IBPP3/4512-689/15/EJ | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku czynności sprzedaży pakietów medycznych
IBPP3/4512-689/15/EJinterpretacja indywidualna
 1. marża
 2. pakiet
 3. usługi medyczne
 4. usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej
 5. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 września 2015 r. (data wpływu 15 września 2015 r.) uzupełnionym pismem z 26 listopada 2015 r. (data wpływu 1 grudnia 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności sprzedaży pakietów medycznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności sprzedaży pakietów medycznych. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 26 listopada 2015 r. (data wpływu 1 grudnia 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 26 listopada 2015 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług telewizji kablowej.

W przyszłości Wnioskodawca zamierza sprzedawać swoim klientom – osobom fizycznym pakiety medyczne, w ramach których za ustaloną miesięczną opłatę zostanie im zapewniona opieka medyczna w określonym zakresie w okresie obowiązywania umowy (umowy zawierane na czas określony). Zakres przysługujących świadczeń zdrowotnych – obejmujących: konsultacje lekarza lub psychologa, wizytę domową lub zlecone przez lekarza badanie lub zabieg: pielęgniarski, diagnostyczny lub leczniczy, uzasadnione chorobą lub niezbędną z medycznego punktu widzenia potrzebą jej zapobiegania bądź nieszczęśliwym wypadkiem oraz świadczenia zdrowotne związane z prowadzeniem ciąży o przebiegu fizjologicznym – i wysokość miesięcznej opłaty różni się w zależności od danego pakietu. Wnioskodawca nabywa określone powyżej pakiety medyczne za miesięcznym wynagrodzeniem, ustalonym odrębnie dla każdego pakietu, od innego podmiotu (Zleceniobiorcy). Zleceniobiorca nie świadczy ww. usług. Usługi medyczne świadczone będą przez Partnera Medycznego.

Partner Medyczny jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654) wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a także podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w celu sprawowania opieki zdrowotnej nad pracującymi i podstawową jednostką służby medycyny pracy w rozumieniu ustawy o służbie medycyny pracy z 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 125, poz. 131 ze zm.).

Ponadto, z umowy ze Zleceniobiorcą wynika, że Partner medyczny zatrudnia lekarzy posiadających uprawnienia miedzy innymi do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, a także lekarzy posiadających uprawnienia do przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników, a Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania Partnera medycznego jak za działania własne.

Zgodnie z umową zawartą przez Wnioskodawcę ze Zleceniobiorcą jest on obowiązany przekazywać Zleceniobiorcy i aktualizować listy osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń medycznych zapewnianych w ramach poszczególnych pakietów medycznych. Dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych jest dokument tożsamości opatrzony w zdjęcie lub inny dokument potwierdzający dane osobowe pacjenta w przypadku podmiotów nieposiadających takiego dokumentu (np. nieletnich dzieci) oraz ważna karta pacjenta, wydawana przez Wnioskodawcę każdej osobie uprawnionej.

Przy sprzedaży ww. usług na rzecz Wnioskodawcy Zleceniobiorca stosuje zwolnienie od podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca zamierza odsprzedawać zakupione usługi z marżą. Oznacza to, że zastosowane przy sprzedaży stawki za poszczególne pakiety będą wyższe od ceny zakupu usług w zakresie odpowiadającym poszczególnym pakietom.

W piśmie z 26 listopada 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że świadczenia partnera medycznego stanowią usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. W przypadku tych usług wykonywanych przez partnera medycznego spełnione są przesłanki zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż usług przez Wnioskodawcę pakietów medycznych jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, sprzedaż pakietów medycznych zgodnie z opisanym wyżej schematem jest zwolniona od podatku od towarów i usług.

W przypadku sprzedaży pakietów medycznych rola Spółki ogranicza się do odsprzedaży pakietów medycznych nabytych od innego podmiotu (Zleceniobiorcy), który odpowiada za ich organizowanie. Ta odsprzedaż bez wątpienia stanowi dla Spółki odpłatne świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi te, świadczone przez Spółkę, są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a w związku z pkt 18 ustawy o VAT. Zgodnie bowiem z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, wolne od podatku są „usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze”. Natomiast w myśl art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VAT, wolne od podatku są „świadczenie usług, o których mowa w pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w pkt 18 i 19”.

