Otwarty fundusz emerytalny | Interpretacje podatkowe

Otwarty fundusz emerytalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to otwarty fundusz emerytalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wypłaty środków z otwartego funduszu emerytalnego.
Fragment:
Wracając na grunt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wskazać, że zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 6 lit. a) i 9 tej ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a: od kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, od kwot jednorazowo wypłacanych przez otwarty fundusz emerytalny członkowi funduszu, któremu rachunek funduszu otwarto w związku ze śmiercią jego współmałżonka. Jak stanowi art. 30a ust. 6 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e. Płatnikiem tego podatku na podstawie 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest reprezentujące otwarty fundusz emerytalne towarzystwo emerytalne. Stosownie do przywołanego przepisu płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10. Biorąc pod uwagę wskazane we wniosku okoliczności faktyczne sprawy oraz przywołane przepisy, w szczególności art. 30a ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wskazać, że działające w sprawie jako płatnik (art. 41 ust. 4 ustawy) towarzystwo emerytalne zasadnie obliczyło i pobrało podatek również od drugiej połowy środków zgromadzonych w funduszu przez zmarłego męża Wnioskodawczyni.
2017
12
sie

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania w Polsce dochodów (z dywidend i odsetek) holenderskiego funduszu emerytalnego.
Fragment:
W świetle powyższego należy z kolei stwierdzić, że Wnioskodawca - jako osoba prawna powstała na gruncie holenderskiego prawa, będąca holenderskim rezydentem podatkowym - będzie podlegała ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Oznacza to, że w Polsce obowiązek podatkowy APF, ustalany w oparciu o ustawę o PDOP, będzie ograniczony jedynie do dochodów osiąganych właśnie na terytorium Polski. Zwolnienia podmiotowe Ustawa o PDOP przewiduje również zwolnienia podmiotowe, które zostały określone w art. 6 tej ustawy. Podmioty literalnie wymienione w tej regulacji nie rozliczają podatku dochodowego i nie składają deklaracji z tytułu tego podatku, niezależnie od tego, czy podmioty te są podatnikami w rozumieniu art. 1 ustawy o PDOP czy też nie. Katalog takich zwolnień ma charakter zamknięty. Jednym ze zwolnień w przewidzianych w art. 6 jest regulacja art. 6 ust. l pkt 11a, zgodnie z którą zwalnia się od podatku „podatników posiadających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego prowadzących program emerytalny, w zakresie dochodów związanych z gromadzeniem (...)
2017
4
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie w zakresie obowiązku podatkowego.
Fragment:
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Zasady opodatkowania dochodów z tytułu kwot wypłaconych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego reguluje art. 30a ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w świetle którego pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a od kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy: w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, z subkonta, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
2015
18
gru

Istota:
Czy dokonując jednorazowej wypłaty środków z subkonta z uwagi na spełnienie warunków art. 129a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Wnioskodawca jako płatnik jest zobowiązany na podstawie przepisów art 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do pobierania zryczałtowanego 19 % podatku w sytuacji gdy jednorazowa wypłata z subkonta nie nastąpiła w związku ze śmiercią współmałżonka, ale w wyniku rozwodu/ustania wspólności ustawowej, czy też na podstawie przepisów art 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczyć wypłatę do przychodów z innych źródeł i sporządzić informację PIT-8C bez potrącania podatku?
Fragment:
(...) otwartym funduszu emerytalnym. Stosownie zaś do art. 40e ust. 9 przytoczonej ustawy osobie, której Zakład założył subkonto na podstawie ust. 2, jest dokonywana jednorazowa wypłata składek zewidencjonowanych na subkoncie, w przypadku gdy otwarty fundusz emerytalny dokonał tej osobie jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, na podstawie art. 129a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Otwarty fundusz emerytalny jest obowiązany, zgodnie z art. 40e ust. 10 zd. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zawiadomić Zakład o dokonaniu jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, o której mowa w ust. 9, w terminie 14 dni od dnia dokonania tej wypłaty. Natomiast Zakład dokonuje jednorazowej wypłaty składek zewidencjonowanych na subkoncie w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 10 (art. 40e ust. 11). Jak stanowi art. 129a ust. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych osoby, którym na podstawie art. 128 otwarty fundusz emerytalny otworzył rachunek, mają prawo do jednorazowej (...)
2015
1
gru

Istota:
Opodatkowanie środków z otwartego funduszu emerytalnego
Fragment:
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Zasady opodatkowania dochodów z tytułu kwot wypłaconych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego reguluje art. 30a ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w świetle którego od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a. Jak wynika z art. 30a ust. 6 ww. ustawy zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejsza przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a i 5d.
2014
7
maj

