Pakiet | Interpretacje podatkowe

Pakiet | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pakiet. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności przekazania za częściową odpłatnością na rzecz pracowników pakietów ubezpieczenia na życie i zdrowie
Fragment:
Wnioskodawca nabywa pakiety ubezpieczenia medycznego na rzecz swoich pracowników. Przedmiotowe pakiety to pakiety uprawniające do korzystania z usług lekarskich. Zakupione w ramach pakietu usługi są usługami w zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia W ramach pakietu pracownicy mają prawo do korzystania z usług medycznych lekarzy różnych specjalności w zakresie porad lekarskich, niektórych badań i zabiegów. Wnioskodawca dokonuje zakupu pakietów ubezpieczenia medycznego od podmiotu świadczącego usługi ubezpieczeniowe, tj. od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. Wnioskodawca nabywając pakiety ubezpieczenia na życie i zdrowie od usługodawcy nabywa usługi zwolnione od podatku VAT. W ramach pakietu medycznego Wnioskodawca nabywa usługi ubezpieczenia na życie i dokonuje jej odsprzedaży na rzecz pracowników za odpłatnością w wysokości 10% składki uiszczanej na rzecz PZU. Ze stanu faktycznego wynika również, że Wnioskodawca w ramach pakietów medycznych dokonuje zakupu w swoim imieniu ale na rzecz pracowników usług zwolnionych od podatku VAT, w skład których wchodzą usługi, o których mowa w art., 43 ust. 1 pkt 19a świadczone w ramach wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej i innych zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej oraz usługi ubezpieczenia na życie.
2016
17
gru

Istota:
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej nieodpłatnego oraz odpłatnego przekazywania przez Wnioskodawcę pakietów medycznych na rzecz zleceniobiorców, wykonawców z umów o dzieło, bądź wspólników Wnioskodawcy będących komandytariuszami.
Fragment:
W tym wariancie (zdarzenie przyszłe nr 2) Wnioskodawca zadba o to, aby z ewidencji sprzedaży, ewidencji osób uprawnionych do otrzymania pakietów medycznych oraz z wyciągu bankowego jednoznacznie wynikało, jakiego konkretnie pakietu medycznego dotyczyła dokonywana wpłata. Wnioskodawca nie będzie nabywał pakietów usług medycznych od lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących indywidualne praktyki ani praktyki grupowe (w tym w postaci spółek cywilnych). Pakiety usług medycznych nabywane będą wyłącznie na podstawie umowy opieki medycznej zawartej z jednym podmiotem leczniczym (działającym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Pakiety usług medycznych będą nabywane przez Wnioskodawcę na rachunek osób trzecich uprawnionych do udziału w programie – na rzecz wspomnianych zleceniobiorców, wykonawców z umów dzieło oraz komandytariuszy. Z tytułu nabycia pakietów usług medycznych na rzecz uprawnionych osób, Wnioskodawca będzie płacił miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie w kwotach określonych w umowie opieki medycznej. Wysokość wynagrodzenia płaconego przez Wnioskodawcę w zamian za nabycie pakietów medycznych na rzecz uprawnionych zależy od ilości osób uprawnionych oraz zakresu świadczeń dostępnych w ramach pakietu. Cena, którą zapłaci Wnioskodawca nie zależy od ilości oraz rodzaju świadczeń, z których uprawniony rzeczywiście skorzystał w okresie rozliczeniowym.
2016
5
gru

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych za zakup pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników
Fragment:
Pakiet medyczny dla pracownika składa się z dwóch części: opieki medycyny pracy i opieki profilaktycznej. Pakiet medyczny dla członków rodziny pracownika obejmuje wyłącznie opiekę profilaktyczną. Wartość pakietu jest zróżnicowana w zależności od tego, czy opieką objęty zostanie tylko pracownik, czy również jego współmałżonek lub dzieci. Wysokość pakietu medycznego jest współfinansowana przez Spółkę. Opłata za abonament medyczny za pracownika ma charakter stały - niezależnie od tego czy pracownik faktycznie korzystał z konkretnych usług medycznych. Spółka nie posiada informacji, którzy pracownicy, ich współmałżonkowie oraz dzieci realnie korzystają z pakietu medycznego, tj. korzystają w danym okresie rozliczeniowym z konkretnej usługi medycznej. W ramach abonamentu pracownik ma bowiem zapewnioną możliwość skorzystania ze świadczenia medycznego, którego faktycznie nie musi wykorzystywać. Spółka zalicza część pakietu obejmującego opiekę medycyny pracy i opiekę profilaktyczną do kosztów uzyskania przychodów. Cześć przypadająca na rzecz członków rodzin pracowników nie jest zaliczana do kosztów uzyskania przychodów. Spółka rozważa możliwość zaliczenia ww. wydatku w pełnej jego wysokości do kosztów uzyskania przychodów.
2016
28
lis

