ILPP3/4512-1-2/16-2/TK | Interpretacja indywidualna

Czy możliwa będzie odsprzedaż przez Spółkę Pakietów medycznych na rzecz klientów Spółki, przy zachowaniu zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy?
ILPP3/4512-1-2/16-2/TKinterpretacja indywidualna
 1. opieka
 2. pakiet
 3. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 28 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia od podatku dla czynności odsprzedaży pakietów medycznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania prawa do zastosowania zwolnienia od podatku dla czynności odsprzedaży pakietów medycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Przedmiotem wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego jest potwierdzenie możliwości odsprzedaży pakietów medycznych (dalej: „Pakiet”, „Pakiety”), uprzednio nabytych przez Spółkę od podmiotu leczniczego, przy zastosowaniu zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VAT.

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie leasingu środków trwałych, w szczególności w zakresie środków transportu, a także w zakresie udzielania pożyczek.

W ramach poszerzania oferty produktowej, Zainteresowany zamierza zaoferować klientom nowy produkt w postaci Pakietów. W zamian za uiszczaną miesięczną składkę, zależną od wybranego przez klienta rodzaju Pakietu, klient zostanie objęty opieką medyczną w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług medycznych.

Przewiduje się następujące wersje Pakietów:

 1. Typ Indywidualny: (i) Podstawowy oraz (ii) Rozszerzony,
 2. Typ rodzinny: (i) Podstawowy oraz (ii) Rozszerzony.

Umowa z Klientem na opiekę medyczną w ramach Pakietów będzie zawierana na okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. Zakres przysługujących świadczeń zdrowotnych zależny będzie od wybranego przez Klienta Pakietu i obejmować będzie w wariancie:

 1. Podstawowym: konsultacje specjalistów (internista, pediatra, lekarz medycyny rodzinnej, chirurg, neurolog, ortopeda, ginekolog, okulista, laryngolog, urolog), zabiegi pielęgniarskie (iniekcje, kroplówki, pobranie krwi, podanie leku, mierzenie ciśnienia, wagi, wzrostu, usługi położnej w gabinecie), zabiegi ambulatoryjne (obejmujące pomiary podstawowe, zabiegi w tym diagnostyczne, niewymagające hospitalizacji oraz reżimu sali operacyjnej), diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, przegląd stomatologiczny;
 2. Rozszerzonym: zawiera usługi wskazane jak wyżej w Pakiecie Podstawowym poszerzone o usługi innych specjalistów a także szerszy zakres zabiegów pielęgniarskich, ambulatoryjnych, profilaktykę stomatologiczną, testy alergiczne, prowadzenie ciąży, fizjoterapię a także przegląd stanu zdrowia w ramach usług medycznych.

Wnioskodawca będzie nabywał Pakiety za miesięcznym wynagrodzeniem, ustalonym odrębnie dla każdego rodzaju Pakietu, od podmiotu zewnętrznego, będącego podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654) (dalej: Firma Medyczna). Zgodnie z proponowaną umową, którą zamierza zawrzeć Zainteresowany z Firmą Medyczną, Spółka będzie obowiązana przekazywać Firmie Medycznej i aktualizować listy osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń medycznych zapewnianych w ramach poszczególnych Pakietów. Dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych będzie dokument tożsamości ze zdjęciem oraz ważną kartą pacjenta, wydawaną każdej osobie uprawnionej.

Firma Medyczna oświadczy, że w ramach proponowanej umowy:

 1. jest podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi i podstawową jednostką służby medycyny pracy w rozumieniu ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1184);
 2. jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez właściwego Wojewodę;
 3. zatrudnia lekarzy posiadających uprawnienia do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy a także lekarzy posiadających uprawnienia do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników;
 4. zatrudnia lekarzy uprawnionych, na podstawie stosownej umowy zawartej pomiędzy lekarzem a Narodowym Funduszem Zdrowia, do wystawiania recept refundowanych.

Przy sprzedaży Pakietów na rzecz Spółki Firma Medyczna stosować będzie zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 oraz pkt 19 ustawy o VAT. Wnioskodawca natomiast zamierza realizować marżę zysku na odsprzedaży opisanych powyżej Pakietów, tzn. stosowane przez nią ceny sprzedaży poszczególnych Pakietów na rzecz klientów mają być wyższe od ceny zakupu poszczególnych Pakietów od Firmy Medycznej.

