Oszczędności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oszczędności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
21
sie

Istota:

Czy wnioskodawca jest zobowiązany złożyć korekty zeznań PIT-37 za lata 2002 r. do 2004 r. i zwrócić odzyskany z tego tytułu podatek?

Fragment:

Mając zatem na uwadze brzmienie powyższego przepisu jak również brzmienie cyt. powyżej przepisu art. 27a ust. 13 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że wycofanie oszczędności przez posiadacza rachunku następuje z chwilą wystąpienia do banku z żądaniem wypłacenia zgromadzonych oszczędności. Samo przekazanie na konto tych oszczędności jest czynnością materialno – techniczną, której termin dokonania nie ma znaczenia dla oceny skutków prawnych wycofania oszczędności przez posiadacza rachunku. Dlatego też mając na uwadze powyższe, tut. Organ informuje, że jeśli wnioskodawca w marcu 2012 r. złożył dyspozycję wycofania oszczędności jakie zgromadził na rachunku kasy mieszkaniowej, to aby nie utracić prawa do ulgi, będzie zobowiązany do końca 2012 r. przeznaczyć wycofane środki na jeden z celów mieszkaniowych wymienionych enumeratywnie w art. 8 ust. 2 ww. ustawy. Środkami jakie będzie zobowiązany przeznaczyć na jeden z celów mieszkaniowych wymienionych w ustawie będą te środki, które były gromadzone na rachunku do upływu terminu systematycznego gromadzenia oszczędności wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy (36 miesięcy) i odliczane przez wnioskodawcę w ramach ulgi podatkowej za lata 2002-2004. Wypłata pozostałej części oszczędności jaką wnioskodawca systematycznie gromadził na rachunku kasy mieszkaniowej, z uwagi na brak dokonywania od tej części odliczeń w ramach przedmiotowej ulgi, nie będzie zagrożona rygorem doliczenia uprzednio odliczonych w ramach ulgi kwot.

2012
26
lip

Istota:

Zachowania prawa do ulgi podatkowej z tytułu wydatkowania środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w kasie mieszkaniowej.

Fragment:

Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r., do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy. Stosownie do postanowień art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przepis art. 27a ust. 13 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., ma zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po tym dniu. Zgodnie z art. 27a ust. 13 pkt 4 i 5 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych m.in. na systematyczne gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej, a następnie: wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy (...)

2012
20
sty

Istota:

Czy odkupując część działki, znajdującej się na terenie przeznaczonym pod zabudowę rekreacyjną z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej, za wycofane po okresie systematycznego oszczędzania oszczędności zgromadzone w Kasie Mieszkaniowej i stając się jedynym właścicielem, Wnioskodawczyni spełni obowiązki wynikające z ulgi „kasa mieszkaniowa” dotyczące zainwestowania oszczędności?

Fragment:

Nr 134, poz. 1509) podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i przed dniem 01 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na cel określony w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 01 stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczenia od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo – kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od dnia 01 stycznia 2002 r., do upływu określonego przed dniem 01 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy. Jednocześnie przepis art. 6 ust. 1 ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym stanowi, że również art. 27a ust. 13 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., ma zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po dniu 1 stycznia 2002 r. Jak wynika z art. 27a ust. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.

2011
1
paź

Istota:

Czy umowa darowizny lokalu zakupionego przez córkę wnioskodawczyni w ramach realizacji celów mieszkaniowych nie spowoduje utraty ulgi z tytułu dokonanych odliczeń w latach ubiegłych przez wnioskodawczynię?

Fragment:

Biura 15 grudnia 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi podatkowej z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 grudnia 2010r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi podatkowej z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni systematycznie gromadziła oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową. Kwoty gromadzonych oszczędności, po uwzględnieniu ograniczeń ustawowych, odliczała od podatku w tych latach. W październiku 2005r. przeniosła uprawnienia do rachunku na córkę. W dniu 16 listopada 2005r. została zrealizowana przez bank dyspozycja wycofania oszczędności po zakończeniu okresu umownego z rachunku oszczędnościowo-kredytowego. Wycofane przez córkę środki pieniężne zostały przeznaczone na zakup lokalu mieszkalnego, zgodnie z celami systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej. Lokal córka nabyła w dniu 05 grudnia 2005r. aktem notarialnym z dnia 05 grudnia 2005r.

2011
1
paź

Istota:

Czy Wnioskodawczyni nie zostanie cofnięta ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych z lat 2000-2003 (oraz mężowi) jeśli przyjmie od rodziców prawo do przekazanego Jej rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego?

Fragment:

Nr 51, poz. 307 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r., do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy. Jednocześnie, stosownie do postanowień art. 6 ww. ustawy z dnia 21 listopada 2001 r., moc obowiązującą zachował art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., w odniesieniu do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po dniu 1 stycznia 2002 r. Przepis ten stanowił, że jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych m.in. na systematyczne gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej, a następnie wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę lub przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych, to do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów.

