PDI-410-213-04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy złożone w dniu 20.01.2004 r. oświadczenie o sposobie wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej daje podatnikowi możliwość skorzystania z opodatkowania dochodu z działalnosci gospodarczej 19% podatkiem liniowym?

PDI-410-213-04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. forma opodatkowania
  2. oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
  3. podatek liniowy
  4. zaliczka uproszczona
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 20.01.2004 r. do organu podatkowego Podatnik złożył oświadczenie, że zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2004 roku będzie opłacał w formie uproszczonej tj. w wysokości 1/12 kwoty podatku obliczonego od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z 2002 r. wykazanego w rocznym zeznaniu złożonym do dnia 30.04.2003 r. zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 44 ust. 6b i ust. 6c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Podatnik nadmienia, że nie złożył deklaracji na podatek dochodowy, ale miał na uwadze jednoczesną możliwość skorzystania z opodatkowania według 19% stawki liniowej, o której mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatnik w dalszej części pisma wnosi, że zgodnie z powyższą ustawą dotrzymał terminu złożenia przedmiotowego oświadczenia (20.01.2004 r.) i miał na celu opodatkowanie dochodów według stałej 19% stawki i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w uproszczonej formie.

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy złożone oświadczenie daje mu możliwość skorzystania z opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej podatkiem liniowym, według stałej 19% stawki.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Art. 9a ust. 2 stanowi między innymi, że podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c (wg stałej stawki 19%).

W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania.

Wyżej powołane przepisy zamieszczone zostały w rozdziale 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po tytułem „podmiot i przedmiot opodatkowania” i dają możliwość niektórym podmiotom w określonych sytuacjach wyboru formy opodatkowania uzyskiwanych przez siebie dochodów (przychodów).

Jednakże aby skorzystać z prawa wyboru sposobu opodatkowania należy w ustawowo określonym terminie (do 20-go stycznia roku podatkowego) złożyć oświadczenie, z którego będzie wynikać jaką decyzję podjął podatnik w tym zakresie.

Art. 44 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa obowiązki podatników co do zapłaty zaliczek i zawarty został w rozdziale zatytułowanym „pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników”.

Przepisy tej części ustawy regulują formę dokonywania zapłaty podatku, czyli techniczną stronę naliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, którą podatnik również ma prawo wybrać.

Zgodnie z brzmieniem art. 44 ust. 6b podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą bez obowiązku składania deklaracji miesięcznych, wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty obliczonej, z zastrzeżeniem ust. 6h i 6i, przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym określonej w art. 27 ust. 1, od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w art. 30c, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że Podatnik zawiadomił tutejszy organ podatkowy o wyborze uproszczonej formy opodatkowania, nie złożył natomiast pisemnego oświadczenia o wyborze sposobu opodatkowania swoich dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wg stawki 19%, do czego zobowiązuje zapis art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji oznacza to, że Podatnik w 2004 r. pozostaje opodatkowany na zasadach ogólnych, czyli uzyskiwane przez siebie dochody musi opodatkować według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zawiadomienie złożone w tutejszym organie podatkowym nie uprawnia Podatnika do skorzystania z wyboru opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c tejże ustawy a jedynie daje podstawy do tego, aby bez obowiązku składania deklaracji miesięcznych, wpłacać w 2004 roku zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w 2004 roku, od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy, czyli za 2002 rok.

Zmiany sposobu opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych Podatnik może dokonać poczynając od 01.01.2005 r. poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie do 20.01.2005 r.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.