Otwarty fundusz emerytalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to otwarty fundusz emerytalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
gru

Istota:

Kwestia możliwości skorzystania przez niemiecki fundusz emerytalny ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 11a u.p.d.o.p..

Fragment:

Ze względu na różne uregulowania prawne w Polsce i w Niemczech nie jest możliwe dokładne przyporządkowanie Funduszu Emerytalnego S do konkretnej kategorii funduszy emerytalnych wyróżnionych w prawie polskim (tj. np. jako otwartego funduszu emerytalnego, pracowniczego programu emerytalnego itd.). Fundusz Emerytalny S. działa na podstawie statutu Funduszu Emerytalnego S. (niem. S.) przyjętego przez członków wspomnianych wyżej Izby Lekarskiej i Izby Lekarzy Weterynarii. Kompetencja do przyjęcia statutu Funduszu Emerytalnego S jak również struktura statutu Funduszu Emerytalnego S uregulowana jest w przepisach publicznoprawnych obowiązujących na terenie landu, które z kolei są wydane i przyjęte na poziomie regionalnym (landu Republiki Federalnej Niemiec) na podstawie upoważnienia zawartego w Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec. Zgodnie z art. art. 74 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 72 ust. 1 tejże, landom Republiki Federalnej Niemiec dalej: RFN) została między innymi przypisana kompetencja w zakresie regulowania zasad funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych. Tym samym, landy RFN w ramach ustawodawstwa związkowego są uprawnione do ustanawiania instytucji o charakterze publicznym w obszarze ubezpieczeń społecznych, w tym w zakresie programów emerytalnych. Należy zaznaczyć, że statut Funduszu Emerytalnego S musi być zgodny z przepisami obowiązującymi powszechnie na terenie RFN i Landu S, co wynika z obowiązku udzielenia zgody co do treści statutu Funduszu Emerytalnego S ze strony regionalnego publicznego organu nadzorczego przy uwzględnieniu przepisów federalnych.

2018
11
sie

Istota:

Skutki podatkowe jednorazowej wypłaty środków zaewidencjonowanych na subkoncie.

Fragment:

(...) otwarty fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych po poinformowaniu przez Zakład otwartego funduszu emerytalnego o obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny FUS, o którym mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1, w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwane dalej „ subkontem ”. Zatem – w świetle powyższego – jeżeli małżonkowie pozostawali w ustawowej wspólności majątkowej – czyli nie miało miejsca żadne ograniczenie wspólności – na rachunek małżonka, prowadzony w otwartym funduszu emerytalnym, zostaje przelana połowa zgromadzonych na rachunku zmarłego środków. Jeżeli małżonek nie ma rachunku w otwartym funduszu emerytalnym i nie założy go samodzielnie, fundusz w którym gromadzone były środki, zobowiązany jest taki rachunek założyć. Podstawą do wypłaty są stosunki majątkowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Ponadto małżonkowi przysługuje prawo do jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych na rachunku.

2018
9
mar

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty środków zgromadzonych na rachunku otwartego funduszu emerytalnego oraz środków zaewidencjonowanych na subkoncie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z podziałem majątku wspólnego.

Fragment:

Z kolei w § 2 pkt 3 i 4 tego artykułu określono, iż do majątku wspólnego w szczególności należą środki zgromadzone na otwartym funduszu emerytalnym oraz kwoty składek zaewidencjonowane na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 ze zm.). W dniu 21 października 1999 r. mąż Wnioskodawczyni – X przystąpił do Otwartego Funduszu Emerytalnego. W dniu 6 grudnia 2005 r. uprawomocnił się wyrok rozwiązujący małżeństwo Wnioskodawczyni z X – poprzez rozwód, tym samym nastąpiło ustanie wspólności majątkowej. W dniu 18 czerwca 2014 r. Wnioskodawczyni przeszła na emeryturę – tzw. emeryturę mundurową. W dniu 18 stycznia 2017 r. na podstawie art. 126 w związku z art. 129a ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 870 ze zm.) Wnioskodawczyni wystąpiła do Otwartego Funduszu Emerytalnego o wypłatę środków zgromadzonych na rachunku OFE, przypadających Wnioskodawczyni w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków w związku z ustaniem wspólności majątkowej na skutek rozwiązania małżeństwa wskutek sądowego orzeczenia rozwodowego. W 2017 r. Otwarty Fundusz Emerytalny dokonał jednorazowej wypłaty środków, wynikających z podziału majątku wspólnego, a następnie na podstawie art. 40e ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych poinformował o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

