Pakiet | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pakiet. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
paź

Istota:

Brak obowiązku wykazywania w deklaracji VAT-7 wartości nieodpłatnego przekazania na rzecz pracowników pakietów medycznych (Pakietów podstawowych),
obowiązek wykazywania w deklaracji VAT-7 wartości odpłatnego przekazania na rzecz pracowników pakietów medycznych (Pakietów rodzinnych),
brak obowiązku uwzględniania wartości nieodpłatnie przekazywanych pracownikom pakietów medycznych w proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy,
brak obowiązku uwzględniania wartości nieodpłatnie przekazywanych pracownikom pakietów medycznych w proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy

Fragment:

Pakietów medycznych (Pakiety podstawowe oraz pakiety rodzinne, dalej: Pakiety), obejmujących określone świadczenia medyczne dla pracowników (dalej: Pakiety podstawowe) oraz odpłatnego ewentualnego odpłatnego korzystania z takich Pakietów dla członków rodzin pracowników (dalej: Pakiety rodzinne). Pakiety podstawowe są nieodpłatnie przekazywane pracownikom Wnioskodawcy, co stanowi element ich wynagrodzenia. Wartość Pakietów jest doliczana danemu pracownikowi do przychodu ze stosunku pracy (a zatem wartość ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz stanowi podstawę do odprowadzenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Zakres świadczeń zdrowotnych, których dotyczą Pakiety podstawowe zawiera w sobie świadczenia z zakresu medycyny pracy oraz świadczenia z poza tego zakresu, w tym świadczenia wykonywane przez lekarzy i lekarzy dentystów (przy czym doliczeniu do przychodu pracownika podlega wyłącznie wartość odpowiadająca świadczeniom medycznym wykraczającym poza zakres medycyny pracy). Z kolei pakiety rodzinne zawierają świadczenia medyczne z wyłączeniem świadczeń z tytułu medycyny pracy. Pakiety są przez Wnioskodawcę nabywane od placówki medycznej będącej Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej (NZOZ - podmiot leczniczy), przy czym do każdej faktury miesięcznej wystawca faktury dołącza zestawienie wyodrębniające poszczególne świadczenia, tj.

2018
3
paź

Istota:

Rozliczenia pakietów medycznych przekazanych pracownikom

Fragment:

(...) pakietów w rejestrze, deklaracji VAT i w JPK? Czy Spółka jest zobowiązana do uwzględnienia wartości przekazanych pracownikom pakietów medycznych w proporcji ustalanej na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? W jakiej wartości Spółka powinna wykazywać sprzedaż z tytułu uiszczania pełnej/ częściowej odpłatności za pakiety medyczne przez pracowników? Zdaniem Wnioskodawcy: Spółka nie jest zobowiązana do wykazywania wartości pakietów medycznych nieodpłatnie przekazanych pracownikom w rejestrze sprzedaży, w deklaracji VAT, a także w JPK. W przypadku uiszczania przez pracowników pełnej/częściowej odpłatności za przekazane pakiety medyczne, Spółka będzie zobowiązana do uwzględnienia wartości pakietów w rejestrze, w deklaracji VAT i w JPK. Spółka będzie zobowiązana do uwzględnienia wartości przekazanych pracownikom pakietów medycznych w proporcji ustalanej na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, ale tylko wtedy, gdy to przekazanie będzie stanowiło sprzedaż w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, czyli w przypadku pełnej lub częściowej odpłatności za pakiet. Wnioskodawca uważa, że Spółka powinna wykazywać sprzedaż pakietów medycznych na rzecz pracowników w wartości wynikającej z faktury otrzymanej od podmiotu medycznego.

2018
29
wrz

Istota:

Obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących nieodpłatnego przekazania pracownikom pakietów medycznych.

Fragment:

Pakiety są przekazywane pracownikom nieodpłatnie, pracownicy nie zwracają pracodawcy kosztu związanego z zapewnionym pakietem. Wnioskodawca nie prowadzi działalności w zakresie świadczenia usług opieki medycznej. Wnioskodawca nabywa od podmiotu leczniczego pakiety medyczne we własnym imieniu, ale na rzecz osób trzecich – na rzecz pracowników. Zakres świadczeń zdrowotnych, których dotyczą pakiety zawiera w sobie świadczenia z zakresu medycyny pracy oraz świadczenia spoza tego zakresu, w tym świadczenia wykonywane przez lekarzy i lekarzy dentystów. Pracownik ma prawo wyboru pakietu medycznego (dostępne są pakiety: A, B, C). W ramach tych pakietów wydzielone są usługi: za gotowość i świadczenie zdrowotne w ramach medycyny pracy, pozostałe usługi medyczne. Z tytułu nabycia pakietów usług medycznych na rzecz pracowników, Wnioskodawca płaci dostawcy tych usług miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie, w kwotach określonych w umowie opieki medycznej. Wysokość wynagrodzenia płaconego przez Wnioskodawcę w zamian za nabycie pakietów medycznych na rzecz uprawnionych, zależy od ilości osób oraz zakresu świadczeń medycznych dostępnych w ramach pakietu.