2011
1
paź

Istota:

Kasa mieszkaniowa.

Fragment:

Nr 134, poz. 1509), podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na cel określony w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczenia od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r., do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy. Jednocześnie, stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 ww. ustawy z dnia 21 listopada 2001 r., przepis art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., ma zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń, powstałych po dniu 1 stycznia 2002 r. Natomiast z przepisu art. 27a ust. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.

2011
1
paź

Istota:

Odsetki od wkładów zgromadzonych przez klientów będących osobami fizycznymi na książeczkach mieszkaniowych prowadzonych przez Bank zgodnie z Prawem bankowym będą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ww. ustawy.

Fragment:

Po upływie zadeklarowanego okresu oszczędności mogą zostać podjęte lub można przedłużyć czas oszczędzania. Posługując się wykładnią językową art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy należy stwierdzić, iż celem ustawodawcy było zachęcenie i ułatwienie podatnikom gromadzenia środków pieniężnych na cele mieszkaniowe poprzez zwolnienie z opodatkowania odsetek od tych wkładów. Jak już wcześniej stwierdzono ustawa nie zawiera żadnego wyliczenia odnośnie celu mieszkalnego, na które mają zostać przeznaczone środki zgromadzone na książeczce mieszkaniowej. Wytyczne obowiązują jedynie w zakresie zasad wypłaty premii gwarancyjnej z tytułu posiadania książeczki mieszkaniowej. W art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzieleniu premii gwarancyjnej oraz refundacji bankom wypłacanych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1115 ze zm.) zawarta jest lista czynności uprawniająca właścicieli książeczek mieszkaniowych do uzyskania premii gwarancyjnej. Jednakże, ponieważ premia gwarancyjna przysługuje jedynie właścicielom książeczek wystawionych do dnia 23 października 1990 r., w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania.

2011
1
wrz

Istota:

Czy nabycie działki budowlanej i obciążenie jej kredytem hipotecznym po zakończeniu oszczędzania w kasie mieszkaniowej i po złożeniu "Dyspozycji wycofania oszczędności po zakończeniu okresu oszczędzana" spełnia cel zgodny z ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, czyli nabycie działki budowlanej pod budowę domu jednorodzinnego, w którym ma być położony lokal mieszkaniowy posiadacza rachunku oraz spełnia wymogi art. 27a ust. 13 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 stycznia 2002r., a tym samym zwalnia z obowiązku zwrócenia odliczeń od podatku dokonanych z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej?

Fragment:

Została wydatkowana kwota wycofanych oszczędności z kasy mieszkaniowej, gdyż cena nabytej działki przekracza kwotę wycofanych oszczędności, a kwota zapłaty za działkę została przelana na konta sprzedających zgodnie z aktem notarialnym sprzedaży działki. Zdaniem wnioskodawcy datą nabycia działki budowlanej jest data powstania obowiązku podatkowego zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 09 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych czyli z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w ustawie z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 stycznia 2002r. brak jest definicji wycofania oszczędności z kasy mieszkaniowej. Wnioskodawca powołując wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 03 grudnia 2002r., sygn. akt III SA 1244/01, przyjął analogiczne stanowisko. Jego zdaniem wycofanie oszczędności przez posiadacza rachunku następuje z chwilą wystąpienia z żądaniem wypłacenia zgromadzonych oszczędności, przekazanie na konto, jest wyłącznie czynnością materialno-techniczną, której termin dokonania nie ma żadnego znaczenia dla oceny skutków prawnych wycofania oszczędności przez posiadacza rachunku.

2011
1
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawczyni wraz z mężem nie straci ulgi w podatku dochodowym z lat 2000 - 2003, jeśli dokona cesji praw do rachunku oszczędnościowo – kredytowego na rzecz córki?

Fragment:

Nr 51, poz. 307 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r., do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy. Jednocześnie, stosownie do postanowień art. 6 ww. ustawy z dnia 21 listopada 2001 r., moc obowiązującą zachował art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., w odniesieniu do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po dniu 1 stycznia 2002 r. Przepis ten stanowił, że jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych m.in. na systematyczne gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej, a następnie wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę lub przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych, to do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów.

2011
1
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej.

Fragment:

Przepis ten stanowi, że podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cel określony w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r., do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy. W świetle powyższego, prawo do odliczeń od podatku na zasadach praw nabytych przysługuje wyłącznie tym podatnikom, którzy, będąc posiadaczami rachunku oszczędnościowo-kredytowego w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, pierwszych wpłat na ten rachunek dokonali przed 1 stycznia 2002 r.