ITPP3/4513-17/15/JK | Interpretacja indywidualna

W przypadku, gdy nabywca olejów opałowych przeznaczonych do celów opałowych przedstawi sprzedawcy dokument - dowód osobisty - o którym mowa w art. 89 ust. 8 pkt 1, w celu weryfikacji danych zawartych w złożonym oświadczeniu, a dokument ten nie będzie zawierał adresu zameldowania, to może wówczas przedstawić stosowne zaświadczenie wydane przez uprawniony organ.
ITPP3/4513-17/15/JKinterpretacja indywidualna
 1. olej opałowy
 2. oświadczenia
 3. podatek akcyzowy
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby energetyczne i energia elektryczna -> Stawki akcyzy na wyroby energetyczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2015 r. (data wpływu 27 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie weryfikacji przez sprzedawcę danych zawartych w oświadczeniu związanym ze sprzedażą oleju opałowego przeznaczonego do celów opałowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie weryfikacji przez sprzedawcę danych zawartych w oświadczeniu związanym ze sprzedażą oleju opałowego przeznaczonego do celów opałowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się m.in. sprzedażą oleju opałowego do celów grzewczych.

Wskazuje przy tym, że w myśl art. 89 ust. 14 ustawy o podatku akcyzowym, jest zobowiązany sporządzać i przekazywać do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży, miesięczne zestawienia oświadczeń, o których mowa w ust. 5. Oryginały oświadczeń powinny być przechowywane przez sprzedawcę przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone, i udostępniane w celu kontroli.

Zgodnie z ust. 15 tego art. miesięczne zestawienie oświadczeń powinno zawierać:

 1. w przypadku sprzedawcy, o którym mowa w ust. 14:
  1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu przekazującego zestawienie,
  2. ilość i rodzaj oraz przeznaczenie wyrobów, których dotyczy oświadczenie,
  3. datę i miejsce sporządzenia zestawienia oraz czytelny podpis osoby sporządzającej zestawienie,
  4. w przypadku oświadczeń, o których mowa w:
   1. ust. 5 pkt 1 - imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby, a także NIP lub REGON składającego oświadczenie,
   2. ust. 5 pkt 2 - imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL składającego oświadczenie;

 1. w przypadku importera, o którym mowa w ust. 13 - dane, o których mowa w pkt 1 lit. a-c.

Natomiast ust. 16 stanowi, że przypadku gdy warunki, o których mowa w ust. 5-12, nie zostały spełnione i w wyniku postępowania podatkowego, postępowania kontrolnego albo kontroli podatkowej ustalono, że wyroby, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a, nie zostały użyte do celów opałowych lub gdy nie ustalono nabywcy tych wyrobów, stosuje się stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1.

Ponadto art. 89 ust. 8 pkt 2 wskazuje, że oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinno zawierać: adres zameldowania nabywcy oraz adres zamieszkania, jeżeli jest inny od adresu zameldowania.

Podstawą do zastosowania stawki akcyzy określonej w ust 4 pkt 1 jest niespełnienie warunków o których mowa w ust. 5-12.

Jednocześnie w związku ze zmianą przepisów ustawy o dowodach osobistych - określono w art. 12 tej ustawy - że nie zawiera się w dowodzie osobistym adresu zameldowania, ani zamieszkania. Z kolei w art. 8 ustawy o ewidencji ludności wskazano, że w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców gromadzone są takie dane jak: adres i data zameldowania na pobyt stały (pkt 14), oraz adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu pobytu (pkt 18). Ustawa o ewidencji ludności przewiduje w art. 45 ust. 2, że organy prowadzące rejestr PESEL, rejestry mieszkańców oraz rejestry zamieszkania cudzoziemców, na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, są obowiązane wydać zaświadczenie zawierające pełny odpis przetwarzanych danych dotyczących tej osoby. Zaświadczenie jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Ponadto jak stanowi art. 74 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności, od dnia 1 stycznia 2016 r. znosi się obowiązek meldunkowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy do dnia 1 stycznia 2016 r. należy wymagać od nabywców produktów akcyzowych - w celu zadośćuczynienia wymogom art. 89 ust. 5 pkt 2 w zw. z ust. 8 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym - zaświadczenia, o którym mowa w art. 45 ust. 2 „ustawy o dowodach osobistych”, w celu stwierdzenia miejsca ich zameldowania, gdy podmiot taki posługuje się nowym dowodem osobistym, wydanym po 28 lutego 2015 r....
 2. W jaki sposób spełnić wymogi art. 89 ust. 5 pkt 2 w zw. z ust. 8 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym w sytuacji, gdy dane meldunkowe nie będą przez urzędy gromadzone... Siłą rzeczy nie wystawią one żadnych zaświadczeń...

