Oświadczenie podatnika | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oświadczenie podatnika. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

1. Czy pracownik, który za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem, a jego dochody przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, ma prawo do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 32 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy od wypłaconego po ustaniu stosunku pracy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop płatnik – były pracodawca obowiązany jest do poboru zaliczki na podatek dochodowy?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2009r. (data wpływu do tut. Biura – 28 stycznia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie: prawa do złożenia przez pracownika oświadczenia, o którym mowa w art. 32 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest prawidłowe, opodatkowania wypłaconego po ustaniu stosunku pracy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 stycznia 2009r. (...)

2011
1
maj

Istota:

Pytanie: Który podmiot powinien złożyć oświadczenie przewidziane w § 19 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego: podatnik, czy zakład który nabywa w celu przetworzenia od podatnika alkohol pochodzący z przepadku?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4, art. 216 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.11.2006r. (wpływ 01.12.2006r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa uznaję stanowisko zawarte w zapytaniu 2. za nieprawidłowe UZASADNIENIE Stan faktyczny i stanowisko podatnika: Podatnik posiada status składu podatkowego, korzysta z procedury zawieszenia poboru akcyzy i jest objęta przepisami o szczególnym nadzorze podatkowym. W związku z zarządzeniem Sądu Rejonowego w sprawie zniszczenia dowodów rzeczowych, Zastępca Naczelnika Sekcji Dochodzeniowo Śledczej Komendy Miejskiej Policji zwrócił się do podatnika prośbą o możliwość przekazania podatnikowi alkoholu pochodzącego z przepadku. Ponieważ podatnik nie posiada możliwości zniszczenia ani przetwarzania zlewek alkoholu niewiadomego pochodzenia, powoduje to (...)

2011
1
maj

Istota:

Co w opisanym stanie faktycznym będzie kosztem uzyskania przychodu Spółki z o.o. A z tytułu wniesienia przez nią akcji (wniesionych wcześniej do Spółki jawnej jako wkład niepieniężny) do Spółki z o.o. B w formie aportu.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 27 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów Spółki z o.o. przy zbyciu przez nią akcji wniesionych wcześniej do Spółki jawnej jako wkład niepieniężny - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 grudnia 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2011
1
maj

Istota:

Według której skali, 40% czy 30%, należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy pracownikom, w sytuacji gdy dochody małżonka pracownika nie przekroczą pierwszego progu lub drugiego progu podatkowego?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2007 r. (data wpływu 24 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie poboru zaliczek na podatek dochodowy przez płatnika - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie poboru zaliczek na (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy dla zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (127,82zł) wystarczy samo oświadczenie pracownika, poparte faktem jego zameldowania w innej miejscowości niż zlokalizowany jest zakład pracy czy też należy ta okoliczność weryfikować jeszcze w inny sposób, np. przez zobowiązanie pracownika do dostarczenia biletów potwierdzających dojazd do zakładu pracy.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.05.2006r.złożonego w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim (data wpływu do organu podatkowego 19.05.2006r.), przesłanego pismem z dnia 22.05.2006r. zgodnie z właściwością miejscową do tut. organu podatkowego (data wpływu 29.05.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacjico do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, w kwestii zastosowania przez płatnika, na podstawie oświadczenia złożonego przez pracownika, podwyższonych kosztów uzyskania przychodówz tytułu zamieszkania pracownika w innej miejscowości niż mieści się zakład pracy - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawia uznać stanowisko wyrażone we wniosku - za prawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 15.05.2006r. (data wpływu do (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy sporządzając oświadczenie przy sprzedaży oleju opałowego odbiorcy indywidualnemu (osobie fizycznej) na cele grzewcze miałem prawo czy obowiązek żądać od tego odbiorcy danych osobowych z dowodu osobistego w celu konfronatcji podawanych ustnie danych z zapisami w dowodzie osobistym?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005r., Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie postanawia uznać za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Podatnika we wniosku z dnia dd.mm.rrrr. UZASADNIENIE Stosownie do postanowień art. 14a Ordynacji podatkowej, pismem z dnia dd.mm.rrrr, doręczonym Naczelnikowi Urzędu Celnego w Olsztynie w dniu dd.mm.rrrr, Podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą XXXXX. Przedmiot działalności Podatnika stanowi m.in. sprzedaż oleju opałowego. Przedmiotem zapytania jest wątpliowść w zakresie prawa i obowiązku sprzedawcy, przyjmującego oświadczenie składane przez indywidualnego nabywcę w momencie zakupu oleju opałowego, do konfrontacji zgodności danych (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy uzyskiwane przez pracownika Spółki zatrudnionego na podstawie umowy o pracę przychodów z tyt. umów zleceń, od których pobierane są zaliczki w wysokości 19%, nie wyklucza możliwości korzystania z obniżania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu przychodów ze stosunku pracy zgodnie z art. 32 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ po rozpatrzeniu wniosku Spółki "X", o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny P O S T A N A W I A - uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że pracownik Spółki, który jest zatrudniony na umowę o pracę korzysta ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Dochody małżonka pracownika mieszczą się w niższych przedziałach skali w myśl art. 32 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (na podstawie złożonego w tym celu oświadczenia). Jednocześnie pracownik, o którym mowa, jest zleceniobiorcą pracodawcy (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy może małżonek opłacać zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu uzyskiwanych przychodów z najmu w sytuacji, gdy złożone zostało oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów z najmu części budynku będącego wspólną własnością małżonków w roku podatkowym tylko przez podatniczkę?

