Pakiet | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pakiet. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
9
mar

Istota:

Wnioskodawca prawidłowo ustala podstawę opodatkowania VAT dla Usług TV, w ramach Pakietu, przyjmując ceny brutto za te usługi wynikające z umów, jako podstawę do ustalenia podstawy opodatkowania. Zatem Wnioskodawca należność, którą określił za Usługę TV w Pakiecie z TV traktuje jako kwotę brutto, to znaczy kwotę zawierającą „w sobie” podatek VAT, który powinien być wyliczony metodą w „stu”.

Fragment:

W przypadku Pakietów z TV dla ofert z dwoma lub więcej numerami telefonów (w praktyce dwie lub więcej kart SIM), zgodnie z przyjętą strategią Spółki, cena Usługi TV w Pakiecie z TV wzrasta, jednakże średnia cena na każdą kartę SIM zawartą w Pakiecie jest niższa niż 20 zł (dla Pakietów Podstawowych) oraz niższa niż 10 zł (dla Pakietów Mini). W zależności od rodzaju Pakietu z TV, oferta dla pakietów z wieloma kartami SIM może być konstruowana, jako stała kwota (30 zł za 2 karty SIM oraz 40 zł za 3 i więcej kart SIM w Pakiecie z TV - dla Pakietu Podstawowego) lub jako stała, do pewnego momentu malejąca kwota za każdą dodatkową kartę SIM (np. 15 zł za drugą kartę SIM, 10 zł za trzecią kartę SIM, itp. - dla Pakietu Podstawowego). Mając na uwadze powyższe, niezależnie od liczby kart SIM (numerów telefonów) zawartych w Pakiecie z TV, cena Usługi TV nie przekracza 20 zł (dla Pakietu Podstawowego) oraz 10 zł (dla Pakietu Mini) dla jednej karty SIM. Przykładowo, w celu zobrazowania ofert Pakietów z TV z Pakietem Podstawowym telewizji i jedną kartą SIM - miesięczna cena Pakietu z TV może wynosić 50 zł - w takiej sytuacji cena usługi telekomunikacyjnej wynosi obecnie 30 zł, a cena Usługi TV 20 zł. Natomiast dla pakietu z TV w cenie 150 zł (z jedną kartą SIM) cena usługi telekomunikacyjnej wynosi 130 zł, a cena Usługi TV - 20 zł, przy czym ceny tych usług oferowanych osobno wynosiłyby odpowiednio 150 zł i 30 zł (zwłaszcza dla pakietów oferowanych w przyszłości, gdzie można było nabyć pakiet z TV lub bez TV).

2018
9
mar

Istota:

Wydatek poniesiony przez Wnioskodawczynię na zakup abonamentu (pakietu) dietetycznego, w skład którego wchodzą wizyty u lekarza, zalecane przez niego ćwiczenia na przyrządach, wizyta u dietetyka dwa razy w miesiącu, badania diagnostyczne i ambulatoryjne, badanie specjalnym przyrządem gęstości ciała, zalecana dieta (bardzo droga), wskazówki dotyczące pobytu w sanatorium, nie mieści się w kategorii wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną, o których mowa w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Zakupiony pakiet nie był dofinansowany przez PFRON ani przez NFZ, ani zwrócony z funduszu socjalnego. Wnioskodawczyni jest na emeryturze i był to dla niej duży wydatek, ale takie było zalecenie lekarza. Jedna nerka wykonuje pracę podwójną, a u osoby tęgiej jest to jeszcze większy wysiłek dla niej. Uszkodzenie tej nerki spowoduje śmierć. Wnioskodawczyni ma 73 lata, ale to nie znaczy, że ma czekać na śmierć. Wnioskodawczyni poniosła duży wydatek, a kupując ten pakiet Wnioskodawczyni dowiedziała się od osób postronnych, że jest możliwość odliczenia go w ramach ulgi rehabilitacyjnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy jest możliwość w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczenie pakietu dietetycznego przy rozliczaniu PIT-37 za rok 2017 r.? Zdaniem Wnioskodawczyni, Wnioskodawczyni jest po operacji obu stóp, co upoważnia Wnioskodawczynię do korzystania z miejsca parkingowego, ponieważ z nogami już nigdy dobrze nie będzie. Symbol przyczyny niepełnosprawności: 05-R, 09-M. Naruszenie sprawności organizmu Wnioskodawczyni uzasadnia zaliczenie Jej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Stan zdrowia wymaga zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie.

