IPPP1/4512-267/15-3/AS | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z podatku VAT dla czynności odsprzedaży pakietów medycznych
IPPP1/4512-267/15-3/ASinterpretacja indywidualna
 1. opieka
 2. pakiet
 3. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 249, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla czynności odsprzedaży pakietów medycznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla czynności odsprzedaży pakietów medycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka sprzedaje swoim klientom pakiety medyczne, w ramach których w zamian za ustaloną miesięczną opłatę zapewnia im opiekę medyczną w określonym zakresie w okresie obowiązywania umowy (zawieranej na czas określony). Zakres przysługujących świadczeń zdrowotnych - obejmujących: konsultację lekarza lub psychologa, wizytę domową lub zlecone przez lekarza badanie lub zabieg: pielęgniarski, diagnostyczny lub leczniczy, uzasadnione chorobą lub niezbędną z medycznego punktu widzenia potrzebą jej zapobiegania bądź nieszczęśliwym wypadkiem oraz świadczenia zdrowotne związane z prowadzeniem ciąży o przebiegu fizjologicznym - i wysokość miesięcznej opłaty różni się w zależności od danego pakietu:

 • Pakiet Indywidualny Ekonomiczny, Pakiet Indywidualny Pełny (oba przysługują jednej osobie w wieku do 65 lat),
 • Pakiet Seniorski (przysługuje jednej osobie w wieku powyżej 65 lat),
 • Pakiet Partnerski i Pakiet Partnerski Seniorski (dla dwóch osób - klienta i jego współmałżonka/partnera),
 • Pakiet Rodzinny (dla klienta i jego współmałżonka/partnera w wieku do 65 lat wraz z dziećmi do 26 roku życia).

Z kolei Spółka nabywa powyżej określone pakiety medyczne, za miesięcznym wynagrodzeniem ustalonym odrębnie dla każdego rodzaju pakietu, od innego podmiotu (Zleceniobiorcy). Zgodnie z umową zawartą przez Spółkę, jest ona obowiązana przekazywać Zleceniobiorcy i aktualizować listy osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń medycznych zapewnianych w ramach poszczególnych pakietów medycznych. Dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych jest dokument tożsamości opatrzony w zdjęcie oraz ważna karta pacjenta, wydawana przez Spółkę każdej osobie uprawnionej.

Na mocy umowy pomiędzy Spółką i Zleceniobiorcą usługi medyczne zapewniane w ramach poszczególnych pakietów, wykonywane są przez Partnera Medycznego, będącego, zgodnie z oświadczeniem Zleceniobiorcy, podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654), wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a także podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi i podstawową jednostką służby medycyny pracy w rozumieniu ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 ze zm.).

Ponadto, zgodnie z oświadczeniem Zleceniobiorcy, Partner medyczny zatrudnia lekarzy posiadających uprawnienia między innymi do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, a także lekarzy posiadających uprawnienia do przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników, a Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania Partnera Medycznego jak za działania własne.

Przy sprzedaży ww. usług na rzecz Spółki Zleceniobiorca stosuje zwolnienie od podatku od towarów i usług.

Spółka realizuje marżę zysku na sprzedaży opisanych powyżej usług, tzn. stosowane przez nią stawki z tytułu sprzedaży poszczególnych pakietów zdrowotnych są wyższe od ceny zakupu usług w zakresie odpowiadającym poszczególnym pakietom od podmiotu, który faktycznie zapewnia opieką zdrowotną klientom Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż przez Spółkę pakietów medycznych jest zwolniona od podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż przez Spółkę pakietów medycznych jest zwolniona od podatku od towarów i usług.

W przypadku sprzedaży pakietów medycznych rola Spółki, podobnie jak ma to miejsce w przypadku sprzedaży usług Assistance, ogranicza się do odsprzedaży pakietów medycznych nabytych od innego podmiotu (Zleceniobiorcy), odpowiadającego za ich wykonanie, osobom będącym rzeczywistymi beneficjentami tej usługi, tj. klientom Spółki - i analogicznie jak ma to miejsce w przypadku usług Assistance, okoliczność ta nie zmienia faktu, że sprzedaż (odprzedaż) pakietów medycznych przez Spółkę stanowi odpłatne świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT.

Zdaniem wnioskodawcy, usługi te, świadczone przez Spółkę, są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a w zw. z pkt 18 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, wolne od podatku są „usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze”. Natomiast w myśl art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VAT, wolne od podatku są „świadczenie usług, o których mowa w pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w pkt 18 i 19”.

