IPPP3/4512-815/15-4/RM | Interpretacja indywidualna

Zwolnienia od podatku usług szkoleniowych wykonywanych przez jednostkę objętą systemem oświaty.
IPPP3/4512-815/15-4/RMinterpretacja indywidualna
 1. egzaminy
 2. kurs
 3. oświata
 4. placówka oświatowa
 5. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2015 r. (data wpływu 29 września 2015 r.), uzupełnionym w dniu 4 listopada 2015 r. (data wpływu 6 listopada 2015 r.), na wezwanie Organu z dnia 26 października 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług szkoleniowych wykonywanych przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług szkoleniowych wykonywanych przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 4 listopada 2015 r. (data wpływu 6 listopada 2015 r.), na wezwanie Organu z dnia 26 października 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny,

Wnioskodawca wspólnie z drugą osobą fizyczną jest osobą prowadzącą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm., dalej jako: „ustawa o systemie oświaty”) niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego (dalej jako: „Placówka”). Placówka wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez miasto. Fakt wpisu do powyższej ewidencji udokumentowany jest Zaświadczeniem z dnia 28 maja 2014 r. o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto. Zaświadczenie wydane zostało przez Biuro Edukacji Urzędu miasta na podstawie art. 82 ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty.

W ramach działalności Placówki organizowanie są kursy z przedmiotów maturalnych dla młodzieży przygotowującej się do egzaminu maturalnego. Realizowany program jest zgodny z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.

Kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego prowadzone są na zlecenie Wnioskodawcy przez nauczycieli oraz wykładowców akademickich.

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku z dnia 4 listopada 2015 r., Wnioskodawca wskazał, że placówka prowadzona jest przez dwie osoby fizyczne - Wnioskodawcę oraz drugą osobę fizyczną (dalej łącznie jako: „Wspólnicy”) - wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez miasto jako osoby prowadzące Placówkę. Wspólników nie łączy umowa spółki cywilnej, jak również żadna inna umowa spółki osobowej w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.).

Powyższe podyktowane jest przepisami ustawy o systemie oświaty, a w szczególności:

 • art. 5 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym szkoła i placówka może być zakładana i prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego; inną osobę prawną lub osobę fizyczną;
 • art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym placówki niepubliczne mogą być zakładane przez osoby prawne i osoby fizyczne;
 • art. 83a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym prowadzenie szkoły lub placówki nie jest działalnością gospodarczą.

Powyżej wskazane przesłanki wykluczały zawarcie umowy spółki cywilnej lub którejkolwiek ze spółek osobowych określonych w kodeksie spółek handlowych.

Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ustanowiona została zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z art . 3 pkt . 3 ustawy o systemie oświaty placówka zdefiniowana została jako jednostka organizacyjna i na mocy art . 5f ustawy o oświacie wpisana została do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej jako podmiot, o którym mowa w art . 42 ust. 1 pkt . 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), tj. jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej.

Zgodnie ze statutem Placówki oraz regulaminem kursów maturalnych Placówki, Placówka jest organizatorem kursów z przedmiotów maturalnych. Na materiałach reklamowych, dydaktycznych jak również na stronie internetowej widnieje logo z nazwą Placówki.

Placówka posiada powołane statutem organy:

 1. dyrektora szkoły, który odpowiedzialny jest w szczególności za organizację kursów i zajęć indywidualnych, ustalanie programu/ów nauki na poszczególnych kursach, zatwierdzanie programu/ów nauczania i stosowanych metod, systematyczną kontrolę poziomu nauczania, sprawowanie kontroli merytorycznej nad działalnością szkoły, hospitację zajęć, nadzorowanie realizacji programu, nadzorowanie prowadzenia dokumentacji pedagogicznej (dzienniki zajęć, raporty dla kursantów), zatwierdzanie materiału do umieszczenia na stronie internetowej placówki, reprezentowanie placówki na zewnątrz, zatrudnianie i zwalnianie pracowników placówki; oraz
 2. wicedyrektora szkoły, którego zakres odpowiedzialności ustalany jest przez osoby prowadzące w dokumencie powołującym go na stanowisko.

Placówka nie posiada jednak osobowości prawnej.