2018
3
lut

Istota:

Zwolnienie od podatku czynności przekazania za częściową odpłatnością na rzecz pracowników pakietów medycznych, ustalenie podstawy opodatkowania, brak prawa do zwolnienia z obowiązku rejestracji obrotu za pomocą kasy fiskalnej

Fragment:

Nieodpłatne przekazywanie pracownikom pakietów medycznych wpisuje się w cel działalności Spółki w takim samym zakresie jak zatrudnianie tych pracowników. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy przenosząc część kosztów pakietów na pracowników Spółka korzysta ze zwolnienia przewidzianego dla usług zdrowotnych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a w związku z art. 1 pkt 18 i 19 ustawy o VAT? Czy Spółka działając w oparciu o przepis art. 8 ust. 2a powinna wykazywać obrót z tytułu częściowo nieodpłatnych usług według wartości rynkowej pakietu medycznego (tj. w wartości wykazanej na fakturze Partnera Medycznego) zgodnie z art. 32 ustawy o VAT, czy też w wysokości w jakiej obciąża pracownika? Czy Spółka ma prawo skorzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestracji obrotu za pomocą kasy fiskalnej? Stanowisko Wnioskodawcy: Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy, do częściowej odpłatności pobieranej od pracowników za pakiety medyczne Spółka powinna zastosować zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a w związku z pkt 18 i 19 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten pracownik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

2017
26
sie

Istota:

W zakresie sposobu opodatkowania świadczeń medycznych współfinansowanych przez pracodawcę na rzecz członków rodziny pracownika oraz związanych z tym obowiązków płatnika

Fragment:

Różne są także usługi medyczne objęte tymi pakietami. Spółka umożliwiła skorzystanie z dwóch pakietów medycznych: Pakiet dla pracowników Spółka zdecydowała o zapewnieniu pracownikom nieodpłatnego korzystania z prywatnych usług medycznych, mając na uwadze stan zdrowia, chęć pozyskiwania najlepszych fachowców, ale także lepsze zmotywowanie pracowników do pracy. Pakiet dla rodzin pracowników Spółka zapewniła rodzinom pracowników korzystanie z częściowo odpłatnych pakietów medycznych. Koszty pakietu są w połowie współfinansowane przez Spółkę, a pracownik jest zobowiązany zwrócić w połowie wartość abonamentu zdrowotnego dla członka rodziny. Abonament dla pracownika i rodzin jest opłacany niezależnie od tego, czy pracownik skorzysta z usług zawartych w umowie, czy też nie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy abonament medyczny wykupiony przez Spółkę dla członków rodziny pracownika („ pakiet dla rodziny pracownika ”) stanowi opodatkowany przychód pracownika ze stosunku pracy w świetle art. 12 ust. 1 updof czy też przychód członka rodziny pracownika z tytułu „ innych źródeł ” zgodnie z art. 20 ust. 1 updof? Czy Spółka w przedstawionej sytuacji będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i czy będzie zobowiązana w rozliczeniu przychodów pracownika odprowadzać zaliczki na podatek PIT? Zdaniem Wnioskodawcy, Pytanie 1.

2017
10
maj

Istota:

W zakresie sposobu ustalenia przychodu podatkowego

Fragment:

(...) pakiet medyczny ” (dalej: „ Pakiet ”), w skład którego wchodzić będą Zabiegi/Zabieg ustalone przez Klinikę ze Spółką w sposób określony w pkt 4. Spółka dopłaca pozostałą część ceny Klinice za każdy z Zabiegów wchodzących w skład Pakietu wybranego dla konkretnego Pacjenta na podstawie faktury ostatecznej (rozliczeniowej) wystawianej przez Klinikę po upływie przyjętego przez Strony okresu rozliczeniowego, na podstawie generowanego przez Spółkę dokumentu potwierdzającego nabycie Pakietu (w formie papierowej lub elektronicznej), Pacjent otrzymuje od kliniki świadczenie zdrowotne w postaci Zabiegu/Zabiegów, z punktu widzenia ekonomicznego, dochodem Wnioskodawcy jest różnica pomiędzy otrzymaną od Pacjenta płatnością a ceną zapłaconą Klinice. Kwota za zakup Pakietu należna od Pacjenta na rzecz Spółki ma charakter ostateczny. Płatność Pacjenta obejmuje 100% wartości Pakietu. Pacjent po dokonaniu Zabiegów/Zabiegu nie jest zobowiązany do dokonania dalszych opłat na rzecz Spółki. Przedstawiony przez Wnioskodawcę model biznesowy ilustruje poniższy przykład: Spółka kupuje od Kliniki Zabiegi za 100 j.p. (cena uwzględnia rabat), 30 j.p. płacone jest Klinice od razu na podstawie faktury zaliczkowej lub proforma; 70 j.p. będzie zapłacone w okresie późniejszym; Pacjent kontaktuje się ze Spółką i umawiany jest na konsultację lekarską w Klinice.

