Otrzymanie faktury | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to otrzymanie faktury. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
9
lis

Istota:

Określenie terminu otrzymania faktury VAT w rozumieniu art. 86 ust. 2 pkt 1 i ust. 10 ustawy, w przypadku jej doręczenia pełnomocnikowi Wnioskodawcy

Fragment:

Jednocześnie, w opinii Wnioskodawcy, otrzymanie faktury VAT (faktury korygującej) przez K. powinno rodzić dla niego takie same konsekwencje na gruncie przepisów UPTU jak otrzymanie faktury przez P. (jego pracownika) „do rąk własnych”. W szczególności, dotyczy to momentu odliczenia podatku VAT przez Wnioskodawcę. Końcowo warto zauważyć, iż stanowisko analogiczne do przedstawionego przez Wnioskodawcę powyżej wielokrotnie prezentowane było w wydawanych w imieniu Ministra Finansów indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego (choćby interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 grudnia 2011 r. nr IPPP1/443-1449/11-2/EK oraz z 28 lipca 2010 r. nr IPPP1/443-526/10-2/ISz, interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 października 2011 r. nr ILPP4/413-532/11-2/ISN oraz z 19 sierpnia 2010 r. nr ILPP1/443-596/10-2/MK), a także w orzecznictwie sądów administracyjnych (choćby wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2006 r. sygn. akt I FSK 83/06). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

2011
1
wrz

Istota:

Odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur oraz faktur korygujących otrzymanych drogą elektroniczną w formacie PDF

Fragment:

Tym samym również prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tych faktur nie jest uwarunkowane wydrukowaniem otrzymanych faktur w formie elektronicznej aczkolwiek prawodawca dopuszcza dowolny sposób przechowywania faktur w tym również w postaci papierowej przy zachowaniu warunków określonych w ww. przepisach. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że obecnie obowiązujące regulacje prawne dopuszczają możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej. Zatem otrzymanie faktur w formie pliku PDF stanowiącego załącznik do e-maila skierowanego do odbiorcy faktury jest równoważne w skutkach podatkowych z otrzymaniem faktury w formie papierowej, o ile zostanie zapewniona autentyczność pochodzenia i integralność treści przedmiotowych faktur o której mowa w cyt. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. Tym samym Wnioskodawca będzie mógł dokonać odliczenia na podstawie otrzymanych faktur w formie plików PDF w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wskazać przy tym trzeba na bezwzględny wymóg prawny zapewnienia przez Wnioskodawcę autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że (...)

2011
1
wrz

Istota:

1. Czy faktura wystawiona i przesłana Spółce przez jej kontrahenta w sposób opisany powyżej, może być uznana za „fakturę otrzymaną” w rozumieniu art. 86 ust. 2 pkt 1, ust. 10 pkt 1, ust. 10a w zw. z art. 29 ust. 4a i ust. 4c, ust. 11 i ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług i czy Spółka ma prawo odliczyć VAT z takiej faktury pomimo tego, że faktura taka nie jest fakturą w postaci elektronicznej z bezpiecznym podpisem elektronicznym, ani fakturą uzyskaną poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, o których to fakturach mowa jest w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 133, poz. 1119), przy czym możliwe jest późniejsze wydrukowanie i przechowywanie takiej faktury w formie papierowej?
2. Czy przez moment otrzymania faktury w rozumieniu art. 86 ust. 10 pkt 1 i ust. 10a w zw. z art. 29 ust. 4a i 4c ustawy o podatku od towarów i usług można rozumieć moment, w którym plik z fakturą w postaci PDF dotrze na serwer poczty elektronicznej Spółki?

Fragment:

Art. 86 ust. 10 pkt 1 (oraz korespondujące z nim pozostałe, przytoczone wyżej przepisy określające skutki „otrzymania faktury”), zawiera tylko dwa wymogi jakie muszą zostać spełnione przez podatnika – a mianowicie otrzymanie faktury oraz odliczenie podatku za okres, w którym otrzymano fakturę. Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia „otrzymać” ani nie wskazuje jakie działania ma podjąć wystawca faktury, żeby odbiorca otrzymał fakturę. Brak jest także obowiązku po stronie odbiorcy faktury do jakiejkolwiek formy potwierdzania otrzymania faktury. W związku z czym konieczne jest czysto językowe wyjaśnienie tego zwrotu. Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego PWN „otrzymać” oznacza „dostać coś” bez wskazania w jakiej formie to ma nastąpić. Należy przyjąć, że otrzymanie faktury może nastąpić w jakiejkolwiek formie, czyli może polegać zarówno na jej fizycznym otrzymaniu w formie papierowej, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tym samym brak jest wymogu, żeby odbiorca faktury zapoznał się z jej treścią a wystarczy sam fakt jej doręczenia. Z uwagi na brak precyzyjnych rozwiązań tej problematyki w przepisach podatkowych, posiłkowo można sięgnąć do art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią tego przepisu oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.

2011
1
wrz

Istota:

1. Czy faktura wystawiona i przesłana Spółce przez jej kontrahenta w sposób opisany powyżej, może być uznana za „fakturę otrzymaną” w rozumieniu art. 86 ust. 2 pkt 1, ust. 10 pkt 1, ust. 10a w zw. z art. 29 ust. 4a i ust. 4c, ust. 11 i ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług i czy Spółka ma prawo odliczyć VAT z takiej faktury pomimo tego, że faktura taka nie jest fakturą w postaci elektronicznej z bezpiecznym podpisem elektronicznym, ani fakturą uzyskaną poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, o których to fakturach mowa jest w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 133, poz. 1119), przy czym możliwe jest późniejsze wydrukowanie i przechowywanie takiej faktury w formie papierowej?
2. Czy przez moment otrzymania faktury w rozumieniu art. 86 ust. 10 pkt 1 i ust. 10a w zw. z art. 29 ust. 4a i 4c ustawy o podatku od towarów i usług można rozumieć moment, w którym plik z fakturą w postaci PDF dotrze na serwer poczty elektronicznej Spółki?

Fragment:

Art. 86 ust. 10 pkt 1 (oraz korespondujące z nim pozostałe, przytoczone wyżej przepisy określające skutki „otrzymania faktury”), zawiera tylko dwa wymogi jakie muszą zostać spełnione przez podatnika – a mianowicie otrzymanie faktury oraz odliczenie podatku za okres, w którym otrzymano fakturę. Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia „otrzymać” ani nie wskazuje jakie działania ma podjąć wystawca faktury, żeby odbiorca otrzymał fakturę. Brak jest także obowiązku po stronie odbiorcy faktury do jakiejkolwiek formy potwierdzania otrzymania faktury. W związku z czym konieczne jest czysto językowe wyjaśnienie tego zwrotu. Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego PWN „otrzymać” oznacza „dostać coś” bez wskazania w jakiej formie to ma nastąpić. Należy przyjąć, że otrzymanie faktury może nastąpić w jakiejkolwiek formie, czyli może polegać zarówno na jej fizycznym otrzymaniu w formie papierowej, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tym samym brak jest wymogu, żeby odbiorca faktury zapoznał się z jej treścią a wystarczy sam fakt jej doręczenia. Z uwagi na brak precyzyjnych rozwiązań tej problematyki w przepisach podatkowych, posiłkowo można sięgnąć do art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią tego przepisu oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.

2011
1
wrz

Istota:

Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym podmiot zewnętrzny działający w imieniu Wnioskodawcy na podstawie odrębnego umocowania, spełniającego wymogi pełnomocnictwa określonego w kodeksie cywilnym, otrzyma faktury od kontrahenta Wnioskodawcy

Fragment:

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7: suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika: z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu – z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje – w myśl art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT – w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy o VAT). Zgodnie art. 86 ust. 12 ustawy o VAT, w przypadku otrzymania faktury, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub lit. c, przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi. W myśl art. 86 ust. 12a, przepisu ust. 12 nie stosuje się do przypadków, gdy: faktura dokumentuje czynności, od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9-11; nabycie prawa do dysponowania towarem jak właściciel lub wykonanie usługi nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której podatnik dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury.

2011
1
wrz

Istota:

Otrzymanie faktury poprzez systemy elektroniczne, bez stosowania przepisów regulujących tę materię, powoduje, że wystawione faktury nie są uznane na gruncie ustawy o VAT za dokumenty wprowadzone do obrotu prawnego. Skoro zaś nie zostały wprowadzone, nie mogą korzystać z ochrony prawnej, a Wnioskodawca nie jest upoważniony do stosowania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z przedmiotowych faktur, co przewiduje art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.

Fragment:

Reasumując, otrzymanie faktury poprzez systemy elektroniczne, bez stosowania przepisów regulujących tę materię, powoduje, że wystawione faktury nie są uznane na gruncie ustawy o VAT za dokumenty wprowadzone do obrotu prawnego. Skoro zaś nie zostały wprowadzone, nie mogą korzystać z ochrony prawnej, a Wnioskodawca nie jest upoważniony do stosowania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z przedmiotowych faktur, co przewiduje art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.

2011
1
wrz

Istota:

Odliczenia podatku VAT wynikającego z faktury VAT otrzymanych w formie elektronicznej, dostarczanie kontrahentom faktur drogą elektroniczną

Fragment:

W ocenie Spółki we wszystkich przypadkach wskazanych w pytaniach 1-3 otrzymanie faktur przez Spółkę będzie skuteczne dla celów podatku VAT, tj. Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tak otrzymanych faktur, w rozliczeniu za miesiąc otrzymania faktury lub w rozliczeniu za którykolwiek z dwóch następujących po sobie miesięcy pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony. 1. Stanowisko Spółki wspólne dla pytań 1-3 Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje, co do zasady, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z kolei art. 86 ust.2 pkt 1 lit.a) tej ustawy stanowi, iż kwotą podatku naliczonego jest, w szczególności, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika. Z powyższego zestawienia przepisów ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek naliczony nie zostało uwarunkowane otrzymaniem faktury, a faktura jest jedynie istotna na potrzeby określenia kwoty podatku naliczonego. Ponadto, data otrzymania faktury ma znaczenie dla ustalenia, w rozliczeniu za który okres rozliczeniowy podatnik może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony (art. 86 ust.10 i ust.11 ustawy o VAT).