2017
12
sie

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wypłaty środków z otwartego funduszu emerytalnego.

Fragment:

Wracając na grunt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wskazać, że zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 6 lit. a) i 9 tej ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a: od kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, od kwot jednorazowo wypłacanych przez otwarty fundusz emerytalny członkowi funduszu, któremu rachunek funduszu otwarto w związku ze śmiercią jego współmałżonka. Jak stanowi art. 30a ust. 6 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e. Płatnikiem tego podatku na podstawie 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest reprezentujące otwarty fundusz emerytalne towarzystwo emerytalne. Stosownie do przywołanego przepisu płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10. Biorąc pod uwagę wskazane we wniosku okoliczności faktyczne sprawy oraz przywołane przepisy, w szczególności art. 30a ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wskazać, że działające w sprawie jako płatnik (art. 41 ust. 4 ustawy) towarzystwo emerytalne zasadnie obliczyło i pobrało podatek również od drugiej połowy środków zgromadzonych w funduszu przez zmarłego męża Wnioskodawczyni.

2017
4
lut

Istota:

W zakresie zwolnienia z opodatkowania w Polsce dochodów (z dywidend i odsetek) holenderskiego funduszu emerytalnego.

Fragment:

W świetle powyższego należy z kolei stwierdzić, że Wnioskodawca - jako osoba prawna powstała na gruncie holenderskiego prawa, będąca holenderskim rezydentem podatkowym - będzie podlegała ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Oznacza to, że w Polsce obowiązek podatkowy APF, ustalany w oparciu o ustawę o PDOP, będzie ograniczony jedynie do dochodów osiąganych właśnie na terytorium Polski. Zwolnienia podmiotowe Ustawa o PDOP przewiduje również zwolnienia podmiotowe, które zostały określone w art. 6 tej ustawy. Podmioty literalnie wymienione w tej regulacji nie rozliczają podatku dochodowego i nie składają deklaracji z tytułu tego podatku, niezależnie od tego, czy podmioty te są podatnikami w rozumieniu art. 1 ustawy o PDOP czy też nie. Katalog takich zwolnień ma charakter zamknięty. Jednym ze zwolnień w przewidzianych w art. 6 jest regulacja art. 6 ust. l pkt 11a, zgodnie z którą zwalnia się od podatku „podatników posiadających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego prowadzących program emerytalny, w zakresie dochodów związanych z gromadzeniem (...)

2015
18
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie w zakresie obowiązku podatkowego.

Fragment:

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Zasady opodatkowania dochodów z tytułu kwot wypłaconych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego reguluje art. 30a ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w świetle którego pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a od kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy: w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, z subkonta, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

2015
1
gru

Istota:

Czy dokonując jednorazowej wypłaty środków z subkonta z uwagi na spełnienie warunków art. 129a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Wnioskodawca jako płatnik jest zobowiązany na podstawie przepisów art 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do pobierania zryczałtowanego 19 % podatku w sytuacji gdy jednorazowa wypłata z subkonta nie nastąpiła w związku ze śmiercią współmałżonka, ale w wyniku rozwodu/ustania wspólności ustawowej, czy też na podstawie przepisów art 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczyć wypłatę do przychodów z innych źródeł i sporządzić informację PIT-8C bez potrącania podatku?