Istota:
Uznanie świadczeń wykonywanych w ramach pakietów pobytowych i okolicznościowych za usługę kompleksową opodatkowaną stawką 8%
Fragment:
Zawarcie umowy następuje poprzez dokonanie przez klienta rezerwacji pakietu oraz dokonanie przedpłaty (przedpłata nie obowiązuje przy rezerwacji noclegu ze śniadaniem). Umowa ta dotyczy zakupu określonego Pakietu, wybranego przez klienta, a nie poszczególnych świadczeń. Oczywiście, na dany Pakiet składają się oznaczone świadczenia, zgodnie z ofertą przedstawioną przez Spółkę i zaakceptowaną przez nabywcę. Akceptacja oferty przez klienta w określonej formie zgodna jest z regułami zawierania umów uregulowanymi w prawie cywilnym. Z okoliczności towarzyszących nabyciu Pakietu można wnioskować, iż klient nie jest zainteresowany nabyciem poszczególnych świadczeń odrębnie, gdyż gdyby był taki jego zamiar, to ma możliwość nabycia od Spółki poszczególnych świadczeń odrębnie poza Pakietem. Z faktu zakupu Pakietu, a nie ściśle oznaczonych pojedynczych świadczeń, należy zatem zakładać, iż z punktu widzenia nabywcy kluczowe jest nabycie Pakietu. W przypadku pakietów pobytowych i okolicznościowych najważniejsze znaczenie mają usługi noclegowe. Z punktu widzenia nabywcy pakiety niewątpliwie są ukierunkowane na wypoczynek, organizację czasu wolnego i relaks (cel świadczenia). Wnioskodawca wskazał, że świadczenie usług noclegowych jest zasadniczo możliwe bez świadczenia usług gastronomicznych, usług SPA i usług dodatkowych (wskazanych we wniosku).
2016
24
lip

Istota:
Czy zapłaty otrzymane przez Spółkę za Pakiety, nabywane bezpośrednio od Spółki lub za pośrednictwem sieci dystrybutorów, można traktować jako zaliczki na poczet przyszłych usług i rozpoznawać przychód w podatku dochodowym dopiero albo w momencie realizacji usługi (prezentu) objętego Pakietem albo w momencie upływu terminów do jego realizacji?
Fragment:
Cena dla Pakietów będzie określona jako cena jednostkowa za cały Pakiet, z tym, że zrealizowany może być tylko jeden prezent ze znajdujących się w Pakiecie. Spółka pobierać będzie przedpłatę, w wysokości 100% wartości Pakietu, przy jego wydaniu. Klient dokona wyboru jednego prezentu ze wszystkich, które zawiera Pakiet. Dokonanie takiego wyboru w czasie procesu rezerwacji oznaczać będzie, że klient straci możliwość zrealizowania pozostałych prezentów, jakie zawierał Pakiet. Po dokonaniu wyboru prezentu, dalsza realizacja od momentu rezerwacji aż do wykonania, odbywać się będzie na zasadach ogólnych wynikających z Regulaminu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy zapłaty otrzymane przez Spółkę za Pakiety, nabywane bezpośrednio od Spółki lub za pośrednictwem sieci dystrybutorów, można traktować jako zaliczki na poczet przyszłych usług i rozpoznawać przychód w podatku dochodowym dopiero albo w momencie realizacji usługi (prezentu) objętego Pakietem albo w momencie upływu terminów do jego realizacji... Zdaniem wnioskodawcy. Zdaniem Spółki, zapłaty otrzymywane przez Spółkę za Pakiety można traktować jako zaliczki na poczet przyszłych usług i rozpoznawać przychód w podatku dochodowym dopiero albo w momencie realizacji jednej z usług (prezentu) objętej Pakietem albo w momencie upływu terminów do jego realizacji.
2016
14
lip

