Otrzymanie towaru | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to otrzymanie towaru. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy właściwe jest opodatkowanie przychodu, od którego nie odliczono jeszcze (bezpośredniego) kosztu jego uzyskania (zakup towarów handlowych), kiedy winno rozliczać się przychody a kiedy koszty ich uzyskania i na podstawie jakich dowodów?

Fragment:

(...) Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych opodatkowaną na zasadach ogólnych (prowadzone są księgi rachunkowe). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej kupowane są w hurcie towary (często pochodzące z krajów WE), które następnie są sprzedawane odbiorcom. Towary są najczęściej kontraktowane (wiele dostaw), dostawy są ciągłe, natomiast faktura wystawiana przez sprzedawcę obejmuje kilka dostaw. Towary przywiezione od dostawcy są transportowane bezpośrednio do odbiorcy (z pominięciem składowania w magazynie), dostawy takie na bieżąco są fakturowane. Wg wnioskodawcy dochodzi do sytuacji, w której przedsiębiorca nie posiada jeszcze faktury zakupowej a już sprzedał towar odbiorcy, wystawił fakturę i zaewidencjonował przychód w księdze rachunkowej. Takie sytuacje mają również miejsce na przełomie miesięcy. Wnioskodawca zwraca się z (...)

2011
1
lut

Istota:

Kwestią sporną w sprawie był termin, w którym podatnik mógł skorzystać z uprawnienia do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w dwu fakturach wystawionych przez dostawcę tramwajów (Spółkę Akcyjną „A’’ z siedzibą w Ch.) w dniu 28 maja 2001 r. Z akt sprawy wynika, że faktury te zostały w tym samym dniu odebrane przez stronę skarżącą. O otrzymaniu towaru w świetle powyższego przepisu świadczą okoliczności faktyczne potwierdzające przejście towaru do dyspozycji nabywcy, nie zaś okoliczności istotne z punktu widzenia prawa cywilnego, jak przejęcie własności, posiadania. Zarzut naruszenia art. 134 P.p.s.a. wskutek fragmentarycznej oceny materiału dowodowego nie jest uzasadniony. Skoro Sąd wskazał i wyjaśnił w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, jakie okoliczności są istotne z punktu widzenia ustawy podatkowej dla załatwienia sprawy, to nie miał obowiązku szczegółowo rozważać zagadnień podnoszonych przez stronę, które dotyczyły okoliczności cywilnoprawnych i nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy podatkowej.

Fragment:

(...) z chwilą przekazania stronie skarżącej tramwajów w Zajezdni P., jest uzasadnione tym, że między „A’’ S.A. i stroną skarżącą została zawarta umowa dostawy, a w myśl art. 605 Kc, umowa tego rodzaju ma zastosowanie do rzeczy oznaczonych co do gatunku. Jak wyżej podkreślono kryterium istotnym dla skorzystania przez podatnika z uprawnienia określonego w art. 19 ust. 1 ustawy o VAT jest - na podstawie art. 19 ust. 3 -otrzymanie faktury, a dodatkowo, w myśl art. 19 ust. 3a - otrzymanie towaru. Wobec tego, iż w świetle materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy ustalenie, że odbiorca towaru otrzymał go w miesiącu czerwcu 2001 r. nie budzi żadnych wątpliwości, zgodna z prawem była decyzja stwierdzająca, że podatnik w deklaracji VAT-7 za maj 2001 r. zawyżył podatek naliczony o kwotę podatku z wymienionych wyżej faktur i określenie kwoty zwrotu podatku w wysokości niższej o ten podatek. W zaskarżonym wyroku trafnie wskazano zarówno na (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy przychód powstaje z dniem wydania towaru z magazynu i wystawienia dokumentu Wz czy z dniem potwierdzenia przez hodowcę dostawy na w/w dokumencie ?

Fragment:

(...) Odpowiadając na pismo z dnia 13 września 2004r. (data wpływu 15.09.2004r.), złożone do Łódzkiego Urzędu Skarbowego), uzupełnione w dniu 13 10.2004r. pismem z dnia 11.10.2004r. w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1992r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje: zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Stosownie do przepisów art. 12 ust. 3a w/w ustawy: ,, Za datę powstania przychodu, o którym mowa w (...)

