Oświata | Interpretacje podatkowe

Oświata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oświata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych.
Fragment:
Z uregulowań zawartych w cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania, świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma więc charakter podmiotowo-przedmiotowy. Zatem, aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, nie wystarcza, by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu, zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania. Powyższy przepis ma jednak zastosowanie wyłącznie do tych usług, które są przedmiotem zakresu działania podmiotu jako jednostki objętej systemem oświaty, tj. w ramach uzyskanego wpisu. Określając krąg usług objętych zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, ustawodawca odwołał się do przepisów ustawy Prawo oświatowe. Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
2018
27
lut

Istota:
Czy zakup nieruchomości przeznaczonej na Szkolne Schronisko Młodzieżowe podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Należy zauważyć, że zasady funkcjonowania szkolnych schronisk młodzieżowych określa wskazana powyżej ustawa o systemie oświaty. W świetle przepisów ustawy o systemie oświaty szkolne schronisko młodzieżowe jest placówką oświatowo-wychowawczą umożliwiającą rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Do zadań szkolnych schronisk młodzieżowych należy: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej, zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych, zapewnienie opieki i wychowania! dzieciom i młodzieży przebywającym w schronisku. Analiza powyższych przepisów prowadzi do wniosku, że brak jest bezpośredniego związku między nabyciem nieruchomości w celu wybudowania i utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego a realizacją celów określonych w ustawie o systemie oświaty, aby umowa sprzedaży, której przedmiotem jest ta nieruchomość mogła korzystać z wyłączenia od podatku w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej. Zastosowanie wyłączenia od podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy sprzedaży mającej za przedmiot nabycie nieruchomości, na której w przyszłości wybudowany zostanie budynek z przeznaczeniem na szkolne schronisko młodzieżowe prowadziłoby do nieuzasadnionej rozszerzającej wykładni art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
2016
15
gru

Istota:
Czy zakup nieruchomości niezabudowanych (działek) na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Należy zauważyć, że zasady funkcjonowania szkolnych schronisk młodzieżowych określa wskazana powyżej ustawa o systemie oświaty. W świetle przepisów ustawy o systemie oświaty szkolne schronisko młodzieżowe jest placówką oświatowo-wychowawczą umożliwiającą rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Do zadań szkolnych schronisk młodzieżowych należy: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej, zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych, zapewnienie opieki i wychowania! dzieciom i młodzieży przebywającym w schronisku. Analiza powyższych przepisów prowadzi do wniosku, że brak jest bezpośredniego związku między nabyciem nieruchomości na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego a realizacją celów określonych w ustawie o systemie oświaty, aby umowa sprzedaży, której przedmiotem jest ta nieruchomość mogła korzystać z wyłączenia od podatku w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej. Zastosowanie wyłączenia od podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy sprzedaży mającej za przedmiot nabycie nieruchomości niezabudowanych (działek) na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego prowadziłoby do nieuzasadnionej rozszerzającej wykładni art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
2016
15
gru

Istota:
Zwolnienia od podatku usług szkoleniowych wykonywanych przez jednostkę objętą systemem oświaty.
Fragment:
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Tym samym, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, muszą być spełnione łącznie dwa warunki: dany podmiot jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten świadczy usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Odnosząc powyższe rozważania do stanu faktycznego, będącego przedmiotem niniejszego wniosku, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, że w omawianym przypadku, wszystkie wskazane powyżej warunki są spełnione. W świetle art. 2 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.
2015
11
gru

Istota:
W oparciu o art. 82 ustawy o systemie oświaty, placówka uzyskała wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez miasto to oznacza, że jest jednostką objętą systemem oświaty. Jednocześnie, w ramach prowadzonej niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego świadczone są usługi kształcenia w postaci kursów przygotowujących młodzież do egzaminu maturalnego. Tym samym w analizowanej sprawie spełnione zostały przesłanki do zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług, usług świadczonych w ramach działalności Placówki w zakresie przygotowania do egzaminu maturalnego, wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.
Fragment:
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Tym samym, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, muszą być spełnione łącznie dwa warunki: dany podmiot jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten świadczy usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Odnosząc powyższe rozważania do stanu faktycznego, będącego przedmiotem niniejszego wniosku, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, że w omawianym przypadku, wszystkie wskazane powyżej warunki są spełnione. W świetle art. 2 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.
2015
11
gru