Wskazać należy, że opiekę medyczną klientom Spółki w związku z nabywanymi i odsprzedawanymi Pakietami świadczyć i zapewniać będzie wyłącznie Firma Medyczna, jako uprawniona do wykonywania tego typu działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, możliwa będzie odsprzedaż przez Spółkę Pakietów na rzecz klientów Spółki, przy zachowaniu zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do odsprzedaży Pakietów na rzecz Klientów z uwzględnieniem zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy, całej kwoty ceny sprzedaży Pakietu na rzecz Klienta. Jak stanowi treść przywołanego przepisu, zwalnia się od podatku: „świadczenie usług, o których mowa w pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w pkt 18 i 19”. Ustawodawca wskazał natomiast w przywołanych punktach następującą podstawę zwolnienia z opodatkowania VAT:

 • Pkt 18: „usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze”;
 • Pkt 19: „usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:
  1. lekarza i lekarza dentysty,
  2. pielęgniarki i położnej,
  3. medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 174, poz. 1039),
  4. psychologa”.

Uzasadnienie

Wskazać należy, że planowana przez Spółkę sprzedaż Pakietów na rzecz klientów stanowić będzie odpłatne świadczenie usług, objęte zakresem przepisów ustawy o VAT. Na wstępie wskazać można treść przepisu, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy: „W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi”. Uzupełnieniem oraz potwierdzeniem przywołanego w tym miejscu przepisu, w związku z chęcią sprzedaży Pakietów przez Spółkę, jest wyżej już cytowany art. 43 ust. 1 pkt 19a odnoszący się w sposób bezpośredni do roli oraz sytuacji Spółki.

Relację pomiędzy Spółką, Firmą Medyczną oraz klientami można opisać w następujący sposób:

 1. Firma Medyczna jest podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 oraz pkt 19 ustawy, wykonującym powierzone jej świadczenia medyczne, wynikające z odpowiednich ustaw, konstytuujące tylko jej przypisany zakres obowiązków;
 2. Klient Spółki jest jedynym beneficjentem usług w zakresie opieki medycznej oraz świadczeń służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu oraz przywracaniu zdrowia;
 3. Spółka nabywa we własnym imieniu ale na rzecz Klienta od Firmy Medycznej usługi medyczne w ramach określonych Pakietów.

Rola Spółki w określonym układzie ogranicza się do nabycia od Firmy Medycznej wskazanych Pakietów za umówioną cenę oraz dalej, do ich odsprzedaży na rzecz klientów, beneficjentów końcowych również za określoną z góry cenę, stanowiącą sumę ceny zakupu oraz odpowiedniej marży zysku Spółki.

W celu zapewnienia zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT wyświadczanych przez Spółkę na rzecz klientów usług wiążące jest zapewnienie dwóch kwestii:

 1. Przesłanki o charakterze przedmiotowym – nabyciu i odsprzedaży podlegać mogą ściśle wskazane w ustawie czynności, a mianowicie usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz
 2. Przesłanki o charakterze podmiotowym – dotyczące i odnoszące się do faktycznego usługodawcy, Firmy Medycznej, która jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ww. ustawy o działalności leczniczej, w ramach której wykonywane są zawody medyczne: lekarza, pielęgniarki, dentysty, położnej, psychologa lub innego zawodu medycznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.

Potwierdzić należy bez wątpliwości, że w opisywanym przez Spółkę modelu będą spełnione wskazane przesłanki – przedmiotem odsprzedaży będą usługi w zakresie opieki medycznej natomiast podmiotem wykonującym owe czynności będzie tylko i wyłącznie uprawniony podmiot, tj. Firma Medyczna. Spółka w żadnym zakresie nie zamierza ani tym bardziej nie ma prawa do wykonywania określonych czynności medycznych, stąd jej rola sprowadzać się będzie do podmiotu, który nabywa i odsprzedaje określone umową usługi medyczne.

Podkreślić również należy, że beneficjentem świadczonych w ramach Pakietów usług będzie tylko i wyłącznie Klient lub też członkowie jego rodziny.