Z kolei, do zadań organu prowadzącego placówkę, tj. Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, należy między innymi:

 1. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
 2. zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), i obsługi organizacyjnej placówki;
 3. wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

Tym samym, Wnioskodawca odpowiada za działalność Placówki, organizując i prowadząc tę działalność w zakresie wskazanym ustawą o systemie oświaty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług w zakresie usług przygotowania do egzaminu maturalnego świadczonych w ramach działalności Placówki, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, może on korzystać ze zwolnienia w podatku od towarów i usług w zakresie usług przygotowania do egzaminu maturalnego świadczonych w ramach działalności Placówki, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej jako: „ustawa o VAT”).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.

Tym samym, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, muszą być spełnione łącznie dwa warunki:

 1. dany podmiot jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
 2. podmiot ten świadczy usługi w zakresie kształcenia i wychowania.

Odnosząc powyższe rozważania do stanu faktycznego, będącego przedmiotem niniejszego wniosku, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, że w omawianym przypadku, wszystkie wskazane powyżej warunki są spełnione.

W świetle art. 2 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Placówki niepubliczne mogą być zatem zakładane i prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne.

Placówka, dla której osobą prowadzącą jest Wnioskodawca, została utworzona w oparciu o przepisy ustawy o oświacie i została wpisana do ewidencji prowadzonej przez m. st. Warszawa pod numerem 1118 K.

Jednocześnie usługi przygotowania do egzaminu maturalnego, mające za przedmiot przygotowanie słuchaczy do egzaminu maturalnego, mieszczą się w pojęciu usług świadczonych w zakresie kształcenia. Kształcenie to zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności, a kursy przygotowawcze do matury mają na celu uzyskiwanie, uzupełnienie wiedzy.

Reasumując, w stanie faktycznym będącym przedmiotem niniejszego wniosku, wszystkie warunki do zastosowania przez Wnioskodawcę zwolnienia z podatku od towarów i usług, zostały w jego opinii spełnione. Tym samym może on korzystać w zakresie usług przygotowania do egzaminu maturalnego ze zwolnienia w podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w wydawanych indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego. Przykładowo w interpretacji z dnia 21 listopada 2012 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, sygn. IPTPP1/443-875/11-5/12/S/MW oraz w interpretacji z 27 grudnia 2011 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, sygn. IPTPP2/443-548/11-6/IR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy jak i w przepisach wykonawczych, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
  - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ścisłe z tymi usługami związane.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter podmiotowo - przedmiotowy.

Wobec tego, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie analizowanego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

W świetle art. 2 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

W myśl art. 5 ust. 1 ww. ustawy szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

Stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a – 3e, może być zakładana przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. inna osobę prawną;
 3. osobę fizyczną.

Według art. 82 ust. 1 powołanej ustawy, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Z powyższych przepisów wynika, że placówki niepubliczne mogą być zakładane i prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wspólnie z drugą osobą fizyczną prowadzi niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty. Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ustanowiona została zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. Placówka wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez miasto. Placówka posiada powołane statutem organy, tj. dyrektora oraz wicedyrektora szkoły. Placówka nie posiada jednak osobowości prawnej. Wnioskodawca odpowiada za działalność Placówki, organizując i prowadząc tę działalność w zakresie wskazanym ustawą o systemie oświaty. Zgodnie ze statutem Placówki oraz regulaminem kursów maturalnych Placówki, Placówka jest organizatorem kursów z przedmiotów maturalnych. Realizowany program jest zgodny z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. Kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego prowadzone są na zlecenie Wnioskodawcy przez nauczycieli oraz wykładowców akademickich.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy jest on uprawniony do zwolnienia od podatku od towarów i usług, w zakresie usług przygotowania do egzaminu maturalnego, świadczonych w ramach działalności Placówki, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że skoro w oparciu o art. 82 ustawy o systemie oświaty, placówka „uzyskała wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez m. st. Warszawa to oznacza, że jest jednostką objętą systemem oświaty. Jednocześnie, w ramach prowadzonej niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego świadczone są usługi kształcenia w postaci kursów przygotowujących młodzież do egzaminu maturalnego. Tym samym w analizowanej sprawie spełnione zostały przesłanki do zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług, usług świadczonych w ramach działalności Placówki w zakresie przygotowania do egzaminu maturalnego, wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Z tych też względów, z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego, niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie o obowiązkach i uprawnieniach Wnioskodawcy. Zatem, nie wywołuje ona skutków prawnych dla osoby, która wspólnie z Wnioskodawcą prowadzi placówkę, o której mowa w niniejszym wniosku.

Ponadto wskazać należy, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zaistniałego stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.