2018
9
mar

Istota:

Wnioskodawca prawidłowo ustala podstawę opodatkowania VAT dla Usług TV, w ramach Pakietu, przyjmując ceny brutto za te usługi wynikające z umów, jako podstawę do ustalenia podstawy opodatkowania. Zatem Wnioskodawca należność, którą określił za Usługę TV w Pakiecie z TV traktuje jako kwotę brutto, to znaczy kwotę zawierającą „w sobie” podatek VAT, który powinien być wyliczony metodą w „stu”.

Fragment:

W przypadku Pakietów z TV dla ofert z dwoma lub więcej numerami telefonów (w praktyce dwie lub więcej kart SIM), zgodnie z przyjętą strategią Spółki, cena Usługi TV w Pakiecie z TV wzrasta, jednakże średnia cena na każdą kartę SIM zawartą w Pakiecie jest niższa niż 20 zł (dla Pakietów Podstawowych) oraz niższa niż 10 zł (dla Pakietów Mini). W zależności od rodzaju Pakietu z TV, oferta dla pakietów z wieloma kartami SIM może być konstruowana, jako stała kwota (30 zł za 2 karty SIM oraz 40 zł za 3 i więcej kart SIM w Pakiecie z TV - dla Pakietu Podstawowego) lub jako stała, do pewnego momentu malejąca kwota za każdą dodatkową kartę SIM (np. 15 zł za drugą kartę SIM, 10 zł za trzecią kartę SIM, itp. - dla Pakietu Podstawowego). Mając na uwadze powyższe, niezależnie od liczby kart SIM (numerów telefonów) zawartych w Pakiecie z TV, cena Usługi TV nie przekracza 20 zł (dla Pakietu Podstawowego) oraz 10 zł (dla Pakietu Mini) dla jednej karty SIM. Przykładowo, w celu zobrazowania ofert Pakietów z TV z Pakietem Podstawowym telewizji i jedną kartą SIM - miesięczna cena Pakietu z TV może wynosić 50 zł - w takiej sytuacji cena usługi telekomunikacyjnej wynosi obecnie 30 zł, a cena Usługi TV 20 zł. Natomiast dla pakietu z TV w cenie 150 zł (z jedną kartą SIM) cena usługi telekomunikacyjnej wynosi 130 zł, a cena Usługi TV - 20 zł, przy czym ceny tych usług oferowanych osobno wynosiłyby odpowiednio 150 zł i 30 zł (zwłaszcza dla pakietów oferowanych w przyszłości, gdzie można było nabyć pakiet z TV lub bez TV).

2018
9
mar

Istota:

Wydatek poniesiony przez Wnioskodawczynię na zakup abonamentu (pakietu) dietetycznego, w skład którego wchodzą wizyty u lekarza, zalecane przez niego ćwiczenia na przyrządach, wizyta u dietetyka dwa razy w miesiącu, badania diagnostyczne i ambulatoryjne, badanie specjalnym przyrządem gęstości ciała, zalecana dieta (bardzo droga), wskazówki dotyczące pobytu w sanatorium, nie mieści się w kategorii wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną, o których mowa w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Zakupiony pakiet nie był dofinansowany przez PFRON ani przez NFZ, ani zwrócony z funduszu socjalnego. Wnioskodawczyni jest na emeryturze i był to dla niej duży wydatek, ale takie było zalecenie lekarza. Jedna nerka wykonuje pracę podwójną, a u osoby tęgiej jest to jeszcze większy wysiłek dla niej. Uszkodzenie tej nerki spowoduje śmierć. Wnioskodawczyni ma 73 lata, ale to nie znaczy, że ma czekać na śmierć. Wnioskodawczyni poniosła duży wydatek, a kupując ten pakiet Wnioskodawczyni dowiedziała się od osób postronnych, że jest możliwość odliczenia go w ramach ulgi rehabilitacyjnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy jest możliwość w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczenie pakietu dietetycznego przy rozliczaniu PIT-37 za rok 2017 r.? Zdaniem Wnioskodawczyni, Wnioskodawczyni jest po operacji obu stóp, co upoważnia Wnioskodawczynię do korzystania z miejsca parkingowego, ponieważ z nogami już nigdy dobrze nie będzie. Symbol przyczyny niepełnosprawności: 05-R, 09-M. Naruszenie sprawności organizmu Wnioskodawczyni uzasadnia zaliczenie Jej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Stan zdrowia wymaga zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie.

2018
3
lut

Istota:

Zwolnienie od podatku czynności przekazania za częściową odpłatnością na rzecz pracowników pakietów medycznych, ustalenie podstawy opodatkowania, brak prawa do zwolnienia z obowiązku rejestracji obrotu za pomocą kasy fiskalnej

Fragment:

Nieodpłatne przekazywanie pracownikom pakietów medycznych wpisuje się w cel działalności Spółki w takim samym zakresie jak zatrudnianie tych pracowników. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy przenosząc część kosztów pakietów na pracowników Spółka korzysta ze zwolnienia przewidzianego dla usług zdrowotnych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a w związku z art. 1 pkt 18 i 19 ustawy o VAT? Czy Spółka działając w oparciu o przepis art. 8 ust. 2a powinna wykazywać obrót z tytułu częściowo nieodpłatnych usług według wartości rynkowej pakietu medycznego (tj. w wartości wykazanej na fakturze Partnera Medycznego) zgodnie z art. 32 ustawy o VAT, czy też w wysokości w jakiej obciąża pracownika? Czy Spółka ma prawo skorzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestracji obrotu za pomocą kasy fiskalnej? Stanowisko Wnioskodawcy: Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy, do częściowej odpłatności pobieranej od pracowników za pakiety medyczne Spółka powinna zastosować zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a w związku z pkt 18 i 19 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten pracownik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

2017
26
sie

Istota:

W zakresie sposobu opodatkowania świadczeń medycznych współfinansowanych przez pracodawcę na rzecz członków rodziny pracownika oraz związanych z tym obowiązków płatnika

Fragment:

Różne są także usługi medyczne objęte tymi pakietami. Spółka umożliwiła skorzystanie z dwóch pakietów medycznych: Pakiet dla pracowników Spółka zdecydowała o zapewnieniu pracownikom nieodpłatnego korzystania z prywatnych usług medycznych, mając na uwadze stan zdrowia, chęć pozyskiwania najlepszych fachowców, ale także lepsze zmotywowanie pracowników do pracy. Pakiet dla rodzin pracowników Spółka zapewniła rodzinom pracowników korzystanie z częściowo odpłatnych pakietów medycznych. Koszty pakietu są w połowie współfinansowane przez Spółkę, a pracownik jest zobowiązany zwrócić w połowie wartość abonamentu zdrowotnego dla członka rodziny. Abonament dla pracownika i rodzin jest opłacany niezależnie od tego, czy pracownik skorzysta z usług zawartych w umowie, czy też nie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy abonament medyczny wykupiony przez Spółkę dla członków rodziny pracownika („ pakiet dla rodziny pracownika ”) stanowi opodatkowany przychód pracownika ze stosunku pracy w świetle art. 12 ust. 1 updof czy też przychód członka rodziny pracownika z tytułu „ innych źródeł ” zgodnie z art. 20 ust. 1 updof? Czy Spółka w przedstawionej sytuacji będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i czy będzie zobowiązana w rozliczeniu przychodów pracownika odprowadzać zaliczki na podatek PIT? Zdaniem Wnioskodawcy, Pytanie 1.

2017
10
maj

Istota:

W zakresie sposobu ustalenia przychodu podatkowego

Fragment:

(...) pakiet medyczny ” (dalej: „ Pakiet ”), w skład którego wchodzić będą Zabiegi/Zabieg ustalone przez Klinikę ze Spółką w sposób określony w pkt 4. Spółka dopłaca pozostałą część ceny Klinice za każdy z Zabiegów wchodzących w skład Pakietu wybranego dla konkretnego Pacjenta na podstawie faktury ostatecznej (rozliczeniowej) wystawianej przez Klinikę po upływie przyjętego przez Strony okresu rozliczeniowego, na podstawie generowanego przez Spółkę dokumentu potwierdzającego nabycie Pakietu (w formie papierowej lub elektronicznej), Pacjent otrzymuje od kliniki świadczenie zdrowotne w postaci Zabiegu/Zabiegów, z punktu widzenia ekonomicznego, dochodem Wnioskodawcy jest różnica pomiędzy otrzymaną od Pacjenta płatnością a ceną zapłaconą Klinice. Kwota za zakup Pakietu należna od Pacjenta na rzecz Spółki ma charakter ostateczny. Płatność Pacjenta obejmuje 100% wartości Pakietu. Pacjent po dokonaniu Zabiegów/Zabiegu nie jest zobowiązany do dokonania dalszych opłat na rzecz Spółki. Przedstawiony przez Wnioskodawcę model biznesowy ilustruje poniższy przykład: Spółka kupuje od Kliniki Zabiegi za 100 j.p. (cena uwzględnia rabat), 30 j.p. płacone jest Klinice od razu na podstawie faktury zaliczkowej lub proforma; 70 j.p. będzie zapłacone w okresie późniejszym; Pacjent kontaktuje się ze Spółką i umawiany jest na konsultację lekarską w Klinice.

2016
17
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku czynności przekazania za częściową odpłatnością na rzecz pracowników pakietów ubezpieczenia na życie i zdrowie

Fragment:

Wnioskodawca nabywa pakiety ubezpieczenia medycznego na rzecz swoich pracowników. Przedmiotowe pakiety to pakiety uprawniające do korzystania z usług lekarskich. Zakupione w ramach pakietu usługi są usługami w zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia W ramach pakietu pracownicy mają prawo do korzystania z usług medycznych lekarzy różnych specjalności w zakresie porad lekarskich, niektórych badań i zabiegów. Wnioskodawca dokonuje zakupu pakietów ubezpieczenia medycznego od podmiotu świadczącego usługi ubezpieczeniowe, tj. od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. Wnioskodawca nabywając pakiety ubezpieczenia na życie i zdrowie od usługodawcy nabywa usługi zwolnione od podatku VAT. W ramach pakietu medycznego Wnioskodawca nabywa usługi ubezpieczenia na życie i dokonuje jej odsprzedaży na rzecz pracowników za odpłatnością w wysokości 10% składki uiszczanej na rzecz PZU. Ze stanu faktycznego wynika również, że Wnioskodawca w ramach pakietów medycznych dokonuje zakupu w swoim imieniu ale na rzecz pracowników usług zwolnionych od podatku VAT, w skład których wchodzą usługi, o których mowa w art., 43 ust. 1 pkt 19a świadczone w ramach wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej i innych zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej oraz usługi ubezpieczenia na życie.

2016
5
gru

Istota:

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej nieodpłatnego oraz odpłatnego przekazywania przez Wnioskodawcę pakietów medycznych na rzecz zleceniobiorców, wykonawców z umów o dzieło, bądź wspólników Wnioskodawcy będących komandytariuszami.

Fragment:

W tym wariancie (zdarzenie przyszłe nr 2) Wnioskodawca zadba o to, aby z ewidencji sprzedaży, ewidencji osób uprawnionych do otrzymania pakietów medycznych oraz z wyciągu bankowego jednoznacznie wynikało, jakiego konkretnie pakietu medycznego dotyczyła dokonywana wpłata. Wnioskodawca nie będzie nabywał pakietów usług medycznych od lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących indywidualne praktyki ani praktyki grupowe (w tym w postaci spółek cywilnych). Pakiety usług medycznych nabywane będą wyłącznie na podstawie umowy opieki medycznej zawartej z jednym podmiotem leczniczym (działającym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Pakiety usług medycznych będą nabywane przez Wnioskodawcę na rachunek osób trzecich uprawnionych do udziału w programie – na rzecz wspomnianych zleceniobiorców, wykonawców z umów dzieło oraz komandytariuszy. Z tytułu nabycia pakietów usług medycznych na rzecz uprawnionych osób, Wnioskodawca będzie płacił miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie w kwotach określonych w umowie opieki medycznej. Wysokość wynagrodzenia płaconego przez Wnioskodawcę w zamian za nabycie pakietów medycznych na rzecz uprawnionych zależy od ilości osób uprawnionych oraz zakresu świadczeń dostępnych w ramach pakietu. Cena, którą zapłaci Wnioskodawca nie zależy od ilości oraz rodzaju świadczeń, z których uprawniony rzeczywiście skorzystał w okresie rozliczeniowym.