2011
1
lut

Istota:

W sytuacji otrzymania przez Spółkę faktury w lipcu 2004 r. a otrzymania towaru we wrześniu 2004 r., w którym miesiącu zaistnieje prawo odliczenia podatku naliczonego?

Fragment:

(...) Wnosząca zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że złożyła zamówienie u polskiego kontrahenta na dostawę manometrów na statek. Kontrahent wystawił fakturę z datą 15.07.2004 r. Jednak faktyczna dostawa towarów nastąpiła we wrześniu 2004 r. Zapłata za otrzymane towary nastąpiła także we wrześniu 2004 r. Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii, w którym miesiącu nabyła prawo do obniżenia kwoty podatku należnego - czy w miesiącu otrzymania towaru, a więc w deklaracji za wrzesień 2004 r., czy w miesiącu otrzymania faktury VAT, a więc poprzez złożenie we wrześniu korekty deklaracji VAT-7 za lipiec 2004 r. lub sierpień 2004 r.? Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, iż przepisy prawa podatkowego uzależniają nabycie prawa do obniżenia podatku od łącznego spełnienia dwóch warunków: posiadania faktury, zawierającej kwotę podatku naliczonego, zaistnienia zdarzenia, które powoduje obowiązek (...)

2011
1
lut

Istota:

Z treści złożonego pisma wynika, że podatnik ma wątpliwości czy otrzymanie od kontrahenta z państwa członkowskiego towaru w ramach gwarancji jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) i podlega opodatkowaniu tym podatkiem?

Fragment:

(...) Podatnik otrzymał od kontrahenta z Włoch, zarejestrowanego dla celów dostaw wewnątrzwspólnotowych, w ramach gwarancji części zamienne do wcześniej sprowadzonej od niego maszyny. Dostawa jest dostawa bezpłatną, na fakturze dostawcy części są wycenione za adnotacją „tylko dla celów celnych”. Według podatnika transakcja jako transakcja bezpłatna nie powinna podlegać podatkowi od towarów i usług, gdyż nie jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, a tylko takie zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy podlegają opodatkowaniu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (Dz. U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. Jak wynika wprost z przepisu art. 5 ust. 1 pkt 4, czynności, które podlegają opodatkowaniu muszą mieć charakter odpłatny. Dokonując wykładni a (...)

2011
1
lut

Istota:

Uzupełnić

Fragment:

(...) z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem. Z powyższego wynika zatem, iż jednym z niezbędnych warunków dokonania odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów jest otrzymanie przez nabywcę towaru. Mając na uwadze regulacje w zakresie powstania obowiązku podatkowego, otrzymanie towaru przez nabywcą musi być związane z wydaniem towaru przez dostawcę. Jeżeli więc dostawca wydał towar, to warunek otrzymania towaru przez nabywcę został skutecznie wykonany. Za otrzymanie towaru przez nabywcę należy zatem uznać nie tylko fizyczne posiadanie towaru we własnym magazynie, ale również faktyczną możliwość rozporządzania nabytym towarem jak właściciel (np. w sytuacji odebrania towaru z magazynu sprzedawcy i wysłania towaru do magazynu innego nabywcy). A zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego uzależnione jest m.in. od wypełnienia podstawowego obowiązku dostawcy, jakim jest wydanie towaru nabywcy i faktycznego nabycia przez nabywcę prawa do (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik otrzymuje nieodpłatnie część towarów z państw członkowskich Wspólnoty. Zdaniem Podatnika wartości nieodpłatnie otrzymanych towarów nie należy uwzględniać w podstawie opodatkowania wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) o podatku od towarów i usług (dalej ustawa) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi "wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem". Definicja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zawarta jest w art. 9 ust. 1 ustawy, stanowiącym, iż wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów to “nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Niezbędnymi warunkami uznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za czynność podlegającą opodatkowaniu jest dokonanie nabycia za wynagrodzeniem oraz na terytorium kraju. W świetle powyższego, w sytuacji gdy Spółka otrzymuje część towarów nieodpłatnie, (...)