Istota:
Czy wydatki Spółki ponoszone na zakup rodzinnych pakietów medycznych, tj. pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników Spółki, będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy?
Fragment:
Wnioskodawca mając na celu uatrakcyjnienie swojej pozycji jako pracodawcy/potencjalnego pracodawcy zapewnia swoim pracownikom pakiety opieki medycznej – Spółka udostępnia pracownikom pakiety, ograniczając odpłatność pracownika za pakiet do poziomu 1 PLN. W ramach pakietów medycznych zatrudnionym pracownikom przysługują takie świadczenia, jak m.in. nielimitowany dostęp do konsultacji u lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów, kompleksowych badań diagnostycznych czy podstawowych zabiegów ambulatoryjnych. Pakiety medyczne są dodatkowym elementem zapewnianym przez Spółkę jako pracodawcę. Pracownik może zgłosić Spółce chęć objęcia pakietem opieki medycznej także członków rodziny pracownika, tj. małżonka/partnera życiowego, dzieci. W ramach wybranego pakietu medycznego, takie same świadczenia medyczne jak pracownikowi, przysługują także członkom jego rodziny. Aktualnie, w przypadku gdy pracownik wyrazi chęć objęcia członków swojej rodziny opieką medyczną, zobowiązany jest do ponoszenia pełnej odpłatności za taki pakiet rodzinny – nie jest on w żadnej części finansowany przez Spółkę. Mając jednak na celu zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku pracy Wnioskodawca zamierza w przyszłości również dofinansowywać pakiety medyczne obejmujące członków rodziny pracownika (odpłatność za pakiet należna Spółce od pracownika wynosiłaby 1 PLN).
2016
3
maj

Istota:
Czy możliwa będzie odsprzedaż przez Spółkę Pakietów medycznych na rzecz klientów Spółki, przy zachowaniu zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy?
Fragment:
Przy sprzedaży Pakietów na rzecz Spółki Firma Medyczna stosować będzie zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 oraz pkt 19 ustawy o VAT. Wnioskodawca natomiast zamierza realizować marżę zysku na odsprzedaży opisanych powyżej Pakietów, tzn. stosowane przez nią ceny sprzedaży poszczególnych Pakietów na rzecz klientów mają być wyższe od ceny zakupu poszczególnych Pakietów od Firmy Medycznej. Wskazać należy, że opiekę medyczną klientom Spółki w związku z nabywanymi i odsprzedawanymi Pakietami świadczyć i zapewniać będzie wyłącznie Firma Medyczna, jako uprawniona do wykonywania tego typu działalności. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, możliwa będzie odsprzedaż przez Spółkę Pakietów na rzecz klientów Spółki, przy zachowaniu zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy... Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do odsprzedaży Pakietów na rzecz Klientów z uwzględnieniem zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy, całej kwoty ceny sprzedaży Pakietu na rzecz Klienta. Jak stanowi treść przywołanego przepisu, zwalnia się od podatku: „ świadczenie usług, o których mowa w pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w pkt 18 i 19 ”.
2016
9
kwi

