ITPB1/415-312/12/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Zachowania prawa do ulgi podatkowej z tytułu wydatkowania środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w kasie mieszkaniowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2012 r. (data wpływu 19 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zachowania prawa do ulgi podatkowej z tytułu wydatkowania środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w kasie mieszkaniowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zachowania prawa do ulgi podatkowej z tytułu wydatkowania środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w kasie mieszkaniowej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 3 listopada 1999 r. Pana ojciec zawarł umowę o kredyt kontraktowy z Bankiem na podstawie, której zobowiązał się systematycznie gromadzić oszczędności na rachunku oszczędnościowo kredytowym w kasie mieszkaniowej przez okres 36 miesięcy (do października 2002 r). W wyniku zawartych aneksów do umowy z dnia 3 listopada 1999 r. systematyczne wpłaty do kasy mieszkaniowej trwały do września 2010 r. W zeznaniach podatkowych za lata 1999-2004 ojciec wykazał kwotę faktycznie poniesionych wydatków na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej w wysokości 35.725 zł, od podatku odliczył w tym okresie kwotę 10.717 zł 50 gr. W dniu 29 września 2009 r. ojciec dokonał cesji ww. rachunku na rzecz Pana. W dniu tym na rachunku była zgromadzona kwota 54.574 zł 02 gr, powyższy fakt zgłosił Pan w urzędzie skarbowym na druku SD-Z2 (w dniu 5 października 2009 r.) w wyniku czego został zwolniony z podatku z tego tytułu.

W następstwie powyższego osobiście dokonywał Pan wpłat do kasy mieszkaniowej. We wrześniu 2010 r. zakończył Pan oszczędzanie, natomiast wypłata środków zgromadzonych nastąpiła 17 stycznia 2011 r. w wysokości 58.246 zł 62 gr. Środki nie zostały wydatkowane na cele wskazane w umowie o Kredyt zawartej 3 listopada 1999 r. z Bankiem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy ma Pan obowiązek doliczyć do podatku za rok 2011 kwotę 10.717 zł 50 gr...

Zdaniem Wnioskodawcy, według zaistniałych faktów w oparciu o zgłoszenie SD-Z2 (z dnia 5 października 2009 r.) oraz objaśnienia do zeznania PIT-37 (za rok 2011: "w zeznaniu trzeba wykazać kwotę uprzednio odliczoną na cele mieszkaniowe w wypadku przeniesienia uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych") jest zwolniony z opodatkowania kwoty otrzymanej w drodze darowizny/cesji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Ulga z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową została zlikwidowana z dniem 1 stycznia 2002 r., z jednoczesnym zachowaniem praw nabytych na zasadach określonych w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.).

Zgodnie z ww. przepisem podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cel określony w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r., do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy.

Stosownie do postanowień art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przepis art. 27a ust. 13 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., ma zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po tym dniu.

Zgodnie z art. 27a ust. 13 pkt 4 i 5 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych m.in. na systematyczne gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej, a następnie:

  • wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę,
  • przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych
    - do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów.

Zatem obowiązek doliczenia kwot uprzednio odliczonych z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową występuje w przypadku:

  1. wycofania oszczędności z kasy mieszkaniowej:
    1. przed upływem okresu systematycznego oszczędzania,
    2. lub po upływie ww. okresu, w sytuacji gdy środki zgromadzone na tym rachunku nie zostaną wydatkowane zgodnie z celami systematycznego oszczędzania, lub
  2. przeniesienia uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób innych niż dzieci własne lub przysposobione.

Wyżej powołany przepis art. 6 stosuje się bowiem w przypadku zaistnienia zdarzeń wymienionych w art. 27a ust. 13 pkt 4 i 5 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r., czyli niewątpliwie w przypadku niewydatkowania kwot wycofanych oszczędności zgodnie z celami określonymi w art. 8 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1077 ze zm.).

