Otrzymanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to otrzymanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
4
mar

Istota:

Czy otrzymanie przez Wnioskodawczynię egzemplarzy autorskich stanowi przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Jak już wykazano, otrzymanie egzemplarzy autorskich w żaden sposób nie powiększa aktywów Wnioskodawczyni ani nie pozwala na uniknięcie wydatków. Wartość książki (czyli zawarta w niej wiedza specjalistyczna) znajduje się w posiadaniu autorki na długo przed momentem otrzymania przez nią egzemplarzy autorskich, dlatego nie powoduje ono u niej przysporzenia. Kolejną cechą pozwalającą w opinii Trybunału Konstytucyjnego rozpoznać przychód z nieodpłatnego świadczenia jest wymierność korzyści. Egzemplarze autorskie nie podlegają sprzedaży. Skoro autorka zna treść książek zanim otrzyma egzemplarze autorskie, nie jest prawdą, że dzięki otrzymaniu egzemplarzy autorskich odnosi korzyść w wartości rynkowej otrzymanych kopii. Zatem nawet gdyby uznać, że otrzymanie egzemplarzy autorskich stanowi dla Wnioskodawczyni korzyść, nie jest możliwe ustalenie wartości rynkowej tej korzyści. Z powyższego wynika, że w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego otrzymanie egzemplarzy autorskich przez Wnioskodawczynię nie może być uznane za przychód, gdyż zdarzenie to nie spełnia wskazanych przez Trybunał przesłanek. Podsumowując, otrzymanie egzemplarzy autorskich w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak też z uwzględnieniem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przywołanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie stanowi przychodu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

2015
18
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych otrzymanych w wyniku rozwiązania spółki osobowej.

Fragment:

W związku z powyższym z przychodów podlegających opodatkowaniu wyłączono przychód odpowiadający wartości środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika z tytułu likwidacji spółki; innych składników majątku - ich wartość będzie stanowiła przychód u wspólnika dopiero w momencie zbycia składnika majątku otrzymanego w wyniku likwidacji spółki. Będzie to skutkowało opodatkowaniem faktycznie uzyskanego przychodu. Propozycja ta uwzględnia utrzymanie braku podmiotowości w podatku dochodowym spółek niebędących osobami prawnymi. Koncepcja opodatkowania faktycznie uzyskanego przychodu (w momencie jego realizacji np. sprzedaży) upraszcza system podatkowy. Wymaga to wyraźnego wskazania w ustawie PDOF, że przychód nie powstaje w związku z otrzymaniem w wyniku likwidacji spółki, niepieniężnych składników majątku, a powstaje dopiero w momencie ich zbycia. W związku z powyższym przyjęto, że do przychodów z działalności gospodarczej zaliczać się będzie przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpienia wspólnika z takiej spółki. Analogicznie, przychód powstanie w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie.

2015
2
gru

Istota:

Czy otrzymanie przez Wnioskodawczynię egzemplarzy autorskich stanowi przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Jak już wykazano, otrzymanie egzemplarzy autorskich w żaden sposób nie powiększa aktywów Wnioskodawczyni ani nie pozwala na uniknięcie wydatków. Wartość książki (czyli zawarta w niej wiedza specjalistyczna) znajduje się w posiadaniu autorki na długo przed momentem otrzymania przez nią egzemplarzy autorskich, dlatego nie powoduje ono u niej przysporzenia. Kolejną cechą pozwalającą w opinii Trybunału Konstytucyjnego rozpoznać przychód z nieodpłatnego świadczenia jest wymierność korzyści. Egzemplarze autorskie nie podlegają sprzedaży. Skoro autorka zna treść książek zanim otrzyma egzemplarze autorskie, nie jest prawdą, że dzięki otrzymaniu egzemplarzy autorskich odnosi korzyść w wartości rynkowej otrzymanych kopii. Zatem nawet gdyby uznać, że otrzymanie egzemplarzy autorskich stanowi dla Wnioskodawczyni korzyść, nie jest możliwe ustalenie wartości rynkowej tej korzyści. Z powyższego wynika, że w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego otrzymanie egzemplarzy autorskich przez Wnioskodawczynię nie może być uznane za przychód, gdyż zdarzenie to nie spełnia wskazanych przez Trybunał przesłanek. Podsumowując, otrzymanie egzemplarzy autorskich w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak też z uwzględnieniem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przywołanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie stanowi przychodu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

2014
24
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z rozwiązaniem spółki osobowej.

Fragment:

(...) otrzymanych w ramach rozwiązania Spółki osobowej Wnioskodawca powinien pomniejszyć przychód uzyskany z ich odpłatnego zbycia o wydatki poniesione na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę – zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 3d ustawy o PIT. Należy przy tym zauważyć, że kosztem uzyskania przychodu będzie wartość wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę do Spółki kapitałowej (która zostanie przekształcona w Spółkę osobową) w takiej części, jaką będzie stanowiła wartość otrzymanych udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą w UE oraz papierów wartościowych (takich jak certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego, akcje i obligacje) do wartości całego majątku otrzymanego w związku z rozwiązaniem Spółki osobowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

2014
24
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z rozwiązaniem spółki osobowej.