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania usług oferowanych w ramach pakietu pobytowego VIP.
Fragment:
W celu uatrakcyjnienia oferty, Spółka przygotuje dla klientów zainteresowanych pobytem w hotelu różnego rodzaju propozycje pakietów usług. Pakiety te obejmować będą również dodatkowe świadczenia, do których klient będzie uprawniony w trakcie pobytu w hotelu Spółki. Jednym z pakietów pobytowych będzie „ pakiet pobytowy VIP ”. Pakiet pobytowy VIP będzie charakteryzował się elitarnym kręgiem nabywców, ze względu na wysoką cenę, dostępnym dla najzamożniejszych klientów, dla których Spółka zamierza stworzyć ten pakiet. Celem wszystkich świadczeń oferowanych klientom w ramach pakietu pobytowego VIP jest sprawienie, że usługa noclegowa świadczona przez hotel będzie dostatecznie atrakcyjna dla klientów wybranych spośród bardzo wymagającej klienteli pięciogwiazdkowego hotelu, którzy dodatkowo zdecydowali się na zakup pakietu pobytowego VIP. Pakiet pobytowy VIP – zakres świadczeń. Pakiet pobytowy VIP będzie obejmował pobyt w hotelu (zakwaterowanie w pokoju hotelowym przez określoną ilość dób hotelowych) wraz z pełnym wyżywieniem, możliwością skorzystania ze specjalnie przygotowanych, dostępnych wyłącznie w pakiecie pobytowym VIP zabiegów salonu kosmetycznego prowadzonego przez Spółkę (usługi SPA z zakresu masaży innych niż klasyczne i lecznicze, usługi kosmetologii w zakresie pielęgnacji twarzy i ciała oraz specjalnie dobranych dla pakietu pobytowego VIP zabiegach, niedostępnych dla gości hotelowych bez wykupionego pakietu pobytowego VIP).
2016
25
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania usług świadczonych w ramach Pakietów.
Fragment:
Uwzględniając założenia opisanej wyżej strategii rozwoju Wnioskodawca planuje w niedalekiej przyszłości prowadzić sprzedaż tzw. pakietów promocyjnych (dalej: Pakiety). Podstawowym elementem tych Pakietów będzie zapewnienie noclegu w ramach kilku - względnie kilkunastodniowego pobytu gościa hotelowego wraz z wyżywieniem, a także szeregiem usług dodatkowych, mających na celu uatrakcyjnienie pobytu. Zakres świadczeń objętych w ramach poszczególnych Pakietów będzie zróżnicowany, w zależności od rodzaju danego obiektu i wybranego Pakietu (Pakiet wypoczynkowy, Pakiet SPA itp.). Sprzedaż konkretnych Pakietów następować będzie w określonym przedziale czasu (od.... do....). Pakiety będą oferowane głównie za pośrednictwem strony internetowej Wnioskodawcy, jak również za pomocą innych powszechnych kanałów sprzedaży. W Pakietach sprzedawane będą usługi znajdujące się w szeroko pojętej ofercie Wnioskodawcy, a zatem dostępne dla gości hotelowych również poza Pakietami (np. dodatkowe wyżywienie, zabiegi SPA, udział w Balu Sylwestrowym), jak również świadczenia, które nie są regularnie sprzedawane przez Spółkę (np. bilet na przejazd koleją gondolową). Sprzedawane Pakiety będą składać się zatem z następujących elementów: usługa noclegowa wraz ze śniadaniem usługi gastronomiczne (obejmujące dodatkowe wyżywienie całodzienne gościa hotelowego) dodatkowe świadczenia limitowane, w tym usługi nabywane od podmiotów trzecich, określone w konkretnym Pakiecie co do rodzaju, ilości i warunków wykorzystania.
2016
24
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania usług świadczonych w ramach Pakietów.
Fragment:
Uwzględniając założenia opisanej wyżej strategii sprzedaży Wnioskodawca planuje w niedalekiej przyszłości prowadzić sprzedaż tzw. pakietów promocyjnych (dalej: Pakiety). Podstawowym elementem tych Pakietów będzie zapewnienie noclegu w ramach kilku- względnie kilkunastodniowego pobytu gościa hotelowego wraz z wyżywieniem, a także szeregiem usług dodatkowych, mających na celu uatrakcyjnienie pobytu. Zakres świadczeń objętych w ramach poszczególnych Pakietów będzie zróżnicowany, w zależności od wybranego Pakietu (np. Pakiet dietetyczny, Pakiet SPA). Sprzedaż konkretnych Pakietów następować będzie w określonym przedziale czasu (od.... do....). Pakiety będę oferowane głównie za pośrednictwem strony internetowej Wnioskodawcy, jak również za pomocą innych powszechnych kanałów sprzedaży. W Pakietach sprzedawane będą usługi znajdujące się w szeroko pojętej ofercie Wnioskodawcy, a zatem dostępne dla gości hotelowych również poza Pakietami (np. dodatkowe wyżywienie, zabieg SPA), jak również świadczenia, które nie są standardowo sprzedawane przez Spółkę odrębnie (np. konsultacja dietetyczna). Sprzedawane Pakiety będą składać się zatem z następujących elementów: usługa noclegowa wraz ze śniadaniem usługi gastronomiczne (obejmujące dodatkowe wyżywienie całodzienne gościa hotelowego) dodatkowe świadczenia limitowane, w tym usługi nabywane od podmiotów trzecich, określone w konkretnym Pakiecie co do rodzaju, ilości i warunków wykorzystania.
2016
24
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Pakiet
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.