2016
17
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku czynności przekazania za częściową odpłatnością na rzecz pracowników pakietów ubezpieczenia na życie i zdrowie

Fragment:

Wnioskodawca nabywa pakiety ubezpieczenia medycznego na rzecz swoich pracowników. Przedmiotowe pakiety to pakiety uprawniające do korzystania z usług lekarskich. Zakupione w ramach pakietu usługi są usługami w zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia W ramach pakietu pracownicy mają prawo do korzystania z usług medycznych lekarzy różnych specjalności w zakresie porad lekarskich, niektórych badań i zabiegów. Wnioskodawca dokonuje zakupu pakietów ubezpieczenia medycznego od podmiotu świadczącego usługi ubezpieczeniowe, tj. od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. Wnioskodawca nabywając pakiety ubezpieczenia na życie i zdrowie od usługodawcy nabywa usługi zwolnione od podatku VAT. W ramach pakietu medycznego Wnioskodawca nabywa usługi ubezpieczenia na życie i dokonuje jej odsprzedaży na rzecz pracowników za odpłatnością w wysokości 10% składki uiszczanej na rzecz PZU. Ze stanu faktycznego wynika również, że Wnioskodawca w ramach pakietów medycznych dokonuje zakupu w swoim imieniu ale na rzecz pracowników usług zwolnionych od podatku VAT, w skład których wchodzą usługi, o których mowa w art., 43 ust. 1 pkt 19a świadczone w ramach wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej i innych zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej oraz usługi ubezpieczenia na życie.

2016
5
gru

Istota:

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej nieodpłatnego oraz odpłatnego przekazywania przez Wnioskodawcę pakietów medycznych na rzecz zleceniobiorców, wykonawców z umów o dzieło, bądź wspólników Wnioskodawcy będących komandytariuszami.

Fragment:

W tym wariancie (zdarzenie przyszłe nr 2) Wnioskodawca zadba o to, aby z ewidencji sprzedaży, ewidencji osób uprawnionych do otrzymania pakietów medycznych oraz z wyciągu bankowego jednoznacznie wynikało, jakiego konkretnie pakietu medycznego dotyczyła dokonywana wpłata. Wnioskodawca nie będzie nabywał pakietów usług medycznych od lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących indywidualne praktyki ani praktyki grupowe (w tym w postaci spółek cywilnych). Pakiety usług medycznych nabywane będą wyłącznie na podstawie umowy opieki medycznej zawartej z jednym podmiotem leczniczym (działającym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Pakiety usług medycznych będą nabywane przez Wnioskodawcę na rachunek osób trzecich uprawnionych do udziału w programie – na rzecz wspomnianych zleceniobiorców, wykonawców z umów dzieło oraz komandytariuszy. Z tytułu nabycia pakietów usług medycznych na rzecz uprawnionych osób, Wnioskodawca będzie płacił miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie w kwotach określonych w umowie opieki medycznej. Wysokość wynagrodzenia płaconego przez Wnioskodawcę w zamian za nabycie pakietów medycznych na rzecz uprawnionych zależy od ilości osób uprawnionych oraz zakresu świadczeń dostępnych w ramach pakietu. Cena, którą zapłaci Wnioskodawca nie zależy od ilości oraz rodzaju świadczeń, z których uprawniony rzeczywiście skorzystał w okresie rozliczeniowym.

2016
28
lis

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych za zakup pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników

Fragment:

Pakiet medyczny dla pracownika składa się z dwóch części: opieki medycyny pracy i opieki profilaktycznej. Pakiet medyczny dla członków rodziny pracownika obejmuje wyłącznie opiekę profilaktyczną. Wartość pakietu jest zróżnicowana w zależności od tego, czy opieką objęty zostanie tylko pracownik, czy również jego współmałżonek lub dzieci. Wysokość pakietu medycznego jest współfinansowana przez Spółkę. Opłata za abonament medyczny za pracownika ma charakter stały - niezależnie od tego czy pracownik faktycznie korzystał z konkretnych usług medycznych. Spółka nie posiada informacji, którzy pracownicy, ich współmałżonkowie oraz dzieci realnie korzystają z pakietu medycznego, tj. korzystają w danym okresie rozliczeniowym z konkretnej usługi medycznej. W ramach abonamentu pracownik ma bowiem zapewnioną możliwość skorzystania ze świadczenia medycznego, którego faktycznie nie musi wykorzystywać. Spółka zalicza część pakietu obejmującego opiekę medycyny pracy i opiekę profilaktyczną do kosztów uzyskania przychodów. Cześć przypadająca na rzecz członków rodzin pracowników nie jest zaliczana do kosztów uzyskania przychodów. Spółka rozważa możliwość zaliczenia ww. wydatku w pełnej jego wysokości do kosztów uzyskania przychodów.

2016
24
lip

Istota:

Uznanie świadczeń wykonywanych w ramach pakietów pobytowych i okolicznościowych za usługę kompleksową opodatkowaną stawką 8%

Fragment:

Zawarcie umowy następuje poprzez dokonanie przez klienta rezerwacji pakietu oraz dokonanie przedpłaty (przedpłata nie obowiązuje przy rezerwacji noclegu ze śniadaniem). Umowa ta dotyczy zakupu określonego Pakietu, wybranego przez klienta, a nie poszczególnych świadczeń. Oczywiście, na dany Pakiet składają się oznaczone świadczenia, zgodnie z ofertą przedstawioną przez Spółkę i zaakceptowaną przez nabywcę. Akceptacja oferty przez klienta w określonej formie zgodna jest z regułami zawierania umów uregulowanymi w prawie cywilnym. Z okoliczności towarzyszących nabyciu Pakietu można wnioskować, iż klient nie jest zainteresowany nabyciem poszczególnych świadczeń odrębnie, gdyż gdyby był taki jego zamiar, to ma możliwość nabycia od Spółki poszczególnych świadczeń odrębnie poza Pakietem. Z faktu zakupu Pakietu, a nie ściśle oznaczonych pojedynczych świadczeń, należy zatem zakładać, iż z punktu widzenia nabywcy kluczowe jest nabycie Pakietu. W przypadku pakietów pobytowych i okolicznościowych najważniejsze znaczenie mają usługi noclegowe. Z punktu widzenia nabywcy pakiety niewątpliwie są ukierunkowane na wypoczynek, organizację czasu wolnego i relaks (cel świadczenia). Wnioskodawca wskazał, że świadczenie usług noclegowych jest zasadniczo możliwe bez świadczenia usług gastronomicznych, usług SPA i usług dodatkowych (wskazanych we wniosku).

2016
14
lip

Istota:

Czy zapłaty otrzymane przez Spółkę za Pakiety, nabywane bezpośrednio od Spółki lub za pośrednictwem sieci dystrybutorów, można traktować jako zaliczki na poczet przyszłych usług i rozpoznawać przychód w podatku dochodowym dopiero albo w momencie realizacji usługi (prezentu) objętego Pakietem albo w momencie upływu terminów do jego realizacji?

Fragment:

Cena dla Pakietów będzie określona jako cena jednostkowa za cały Pakiet, z tym, że zrealizowany może być tylko jeden prezent ze znajdujących się w Pakiecie. Spółka pobierać będzie przedpłatę, w wysokości 100% wartości Pakietu, przy jego wydaniu. Klient dokona wyboru jednego prezentu ze wszystkich, które zawiera Pakiet. Dokonanie takiego wyboru w czasie procesu rezerwacji oznaczać będzie, że klient straci możliwość zrealizowania pozostałych prezentów, jakie zawierał Pakiet. Po dokonaniu wyboru prezentu, dalsza realizacja od momentu rezerwacji aż do wykonania, odbywać się będzie na zasadach ogólnych wynikających z Regulaminu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy zapłaty otrzymane przez Spółkę za Pakiety, nabywane bezpośrednio od Spółki lub za pośrednictwem sieci dystrybutorów, można traktować jako zaliczki na poczet przyszłych usług i rozpoznawać przychód w podatku dochodowym dopiero albo w momencie realizacji usługi (prezentu) objętego Pakietem albo w momencie upływu terminów do jego realizacji... Zdaniem wnioskodawcy. Zdaniem Spółki, zapłaty otrzymywane przez Spółkę za Pakiety można traktować jako zaliczki na poczet przyszłych usług i rozpoznawać przychód w podatku dochodowym dopiero albo w momencie realizacji jednej z usług (prezentu) objętej Pakietem albo w momencie upływu terminów do jego realizacji.