Outsourcing | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to outsourcing. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
30
mar

Istota:

W zakresie konsekwencji podatkowych związanych z zawarciem umowy outsourcingu

Fragment:

Spółka zobowiązana byłaby również do posiadania oprogramowania komputerowego i wyposażenia niezbędnego celem należytego wykonania umowy outsourcingu. Z przeprowadzonej przez Spółkę wstępnej analizy prawnej skutków prawnych związanych z zawarciem umowy outsourcingu wynika, że umowa ta spowoduje przejście na Spółkę zakładu pracy w rozumieniu art. 23(1) Kodeksu pracy, tj. pracownicy Ipracujący w centrach magazynowych objętych komercjalizacją z mocy prawa przejdą do Spółki, która w związku z tym stanie się nowym pracodawcą dla tych pracowników. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w związku z zawarciem umowy outsourcingu po stronie Spółki powstanie przychód do opodatkowania w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o CIT... Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w związku z zawarciem umowy outsourcingu po stronie Spółki powstanie przychód do opodatkowania w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o CIT... Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym samo zawarcie umowy outsourcingu może być traktowane jako dostawa towarów lub świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu VAT... Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zawarcie umowy outsourcingu oznacza zawarcie jakiejkolwiek czynności cywilnoprawnej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o PCC i w związku z tym będzie podlegać opodatkowaniu PCC...

2013
29
mar

Istota:

W zakresie konsekwencji podatkowych związanych z zawarciem umowy outsourcingu

Fragment:

Partnerzy zobowiązani byliby również do posiadania oprogramowania komputerowego i wyposażenia niezbędnego celem należytego wykonania umowy outsourcingu. Z przeprowadzonej przez Spółkę wstępnej analizy prawnej skutków prawnych związanych z zawarciem umowy outsourcingu wynika, że umowa ta spowoduje przejście na Partnerów zakładu pracy w rozumieniu art. 23 (1) Kodeksu pracy, tj. pracownicy Wnioskodawcy pracujący w centrach magazynowych objętych komercjalizacją z mocy prawa przejdą do Partnerów, którzy w związku z tym staną się nowym pracodawcą dla tych pracowników. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w związku z zawarciem umowy outsourcingu po stronie Spółki powstanie przychód do opodatkowania w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o CIT... Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w związku z zawarciem umowy outsourcingu po stronie Spółki powstanie przychód do opodatkowania w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o CIT... Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym samo zawarcie umowy outsourcingu może być traktowane jako dostawa towarów lub świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu VAT... Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zawarcie umowy outsourcingu oznacza zawarcie jakiejkolwiek czynności cywilnoprawnej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o PCC i w związku z tym będzie podlegać opodatkowaniu PCC...

2013
24
sty

Istota:

Samo zawarcie umowy outsourcingowej obejmującej przejęcie przez Wnioskodawcę funkcji i zadań związanych z prowadzeniem działalności magazynowej wykonywanych dotychczas bezpośrednio przez Kontrahenta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie stanowi bowiem czynności opodatkowanej tym podatkiem określonej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Spółka nabyłaby natomiast od Kontrahenta inne składniki majątkowe wykorzystywane aktualnie przez Kontrahenta w działalności magazynowej (wózki widłowe, itd.) oraz zobowiązana byłaby również do posiadania oprogramowania komputerowego i wyposażenia niezbędnego celem należytego wykonania umowy outsourcingu. Skutkiem prawnym związanym z zawarciem umowy outsourcingu będzie przejście na Spółkę zakładu pracy w rozumieniu art. 23(1) Kodeksu pracy, tj. pracownicy Kontrahenta pracujący w centrach magazynowych objętych komercjalizacją z mocy prawa przejdą do Spółki, która w związku z tym stanie się nowym pracodawcą dla tych pracowników. Wątpliwości Wnioskodawcy w niniejszej sprawie dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług samego zawarcia umowy outsourcingowej. Outsourcing jest umową nienazwaną, a więc strony mogą wypełnić jej postanowienia dowolną treścią, kształtowaną postanowieniami art. 353 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Treść (cel) umowy nie może sprzeciwiać się jednak jej właściwościom ani zasadom współżycia społecznego. Zawarcie umowy outsourcingu oznacza przekazanie funkcji wykonywanej przez pracowników danego przedsiębiorstwa firmie zewnętrznej czyli usługodawcy. Zleceniodawca w outsourcingu oczekuje określonych wyników, natomiast sama realizacja całego procesu pozostaje w gestii wykonawcy. Decyzja o outsourcingu nie jest ani powierzchowna ani pochopna bowiem jest poprzedzona wszechstronnymi i wnikliwymi analizami obejmującymi wszystkie istotne aspekty problemu.

2011
1
wrz

Istota:

Wystawienie faktury VAT w mieniu sprzedawcy, odbiór faktury VAT w imieniu odbiorcy.

Fragment:

A-N zajmuje się świadczeniem usług rachunkowych, administrowaniem wynagrodzeniami oraz szeroko pojętym outsourcingiem usług administracyjnych dla biznesu. 1. Przedmiot działalności. Głównym odbiorcą usług firmy A-N (dalej: biuro outsourcingowe lub biuro) są przedsiębiorcy prowadzący stacje paliw S. P. (dalej: przedsiębiorcy lub odbiorcy towaru). Przedsiębiorcy wykonują m.in. działalność gospodarczą w zakresie handlu towarami. 2. lstota problemu. Jednym z dostawców towarów handlowych dla w/w przedsiębiorców jest firma handlowa (dalej: dostawca towaru), która zleciła biuru outsourcingowemu usługę administrowania fakturowaniem dostaw towarów. Na mocy tego zlecenia, biuro outsourcingowe upoważnione zostało m.in. do wystawienia i wydrukowania faktury VAT w postaci papierowej — w oparciu o otrzymane dowody dostaw i cenniki udostępnione przez dostawcę towaru. Niniejsza umowa obliguje biuro do fizycznego wprowadzenia danych do faktury (w tym wartości, sum) oraz dostarczenia do dostawcy towaru (sprzedawcy) i odbiorcy towaru (nabywcy), odpowiednio kopii i oryginału faktury. Biuro outsourcingowe nie wystawia faktury we własnym imieniu, gdyż nie uczestniczy w transakcji dostawy/nabycia towaru. 3. Procesowanie faktur dokumentujących dostawę towaru. Dostawca towaru dostarcza towar do odbiorcy towaru, dokumentując transakcję dowodami dostawy”.

2011
1
sie

Istota:

W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym Spółka wnosi o potwierdzenie, że przeniesienie księgowości Spółki poza obszar SSE (tj. powierzenie jej prowadzenia uprawnionemu podmiotowi trzeciemu) nie wpłynie na przysługujące Spółce zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych i jego zakres.

Fragment:

Spółka rozważa zlecenie prowadzenia ewidencji rachunkowej (księgowości) uprawnionemu podmiotowi trzeciemu (tzw. outsourcing), poza teren specjalnej strefy ekonomicznej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym Spółka wnosi o potwierdzenie, że przeniesienie księgowości Spółki poza obszar specjalnej strefy ekonomicznej (tj. powierzenie jej prowadzenia uprawnionemu podmiotowi trzeciemu) nie wpłynie na przysługujące Spółce zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych i jego zakres, a w szczególności: nie spowoduje cofnięcia Zezwolenia i obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych za cały okres przysługiwania zwolnienia, nie spowoduje konieczności weryfikacji zakresu Zezwolenia i obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych za cały okres przysługiwania zwolnienia, nie spełnia kryteriów, o których mowa w § 5 rozporządzenia w sprawie specjalnej strefie ekonomicznej, nie będzie oznaczało prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej poza specjalną strefą ekonomiczną i nie spowoduje konieczności wydzielenia organizacyjnego działalności prowadzonej w strefie, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Wnioskodawcy, outsourcing (...)