Jak wspomniano, w ramach pakietów medycznych nabywanych i sprzedawanych przez Spółkę uprawnionym przysługują świadczenia zdrowotne obejmujące: konsultację lekarza lub psychologa, wizytę domową lub zlecone przez lekarza badanie lub zabieg: pielęgniarski, diagnostyczny lub leczniczy, uzasadnione chorobą lub niezbędną z medycznego punktu widzenia potrzebą jej zapobiegania bądź nieszczęśliwym wypadkiem oraz świadczenia zdrowotne związane z prowadzeniem ciąży o przebiegu fizjologicznym (szczegółowy zakres tych świadczeń różni się w zależności od rodzaju pakietu). Świadczenia te stanowią zatem „usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia”, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. Co więcej, zgodnie z umową zawartą przez Spółkę ze Zleceniobiorcą, dotyczącą nabycia pakietów medycznych, świadczenia te wykonywane są przez Partnera Medycznego, będącego, zgodnie z oświadczeniem Zleceniobiorcy, podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654), wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

W przypadku tych usług, wykonywanych przez Partnera Medycznego, spełnione są zatem przesłanki zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

W konsekwencji do sprzedaży pakietów medycznych przez Spółkę na rzecz jej klientów ma zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VAT: Spółka sprzedaje bowiem usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze, które nabywa w imieniu własnym, ale na rzecz osób trzecich - rzeczywistych beneficjentów tych usług.

Stanowisko to ma oparcie w interpretacjach organów podatkowych - tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej nr IPPP1/443-551/14-2/AW z dnia 28 maja 2014 r., w którym uznano, że w następującym stanie faktycznym:

„Sp. z o.o. (zwana dalej „Spółką”) planuje zawrzeć z firmą, pośredniczącą w świadczeniu usług medycznych na rzecz pracowników Spółki (zwaną dalej „Pośrednikiem”), umowę cywilnoprawną. Na mocy tej umowy Spółka będzie co miesiąc obciążana fakturą VAT od Pośrednika, w której zostaną wyspecyfikowane rodzaje i ilości pakietów medycznych, wykupionych dla poszczególnych osób. (...) W złożonym wniosku Zainteresowany wskazał, że pośrednik nabywa usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz towary i usługi ściśle z tymi usługami związane, bezpośrednio od zakładów opieki zdrowotnej.”

- odprzedaż tych pakietów przez Wnioskodawcę na rzecz pracowników (za częściową odpłatnością) będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VAT.

Należy dodać, że na powyższy wniosek nie ma wpływu okoliczność, iż na odprzedaży pakietów medycznych Spółka realizuje marżę zysku – z treści art. 43 ust 1 pkt 19a ustawy o VAT, ani innych przepisów ustawy o VAT nie wynika bowiem, by skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w tym przepisie było uzależnione od niezastosowania marży.

Przemawia to za uznaniem za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, iż sprzedaż przez Spółkę pakietów medycznych jest zwolniona od podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się – stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy - każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

W przepisach ww. ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, zwalnia się od podatku, usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których wykonywana jest działalność lecznicza.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy, zwalnia się usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

 1. lekarza i lekarza dentysty,
 2. pielęgniarki i położnej,
 3. medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 174, poz. 1039),
 4. psychologa.

Analiza ww. przepisów wskazuje, że zwolnienie od podatku VAT usług w zakresie opieki medycznej ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Z tego względu, oprócz przedmiotu transakcji istotny jest również status podmiotu świadczącego daną usługę. Ze zwolnienia korzystają usługi służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze bądź przez określonych przedstawicieli zawodów medycznych. Obejmuje zatem tylko świadczenia medyczne wykonywane w określonym celu (przedmiot) przez określone osoby (podmioty).

Podkreślić należy, że przy konstruowaniu ww. przepisów określono ich zakres z wykorzystaniem treści przepisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. b) i c) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, str. 1 ze zm.), zwolnieniu od podatku podlegają:

 1. opieka szpitalna i medyczna oraz ściśle z nimi związane czynności podejmowane przez podmioty prawa publicznego lub, na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego, przez szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym charakterze;
 2. świadczenie opieki medycznej w ramach zawodów medycznych i paramedycznych, określonych przez zainteresowane państwo członkowskie.

Zauważyć należy, że definicja opieki medycznej nie została zawarta ani w krajowych ani wspólnotowych przepisach podatkowych. W tym zakresie należy szukać wyjaśnienia tych pojęć w bogatym dorobku orzecznictwa wspólnotowego. W wyroku w sprawie L.u.P. GmbH (C-106, pkt 27) Trybunał stwierdził, że pojęcia „opieki medycznej” oraz „świadczeń opieki medycznej” odnoszą się do usług, które służą diagnozie, opiece oraz w miarę możliwości leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia. W wyroku w sprawie dAmbrumenil (C-307/01, pkt 57) podkreślono, że pojęcia świadczenia opieki medycznej nie można interpretować w sposób, który obejmuje świadczenia medyczne realizowane w innym celu niż postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz w zakresie, w jakim to możliwe leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych.

Zdefiniowanie w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług zakresu zwolnienia poprzez zawężenie go wyłącznie do usług opieki medycznej służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, odpowiada co do zasady używanym przez Trybunał określeniom „postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz w zakresie, w jakim jest to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych”.