Spółka w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zamierza aktywnie pozyskiwać klientów, którzy będą zdecydowani pozyskać opiekę medyczną a tym samym skorzystać z oferowanych przez Spółkę przy udziale Firmy Medycznej dedykowanych Pakietów. Celem Spółki, jako racjonalnie działającego podmiotu gospodarczego, jest uzyskanie wynagrodzenia, przy zastosowaniu na odsprzedaży pakietów odpowiedniego poziomu marży. W tym więc zakresie można wskazać, że zastosowana przez Spółkę marża na odsprzedaży pakietów medycznych powinna również korzystać ze zwolnienia opodatkowaniem podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy.

Ustawodawca w żaden sposób nie określił ani też nie zawęził sposobu określenia ceny odsprzedaży stąd przyjąć należy, że możliwe również jest określenie pewnej marży na zbywanych przez Spółkę Pakietach na rzecz klientów, uprzednio nabytych od Firmy Medycznej przy zachowaniu zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

Na poparcie powyższego przedstawić można stanowisko Ministra Finansów, wyrażone we wcześniej wydanych interpretacjach prawa podatkowego przez upoważnionych Dyrektorów Izb Skarbowych:

 1. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 czerwca 2015 r., sygn. akt IPPP1/4512-267/15-3/AS, z uzasadnienia: „Tym samym, analiza powołanych przepisów prawa w kontekście wskazanego opisu sprawy pozwala na uznanie, że Spółka kupując i odsprzedając pakiety medyczne (uprawniające do korzystania z opieki medycznej świadczonej przez podmiot leczniczy) we własnym imieniu ale na rzecz osób trzecich – klientów, ma prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19a powołanej ustawy. Zatem należy uznać, że stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie jest prawidłowe”;
 2. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 16 lipca 2014 r., sygn. akt ILPP1/443-317/14-2/HW, z uzasadnienia: „Zatem biorąc pod uwagę opis sprawy i powołane przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nabywając usługi medyczne (wskazane w pkt 1-5) od psychologów, lekarzy, pielęgniarek – służące ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia – we własnym imieniu, ale na rzecz osób trzecich, tj. na rzecz pacjentów, będzie miał prawo do korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy. Możliwość zastosowania tego zwolnienia – jak wynika z ww. regulacji prawnych – nie jest uwarunkowana tym, aby cena za usługę była równa poniesionemu przez Wnioskodawcę kosztowi nabycia usług od psychoonkologów”;
 3. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 maja 2014 r., sygn. akt IPPP1/443-199/14-2/AP, z uzasadnienia: „Z analizy powołanych przepisów w kontekście przedstawionej we wniosku sytuacji wynika, że Wnioskodawca nabywając wskazane pakiety medyczne od podmiotów leczniczych we własnym imieniu, ale na rzecz osób trzecich, tj. klientów (...) będzie miała prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy powołanego art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VAT”.

Reasumując, Spółka jest zdania, że w sytuacji, gdy nabędzie we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej, tj. klientów Spółki od Firmy Medycznej, opisane na wstępie Pakiety, będzie uprawniona do zastosowania zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a całej kwoty ceny sprzedaży Pakietu na rzecz klienta.

Tym samym stwierdzić należy, że stanowisko Spółki przedstawione w niniejszym wniosku jest właściwe. Spółka wnosi o uznanie jej stanowiska za prawidłowe w świetle obowiązujących przepisów prawa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się – stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

W przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, zwalnia się od podatku, usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy, zwalnia się usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

 1. lekarza i lekarza dentysty,
 2. pielęgniarki i położnej,
 3. medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 174, poz. 1039),
 4. psychologa.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy – zwalnia się od podatku świadczenie usług, o których mowa w pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w pkt 18 i 19.

Analiza ww. przepisów wskazuje, że zwolnienie od podatku VAT usług w zakresie opieki medycznej ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Z tego względu, oprócz przedmiotu transakcji istotny jest również status podmiotu świadczącego daną usługę. Ze zwolnienia korzystają usługi służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze bądź przez określonych przedstawicieli zawodów medycznych. Obejmuje zatem tylko świadczenia medyczne wykonywane w określonym celu (przedmiot) przez określone osoby (podmioty).

Przytoczony powyżej przepis krajowy art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy, w zakresie opieki medycznej stanowi implementację do polskiego porządku prawnego przepisu art. 132 ust. 1 lit. b i c Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 347/1 ze zm.), zgodnie z którym państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje:

 1. opieka szpitalna i medyczna oraz ściśle z nimi związane czynności podejmowane przez podmioty prawa publicznego lub, na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego, przez szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym charakterze;
 2. świadczenie opieki medycznej w ramach zawodów medycznych i paramedycznych, określonych przez zainteresowane państwo członkowskie.

Zauważyć należy, że definicja opieki medycznej nie została zawarta ani w krajowych, ani wspólnotowych przepisach podatkowych. W tym zakresie należy szukać wyjaśnienia tych pojęć w bogatym dorobku orzecznictwa wspólnotowego. W wyroku w sprawie L.u.P. GmbH (C-106, pkt 27) Trybunał stwierdził, że pojęcia „opieki medycznej” oraz „świadczeń opieki medycznej” odnoszą się do usług, które służą diagnozie, opiece oraz w miarę możliwości leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia. W wyroku w sprawie dAmbrumenil (C-307/01, pkt 57) podkreślono, że pojęcia świadczenia opieki medycznej nie można interpretować w sposób, który obejmuje świadczenia medyczne realizowane w innym celu niż postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz w zakresie, w jakim to możliwe leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych.

Zdefiniowanie w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, zakresu zwolnienia poprzez zawężenie go wyłącznie do usług opieki medycznej służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, odpowiada co do zasady używanym przez Trybunał określeniom „postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz w zakresie, w jakim jest to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych”.

Podkreślenia wymaga fakt, że orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE wskazuje także, że ze zwolnienia mogą korzystać również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych (wyrok w sprawie Unterpertinger, C-212/01, pkt 40). Zgodnie z orzeczeniem w tej sprawie „celu terapeutycznego nie należy określać w sposób szczególnie wąski, świadczenie profilaktycznych usług medycznych może być również zwolnione od podatku nawet jeśli okaże się że osoby, które są poddane badaniom lub innym zabiegom medycznym o charakterze profilaktycznym nie cierpią na żadną chorobę lub anomalię zdrowotną”.

Tym samym badanie diagnostyczne mające jedynie na celu ustalenie lub wykluczenie choroby lub innej anomalii zdrowotnej będzie podlegało zwolnieniu z VAT.

W świetle powyższego orzecznictwa stwierdzić należy, że pojęcie „opieki medycznej” przewidziane w art. 43 ustawy obejmuje świadczenia medyczne wykonywane w celu ochrony, w tym zachowania lub przywrócenia zdrowia osób. Innymi słowy pojęcie to obejmuje zarówno leczenie jak i profilaktykę.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie leasingu środków trwałych, w szczególności w zakresie środków transportu, a także w zakresie udzielania pożyczek.

W ramach poszerzania oferty produktowej, Zainteresowany zamierza zaoferować klientom nowy produkt w postaci Pakietów. W zamian za uiszczaną miesięczną składkę, zależną od wybranego przez klienta rodzaju Pakietu, klient zostanie objęty opieką medyczną w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług medycznych.

Przewiduje się następujące wersje Pakietów:

 1. Typ Indywidualny: (i) Podstawowy oraz (ii) Rozszerzony,
 2. Typ rodzinny: (i) Podstawowy oraz (ii) Rozszerzony.

Umowa z Klientem na opiekę medyczną w ramach Pakietów będzie zawierana na okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. Zakres przysługujących świadczeń zdrowotnych zależny będzie od wybranego przez Klienta Pakietu i obejmować będzie w wariancie:

 1. Podstawowym: konsultacje specjalistów (internista, pediatra, lekarz medycyny rodzinnej, chirurg, neurolog, ortopeda, ginekolog, okulista, laryngolog, urolog), zabiegi pielęgniarskie (iniekcje, kroplówki, pobranie krwi, podanie leku, mierzenie ciśnienia, wagi, wzrostu, usługi położnej w gabinecie), zabiegi ambulatoryjne (obejmujące pomiary podstawowe, zabiegi w tym diagnostyczne, niewymagające hospitalizacji oraz reżimu sali operacyjnej), diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, przegląd stomatologiczny;
 2. Rozszerzonym: zawiera usługi wskazane jak wyżej w Pakiecie Podstawowym poszerzone o usługi innych specjalistów a także szerszy zakres zabiegów pielęgniarskich, ambulatoryjnych, profilaktykę stomatologiczną, testy alergiczne, prowadzenie ciąży, fizjoterapię a także przegląd stanu zdrowia w ramach usług medycznych.