Jak wspomniano powyżej, w ramach pakietów medycznych nabywanych i sprzedawanych przez Spółkę uprawnionym przysługują świadczenia zdrowotne obejmujące: konsultację lekarza lub psychologa, wizytę domową lub zlecone przez lekarza badanie lub zabieg: pielęgniarski, diagnostyczny lub leczniczy, uzasadnione chorobą lub niezbędną z medycznego punktu widzenia potrzebą jej zapobiegania bądź nieszczęśliwym wypadkiem oraz świadczenia zdrowotne związane z prowadzeniem ciąży o przebiegu fizjologicznym (szczegółowy zakres tych świadczeń różni się w zależności od rodzaju pakietu). Świadczenia te stanowią zatem „usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia”, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

Co więcej, zgodnie z umową zawartą przez Spółkę ze Zleceniodawcą, dotyczącą nabycia pakietów medycznych, świadczenia te wykonywane są przez Partnera Medycznego, będącego zgodnie z oświadczeniem Zleceniobiorcy, podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W przypadku tych usług, wykonywanych przez Partnera Medycznego spełnione są zatem przesłanki zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

W konsekwencji do sprzedaży pakietów medycznych przez Spółkę na rzecz jej klientów ma zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VAT: Spółka sprzedaje bowiem usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze, które nabywa w imieniu własnym, ale na rzecz osób trzecich – rzeczywistych beneficjentów tych usług.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie IPPP1/4512-267/15-3/AS z 16 czerwca 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się – stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

W przepisach ww. ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których wykonywana jest działalność lecznicza.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT, zwalnia się usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

 1. lekarza i lekarza dentysty,
 2. pielęgniarki i położnej,
 3. medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 174, poz. 1039),
 4. psychologa.

Analiza przedmiotowych przepisów wskazuje, że zwolnienie od podatku VAT usług w zakresie opieki medycznej ma charakter podmiotowo–przedmiotowy. Z tego względu, oprócz przedmiotu transakcji istotny jest również status podmiotu świadczącego daną usługę. Ze zwolnienia korzystają usługi służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze bądź przez określonych przedstawicieli zawodów medycznych. Zwolnienie od podatku obejmuje zatem tylko świadczenia medyczne wykonywane w określonym celu (przedmiot) przez określone osoby (podmioty).

Powyższe oznacza, że zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlegają usługi w zakresie opieki medycznej, jeżeli:

 • służą one profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,
 • wykonywane są w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze, lub
 • wykonywane są przez lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, położne oraz osoby wykonujące inne zawody medyczne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), psychologów, lub
 • wykonywane są przez podmioty działające w ramach spółek osobowych, w składzie których większość jest przedstawicielami zawodów medycznych lub, które zatrudniają takie osoby.

Zwalnia się również od podatku świadczenie usług, o których mowa w pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w pkt 18 i 19 (art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VAT).

Zatem, ze zwolnienia od podatku VAT korzystają także usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez podmioty lecznicze w ramach działalności leczniczej lub świadczone w ramach wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej i innych zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, a także psychologów – również w sytuacji, gdy pomiędzy świadczeniodawcą usługi, a pacjentem istnieje trzeci podmiot (pośrednik), który nabywa usługę medyczną od świadczeniodawcy i zbywa je osobie trzeciej.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedawać swoim klientom – osobom fizycznym pakiety medyczne. Wnioskodawca nabywa określone pakiety medyczne za miesięcznym wynagrodzeniem ustalonym odrębnie dla każdego pakietu, od innego podmiotu (Zleceniobiorcy). Zleceniobiorca nie świadczy usług medycznych, usługi te świadczone będą przez Partnera Medycznego. Partner Medyczny jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w celu sprawowania opieki zdrowotnej nad pracującymi i podstawową jednostką służby medycyny pracy w rozumieniu ustawy o służbie medycyny pracy z 27 czerwca 1997 r. Ponadto z umowy ze Zleceniobiorcą wynika, że Partner Medyczny zatrudnia lekarzy posiadających uprawnienia między innymi do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, a także lekarzy posiadających uprawnienia do przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników, a Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania Partnera medycznego jak za działania własne. Przy sprzedaży ww. usług na rzecz Spółki Zleceniodawca stosuje zwolnienie od podatku od towarów i usług. Spółka zamierza odsprzedawać zakupione usługi z marżą.

Analiza powołanych przepisów prawa w kontekście wskazanego opisu sprawy pozwala na uznanie, że Wnioskodawca nabywając od Zleceniobiorcy świadczone przez Partnera Medycznego – jak wskazano – korzystające ze zwolnienia usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, we własnym imieniu ale na rzecz osób trzecich – swoich klientów, ma prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19a powołanej ustawy o VAT.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym, sprzedaż pakietów medycznych jest zwolniona od podatku od towarów i usług, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Organ zauważa, że interpretacje indywidualne wydawane są w indywidualnych sprawach, zatem niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych przez Partnera Medycznego ani Zleceniobiorcy.

Końcowo również należy zaznaczyć, że w przypadku zmiany stanu prawnego lub zmiany któregokolwiek elementu zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2 po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.