Fragment:

(...) otrzymanych w ramach rozwiązania Spółki osobowej Wnioskodawca powinien pomniejszyć przychód uzyskany z ich odpłatnego zbycia o wydatki poniesione na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę – zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 3d ustawy o PIT. Należy przy tym zauważyć, że kosztem uzyskania przychodu będzie wartość wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę do Spółki kapitałowej (która zostanie przekształcona w Spółkę osobową) w takiej części, jaką będzie stanowiła wartość otrzymanych udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą w UE oraz papierów wartościowych (takich jak certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego, akcje i obligacje) do wartości całego majątku otrzymanego w związku z rozwiązaniem Spółki osobowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

2014
28
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z rozwiązaniem spółki osobowej.

Fragment:

(...) otrzymanych w ramach rozwiązania Spółki osobowej Wnioskodawca powinien pomniejszyć przychód uzyskany z ich odpłatnego zbycia o wydatki poniesione na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę – zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 3d ustawy o PIT. Należy przy tym zauważyć, że kosztem uzyskania przychodu będzie wartość wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę do Spółki kapitałowej (która zostanie przekształcona w Spółkę osobową) w takiej części, jaką będzie stanowiła wartość otrzymanych udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą w UE oraz papierów wartościowych (takich jak certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego, akcje i obligacje) do wartości całego majątku otrzymanego w związku z rozwiązaniem Spółki osobowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

2011
1
cze

Istota:

Otrzymanie zaliczki przed wykonaniem usługi nie skutkuje powstaniem przychodu. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku dotacji udzielonej przez Instytucję Wdrażającą firmie szkoleniowej realizującej program współfinansowany z Unii Europejskiej . Instytucja Wdrażająca nie kupuje usług w firmie, nie można więc uznać, że transza wypłacona firmie szkoleniowej jest zaliczką nie powodującą powstania przychodu

Fragment:

A zatem otrzymanie zaliczki przed wykonaniem usługi nie skutkuje powstaniem przychodu. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku dotacji udzielonej przez Instytucję Wdrażającą firmie szkoleniowej realizującej program współfinansowany z Unii Europejskiej . Instytucja Wdrażająca nie kupuje usług w firmie, nie można więc uznać, że transza wypłacona firmie szkoleniowej jest zaliczką nie powodującą powstania przychodu. Zatem stanowisko wnioskodawcy w zakresie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
kwi

Istota:

Czy otrzymanie bonu towarowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż otrzymany przez niego bon towarowy nie jest związany z żadną konkretną dostawą towarów, lecz przekazany mu został w efekcie osiągnięcia określonej wartości zakupów dokonanych u organizatora konkursu. Należy zatem uznać, że premia w postaci bonu towarowego nie ma charakteru dobrowolnego, lecz jest ściśle uzależniona od określonego zachowania kupującego. Otrzymanie przedmiotowego bonu jest rodzajem wynagrodzenia za zachowanie się nabywcy w stosunku do podmiotu organizującego akcję promocyjną, czyli sprzedawcy. Zatem zachowanie Podatnika polegające na osiągnięciu przez niego określonego poziomu zakupów w określonym czasie spełnia, zawartą we wspomnianym art. 8 ust. 1 ustawy, definicję odpłatnego świadczenia usług (zachowanie to nie jest wszak dostawą towaru) i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (z mocy art. 5 ust. 1 pkt 1). Zatem otrzymane bony towarowe stanowią zapłatę za świadczenie przez Spółkę na rzecz dostawcy usług, które to usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy Powyższe twierdzenie znajduje oparcie również w interpretacji Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r. (nr PP3-812-1222/2004/AP/4026), wydanej na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

2011
1
sty

Istota:

Czy otrzymanie dokumentu celnego oraz towaru - w przypadku dokonania odprawy celnej - przez agencję celną działającą w oparciu o pełnomocnictwo bezpośrednie jest równoznaczne z otrzymaniem tego dokumentu i towaru przez podatnika ?

Fragment:

Biorąc powyższe pod uwagę, jak i zakres czynności określony w przedłożonym pełnomocnictwie otrzymanie dokumentu celnego oraz towaru przez agencję celną, działającą na podstawie pełnomocnictwa bezpośredniego z określonym upoważnieniem do odbioru dokumentów celnych oraz towarów podatnika jest równoznaczne z otrzymaniem tego dokumentu i towaru przez podatnika. Jednocześnie informuję, iż powyższa informacja jest prawidłowa w zakresie stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę.