ILPB3/4510-1-55/16-4/JG | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki Spółki ponoszone na zakup rodzinnych pakietów medycznych, tj. pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników Spółki, będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy?
ILPB3/4510-1-55/16-4/JGinterpretacja indywidualna
 1. cel wydatku
 2. członkowie rodzin
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. pakiet
 5. pracownik
 6. wydatek
 7. świadczenia na rzecz pracowników
 8. świadczenia zdrowotne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z 24 lutego 2016 r. (data wpływu 25 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup rodzinnych pakietów medycznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismami w dniu 14 marca 2016 r. oraz 13 kwietnia 2016 r. – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup rodzinnych pakietów medycznych.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca (dalej: Spółka, Wnioskodawca) jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w branży konsultingowo-inżynieryjnej, działającym w sektorach rynku ochrony środowiska, infrastruktury i budownictwa. Prowadzenie takiej działalności wiąże się z koniecznością zatrudniania pracowników o wysokich kwalifikacjach, co jest możliwe tylko w przypadku prowadzenia atrakcyjnej dla nich polityki zatrudnienia i płacowej.

Wnioskodawca mając na celu uatrakcyjnienie swojej pozycji jako pracodawcy/potencjalnego pracodawcy zapewnia swoim pracownikom pakiety opieki medycznej – Spółka udostępnia pracownikom pakiety, ograniczając odpłatność pracownika za pakiet do poziomu 1 PLN. W ramach pakietów medycznych zatrudnionym pracownikom przysługują takie świadczenia, jak m.in. nielimitowany dostęp do konsultacji u lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów, kompleksowych badań diagnostycznych czy podstawowych zabiegów ambulatoryjnych. Pakiety medyczne są dodatkowym elementem zapewnianym przez Spółkę jako pracodawcę.

Pracownik może zgłosić Spółce chęć objęcia pakietem opieki medycznej także członków rodziny pracownika, tj. małżonka/partnera życiowego, dzieci. W ramach wybranego pakietu medycznego, takie same świadczenia medyczne jak pracownikowi, przysługują także członkom jego rodziny. Aktualnie, w przypadku gdy pracownik wyrazi chęć objęcia członków swojej rodziny opieką medyczną, zobowiązany jest do ponoszenia pełnej odpłatności za taki pakiet rodzinny – nie jest on w żadnej części finansowany przez Spółkę. Mając jednak na celu zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku pracy Wnioskodawca zamierza w przyszłości również dofinansowywać pakiety medyczne obejmujące członków rodziny pracownika (odpłatność za pakiet należna Spółce od pracownika wynosiłaby 1 PLN).

W przypadku pakietów medycznych w wariancie podstawowym (obejmującym wyłącznie pracownika), na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka dolicza pracownikom do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód z tytułu świadczenia częściowo odpłatnego, w wysokości różnicy między wartością świadczenia a odpłatnością ponoszoną przez pracownika. W odniesieniu do rodzinnych pakietów medycznych, w sytuacji gdy to Spółka będzie je dofinansowywała pracownikom, wartość świadczenia częściowo odpłatnego z tego tytułu będzie również doliczana danemu pracownikowi, którego rodzina została objęta opieką medyczną, do przychodu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki Spółki ponoszone na zakup rodzinnych pakietów medycznych, tj. pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników Spółki, będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone na zakup rodzinnych pakietów medycznych, tj. pakietów obejmujących członków rodziny pracownika Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Przytoczony przepis wskazuje generalną zasadę zaliczania wydatków do kosztów podatkowych, zgodnie z którą każdy wydatek mogący racjonalnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu lub zabezpieczenia źródła tego przychodu, powinien zwiększać koszty podatkowe u podatnika.

W praktyce, aby określony wydatek mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, to musi spełniać łącznie poniższe warunki:

 1. został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez podmioty inne niż podatnik),
 2. jest on definitywny (rzeczywisty),
 3. pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 4. został poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 5. został właściwie udokumentowany,
 6. nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Branża, w jakiej Spółka prowadzi działalność wymaga zatrudnienia specjalistów o wysokich kwalifikacjach, umiejętnościach i wiedzy tak, aby usługi świadczone przez Spółkę były wykonywane przez najlepszych ludzi, bo to gwarantuje ich wysoką jakość. W celu pozyskania z rynku odpowiednich osób Spółka stosuje różne narzędzia, w tym m.in. stara się przyciągnąć takie osoby oferując im szeroki zakres świadczeń dodatkowych. W opinii Wnioskodawcy, takie dodatkowe świadczenia, jak właśnie pakiety medyczne dla pracownika i członków jego rodziny stanowią istotną motywację, zarówno dla pracowników już zatrudnionych, jak i potencjalnych. Przyciągnięcie do Spółki najlepszych specjalistów i ich pozostanie w Spółce ma natomiast przełożenie na uzyskiwane przez Spółkę przychody.