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż w każdym przypadku, gdy rodzic korzystał z odliczeń z tytułu wpłat na rachunek oszczędnościowo-kredytowy prowadzony przez kasę mieszkaniową, a następnie dokonał cesji tego rachunku na rzecz dzieci własnych lub przysposobionych, obowiązki wynikające z posiadania takiego rachunku przechodzą na dziecko, które w wyniku dokonanej cesji przejmuje prawa do rachunku oszczędnościowo-kredytowego. Z chwilą dokonania cesji na nim będą ciążyły obowiązki wynikające z posiadania rachunku i będzie ono zobowiązane do wydatkowania zgromadzonych na tym rachunku środków na cele systematycznego oszczędzania. Dlatego nawet gdyby dziecko w związku z kontynuacją wpłat na ten rachunek nie korzystało z odliczeń w podatku dochodowym, to aby nie wystąpiła utrata prawa do ulgi podatkowej, jest zobowiązane wydatkować środki zgromadzone na tym rachunku zgodnie z celami systematycznego oszczędzania. W przeciwnym wypadku musi doliczyć w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym kwoty faktycznie odliczone przez rodziców (a gdy i ono korzystało z odliczeń - kwoty faktycznie odliczone przez siebie jak i przez rodziców).

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Pana ojciec korzystał z odliczeń z tytułu wpłat na rachunek oszczędnościowo-kredytowy prowadzony przez kasę mieszkaniową, a następnie dokonał cesji tego rachunku na rzecz Pana, w następstwie której do września 2009 r. kontynuował Pan wpłaty do kasy mieszkaniowej. W dniu 17 stycznia 2011 r. dokonał Pan wypłaty środków zgromadzonych na rachunku. Środki nie zostały przez Pana wydatkowane na cele mieszkaniowe.

Mając na uwadze opisany stan faktyczny oraz przepisy prawa należy stwierdzić, iż wyniku wypłaty przez Pana środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-kredytowym oraz wydatkowania ich na cele inne niż mieszkaniowe, zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 27a ust. 13 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r., tj. nastąpiła utrata prawa do ulgi podatkowej, z której korzystał Pana ojciec. Zatem jest Pan zobowiązany doliczyć w swoim zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiło wycofanie środków z rachunku oszczędnościowo-kredytowego, kwoty faktycznie odliczone przez ojca z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej.

Końcowo wskazać należy, iż przychód z cesji uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich nie podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dokonana tytułem darmym cesja uprawnień do takiego rachunku (darowizna) podlega przepisom ustawy o z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku dochodowym od spadków i darowizn ( t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768). W myśl art. 4 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy zwalnia się od podatku nabycie w drodze darowizny praw do rachunku oszczędnościowo-kredytowego przez małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo praz osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim z posiadaczem rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej, pod warunkiem przeznaczenia środków zgromadzonych na tym rachunku na cele mieszkaniowe.

W oparciu o powyższe wskazać należy, iż o ile samo nabycie własności rzeczy w drodze cesji zasadniczo podlega podatkowi od spadku i darowizn, w myśl ustawy o podatku od spadków i darowizn, o tyle już warunki do zachowania ulgi z tytułu gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej uregulowane zostały w 27a ust. 13 pkt 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r. Tym samym argumentacja przedstawiona przez Pana w ww. zakresie, iż z uwagi na dokonane przez Pana zgłoszenie w urzędzie skarbowym na druku SD-Z2 (w dniu 5 października 2009 r.) faktu nabycia w drodze cesji środków zgromadzonych przez ojca na rachunku oszczędnościowo- kredytowym nie ma Pan obowiązku doliczyć w zeznaniu rocznym kwoty faktycznie odliczonej przez ojca z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej, nie znajduje żadnego oparcia w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto wskazać należy, iż treść objaśnień do zeznania PIT-37, na które się Pan powołuje we własnym stanowisku odnosi się w niniejszym przypadku do obowiązków podatkowych spoczywających na podatniku, który dokonał przeniesienia uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego (cesji) na rzecz osób trzecich. Natomiast w Pana przypadku sytuacja taka nie występuje, gdyż Pan otrzymał w drodze cesji prawo do ww. rachunku a nie je scedował. Powołane we wniosku argumenty nie mogą więc zostać uwzględnione.

Mając na uwadze przedstawioną wykładnię przepisów prawa podatkowego, stanowisko Pana w sprawie oceny prawnej zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego uznać należało za nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.