Otrzymanie | Interpretacje podatkowe

Otrzymanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to otrzymanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy otrzymanie przez Wnioskodawczynię egzemplarzy autorskich stanowi przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Jak już wykazano, otrzymanie egzemplarzy autorskich w żaden sposób nie powiększa aktywów Wnioskodawczyni ani nie pozwala na uniknięcie wydatków. Wartość książki (czyli zawarta w niej wiedza specjalistyczna) znajduje się w posiadaniu autorki na długo przed momentem otrzymania przez nią egzemplarzy autorskich, dlatego nie powoduje ono u niej przysporzenia. Kolejną cechą pozwalającą w opinii Trybunału Konstytucyjnego rozpoznać przychód z nieodpłatnego świadczenia jest wymierność korzyści. Egzemplarze autorskie nie podlegają sprzedaży. Skoro autorka zna treść książek zanim otrzyma egzemplarze autorskie, nie jest prawdą, że dzięki otrzymaniu egzemplarzy autorskich odnosi korzyść w wartości rynkowej otrzymanych kopii. Zatem nawet gdyby uznać, że otrzymanie egzemplarzy autorskich stanowi dla Wnioskodawczyni korzyść, nie jest możliwe ustalenie wartości rynkowej tej korzyści. Z powyższego wynika, że w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego otrzymanie egzemplarzy autorskich przez Wnioskodawczynię nie może być uznane za przychód, gdyż zdarzenie to nie spełnia wskazanych przez Trybunał przesłanek. Podsumowując, otrzymanie egzemplarzy autorskich w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak też z uwzględnieniem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przywołanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie stanowi przychodu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.
2016
4
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych otrzymanych w wyniku rozwiązania spółki osobowej.
Fragment:
W związku z powyższym z przychodów podlegających opodatkowaniu wyłączono przychód odpowiadający wartości środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika z tytułu likwidacji spółki; innych składników majątku - ich wartość będzie stanowiła przychód u wspólnika dopiero w momencie zbycia składnika majątku otrzymanego w wyniku likwidacji spółki. Będzie to skutkowało opodatkowaniem faktycznie uzyskanego przychodu. Propozycja ta uwzględnia utrzymanie braku podmiotowości w podatku dochodowym spółek niebędących osobami prawnymi. Koncepcja opodatkowania faktycznie uzyskanego przychodu (w momencie jego realizacji np. sprzedaży) upraszcza system podatkowy. Wymaga to wyraźnego wskazania w ustawie PDOF, że przychód nie powstaje w związku z otrzymaniem w wyniku likwidacji spółki, niepieniężnych składników majątku, a powstaje dopiero w momencie ich zbycia. W związku z powyższym przyjęto, że do przychodów z działalności gospodarczej zaliczać się będzie przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpienia wspólnika z takiej spółki. Analogicznie, przychód powstanie w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie.
2015
18
gru

Istota:
Czy otrzymanie przez Wnioskodawczynię egzemplarzy autorskich stanowi przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Jak już wykazano, otrzymanie egzemplarzy autorskich w żaden sposób nie powiększa aktywów Wnioskodawczyni ani nie pozwala na uniknięcie wydatków. Wartość książki (czyli zawarta w niej wiedza specjalistyczna) znajduje się w posiadaniu autorki na długo przed momentem otrzymania przez nią egzemplarzy autorskich, dlatego nie powoduje ono u niej przysporzenia. Kolejną cechą pozwalającą w opinii Trybunału Konstytucyjnego rozpoznać przychód z nieodpłatnego świadczenia jest wymierność korzyści. Egzemplarze autorskie nie podlegają sprzedaży. Skoro autorka zna treść książek zanim otrzyma egzemplarze autorskie, nie jest prawdą, że dzięki otrzymaniu egzemplarzy autorskich odnosi korzyść w wartości rynkowej otrzymanych kopii. Zatem nawet gdyby uznać, że otrzymanie egzemplarzy autorskich stanowi dla Wnioskodawczyni korzyść, nie jest możliwe ustalenie wartości rynkowej tej korzyści. Z powyższego wynika, że w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego otrzymanie egzemplarzy autorskich przez Wnioskodawczynię nie może być uznane za przychód, gdyż zdarzenie to nie spełnia wskazanych przez Trybunał przesłanek. Podsumowując, otrzymanie egzemplarzy autorskich w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak też z uwzględnieniem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przywołanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie stanowi przychodu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.
2015
2
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z rozwiązaniem spółki osobowej.
Fragment:
(...) otrzymanych w ramach rozwiązania Spółki osobowej Wnioskodawca powinien pomniejszyć przychód uzyskany z ich odpłatnego zbycia o wydatki poniesione na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę – zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 3d ustawy o PIT. Należy przy tym zauważyć, że kosztem uzyskania przychodu będzie wartość wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę do Spółki kapitałowej (która zostanie przekształcona w Spółkę osobową) w takiej części, jaką będzie stanowiła wartość otrzymanych udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą w UE oraz papierów wartościowych (takich jak certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego, akcje i obligacje) do wartości całego majątku otrzymanego w związku z rozwiązaniem Spółki osobowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2014
24
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z rozwiązaniem spółki osobowej.
Fragment:
(...) otrzymanych w ramach rozwiązania Spółki osobowej Wnioskodawca powinien pomniejszyć przychód uzyskany z ich odpłatnego zbycia o wydatki poniesione na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę – zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 3d ustawy o PIT. Należy przy tym zauważyć, że kosztem uzyskania przychodu będzie wartość wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę do Spółki kapitałowej (która zostanie przekształcona w Spółkę osobową) w takiej części, jaką będzie stanowiła wartość otrzymanych udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą w UE oraz papierów wartościowych (takich jak certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego, akcje i obligacje) do wartości całego majątku otrzymanego w związku z rozwiązaniem Spółki osobowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2014
24
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z rozwiązaniem spółki osobowej.
Fragment:
(...) otrzymanych w ramach rozwiązania Spółki osobowej Wnioskodawca powinien pomniejszyć przychód uzyskany z ich odpłatnego zbycia o wydatki poniesione na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę – zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 3d ustawy o PIT. Należy przy tym zauważyć, że kosztem uzyskania przychodu będzie wartość wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę do Spółki kapitałowej (która zostanie przekształcona w Spółkę osobową) w takiej części, jaką będzie stanowiła wartość otrzymanych udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą w UE oraz papierów wartościowych (takich jak certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego, akcje i obligacje) do wartości całego majątku otrzymanego w związku z rozwiązaniem Spółki osobowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2014
28
wrz

Istota:
Otrzymanie zaliczki przed wykonaniem usługi nie skutkuje powstaniem przychodu. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku dotacji udzielonej przez Instytucję Wdrażającą firmie szkoleniowej realizującej program współfinansowany z Unii Europejskiej . Instytucja Wdrażająca nie kupuje usług w firmie, nie można więc uznać, że transza wypłacona firmie szkoleniowej jest zaliczką nie powodującą powstania przychodu
Fragment:
A zatem otrzymanie zaliczki przed wykonaniem usługi nie skutkuje powstaniem przychodu. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku dotacji udzielonej przez Instytucję Wdrażającą firmie szkoleniowej realizującej program współfinansowany z Unii Europejskiej . Instytucja Wdrażająca nie kupuje usług w firmie, nie można więc uznać, że transza wypłacona firmie szkoleniowej jest zaliczką nie powodującą powstania przychodu. Zatem stanowisko wnioskodawcy w zakresie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2011
1
cze

Istota:
Czy otrzymanie bonu towarowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
Fragment:
Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż otrzymany przez niego bon towarowy nie jest związany z żadną konkretną dostawą towarów, lecz przekazany mu został w efekcie osiągnięcia określonej wartości zakupów dokonanych u organizatora konkursu. Należy zatem uznać, że premia w postaci bonu towarowego nie ma charakteru dobrowolnego, lecz jest ściśle uzależniona od określonego zachowania kupującego. Otrzymanie przedmiotowego bonu jest rodzajem wynagrodzenia za zachowanie się nabywcy w stosunku do podmiotu organizującego akcję promocyjną, czyli sprzedawcy. Zatem zachowanie Podatnika polegające na osiągnięciu przez niego określonego poziomu zakupów w określonym czasie spełnia, zawartą we wspomnianym art. 8 ust. 1 ustawy, definicję odpłatnego świadczenia usług (zachowanie to nie jest wszak dostawą towaru) i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (z mocy art. 5 ust. 1 pkt 1). Zatem otrzymane bony towarowe stanowią zapłatę za świadczenie przez Spółkę na rzecz dostawcy usług, które to usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy Powyższe twierdzenie znajduje oparcie również w interpretacji Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r. (nr PP3-812-1222/2004/AP/4026), wydanej na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
2011
1
kwi

Istota:
Czy otrzymanie dokumentu celnego oraz towaru - w przypadku dokonania odprawy celnej - przez agencję celną działającą w oparciu o pełnomocnictwo bezpośrednie jest równoznaczne z otrzymaniem tego dokumentu i towaru przez podatnika ?
Fragment:
Biorąc powyższe pod uwagę, jak i zakres czynności określony w przedłożonym pełnomocnictwie otrzymanie dokumentu celnego oraz towaru przez agencję celną, działającą na podstawie pełnomocnictwa bezpośredniego z określonym upoważnieniem do odbioru dokumentów celnych oraz towarów podatnika jest równoznaczne z otrzymaniem tego dokumentu i towaru przez podatnika. Jednocześnie informuję, iż powyższa informacja jest prawidłowa w zakresie stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę.
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Otrzymanie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.