Wnioskodawca będzie nabywał Pakiety za miesięcznym wynagrodzeniem, ustalonym odrębnie dla każdego rodzaju Pakietu, od podmiotu zewnętrznego, będącego podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654). Zgodnie z proponowaną umową, którą zamierza zawrzeć Zainteresowany z Firmą Medyczną, Spółka będzie obowiązana przekazywać Firmie Medycznej i aktualizować listy osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń medycznych zapewnianych w ramach poszczególnych Pakietów. Dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych będzie dokument tożsamości ze zdjęciem oraz ważną kartą pacjenta, wydawaną każdej osobie uprawnionej.

Firma Medyczna oświadczy, że w ramach proponowanej umowy:

 1. jest podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi i podstawową jednostką służby medycyny pracy w rozumieniu ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1184);
 2. jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez właściwego Wojewodę;
 3. zatrudnia lekarzy posiadających uprawnienia do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy a także lekarzy posiadających uprawnienia do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników;
 4. zatrudnia lekarzy uprawnionych, na podstawie stosownej umowy zawartej pomiędzy lekarzem a Narodowym Funduszem Zdrowia, do wystawiania recept refundowanych.

Przy sprzedaży Pakietów na rzecz Spółki Firma Medyczna stosować będzie zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 oraz pkt 19 ustawy o VAT. Wnioskodawca natomiast zamierza realizować marżę zysku na odsprzedaży opisanych powyżej Pakietów, tzn. stosowane przez nią ceny sprzedaży poszczególnych Pakietów na rzecz klientów mają być wyższe od ceny zakupu poszczególnych Pakietów od Firmy Medycznej.

Opiekę medyczną klientom Spółki w związku z nabywanymi i odsprzedawanymi Pakietami świadczyć i zapewniać będzie wyłącznie Firma Medyczna, jako uprawniona do wykonywania tego typu działalności.

Na tle tak przedstawionego opisu sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do zastosowania zwolnienia od VAT dla czynności odsprzedaży klientom Pakietów.

Jak wskazała Spółka Pakiety podlegające odsprzedaży obejmują w wariancie podstawowym: konsultacje specjalistów (internista, pediatra, lekarz medycyny rodzinnej, chirurg, neurolog, ortopeda, ginekolog, okulista, laryngolog, urolog), zabiegi pielęgniarskie (iniekcje, kroplówki, pobranie krwi, podanie leku, mierzenie ciśnienia, wagi, wzrostu, usługi położnej w gabinecie), zabiegi ambulatoryjne (obejmujące pomiary podstawowe, zabiegi w tym diagnostyczne, niewymagające hospitalizacji oraz reżimu sali operacyjnej), diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, przegląd stomatologiczny; w wariancie rozszerzonym: zawiera on usługi wskazane jak wyżej w Pakiecie podstawowym poszerzone o usługi innych specjalistów a także szerszy zakres zabiegów pielęgniarskich, ambulatoryjnych, profilaktykę stomatologiczną, testy alergiczne, prowadzenie ciąży, fizjoterapię a także przegląd stanu zdrowia w ramach usług medycznych. Zatem wypełniają one definicję usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, określonych w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy, zwalnia się od podatku świadczenie usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy, tj. podmiotów leczniczych, a także lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, osób wykonujących zawody medyczne w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej oraz psychologów.

Zatem, ze zwolnienia od podatku VAT korzystają usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez podmioty lecznicze w ramach działalności leczniczej lub świadczone w ramach wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej i innych zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, a także psychologów – również w sytuacji, gdy pomiędzy świadczeniodawcą usługi, a pacjentem istnieje trzeci podmiot (pośrednik), który nabywa usługę medyczną od świadczeniodawcy i zbywa je osobie trzeciej.

Tym samym, analiza powołanych przepisów prawa w kontekście wskazanego opisu sprawy pozwala na uznanie, że Spółka kupując i odsprzedając Pakiety (uprawniające do korzystania z opieki medycznej świadczonej przez podmiot leczniczy – Firmę Medyczną) we własnym imieniu ale na rzecz osób trzecich – klientów, ma prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy.

Reasumując, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca może dokonywać odsprzedaży Pakietów na rzecz klientów Spółki, przy zachowaniu zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.