IPTPB1/415-228/11-4/KSU | Interpretacja indywidualna

Czy możliwe i aktualne jest zastosowanie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przy wykonywaniu działalności gospodarczej w ramach PKWiU 52.29.C?
IPTPB1/415-228/11-4/KSUinterpretacja indywidualna
  1. forma opodatkowania
  2. oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
  3. ryczałt ewidencjonowany
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2011 r. (data wpływu 10 października 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 stycznia 2012 r. (data wpływu 9 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z czym pismem z dnia 29 grudnia 2011 r., Nr IPTPB1/415-228/11-2/KSU na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 30 grudnia 2011 r., następnie w dniu 9 stycznia 2012 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania w polskiej placówce pocztowej 5 stycznia 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni od 2002 r. prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W dniu 19 stycznia 2010 r. Urząd Statystyczny aktualizując regon (z urzędu) zakwalifikował czynności wykonywane przez Wnioskodawczynię w ramach PKD 82.92.Z – jako działalność związaną z pakowaniem. Ta klasyfikacja okazała się całkowicie nieprawidłowa i błędna, ponieważ zdaniem Wnioskodawczyni takich czynności nie wykonuje. Jednocześnie pozbawiałaby Wnioskodawczynię możliwości korzystania z formy rozliczenia jako ryczałtu. W ramach działalności od dnia jej rozpoczęcia, czynności wykonywane przez Wnioskodawczynię obejmują pakowanie związane z transportem, sklasyfikowane w 52.29.C, które to PKD nie jest wykluczone z ryczałtu.

Przedmiotem działalności Wnioskodawczyni jest zapewnienie usług polegających na załadunku towarów w tymczasowe opakowanie w celu jego ochrony podczas transportu. Zgodnie z zawieranymi umowami, przez załadunek w tymczasowe opakowania, rozumie się kompletowanie przesyłek znajdujących się w różnych częściach magazynów i sformowanie z nich jednostek paletowych, odpowiednie zabezpieczenie ich do transportu, bazując na podstawie otrzymanej listy asortymentowej zamówionych przez odbiorcę towarów oraz przekazywanie ich do uzgodnionego miejsca na terenie magazynów. Innych czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni nie wykonuje i nie wykonywała. Po wykryciu nieprawidłowości i przeanalizowaniu sytuacji, w sierpniu 2011 r. w Urzędzie Statystycznym dokonane zostało sprostowanie klasyfikacji PKD, a pismem z dnia 2 września 2011 r. Urząd Statystyczny potwierdził, że wykonywana przez Wnioskodawczynię działalność mieści się w grupowaniu PKD 52.29.C, które ciągle dopuszcza możliwość korzystania z opodatkowania przychodów w formie ryczałtu.

W styczniu 2011 r. Wnioskodawczyni nie zgłaszała zmian formy opodatkowania, pozostając tym samym od lat na ryczałcie. Z informacji Urzędu Skarbowego wynika, że jeżeli w terminie do 20-tego stycznia Wnioskodawczyni nie zgłosiła likwidacji działalności lub nie dokonała wyboru innej formy opodatkowania uważa się, że nadal jako podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 4 stycznia 2012 r. Wnioskodawczyni dodała, iż usługi wykonywane w ramach działalności gospodarczej, sklasyfikowała zgodnie z PKWiU jako 52.29.C.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy forma ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jest nadal aktualna i możliwa do zastosowania w przypadku Wnioskodawczyni...

Wnioskodawczyni w złożonym w dniu 9 stycznia 2012 r. uzupełnieniu wniosku przeformułowała ww. pytanie, które aktualnie brzmi: Czy możliwe i aktualne jest zastosowanie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przy wykonywaniu działalności gospodarczej w ramach PKWiU 52.29.C...

Zdaniem Wnioskodawczyni, z uwagi na fakt, że wykonuje od kilku lat ten sam rodzaj działalności mieszczący się w klasyfikacji PKD 52.29.C, nie dokonując żadnych zmian w formie opodatkowania (będąc na ryczałcie) to należy uznać, iż nadal prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i tak też powinna rozliczyć przychody osiągnięte w 2011 r.

Dodatkowo w uzupełnieniu wniosku z dnia 4 stycznia 2012 r. Wnioskodawczyni podała, iż możliwe i aktualne jest zastosowanie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przy wykonywaniu przeze Nią działalności gospodarczej w ramach PKWiU 52.29.C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym (...).

Zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni od 2002 r. prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W dniu 19 stycznia 2010 r. Urząd Statystyczny aktualizując regon (z urzędu) zakwalifikował czynności wykonywane przez Wnioskodawczynię w ramach PKD 82.92.Z – jako działalność związaną z pakowaniem. Ta klasyfikacja okazała się całkowicie nieprawidłowa i błędna, ponieważ zdaniem Wnioskodawczyni takich czynności nie wykonuje. W ramach działalności od dnia jej rozpoczęcia, czynności wykonywane przez Wnioskodawczynię obejmują pakowanie związane z transportem, sklasyfikowane w 52.29.C, które to PKD nie jest wykluczone z ryczałtu. Po wykryciu nieprawidłowości i przeanalizowaniu sytuacji, w sierpniu 2011 r. w Urzędzie Statystycznym dokonane zostało sprostowanie klasyfikacji PKD, a pismem z dnia 2 września 2011 r. Urząd Statystyczny potwierdził, że wykonywana przez Wnioskodawczynię działalność mieści się w grupowaniu PKD 52.29.C, co dopuszcza możliwość korzystania z opodatkowania przychodów w formie ryczałtu. W styczniu 2011 r. Wnioskodawczyni nie zgłaszała zmian formy opodatkowania, pozostając tym samym od lat na ryczałcie. Usługi wykonywane w ramach działalności gospodarczej, zostały sklasyfikowane przez Wnioskodawczynię zgodnie z PKWiU jako 52.29.C.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2002 r., podatnik może zrzec się opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy. Zrzeczenie może być dokonane nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego lub do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w ciągu roku (ust. 1).

Zrzeczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik dokonuje przez złożenie urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika pisemnego oświadczenia. W wypadku prowadzenia działalności w formie spółki, wszyscy wspólnicy składają wspólne oświadczenie urzędom skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników (ust. 2).

Należy podkreślić, iż cytowany wyżej przepis miał również zastosowanie w 2002 r. Zatem podstawową formą opodatkowania w roku 2002 był ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej w 2002 r. Wnioskodawczyni wybrała ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i w latach następnych nie zrzekła się opodatkowania w tej formie, a więc uznać należy jednoznacznie, iż do 31 grudnia 2002 r. opodatkowana była w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Natomiast z dniem 1 stycznia 2003 r., weszły w życie nowe rozwiązania zmniejszające obowiązki podatników w zakresie wyboru formy opodatkowania

W myśl przepisów art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r. pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Powyższe oznacza, iż zwolniono podatników z obowiązku corocznego składania oświadczenia o wyborze formy opodatkowania na rzecz domniemania, iż w przypadku braku informacji o zmianach dotyczących formy opodatkowania – prowadzi on działalność na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, dla podatników kontynuujących w roku podatkowym 2003 działalność gospodarczą, z której przychody opodatkowane są na tych samych zasadach jak w roku podatkowym 2002, iż nie są obowiązani do składania żadnych oświadczeń o wyborze formy opodatkowania. Ponadto, zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r., jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Skoro bowiem Wnioskodawczyni od 2002 r. nie zgłosiła likwidacji działalności gospodarczej i nie dokonała wyboru innej formy opodatkowania, stanowi to podstawę do przyjęcia, iż w latach 2002-2011 miały do Niej zastosowanie przepisy powołanej wyżej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ponadto zauważyć należy, iż zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy. Załącznik ten zawiera wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Usługi świadczone przez Wnioskodawczynię sklasyfikowane pod symbolem 52.29.C, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), nie zostały wymienione w ww. załączniku.

W związku z powyższym, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż dokonany przez Wnioskodawczynię w 2002 r. wybór formy opodatkowania uzyskiwanych przez Nią przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będzie miał zastosowanie również w 2011 r., albowiem Wnioskodawczyni nie zgłosiła likwidacji działalności gospodarczej i nie dokonała wyboru innej formy opodatkowania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

forma opodatkowania
IBPBI/1/415-925/11/WRz | Interpretacja indywidualna

oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
IBPBII/2/415-977/10/CJS | Interpretacja indywidualna

ryczałt ewidencjonowany
IBPBI/1/415-472/10/WRz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.