Stanowisko Wnioskodawcy.

 1. W ocenie Wnioskodawcy, odnosząc się do pytania 1, w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 89 ust. 5 pkt 2 w zw. z ust. 8 pkt 2 należałoby wymagać zaświadczenia, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy „o dowodach osobistych”. Jednak biorąc pod uwagę istotne aspekty: funkcjonalny (wynikający z art. 120, 121, 122 ustawy Ordynacji podatkowa) i praktyczny, każdorazowe żądanie od kupującego urzędowych zaświadczeń, co zresztą pozwoliłoby spełniać wymogi "meldunkowe" tylko do końca roku bieżącego (a więc byłoby rozwiązaniem tylko przejściowym), nie wydaje się celowe.
 2. W kontekście pytania 2, zdaniem Wnioskodawcy, wobec braku możności wykazania dokumentem urzędowym adresu zameldowania, i niegromadzenia takich danych w ogóle, wymóg ten przestaje być możliwy do spełnienia w odniesieniu do osób posługującymi się nowymi dowodami osobistymi. Ewentualna odpowiedź, że takiemu obywatelowi nie można sprzedać towaru oznaczałaby ustanowienie nierówności praw obywatelskich i stworzenie "obywatela kategorii drugiej", dla którego zakup oleju opałowego, oficjalnie zwanego napędowym do celów grzewczych, byłby niedostępny.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 89 ust. 5 ustawy, sprzedawca wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, jest obowiązany w przypadku sprzedaży:

 1. osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a;
 2. osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej - do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a; oświadczenie to powinno być załączone do kopii paragonu lub kopii innego dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej możliwości sprzedawca jest obowiązany wpisać na oświadczeniu numer i datę wystawienia dokumentu potwierdzającego tę sprzedaż.

Zgodnie z art. 89 ust. 6 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 7, powinno być dołączone do kopii faktury oraz powinno zawierać:

 1. dane dotyczące nabywcy, w tym nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, a także NIP lub REGON;
 2. określenie ilości i rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów;
 3. wskazanie rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia;
 4. datę i miejsce złożenia oświadczenia;
 5. czytelny podpis składającego oświadczenie.

Natomiast, zgodnie z art. 89 ust. 8 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, numer PESEL nabywcy lub pełnoletniej osoby zameldowanej pod tym samym adresem co nabywca;
 2. adres zameldowania nabywcy oraz adres zamieszkania, jeżeli jest inny od adresu zameldowania;
 3. określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów;
 4. określenie liczby posiadanych urządzeń grzewczych, w których mogą być wykorzystane te wyroby oraz miejsc (adresów), gdzie znajdują się te urządzenia;
 5. wskazanie rodzaju i typu urządzeń grzewczych;
 6. datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis składającego oświadczenie.

Z kolei w myśl art. 89 ust. 10 ustawy, sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej jest obowiązany zastosować stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1 albo odmówić sprzedaży tych wyrobów w przypadku, gdy:

 1. osoba nabywająca te wyroby odmawia okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1;
 2. dane zawarte w oświadczeniu są niekompletne, nieczytelne lub nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1;
 3. adres, pod który sprzedawca dostarczył wyroby akcyzowe, jest inny niż wskazane w oświadczeniu nabywcy miejsce (adres), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze;
 4. ilość i rodzaj nabywanych wyrobów akcyzowych są inne niż wskazane w oświadczeniu.

Zgodnie z art. 89 ust. 14 ustawy, sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a sporządza i przekazuje do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży, miesięczne zestawienie oświadczeń, o których mowa w ust. 5; oryginały oświadczeń powinny być przechowywane przez sprzedawcę przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone, i udostępniane w celu kontroli.

Z kolei w myśl art. 89 ust. 15 ustawy, miesięczne zestawienie oświadczeń powinno zawierać:

 1. w przypadku sprzedawcy, o którym mowa w ust. 14:
  1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu przekazującego zestawienie,
  2. ilość i rodzaj oraz przeznaczenie wyrobów, których dotyczy oświadczenie,
  3. datę i miejsce sporządzenia zestawienia oraz czytelny podpis osoby sporządzającej zestawienie,
  4. w przypadku oświadczeń, o których mowa w:

   1. ust. 5 pkt 1 - imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby, a także NIP lub REGON składającego oświadczenie,
   2. ust. 5 pkt 2 - imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL składającego oświadczenie;

 1. w przypadku importera, o którym mowa w ust. 13 - dane, o których mowa w pkt 1 lit. a-c.

Zgodnie z art. 89 ust. 16 ustawy, w przypadku gdy warunki, o których mowa w ust. 5-12, nie zostały spełnione i w wyniku postępowania podatkowego, postępowania kontrolnego albo kontroli podatkowej ustalono, że wyroby, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a, nie zostały użyte do celów opałowych lub gdy nie ustalono nabywcy tych wyrobów, stosuje się stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1.

Przepisy dotyczące składania wskazanych wyżej oświadczeń wprowadzono w celu zapewnienia właściwej kontroli w zakresie obrotu wyrobami energetycznymi korzystającymi z preferencyjnych stawek akcyzy ze względu na przeznaczenie do celów opałowych. Między innymi na sprzedawców olejów przeznaczonych do celów opałowych nałożono szczególne obowiązki w zakresie oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów uprawniającym do zastosowania preferencyjnych stawek akcyzy oraz szczegółowo określono zakres danych jakie powinny zawierać oświadczenia. Brzmienie przepisu określającego treść oświadczenia wskazuje, że uprawniony organ zamierzający dokonać kontroli obrotu wyrobami energetycznymi korzystającymi z preferencyjnych stawek akcyzy powinien m.in. znać faktyczne miejsce, gdzie znajduje się opisane w oświadczeniu urządzenie grzewcze. Dane zawarte w oświadczeniu pozwalają organom podatkowym na stwierdzenie, czy olej nabyty na cele opałowe został faktycznie wykorzystany na te cele.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Należy bowiem zauważyć, że w przypadku, gdy nabywca olejów opałowych przeznaczonych do celów opałowych przedstawi sprzedawcy dokument - dowód osobisty - o którym mowa w art. 89 ust. 8 pkt 1, w celu weryfikacji danych zawartych w złożonym oświadczeniu, a dokument ten nie będzie zawierał adresu zameldowania, to może wówczas przedstawić stosowne zaświadczenie wydane przez uprawniony organ, które potwierdzi wymagane dane - art. 45 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388).

Ponadto, zgodzić się z Wnioskodawcą należy, że w przypadku okazania sprzedawcy przez nabywcę przedmiotowego oleju dowodu osobistego, który nie będzie zawierał danych meldunkowych, nie będzie miał on obowiązku weryfikacji wskazanych danych - adresu zamieszkania składającego oświadczenie. Jednakże fakt ten nie zwalnia sprzedawcy od dochowania należytej staranności, aby w przypadku, gdy istnieje taka możliwość, zweryfikował przedmiotowe dane w oparciu o inne posiadane przez nabywcę dokumenty lub zaświadczenia.

Interpretacja dotyczy opisanych we wniosku zdarzeń przyszłych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa – art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.