Oświata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oświata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

 • Czy Wnioskodawca może dowóz dzieci do przedszkoli traktować na równi z dowozem dzieci do szkół i co za tym idzie nie wystawiać deklaracji PIT-8C dotyczącej zwrotu kosztów dojazdu dziecka do przedszkola?
 • Czy zwrot kosztów dowozu do przedszkola (transportem własnym rodzica) dzieci pięcioletnich, sześcioletnich oraz niepełnosprawnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i podlega rozliczeniu na podstawie wystawionej przez Wnioskodawcę informacji PIT-8C?
 • Fragment:

  W myśl art. 21 ust. 1 pkt 40c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są jedynie zwroty kosztów przejazdu, o których mowa w art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943). Powyższy przepis zwalnia z podatku zwrot kosztów dojazdu dzieci dowożonych do szkół. W ww. artykule brak jest zapisu dotyczącego wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 14 ust. 1a oraz ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Potwierdzenie przyjętego przez Gminę stanowiska stanowi interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 stycznia 2013 r. nr IBPBII/1/415-881/12/BJ . Natomiast w dniu 28 lipca 2016 r., rodzic dziecka przedszkolnego dostarczył do tutejszego Urzędu interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr 1061-IPTPB2.4511.262.2016.3.EC z dnia 23 czerwca 2016 r., która m.in. głosi cyt.: „ analizując brzmienie ww. przepisów ustawy o systemie oświaty, a w szczególności ciążący obowiązek przygotowania przedszkolnego oraz obowiązki nałożone przez gminę, uznać należy, że zarówno w sytuacji zapewnienia przez gminę bezpłatnego transportu, jak i zwrotu kosztów przejazdu, nie powstaje przychód na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 11 ust. 1 tej ustawy ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: (...)

  2018
  27
  lut

  Istota:

  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych.

  Fragment:

  Z uregulowań zawartych w cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania, świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma więc charakter podmiotowo-przedmiotowy. Zatem, aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, nie wystarcza, by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu, zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania. Powyższy przepis ma jednak zastosowanie wyłącznie do tych usług, które są przedmiotem zakresu działania podmiotu jako jednostki objętej systemem oświaty, tj. w ramach uzyskanego wpisu. Określając krąg usług objętych zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, ustawodawca odwołał się do przepisów ustawy Prawo oświatowe. Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

  2016
  15
  gru

  Istota:

  Czy zakup nieruchomości przeznaczonej na Szkolne Schronisko Młodzieżowe podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Fragment:

  Należy zauważyć, że zasady funkcjonowania szkolnych schronisk młodzieżowych określa wskazana powyżej ustawa o systemie oświaty. W świetle przepisów ustawy o systemie oświaty szkolne schronisko młodzieżowe jest placówką oświatowo-wychowawczą umożliwiającą rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Do zadań szkolnych schronisk młodzieżowych należy: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej, zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych, zapewnienie opieki i wychowania! dzieciom i młodzieży przebywającym w schronisku. Analiza powyższych przepisów prowadzi do wniosku, że brak jest bezpośredniego związku między nabyciem nieruchomości w celu wybudowania i utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego a realizacją celów określonych w ustawie o systemie oświaty, aby umowa sprzedaży, której przedmiotem jest ta nieruchomość mogła korzystać z wyłączenia od podatku w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej. Zastosowanie wyłączenia od podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy sprzedaży mającej za przedmiot nabycie nieruchomości, na której w przyszłości wybudowany zostanie budynek z przeznaczeniem na szkolne schronisko młodzieżowe prowadziłoby do nieuzasadnionej rozszerzającej wykładni art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

  2016
  15
  gru

  Istota:

  Czy zakup nieruchomości niezabudowanych (działek) na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Fragment:

  Należy zauważyć, że zasady funkcjonowania szkolnych schronisk młodzieżowych określa wskazana powyżej ustawa o systemie oświaty. W świetle przepisów ustawy o systemie oświaty szkolne schronisko młodzieżowe jest placówką oświatowo-wychowawczą umożliwiającą rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Do zadań szkolnych schronisk młodzieżowych należy: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej, zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych, zapewnienie opieki i wychowania! dzieciom i młodzieży przebywającym w schronisku. Analiza powyższych przepisów prowadzi do wniosku, że brak jest bezpośredniego związku między nabyciem nieruchomości na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego a realizacją celów określonych w ustawie o systemie oświaty, aby umowa sprzedaży, której przedmiotem jest ta nieruchomość mogła korzystać z wyłączenia od podatku w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej. Zastosowanie wyłączenia od podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy sprzedaży mającej za przedmiot nabycie nieruchomości niezabudowanych (działek) na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego prowadziłoby do nieuzasadnionej rozszerzającej wykładni art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

  2015
  11
  gru

  Istota:

  Zwolnienia od podatku usług szkoleniowych wykonywanych przez jednostkę objętą systemem oświaty.