Fragment:

(...) Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa jednolity tekst (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującej kwestii, czy istnieje możliwość zmiany w ciągu roku podatkowego osoby opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu uzyskiwania przychodów z najmu, z podatnika na małżonka, w sytuacji gdy złożone zostało oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów z najmu lokalu będącego wspólną własnością małżonków w roku podatkowym tylko przez podatniczkę? Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku stwierdza, że: stanowisko przedstawione w ww. wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Pani ...jako osoba nie prowadząca pozarolniczej działalności gospodarczej wynajmuje część budynku mieszkalno - (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy po złożeniu stosownego oświadczenia zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu najmu od całości przychodu może płacić tylko jedno z małżonków?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jt. Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku ... z dnia 02 lutego 2005 r. uzupełnionego w dniu 22 lutego 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania przychodów z dzierżawy nieruchomości zakupionej przez małżonków . stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE W dniu 02 lutego 2005 r. Podatnicy zwrócili się z wnioskiem o wydanie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym, uzupełnionego w dniu 22 lutego 2005 r. Podatnicy, aktem notarialnym dokonali zakupu w 2004 roku nieruchomości od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości (której podatniczka była właścicielką krócej niż 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastapiło nabycie) w ciągu dwóch lat na zakup lokalu mieszkalnego od dewelopera - płatność w ratach, zwalnia od podatku dochodowego z tytułu sprzedaży, w przypadku gdy przeniesienie własności nastąpi po upływie dwóch lat od dnia sprzedaży?

Fragment:

(...) Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, iż wspólnie z mężem sprzedała 27.07.2004 r. lokal mieszkalny, zakupiony 12.04.2002 r. Po sprzedaży podatniczka i jej małżonek złożyli w urzędzie skarbowym oświadczenie, iż uzyskany przychód przeznaczą na zakup innej nieruchomości (każde stosownie do swojego udziału). Podatniczka postanowiła kupić mieszkanie u developera, z którym zawarła umowę przedwstępną. Przy podpisaniu umowy przedwstępnej zapłaciła 30 % wartości lokalu, a w miarę postępu robót budowlanych będzie wpłacać na rzecz developera następne raty. Do dnia 27.07.2006 r. podatniczka wydatkuje cały przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Jednakże przeniesienie własności ww. lokalu mieszkalnego może nastapić już po upływie 2 - letniego terminu. Na tle takich okoliczności faktycznych podatniczka sformułowała stanowisko, że skoro wydatkuje cały przychód do dnia upływu 2 - letniego terminu (...)