Istota:
W zakresie określenia, czy Wnioskodawczyni ma prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy
Fragment:
Powołane wyżej przepisy przewidują zatem zwolnienie od podatku VAT dla usług świadczonych przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, a także usług w zakresie kształcenia świadczonych przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe. Z okoliczności przedstawionych w złożonym wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest przedsiębiorcą prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą, a także zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowana świadczy usługi statutowe na rzecz szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej forma kształcenia dzienna dla dzieci i młodzieży (realizującej obowiązek szkolny: gimnazjum, liceum, technikum, szkoła zawodowa) która objęta jest ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. Szkoła nie pobiera czesnego, finansowana jest z subwencji oświatowej. Prowadzenie działalności gospodarczej Wnioskodawczyni polega na realizacji zadań statutowych szkoły niepublicznej, tj. m.in. sprawuje funkcje dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz wykonuje zadania kształcenia wychowania i opieki, sprawowania nadzoru pedagogicznego, przygotowuje i prowadzi dokumentację szkolną, przygotowuje i prowadzi egzaminy zewnętrzne, wykonuje zadania opiekuńczo- wychowawcze nad młodzieżą itp.
2014
26
lut

Istota:
Czy usługi w zakresie kształcenia i wychowania wymienione wyżej prowadzone przez podmiot posiadający wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych są zwolnione z podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Oznacza to, że zarówno status podatnika (jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty), jak i zakres świadczonych usług (usługi w zakresie kształcenia i wychowania) – muszą spełniać warunki określone w tym przepisie. Zainteresowany uzyskał wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, a zatem jest jednostką objętą systemem oświaty na podstawie ustawy o systemie oświaty – zostaje spełniona więc przesłanka podmiotowa warunkująca korzystanie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w oparciu o ww. przepis. Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawca jako placówka objęta systemem oświaty (wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych) świadczy usługi w zakresie kształcenia i wychowania, to opisane we wniosku usługi wypełniają podmiotowo-przedmiotową dyspozycję art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT. Reasumując, świadczone przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty, usługi w zakresie kształcenia i wychowania podlegają zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2013
2
lip

Istota:
Zwolnienia od podatku usług kształcenia.
Fragment:
Zdaniem Spółdzielni, z uregulowań zawartych w powołanych przepisach wynika, że zwolnienie od podatku obejmuje usługi w zakresie kształcenia świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Przesłanki umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia mają charakter podmiotowo-przedmiotowy, tzn. aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, nie wystarcza, by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia. Powołując treść art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty Spółdzielnia stwierdziła, że istotną cechą placówek kształcenia ustawicznego jest to, iż są one placówkami edukacji pozaszkolnej, umożliwiającymi uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez osoby, które nie podlegają już obowiązkowi szkolnemu (a nawet obowiązkowi nauki). Zacytowała treść art. 3 pkt 16 i pkt 17 ustawy o systemie oświaty. Zauważyła, iż pojęcie kształcenia ustawicznego odnosi się nie tylko do podnoszenia już wcześniej zdobytych kwalifikacji zawodowych, ale jest pojęciem szerszym i odnosi się również do zdobywania (podnoszenia) wiedzy ogólnej. Jej zdaniem, nie jest konieczne, aby realizowane przez nią kształcenie było skierowane wyłącznie do osób posiadających konkretny zawód (np. zarządca nieruchomości, specjalista ds. bhp), ale możliwe jest również kształcenie ustawiczne innych osób, np. księgowej pracującej w spółdzielni - z zakresu prawa spółdzielczego.
2012
29
lis

Istota:
Czy Szkoła musi ewidencjonować na kasie fiskalnej również sprzedaż obiadów dla dzieci i nauczycieli, które zwolnione są według załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów, poz. 29 ex 85 – usługi w zakresie edukacji?
Fragment:
Przy czym, przez ex – zgodnie z objaśnieniami do tego załącznika – rozumie się zakres wyrobów węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Natomiast w poz. 45 powołanego załącznika wymienione zostały usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu. Stosownie do art. 43 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Zatem stwierdzić należy, iż powyższy przepis § 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia wskazuje na zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe). Ustawodawca objął zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej określone czynności, niezależnie od zwolnienia (lub nie) z tego obowiązku podatnika dokonującego tych czynności. Może zatem zaistnieć sytuacja, w której podatnik będzie ewidencjonował przy zastosowaniu kasy rejestrującej jedynie część swojej sprzedaży, a niektórych czynności już nie.
2011
1
paź

Istota:
Zwolnienie od podatku usług wykonywanych przez jednostkę oświaty.
Fragment:
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. W świetle art. 2 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Według art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Regulacja art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy stanowi implementację prawa unijnego, gdyż w świetle art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej z dnia 28 listopada 2006 r. (Dz. Urz. UE. L. Nr 347), zwolnione jest kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.
2011
1
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Oświata
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.