Podkreślenia wymaga fakt, że orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE wskazuje także, że ze zwolnienia mogą korzystać również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych (wyrok w sprawie Unterpertinger, C-212/01, pkt 40). Zgodnie z orzeczeniem w tej sprawie „celu terapeutycznego nie należy określać w sposób szczególnie wąski, świadczenie profilaktycznych usług medycznych może być również zwolnione od podatku nawet jeśli okaże się że osoby, które są poddane badaniom lub innym zabiegom medycznym o charakterze profilaktycznym nie cierpią na żadną chorobę lub anomalię zdrowotną”.

Tym samym badanie diagnostyczne mające jedynie na celu ustalenie lub wykluczenie choroby lub innej anomalii zdrowotnej będzie podlegało zwolnieniu z VAT.

W świetle powyższego orzecznictwa stwierdzić należy, że pojęcie „opieki medycznej” przewidziane w art. 43 ustawy obejmuje świadczenia medyczne wykonywane w celu ochrony, w tym zachowania lub przywrócenia zdrowia osób. Innymi słowy pojęcie to obejmuje zarówno leczenie jak i profilaktykę.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Spółka sprzedaje swoim klientom pakiety medyczne, w ramach których w zamian za ustaloną miesięczną opłatę zapewnia im opiekę medyczną w określonym okresie obowiązywania umowy. Zakres przysługujących świadczeń zdrowotnych obejmujących: konsultację lekarza lub psychologa, wizytę domową lub zlecone przez lekarza badanie lub zabieg: pielęgniarski, diagnostyczny lub leczniczy, uzasadnione chorobą lub niezbędną z medycznego punktu widzenia potrzebą jej zapobiegania bądź nieszczęśliwym wypadkiem oraz świadczenia zdrowotne związane z prowadzeniem ciąży o przebiegu fizjologicznym, a także wysokość miesięcznej opłaty różni się w zależności od zamówionego pakietu.

Spółka nabywa określone pakiety medyczne, za miesięcznym wynagrodzeniem ustalonym odrębnie dla każdego rodzaju pakietu, od innego podmiotu (Zleceniobiorcy). Zgodnie z umową zawartą przez Spółkę, jest ona obowiązana przekazywać Zleceniobiorcy i aktualizować listy osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń medycznych zapewnianych w ramach poszczególnych pakietów medycznych. Dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych jest dokument tożsamości opatrzony w zdjęcie oraz ważna karta pacjenta, wydawana przez Spółkę każdej osobie uprawnionej.

Na mocy umowy pomiędzy Spółką i Zleceniobiorcą usługi medyczne zapewniane w ramach poszczególnych pakietów, wykonywane są przez Partnera Medycznego, będącego, zgodnie z oświadczeniem Zleceniobiorcy, podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654), wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a także podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi i podstawową jednostką służby medycyny pracy w rozumieniu ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 ze zm.).

Ponadto, zgodnie z oświadczeniem Zleceniobiorcy, Partner medyczny zatrudnia lekarzy posiadających uprawnienia między innymi do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, a także lekarzy posiadających uprawnienia do przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników, a Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania Partnera Medycznego jak za działania własne.

Na tle tak przedstawionego opisu sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do zastosowania zwolnienia z VAT dla czynności odsprzedaży klientom pakietów medycznych.

Jak wskazała Spółka pakiety medyczne podlegające odsprzedaży obejmują konsultację lekarza lub psychologa, wizytę domową lub zlecone przez lekarza badanie lub zabieg: pielęgniarski, diagnostyczny lub leczniczy, uzasadnione chorobą lub niezbędną z medycznego punktu widzenia potrzebą jej zapobiegania bądź nieszczęśliwym wypadkiem oraz świadczenia zdrowotne związane z prowadzeniem ciąży o przebiegu fizjologicznym. Zatem wypełniają definicję usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, określonych w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 1 pkt 19a) zwalnia się od podatku świadczenie usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19, tj. podmiotów leczniczych, a także lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, osób wykonujących zawody medyczne w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej oraz psychologów.

Zatem, ze zwolnienia od podatku VAT korzystają usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez podmioty lecznicze w ramach działalności leczniczej lub świadczone w ramach wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej i innych zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, a także psychologów – również w sytuacji, gdy pomiędzy świadczeniodawcą usługi, a pacjentem istnieje trzeci podmiot (pośrednik), który nabywa usługę medyczną od świadczeniodawcy i zbywa je osobie trzeciej.

Tym samym, analiza powołanych przepisów prawa w kontekście wskazanego opisu sprawy pozwala na uznanie, że Spółka kupując i odsprzedając pakiety medyczne (uprawniające do korzystania z opieki medycznej świadczonej przez podmiot leczniczy) we własnym imieniu ale na rzecz osób trzecich – klientów, ma prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19a powołanej ustawy.

Zatem należy uznać, że stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie jest prawidłowe.

Dodać należy, że niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia dla sprzedaży pakietów medycznych (pytanie nr 2 wniosku). W zakresie prawa do zastosowania zwolnienia dla świadczonych usług Assistance (pytanie nr 1 wniosku) oraz sprzedaży usług „Pakiet Ochronny EC” (pytanie nr 3 wniosku) wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.