ITPB1/4511-332/15/PSZ | Interpretacja indywidualna

Czy przysługuje Pani prawo do wykazywania podatku od najmu nieruchomości nabytej w drodze spadku na zasadach ogólnych, a od najmu nieruchomości, której jest Pani współwłaścicielem z mężem na zasadach ryczałtu zgodnie z corocznym oświadczeniem?
ITPB1/4511-332/15/PSZinterpretacja indywidualna
  1. najem
  2. oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
  3. ryczałt ewidencjonowany
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Rodzaje działalności
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Zrzeczenie podatnika

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2015 r. (data wpływu 11 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie formy opodatkowania przychodów uzyskanych z najmu nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie formy opodatkowania przychodów uzyskanych z najmu nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Nieruchomość nabyta w latach 80-tych w drodze spadku, której jest Pani współwłaścicielem wraz z innymi osobami należącymi do dalszej rodziny stanowi Pani odrębny majątek. Mąż nie jest współwłaścicielem tej nieruchomości. Udział Pani w nieruchomości wynosi 7/64. Nieruchomość ta jest wynajmowana w ramach najmu prywatnego.

Druga nieruchomość, stanowi współwłasność Pani i małżonka.

Nieruchomość nabytą w drodze spadku rozliczała Pani przez cały czas na zasadach ogólnych (nie złożyła Pani oświadczenia o wyborze formy opodatkowania tej nieruchomości).

Przychody z drugiej nieruchomości rozliczała Pani na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stosowne oświadczenie dotyczące formy opodatkowania tej nieruchomości złożyła Pani po raz pierwszy w dniu 16 listopada 2011 r. Corocznie takie same oświadczenia składa Pani w urzędzie skarbowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przysługuje Pani prawo do wykazywania podatku od najmu nieruchomości nabytej w drodze spadku na zasadach ogólnych, a od najmu nieruchomości, której jest Pani współwłaścicielem z mężem na zasadach ryczałtu zgodnie z corocznym oświadczeniem...

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie stwierdziła Pani, że przysługuje Jej prawo do wykazywania podatku od najmu nieruchomości nabytej w drodze spadku na zasadach ogólnych (z uwagi, że do tej nieruchomości nie składała Pani oświadczenia o formie opodatkowania), a od najmu nieruchomości, której jest Pani współwłaścicielem z mężem na zasadach ryczałtu, zgodnie ze złożonym oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania przychodów z najmu .

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stan faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest m.in. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Stosownie do art. 9a ust. 6 ww. ustawy dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Przychodami w myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl zapisu art. 6 ust. 1a ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do treści art. 9 ust 4 ww. ustawy w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że u podatnika, który złożył oświadczenie w wyborze – dla przychodów z najmu – opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, opodatkowaniu zgodnie z tą formą opodatkowania, podlega suma przychodów osiągniętych z tego źródła przychodów. Opodatkowaniu podlega zatem suma przychodów uzyskanych z tytułu najmu prywatnego, niezależnie od liczby wynajmowanych nieruchomości i liczby zawartych umów najmu.

Złożone oświadczenie o wyborze formy opodatkowania dotyczy bowiem wszystkich przychodów zaliczanych do danego źródła przychodów.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że osiąga Pani przychody z najmu dwóch nieruchomości. Nieruchomość nabyta w latach 80-tych w drodze spadku, której jest Pani współwłaścicielem wraz z innymi osobami należącymi do dalszej rodziny stanowi Pani odrębny majątek. Mąż nie jest współwłaścicielem tej nieruchomości. Nieruchomość nabytą w drodze spadku rozliczała Pani przez cały czas na zasadach ogólnych (nie złożyła Pani oświadczenia o wyborze formy opodatkowania tej nieruchomości). Druga nieruchomość, stanowi współwłasność Pani i małżonka.

Przychody z drugiej nieruchomości rozliczała Pani na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stosowne oświadczenie dotyczące formy opodatkowania tej nieruchomości złożyła Pani po raz pierwszy w dniu 16 listopada 2011 r. Corocznie takie same oświadczenia składa Pani w urzędzie skarbowym.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że źródłem przychodu, w stosunku do którego przez cały rok podatkowy obowiązuje wybrana forma opodatkowania jest najem, a nie każda wynajmowana nieruchomość oddzielnie. Oznacza to, że wybrana przez Panią forma opodatkowania obowiązywać będzie w stosunku przychodów osiągniętych z najmu wszystkich nieruchomości, których jest Pani właścicielem lub współwłaścicielem, do czasu zgłoszenia zmiany formy opodatkowania lub zaprzestania uzyskiwania przychodów.

Skoro złożyła Pani w ustawowym terminie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przychody z najmu winny być opodatkowane ryczałtem wg stawki 8,5%.

Nieprawidłowe jest więc Pani stanowisko, zgodnie z którym przysługuje prawo do wykazywania podatku od nieruchomości nabytej w drodze spadku na zasadach ogólnych, a od nieruchomości której jest Pani współwłaścicielem z mężem na zasadach ryczałtu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

najem
ITPB1/4511-550/15/WM | Interpretacja indywidualna

oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
ITPB1/415-778a/13/WM | Interpretacja indywidualna

ryczałt ewidencjonowany
IBPB-1-1/4511-256/15/WRz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.