2011
1
sie

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT powstawać będzie w okresie rozliczeniowym, w którym podmiot zewnętrzny działający w imieniu Wnioskodawcy (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) otrzyma fakturę od kontrahenta Wnioskodawcy.

Fragment:

Przyjąć należy, że otrzymaniem faktury jest jej odebranie przez jakąkolwiek osobę, działającą w tym zakresie w imieniu i za wiedzą podatnika. I tak przykładowo, fakturą otrzymaną będzie faktura odebrana przez pracownika spółki - podatnika, czy też przez członka rodziny podatnika - osoby fizycznej. Zatem błędnym byłoby założenie, że otrzymanie faktur następuje dopiero wówczas, gdy faktury wpłyną do siedziby firmy (miejsca prowadzenia przez nią działalności), jeśli wcześniej zostały odebrane przez upoważnioną do tego osobę lub jej przedstawiciela.” (por. Interpretacja z dnia 19 grudnia 2008r., wydana przez Ministra Finansów/Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, IPPP1/443-1849/08-2/SM). Naczelny Sąd Administracyjny odnosząc się do art. 19 ust. 3 pkt 1 dawnej ustawy o VAT o treści analogicznej do obecnego brzmienia art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT wskazał, iż: „Zasadny jest również zarzut błędnego zinterpretowania art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT poprzez sprowadzenie użytego w tym przepisie pojęcia „podatnik otrzymał fakturę” do sytuacji, w której faktura zostanie przekazana do księgowości w siedzibie podatnika. Sposób rozumienia tego przepisu również musi uwzględniać cel, któremu służy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, a także specyfikę prowadzenia działalności przez danego podatnika.

2011
1
lip

Istota:

Możliwość odliczenie podatku VAT wynikającej z faktury VAT przesyłanej w formie elektronicznej

Fragment:

W ocenie Spółki we wszystkich przypadkach wskazanych w pytaniach 1-3 otrzymanie faktur przez Spółkę będzie skuteczne dla celów podatku VAT, tj. Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tak otrzymanych faktur w rozliczeniu za miesiąc otrzymania faktury lub w rozliczeniu za którykolwiek z dwóch następujących po sobie miesięcy pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony. Stanowisko Spółki wspólne dla pytań 1-3 Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje, co do zasady, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z kolei art. 86 ust.2 pkt 1 lit a) tej ustawy stanowi, iż kwotą podatku naliczonego jest, w szczególności, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika. Z powyższego zestawienia przepisów ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek naliczony nie zostało uwarunkowane otrzymaniem faktury a faktura jest jedynie istotna na potrzeby określenia kwoty podatku naliczonego. Ponadto, data otrzymania faktury ma znaczenie dla ustalenia, w rozliczeniu za który okres rozliczeniowy podatnik może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony (art. 86 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT).

2011
1
lip

Istota:

Określenie momentu odliczenia podatku naliczonego do zakupu okularów korygujących w sytuacji, gdy fakturę otrzymuje pracownik firmy.

Fragment:

Przyjąć należy, że otrzymaniem faktury jest jej odebranie przez jakąkolwiek osobę, działającą w tym zakresie w imieniu i za wiedzą podatnika. I tak przykładowo, fakturą otrzymaną będzie faktura odebrana przez pracownika spółki – podatnika, czy też przez członka rodziny podatnika – osoby fizycznej. Zatem błędnym byłoby założenie, że otrzymanie faktur następuje dopiero wówczas, gdy faktury wpłyną do siedziby firmy (miejsca prowadzenia przez nią działalności), jeśli wcześniej zostały one odebrane przez upoważnioną do tego osobę lub jej przedstawiciela. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że faktury są odbierane przez zatrudnionych przez Wnioskodawcę pracowników, którzy samodzielnie dokonują zakupu okularów niezbędnych do wykonywania pracy przy komputerze. Zgodnie z wewnętrznym regulaminem Przedsiębiorstwa, w/w wydatki są w części refundowane po przedłożeniu określonych zaświadczeń oraz faktury dokumentującej zakup okularów wystawionej na Wnioskodawcę. Przyjąć zatem należy, że mają oni umocowanie Przedsiębiorstwa do wykonywania przedmiotowych czynności (tj. odbioru faktur), działają w jej imieniu (Przedsiębiorstwo nie kwestionuje ich prawa w tym zakresie).