Pakistan | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Pakistan. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że mimo niespełnienia kryterium wskazanego w art. 20 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. u. z 2000, Nr 54, poz. 645 ze zm.) odnoszącego się do minimalnego udziału polskiej spółki w spółce z siedzibą w Pakistanie, możliwe jest – w świetle art. 22 ust. 1 Umowy pomiędzy Polską Rzeczpospolitą Ludową i Muzułmańską Republiką Pakistanu o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu dochodu podpisanej w Warszawie dnia 25 października 1974 roku (Dz. u. Nr 6, poz. 47) – korzystanie przez Wnioskodawcę z prawa do odliczenia zapłaconego w Pakistanie podatku od dywidend przy ustalaniu wielkości zobowiązania podatkowego z tytułu dywidend na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?

Fragment:

(...) uzyskanych w Polsce i opodatkować według zasad ogólnych. Spółka będzie mogła jednak skorzystać z prawa do odliczenia zapłaconego w Pakistanie podatku od dywidend na podstawie art. 22 ust. 2 ww. umowy pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Muzułmańską Republiką Pakistanu o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu dochodu w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. od łącznej sumy dochodów odliczyć kwotę równą podatkowi zapłaconemu w Pakistanie. Przy czym należy mieć na uwadze, iż kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w świetle art. 11 ust. 1 Umowy wskazanej w pytaniu pierwszym odsetki od obligacji, papierów wartościowych, weksli, skryptów dłużnych oraz innego rodzaju zobowiązań, uzyskiwane ze źródeł w Pakistanie przez Wnioskodawcę będą przedmiotem opodatkowania tylko w Pakistanie?

Fragment:

(...) za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku. Reasumując powyższe, dochody osiągnięte przez Spółkę w Pakistanie z tytułu odsetek od obligacji, papierów wartościowych, weksli, skryptów dłużnych oraz innego rodzaju zobowiązań będą wolne od podatku, tj. nie uwzględniane dla wyliczenia przez Spółkę dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Dochody z tego tytułu będą natomiast opodatkowane w Pakistanie. Jednocześnie nadmienia się, iż dochody te powinny być doliczone do przychodów uzyskanych w Polsce i wykazane w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy. Dochód z tego tytułu należy jednak wykazać w informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (CIT-8/O). Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez (...)