  Fragment:

  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Tym samym, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, muszą być spełnione łącznie dwa warunki: dany podmiot jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten świadczy usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Odnosząc powyższe rozważania do stanu faktycznego, będącego przedmiotem niniejszego wniosku, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, że w omawianym przypadku, wszystkie wskazane powyżej warunki są spełnione. W świetle art. 2 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

  2015
  11
  gru

  Istota:

  W oparciu o art. 82 ustawy o systemie oświaty, placówka uzyskała wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez miasto to oznacza, że jest jednostką objętą systemem oświaty. Jednocześnie, w ramach prowadzonej niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego świadczone są usługi kształcenia w postaci kursów przygotowujących młodzież do egzaminu maturalnego. Tym samym w analizowanej sprawie spełnione zostały przesłanki do zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług, usług świadczonych w ramach działalności Placówki w zakresie przygotowania do egzaminu maturalnego, wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

  Fragment:

  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Tym samym, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, muszą być spełnione łącznie dwa warunki: dany podmiot jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten świadczy usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Odnosząc powyższe rozważania do stanu faktycznego, będącego przedmiotem niniejszego wniosku, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, że w omawianym przypadku, wszystkie wskazane powyżej warunki są spełnione. W świetle art. 2 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

  2014
  26
  lut

  Istota:

  W zakresie określenia, czy Wnioskodawczyni ma prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy

  Fragment:

  Powołane wyżej przepisy przewidują zatem zwolnienie od podatku VAT dla usług świadczonych przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, a także usług w zakresie kształcenia świadczonych przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe. Z okoliczności przedstawionych w złożonym wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest przedsiębiorcą prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą, a także zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowana świadczy usługi statutowe na rzecz szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej forma kształcenia dzienna dla dzieci i młodzieży (realizującej obowiązek szkolny: gimnazjum, liceum, technikum, szkoła zawodowa) która objęta jest ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. Szkoła nie pobiera czesnego, finansowana jest z subwencji oświatowej. Prowadzenie działalności gospodarczej Wnioskodawczyni polega na realizacji zadań statutowych szkoły niepublicznej, tj. m.in. sprawuje funkcje dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz wykonuje zadania kształcenia wychowania i opieki, sprawowania nadzoru pedagogicznego, przygotowuje i prowadzi dokumentację szkolną, przygotowuje i prowadzi egzaminy zewnętrzne, wykonuje zadania opiekuńczo- wychowawcze nad młodzieżą itp.

  2013
  2
  lip

  Istota:

  Czy usługi w zakresie kształcenia i wychowania wymienione wyżej prowadzone przez podmiot posiadający wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych są zwolnione z podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług?

  Fragment:

  Oznacza to, że zarówno status podatnika (jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty), jak i zakres świadczonych usług (usługi w zakresie kształcenia i wychowania) – muszą spełniać warunki określone w tym przepisie. Zainteresowany uzyskał wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, a zatem jest jednostką objętą systemem oświaty na podstawie ustawy o systemie oświaty – zostaje spełniona więc przesłanka podmiotowa warunkująca korzystanie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w oparciu o ww. przepis. Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawca jako placówka objęta systemem oświaty (wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych) świadczy usługi w zakresie kształcenia i wychowania, to opisane we wniosku usługi wypełniają podmiotowo-przedmiotową dyspozycję art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT. Reasumując, świadczone przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty, usługi w zakresie kształcenia i wychowania podlegają zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  2012
  29
  lis

  Istota:

  Zwolnienia od podatku usług kształcenia.

  Fragment:

  Zdaniem Spółdzielni, z uregulowań zawartych w powołanych przepisach wynika, że zwolnienie od podatku obejmuje usługi w zakresie kształcenia świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Przesłanki umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia mają charakter podmiotowo-przedmiotowy, tzn. aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, nie wystarcza, by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia. Powołując treść art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty Spółdzielnia stwierdziła, że istotną cechą placówek kształcenia ustawicznego jest to, iż są one placówkami edukacji pozaszkolnej, umożliwiającymi uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez osoby, które nie podlegają już obowiązkowi szkolnemu (a nawet obowiązkowi nauki). Zacytowała treść art. 3 pkt 16 i pkt 17 ustawy o systemie oświaty. Zauważyła, iż pojęcie kształcenia ustawicznego odnosi się nie tylko do podnoszenia już wcześniej zdobytych kwalifikacji zawodowych, ale jest pojęciem szerszym i odnosi się również do zdobywania (podnoszenia) wiedzy ogólnej. Jej zdaniem, nie jest konieczne, aby realizowane przez nią kształcenie było skierowane wyłącznie do osób posiadających konkretny zawód (np. zarządca nieruchomości, specjalista ds. bhp), ale możliwe jest również kształcenie ustawiczne innych osób, np. księgowej pracującej w spółdzielni - z zakresu prawa spółdzielczego.

  2011
  1
  paź

  Istota:

  Czy Szkoła musi ewidencjonować na kasie fiskalnej również sprzedaż obiadów dla dzieci i nauczycieli, które zwolnione są według załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów, poz. 29 ex 85 – usługi w zakresie edukacji?

  Fragment:

  Przy czym, przez ex – zgodnie z objaśnieniami do tego załącznika – rozumie się zakres wyrobów węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Natomiast w poz. 45 powołanego załącznika wymienione zostały usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu. Stosownie do art. 43 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Zatem stwierdzić należy, iż powyższy przepis § 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia wskazuje na zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe). Ustawodawca objął zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej określone czynności, niezależnie od zwolnienia (lub nie) z tego obowiązku podatnika dokonującego tych czynności. Może zatem zaistnieć sytuacja, w której podatnik będzie ewidencjonował przy zastosowaniu kasy rejestrującej jedynie część swojej sprzedaży, a niektórych czynności już nie.