar sprzedaje go nie jako pojedyncze sztuki, tylko zafoliowany na paletach. Palety są jednakowej szerokości i długości. Towar zapakowany na pojedynczej palecie jest różnego asortymentu, wielkości i przeznaczenia (są to np. DVD, radia, budziki, kina domowe). Wysokość, na jaką jest pakowany towar na poszczególnych paletach jest podobna. Jednostką miary na fakturze zakupu jest paleta, a cena zakupu jest podana za 1 paletę. Wartość, to pomnożona ilość palet przez cenę jednej palety. Przy zakupie towaru Wnioskodawczyni zmierzyła wysokość wszystkich palet razem w centymetrach. Nie jest możliwe ustalenie jednostkowej ceny zakupu poszczególnych towarów. Cenę sprzedaży ustala na podstawie cen rynkowych stosowanych przez innych sprzedawców podobnego asortymentu towarów. Przy sporządzaniu spisu z natury, towar w sklepie został ustawiony na paletach, na których był zakupiony i została zmierzona wysokość palet w centymetrach. W spisie z natury jako określenie towaru wpisano paletę, jako ilość została podana ilość centymetrów wysokości, jako cena zakupu, cena za 1 paletę przeliczona na złote i grosze. Wielkości te zostały przemnożone, w wyniku czego wyliczono łączną wartość spisu z natury. W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż: Wnioskodawczyni prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzi sklep ze sprzętem artykułów gospodarstwa domowego i RTV, po zakupie, palety są rozpakowywane i towar, jeżeli jest pełnowartościowy i sprawny jest sprzedawany odrębnie na sztuki.
2011
1
sie

Istota:
Uznanie zakupu palet jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru.
Fragment:
Towar pakowany był na palety, za które Spółka po uzgodnieniu ze zleceniodawcą transportu, zapłaciła 192,19 Euro. Dostawa palet została udokumentowana rachunkiem zawierającym podatek od wartości dodanej. Spółka o ww. kwotę podwyższyła należność za usługę transportową od zleceniodawcy polskiego. Przedmiotowe palety nie stanowiły towaru używanego w rozumieniu art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, jak i nie zostały nabyte w ramach procedury VAT-marża, o której mowa ww. przepisie. Dostawca palet był czynnym podatnikiem podatku od wartości dodanej. W okresie od stycznia do marca 2010 r. Spółka dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na kwotę 372.000 zł (pojazdy - środki trwałe), a w 2009 r. na kwotę 421.938 zł, w tym 415.544 zł (pojazdy do wykonywania usług). W związku z faktem, że Spółka nie prowadziła działalności handlowej, a palety nie były Jej potrzebne, stanowiły one własność tymczasową. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy nabycie palet w ramach zakupu gotówkowego, bez oznaczenia nabywcy na rachunku, należy uznać za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów... Zdaniem Wnioskodawcy, gotówkowy zakup palet, bez wykazania danych nabywcy, nie jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, a niemiecką sprzedażą krajową opodatkowaną niemieckim podatkiem.
2011
1
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Paleta
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.