Istota:
Zbycie funduszu emerytalnego stanowiącego przedsiębiorstwo jako czynności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT
Fragment:
Z przedstawionych w sprawie okoliczności wynika, że na podstawie zawartej umowy towarzystwo emerytalne dokona sprzedaży wraz z prawem do zarządzania Otwartym Funduszem Emerytalnym. W ramach zawartej umowy Wnioskodawca przekaże niezbędne elementy w procesie zarządzania OFE. Tym samym sprzedaż przedsiębiorstwa PTE wraz z prawem do zarządzania OFE stanowić będzie jako całość zbycie przedsiębiorstwa. Mając na uwadze treść art. 55 1 oraz art. 55 2 Kodeksu cywilnego oraz treść przepisów ustawy o OFE, stwierdzić należy, że przekazanie powyższych składników, w trybie umowy, o której mowa w art. 66 ust. 1 ustawy o OFE, tworzących przedsiębiorstwo towarzystwa emerytalnego i stanowiące dotychczas składniki tego przedsiębiorstwa, jest wystarczające do uznania, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z przekazaniem zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na zarządzaniu otwartym funduszem emerytalnym i jego reprezentowaniu. W konsekwencji powyższego, transakcja sprzedaży przedsiębiorstwa powszechnego towarzystwa emerytalnego wraz z prawem do zarządzania otwartym Funduszem Emerytalnym podlega na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy wyłączeniu z opodatkowania podatkiem VAT.
2013
4
paź

Istota:
Opodatkowania kwoty wypłaconej uposażonemu po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego.
Fragment:
(...) otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawcy wypłacono, jako uposażonemu środki pieniężne zgromadzone przez jego zmarłego brata w otwartym funduszu emerytalnym. Postępowanie sądowe w sprawie nabycia spadku nie zostało przeprowadzone, gdyż brat Wnioskodawcy swoją wolę co do dyspozycji zgromadzonych środków zawarł we wniosku OFE czyniąc Wnioskodawcę uposażonym. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego na rzecz wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy stanowią dochód podlegający opodatkowaniu zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód ten podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 6 ww. ustawy. Tym samym Otwarty Fundusz Emerytalny dokonując wypłaty na rzecz Wnioskodawcy środków zgromadzonych przez zmarłego brata słusznie, jako płatnik, pobrał 19% podatek od całej wypłaconej kwoty. Bezzasadnym jest w tym przypadku powoływanie się na przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, gdyż podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie m.in. tytułem dziedziczenia (spadku), natomiast opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód uzyskany w związku z wypłaceniem kwot po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy.
2013
8
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów z kapitałów pieniężnych.
Fragment:
W tym miejscu należy wskazać, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Zasady opodatkowania dochodów z tytułu kwot wypłaconych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego reguluje art. 30a ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w świetle którego od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a. Jak wynika z art. 30a ust. 6 ww. ustawy zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejsza przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a i 5d.
2013
7
mar

Istota:
Należy stwierdzić, iż skoro czynność zawarcia umowy o przejęcie zarządzania Otwartym Funduszem Emerytalnym za wynagrodzeniem nastąpi na podstawie umowy nienazwanej, zawarcie powyższej umowy nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jako czynność niewymieniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Otwarty fundusz emerytalny Zgodnie z ustawą o OFE, otwarty fundusz emerytalny posiada odrębną osobowość prawną - jest to odrębna masa majątkowa (majątek wpłacony przez członków otwartego funduszu emerytalnego, a pośrednio przez ZUS) tworzona, zarządzana i reprezentowana przez towarzystwo emerytalne. W praktyce, otwarty fundusz emerytalny stanowi masę wierzytelności i zobowiązań krótkoterminowych, które są zarządzane przez towarzystwo emerytalne. Otwarty fundusz emerytalny nie posiada własnych pracowników - z uwagi na elementy wchodzące w skład otwartego funduszu emerytalnego (wyłącznie masa wierzytelności i zobowiązań krótkoterminowych) oraz regulowaną działalność otwartego funduszu emerytalnego, całość czynności związanych z otwartym funduszem emerytalnym jest podejmowana z wykorzystaniem aktywów oraz przez odpowiednich pracowników towarzystwa emerytalnego, zarządzającego danym otwartym funduszem emerytalnym. Zasady rachunkowości otwartego funduszu emerytalnego są regulowane przez odpowiednie przepisy w zakresu rachunkowości, w tym w szczególności przez ustawę o rachunkowości i wydane na jej podstawie rozporządzenia (np. rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych, rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych).
2012
18
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z dokonywaniem jednorazowych wypłat środków z IKZE niespełniających przesłanek do uznania ich za wypłatę oraz wynikających z tego tytułu obowiązkach informacyjnych
Fragment:
Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Spółka tworzy, zarządza oraz reprezentuje otwarty fundusz emerytalny w stosunkach z osobami trzecimi. W związku z nowelizacją od dnia 1 stycznia 2012 r. ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Spółka rozważa rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności o prowadzenie Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego („ IKZE ”) na podstawie umowy zawartej z dobrowolnym funduszem emerytalnym. W tym celu, Spółka utworzy dobrowolny fundusz emerytalny, którym będzie zarządzać i reprezentować na zewnątrz. W konsekwencji, Spółka jako organ funduszu byłaby jednocześnie osobą zainteresowaną, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej. Zgodnie z regulacjami art. 8 ust. 1 pkt la) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego w brzmieniu obowiązującym od 2012 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.; „ Ustawa o IKE oraz IKZE ”), zarządzany od 2012 r. przez Spółkę dobrowolny fundusz emerytalny będzie zawierał z osobami fizycznymi umowy o prowadzenie indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego („ IKZE ”). Na podstawie umowy o prowadzenie IKZE klienci (oszczędzający) będą wpłacać środki pieniężne bezpośrednio do dobrowolnego funduszu emerytalnego, bądź też będą mogli dokonać przeniesienia środków (wypłat transferowych) z innych instytucji prowadzących IKZE.
2012
14
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.