Fragment:

(...) otwartym funduszu emerytalnym. Stosownie zaś do art. 40e ust. 9 przytoczonej ustawy osobie, której Zakład założył subkonto na podstawie ust. 2, jest dokonywana jednorazowa wypłata składek zewidencjonowanych na subkoncie, w przypadku gdy otwarty fundusz emerytalny dokonał tej osobie jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, na podstawie art. 129a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Otwarty fundusz emerytalny jest obowiązany, zgodnie z art. 40e ust. 10 zd. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zawiadomić Zakład o dokonaniu jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, o której mowa w ust. 9, w terminie 14 dni od dnia dokonania tej wypłaty. Natomiast Zakład dokonuje jednorazowej wypłaty składek zewidencjonowanych na subkoncie w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 10 (art. 40e ust. 11). Jak stanowi art. 129a ust. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych osoby, którym na podstawie art. 128 otwarty fundusz emerytalny otworzył rachunek, mają prawo do jednorazowej (...)

2014
7
maj

Istota:

Opodatkowanie środków z otwartego funduszu emerytalnego

Fragment:

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Zasady opodatkowania dochodów z tytułu kwot wypłaconych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego reguluje art. 30a ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w świetle którego od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a. Jak wynika z art. 30a ust. 6 ww. ustawy zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejsza przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a i 5d.

2013
4
paź

Istota:

Zbycie funduszu emerytalnego stanowiącego przedsiębiorstwo jako czynności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT

Fragment:

Z przedstawionych w sprawie okoliczności wynika, że na podstawie zawartej umowy towarzystwo emerytalne dokona sprzedaży wraz z prawem do zarządzania Otwartym Funduszem Emerytalnym. W ramach zawartej umowy Wnioskodawca przekaże niezbędne elementy w procesie zarządzania OFE. Tym samym sprzedaż przedsiębiorstwa PTE wraz z prawem do zarządzania OFE stanowić będzie jako całość zbycie przedsiębiorstwa. Mając na uwadze treść art. 55 1 oraz art. 55 2 Kodeksu cywilnego oraz treść przepisów ustawy o OFE, stwierdzić należy, że przekazanie powyższych składników, w trybie umowy, o której mowa w art. 66 ust. 1 ustawy o OFE, tworzących przedsiębiorstwo towarzystwa emerytalnego i stanowiące dotychczas składniki tego przedsiębiorstwa, jest wystarczające do uznania, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z przekazaniem zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na zarządzaniu otwartym funduszem emerytalnym i jego reprezentowaniu. W konsekwencji powyższego, transakcja sprzedaży przedsiębiorstwa powszechnego towarzystwa emerytalnego wraz z prawem do zarządzania otwartym Funduszem Emerytalnym podlega na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy wyłączeniu z opodatkowania podatkiem VAT.

2013
8
mar

Istota:

Opodatkowania kwoty wypłaconej uposażonemu po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego.

Fragment:

(...) otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawcy wypłacono, jako uposażonemu środki pieniężne zgromadzone przez jego zmarłego brata w otwartym funduszu emerytalnym. Postępowanie sądowe w sprawie nabycia spadku nie zostało przeprowadzone, gdyż brat Wnioskodawcy swoją wolę co do dyspozycji zgromadzonych środków zawarł we wniosku OFE czyniąc Wnioskodawcę uposażonym. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego na rzecz wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy stanowią dochód podlegający opodatkowaniu zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód ten podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 6 ww. ustawy. Tym samym Otwarty Fundusz Emerytalny dokonując wypłaty na rzecz Wnioskodawcy środków zgromadzonych przez zmarłego brata słusznie, jako płatnik, pobrał 19% podatek od całej wypłaconej kwoty. Bezzasadnym jest w tym przypadku powoływanie się na przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, gdyż podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie m.in. tytułem dziedziczenia (spadku), natomiast opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód uzyskany w związku z wypłaceniem kwot po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy.