Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oświadczenie o wyborze formy opodatkowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
1
gru

Istota:

Czy przysługuje Pani prawo do wykazywania podatku od najmu nieruchomości nabytej w drodze spadku na zasadach ogólnych, a od najmu nieruchomości, której jest Pani współwłaścicielem z mężem na zasadach ryczałtu zgodnie z corocznym oświadczeniem?

Fragment:

Złożone oświadczenie o wyborze formy opodatkowania dotyczy bowiem wszystkich przychodów zaliczanych do danego źródła przychodów. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że osiąga Pani przychody z najmu dwóch nieruchomości. Nieruchomość nabyta w latach 80-tych w drodze spadku, której jest Pani współwłaścicielem wraz z innymi osobami należącymi do dalszej rodziny stanowi Pani odrębny majątek. Mąż nie jest współwłaścicielem tej nieruchomości. Nieruchomość nabytą w drodze spadku rozliczała Pani przez cały czas na zasadach ogólnych (nie złożyła Pani oświadczenia o wyborze formy opodatkowania tej nieruchomości). Druga nieruchomość, stanowi współwłasność Pani i małżonka. Przychody z drugiej nieruchomości rozliczała Pani na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stosowne oświadczenie dotyczące formy opodatkowania tej nieruchomości złożyła Pani po raz pierwszy w dniu 16 listopada 2011 r. Corocznie takie same oświadczenia składa Pani w urzędzie skarbowym. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że źródłem przychodu, w stosunku do którego przez cały rok podatkowy obowiązuje wybrana forma opodatkowania jest najem, a nie każda wynajmowana nieruchomość oddzielnie.

2014
3
sty

Istota:

Czy oświadczenie o opodatkowaniu przychodów z majątku wspólnego w całości przez małżonkę jest skuteczne, pomimo ustanowienia rozdzielności majątkowej?
Czy w przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej przychody z najmu małżonkowie powinni opodatkować odrębnie?Od kiedy należy je opodatkować odrębnie?
Czy i kiedy <małżonkowie> powinni złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania w formie ryczałtu?

Fragment:

Czy i kiedy <małżonkowie> powinni złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania w formie ryczałtu... Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, jest odpowiedź na ww. pytania w zakresie dotyczącym wyłącznie Wnioskodawcy. W pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do treści art. 8 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych małżonkowie pozostający we wspólnocie majątkowej małżeńskiej mogą złożyć oświadczenie o opodatkowaniu przychodów z najmu przez jednego z nich. W tym przypadku w oświadczeniu określono, że małżonek zrzeka się pożytków z najmu na rzecz małżonki i że dochody zostaną opodatkowane przez małżonkę. Zgodnie z zasadami określonymi w art. 12 ust. 6-8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oświadczenie to miało obowiązywać do końca roku, lecz wraz ze zmianą ustroju małżeńskiego i ustanowieniem rozdzielności majątkowej przywilej wspólnego opodatkowania przychodów, o którym mowa w art. 8 ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajduje już zastosowania, nie istnieje już bowiem wspólnota majątkowa, lecz odrębny udział każdego z małżonków we wspólnym majątku.

2013
13
kwi

Istota:

Czy wypłacona przez Generalnego Wykonawcę kwota, tj. kwota ustalona w ugodzie między GW a Inwestorem - za przejęcie przez Niego obowiązków napraw usterek gwarancyjnych, zarówno uznanych przez GW, jak i ewentualnych przyszłych, stanowi u GW koszt uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) kaucji. Kwota wypłacona z tytułu zaspokojenia wszelkich roszczeń związanych z ujawnieniem się usterek i kosztów związanych z ich usuwaniem, stanowi koszt uzyskania przychodu, gdyż spełnia wymogi zapisu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ została poniesiona w celu osiągania, zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów. Jednocześnie kwoty zatrzymanej przez Inwestora nie można zakwalifikować do „ kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonywanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług ” w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ kwota powyższa stanowi obniżenie wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy w związku z uznaną reklamacją, w zamian za zwolnienie z części obowiązków objętych umową o roboty budowlane. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podniósł, iż w Jego ocenie, jako GW, był zobowiązany do usuwania usterek w trakcie okresu gwarancji, tj. przez 36 miesięcy. Podpisaną Ugodą Inwestor przejął na siebie od GW obowiązki gwarancyjne i oświadczył, iż wypłacona przez GW Inwestorowi kwota z Ugody zaspokaja wszelkie jego dotychczasowe, uznane przez GW oraz przyszłe roszczenia związane z naprawami gwarancyjnymi, a także zrzekł się roszczeń w stosunku do GW z tytułu rękojmi i gwarancji.

2012
21
cze

Istota:

Czy Wnioskodawczyni, w związku z dalszym prowadzeniem działalności gospodarczej w formie Spółki cywilnej, może nadal (po zamknięciu jednoosobowej działalności gospodarczej) odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w formie uproszczonej?

Fragment:

Przepis art. 44 ust. 6e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi zaś, iż przepisy ust. 6b-6d, 6h i ust. 6i nie mają zastosowania do podatników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy. Stosownie do art. 44 ust. 6f cytowanej ustawy, jeżeli podatnik złoży korektę zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, powodującą zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek wpłacanych w uproszczonej formie, kwota tych zaliczek: ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w urzędzie skarbowym do końca roku poprzedzającego rok, za który zaliczki są płacone w uproszczonej formie; ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona korekta, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w roku, za który zaliczki są płacone w uproszczonej formie; nie zmienia się - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w terminie późniejszym niż wymieniony w pkt 1 i 2. Generalnie w świetle powyższych przepisów, dokonując wyboru wpłacania zaliczek w formie uproszczonej należy stosować tę formę przez cały rok podatkowy.

2012
19
cze

Istota:

Czy przyjęta przez Wnioskodawczynię forma ryczałtu, na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, w dalszym ciągu może być stosowana do prowadzonej przez Nią działalności gospodarczej i czy jest to prawidłowa forma rozliczenia osiąganych przez Nią przychodów?

Fragment:

Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „ spółką ”. Przy czym według art. 4 ust. 1 pkt (...)

2012
19
cze

Istota:

Czy przyjęta przez Wnioskodawczynię forma ryczałtu, na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, w dalszym ciągu może być stosowana do prowadzonej przez Nią działalności gospodarczej i czy jest to prawidłowa forma rozliczenia osiąganych przez Nią przychodów?

Fragment:

Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „ spółką ”. Przy czym według art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku (...)

2012
17
maj

Istota:

Jakie są skutki podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej samodzielnie oraz w formie spółki cywilnej?

Fragment:

Stosownie do treści art. 6 ust. 4 ww. ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1 (pozarolniczej działalności gospodarczej) jeżeli: w roku poprzedzającym rok podatkowy: uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 150.000 euro, lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro, rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów. Stosownie do art. 6 ust. 5 cytowanej ustawy, jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki, opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, gdy spełnia warunki określone w ust. 4 pkt 1, albo z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. a), a z działalności wykonywanej w formie spółki - gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. b). W świetle powyższego limit przychodów uprawniający do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych dla każdego ze sposobów prowadzenia działalności, tj. zarówno prowadzonej w formie spółki cywilnej jak i samodzielnie, jest liczony odrębnie.

2012
6
kwi

Istota:

Czy opóźniona zmiana numeru PKD 52.29. C we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, mimo faktycznego wykonywania tej działalności od początku 2011 r., wyłącza działalność z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Fragment:

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „ spółką ”. Przy czym według art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., „ działalność usługowa ” to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.

2012
30
mar

Istota:

Czy brak we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej numeru PKD (52.29. C), pod którym wykonywana jest faktyczna działalność, wyłącza działalność Wnioskodawczyni z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Fragment:

Przy czym według art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., „ działalność usługowa ” to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, ze zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Natomiast działalność usługowa w zakresie handlu to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników (art. 4 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy). Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 powołanej ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy: uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro.

2012
18
lut

Istota:

Czy w stosunku do uzyskiwanych przez Wnioskodawczynię przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług opisanych we wniosku przysługiwało Wnioskodawczyni i nadal przysługuje prawo do opodatkowania tych przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Fragment:

Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 powyższej ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Stosownie do przepisu art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. Zgodnie z art. 9a ust. 1 ww. ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.