W ocenie Spółki, finansowanie rodzinnych pakietów medycznych ma pośredni wpływ na uzyskiwane przez Spółkę przychody, ponieważ jest istotnym elementem budowania lojalności pracowników już zatrudnionych względem pracodawcy i wzmacniają łączącą ich ze swoim pracodawcą więź. Dodatkowe świadczenia dla pracowników w postaci zapewnienia opieki medycznej ich rodzinom służy również poprawianiu atmosfery w miejscu pracy.

Ponadto, w opinii Wnioskodawcy, finansowanie przez Spółkę pakietów medycznych dla rodzin pracowników ma także wydatny wpływ na efektywność działalności gospodarczej Spółki. Dzięki poprawie opieki medycznej, a tym samym skuteczniejszej profilaktyce zdrowotnej, członkowie rodzin pracowników będą rzadziej chorować, wskutek czego pracownicy nie będą musieli zwalniać się z pracy w celu zapewnienia opieki chorym członkom swoich rodzin. Tym samym, Spółka może świadczyć efektywniej usługi swoim klientom oraz nie ponosi kosztów zatrudnienia osób na zastępstwo pracowników niebędących w pracy z powodu zajmowania się chorymi członkami swych rodzin czy kosztów związanych z nagłą, choć chwilową nieobecnością pracowników. Zmniejsza się w ten sposób również fluktuacja pracowników w Spółce, a przede wszystkim mniejsze jest ryzyko ich nieobecności przy wykonywaniu obowiązków służbowych.

W świetle powyższego, zdaniem Spółki, istnienie związku między świadczeniami dla pracowników w postaci rodzinnych pakietów medycznych a prowadzoną przez pracodawcę działalnością gospodarczą i uzyskiwanymi przychodami nie powinien budzić wątpliwości.

Spółka chciałaby też podkreślić, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od osób prawnych wynagrodzenie pracownika stanowi koszt uzyskania przychodów. W świetle powyższego, również różnego rodzaju świadczenia na rzecz pracownika stanowią koszt uzyskania przychodów, jeśli ich wartość doliczana jest do wynagrodzenia pracownika. Skoro zatem Spółka doliczać będzie pracownikom do ich przychodu wartość świadczenia częściowo odpłatnego, otrzymaną w związku z dofinansowaniem przez pracodawcę części kosztów rodzinnych pakietów medycznych, to uzasadnione jest również zaliczenie tego rodzaju świadczenia do kosztów podatkowych Spółki. Końcowo podkreślić również należy, że koszty zakupu pakietów medycznych dla rodzin pracowników nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od osób prawnych.

Powyższe podejście jest zgodne z linią interpretacyjną organów podatkowych, które wielokrotnie prezentowały stanowisko, zgodnie z którym koszty związane z dofinansowaniem pakietów medycznych przez pracodawcę dla członków rodzin pracowników stanowią dla pracodawcy koszt uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od osób prawnych. Stanowisko takie przedstawione zostało przykładowo w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 30 października 2014 r. nr IPPB5/423-818/14-3/AM, w której organ stwierdził, że: „(...) świadczenia na rzecz pracowników są – co do zasady – kosztem uzyskania przychodów pracodawcy niezależnie od tego, czy podstawą ich wypłaty jest Kodeks Pracy, wydane na jego podstawie przepisy wykonawcze, układ zbiorowy pracy czy też regulamin pracy chyba, że przepisy w sposób wyraźny taką możliwość ograniczają lub wyłączają. Takimi kosztami niewątpliwie mogą być wydatki ponoszone przez pracodawcę na zakup pakietów medycznych na rzecz pracowników. W rozpatrywanej sprawie z zakupem pakietów medycznych na rzecz pracowników, związane jest objęcie opieką medyczną współmałżonków i dzieci pracowników. Powyższe świadczenie ma konkretny wymiar finansowy i jest korzyścią majątkową otrzymaną przez pracownika na podstawie łączącego go z pracodawcą stosunku pracy. Z uwagi na powyższe stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2014 r. należy uznać za prawidłowe. Wartość pakietu medycznego pracownika obejmująca świadczenie w postaci opieki medycznej o charakterze profilaktycznym oraz dla członków rodziny pracownika finansowana przez Spółkę stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Analogiczne stanowisko zostało wyrażone także w interpretacjach indywidualnych:

 • wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 4 lipca 2014 r. nr IPPB5/423-352/14-4/AM oraz w dniu 31 lipca 2015 r. nr IPPB5/4510-561/15-2/AK;
 • wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 21 listopada 2014 r. nr ILPB3/423-432/14-2/PR;
 • wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 10 kwietnia 2015 r. nr IBPBI/4510-58/15/IZ.

W świetle powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wydatki poniesione przez Spółkę na zakup pakietów medycznych, w części dotyczącej świadczeń medycznych dla członków rodziny pracownika stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ustosunkowując się do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, należy stwierdzić, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.