ITPP3/443-62/09/ZG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Sprzedawca powinien uzyskać od nabywcy oświadczenie formie papierowej, które powinno zawierać czytelny podpis nabywcy. Tak uzyskane oświadczenie w oryginalnej postaci należy dołączyć do kopii faktury. W przypadku stosowania procedury uzyskiwania oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów w sposób zaprezentowany we wniosku, Wnioskodawca nie będzie uprawniony do stosowania stawki określonej w art. 89 ust. 1 pkt 10 lit. b.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2009 roku (data wpływu 25.03.2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie sporządzania oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów akcyzowych sporządzanych w formie elektronicznej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2009 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie sporządzania oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów akcyzowych sporządzanych w formie elektronicznej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi sprzedaż olejów opałowych ze stawką akcyzy w wysokości 60 zł/1000 kg wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Nie prowadzi sprzedaży lekkich olejów opałowych, ani też sprzedaży innych olejów opałowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Spółka planuje wprowadzić system umożliwiający składanie oświadczeń woli o przeznaczeniu wyrobów do celów opałowych lub do sprzedaży na cele opałowe w postaci elektronicznej za pośrednictwem aplikacji umożliwiającej złożenie takiego oświadczenia drogą elektroniczną poprzez złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z dnia 15 listopada 2001 r.).

Każdy z podmiotów, który będzie chciał skorzystać z aplikacji, będzie musiał upoważnić osobę dysponującą bezpiecznym podpisem elektronicznym do składania oświadczeń woli o przeznaczeniu oleju w imieniu podmiotu, zgodnie z poniższą treścią:

UPOWAŻNIENIE

Ja/My niżej podpisany(i) upoważniam(y) .............................. zam. ................................ legitymującego się dowodem osobistym .................................... do składania w imieniu (nazwa i adres podmiotu) oświadczenia o przeznaczeniu nabywanych wyrobów do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i 15 ustawy o podatku akcyzowym.

Miejscowość, data

Czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/nych
do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu

Takie upoważnienie, podpisane przez osoby umocowane do reprezentacji odbiorcy, zostanie przekazane Spółce w formie pisemnego oryginału. Działanie aplikacji będzie polegało na wprowadzeniu przez odbiorcę, niezwłocznie po otrzymaniu dostawy, ilości dostarczonego wyrobu, miejsca i daty złożenia oświadczenia do systemu komputerowego, a osoba upoważniona przez odbiorcę, dysponująca podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji złoży podpis na elektronicznym dokumencie, którego treść zawierać będzie dane określone w art. 89 ust. 6 pkt 1-4. Dokument ten zostanie wydrukowany przez Spółkę wraz z sygnaturą elektronicznego podpisu i zostanie dołączony do faktury VAT, dokumentującej dostawę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy oświadczenie złożone w formie elektronicznej, zawierające dane określone w art. 89 ust. 6 pkt 1-4, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, po jego wydrukowaniu i dołączeniu do faktury VAT, spełni wymogi określone w art. 89 ust. 6 ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, tak złożone, wydrukowane przez Spółkę i dołączone do faktury VAT oświadczenie, spełni wymogi określone w art. 89 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym i nie narazi Spółki na zastosowanie sankcyjnej stawki podatku, o której mowa w ust. 16.

W świetle art. 78 § 2 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoznaczne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Ponadto, art. 5 ust. 2 ustawy o podpisie elektronicznym uznaje dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu za równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Ponieważ ustawa o podatku akcyzowym nie stanowi w tym zakresie norm odrębnych, uznać należy, że wydrukowane oświadczenie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, dołączone do faktury VAT spełni wymogi stawiane w art. 89 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym.

Takie rozwiązanie usprawni znacznie proces przepływu informacji. Z treści art. 10 ust. 8, w związku z treścią art. 8 ust. 2 pkt 3 wynika, że w przypadku nie odebrania od odbiorcy oświadczenia w dniu dostawy, powstaje w tym dniu obowiązek podatkowy. Konsekwencje takiego zapisu ustawy mogą być dla firmy katastrofalne. Nie wiadomo czy taka była intencja ustawodawcy, ale skutek tego zapisu jest taki, że obecnie nierzadko cysterna musi stać kilka godzin by rozpocząć dostawę, w oczekiwaniu aż w firmie pojawi się osoba upoważniona do złożenia oświadczenia. W związku z tym każde usprawnienie procesu składania oświadczeń należy uznać za ważny element logistyki sprzedaży olejów opałowych. Ponieważ bezpieczny podpis elektroniczny funkcjonuje obecnie już niemal w każdej firmie z uwagi na korzystanie z programu Płatnik, wykorzystanie tego podpisu do kolejnych operacji na pewno spotka się z aprobatą odbiorców Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 89 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3 poz. 11), sprzedawca wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jest obowiązany w przypadku sprzedaży osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania obniżonych stawek akcyzy.

Ponadto zgodnie z art. 89 ust. 6 ustawy, oświadczenie uzyskane od nabywcy stanowiące, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, powinno być dołączone do kopii faktury oraz powinno zawierać:

  • dane dotyczące nabywcy;
  • określenie ilości i rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia;
  • datę i miejsce złożenia oświadczenia;
  • czytelny podpis składającego oświadczenie.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca planuje wprowadzić system umożliwiający składanie ww. oświadczeń w postaci elektronicznej. Działanie aplikacji będzie polegało na wprowadzeniu przez odbiorcę oświadczenia do systemu komputerowego, a osoba upoważniona przez odbiorcę dysponująca podpisem elektronicznym złoży podpis na wprowadzonym do systemu dokumencie. Następnie dokument ten zostanie wydrukowany przez Spółkę wraz z sygnaturą elektronicznego podpisu i zostanie dołączony do faktury VAT, dokumentującej dostawę.

W ocenie tutejszego organu zaproponowany sposób wystawiania i podpisywania oświadczenia przez nabywcę nie wypełni dyspozycji zawartej w art. 89 ust. 6 ustawy, gdyż omawiane przepisy nie przewidują sporządzania oświadczeń o przeznaczeniu wyrobu w formie elektronicznej.

Uregulowanie zawarte w art. 89 ust 5 ustawy obliguje do uzyskania od nabywcy oświadczenia i następnie w ust 6 tego przepisu, do dołączenia tego oświadczenia do kopii faktury. Zatem tak skonstruowany obowiązek uzyskania oświadczenia wskazuje na domyślną formę jaką jest forma papierowa. W przypadku dopuszczania formy elektronicznej składania oświadczeń woli ustawodawca wskazałby również tę formę, podobnie jak uczynił to wprowadzając możliwość wystawiania faktur w formie elektronicznej.

Wskazać należy, iż przepisy dotyczące oświadczeń o przeznaczeniu wyrobu wprowadzono w celu zapewnienia właściwej kontroli w zakresie obrotu wyrobami energetycznymi korzystającymi z preferencyjnych stawek akcyzy ze względu na przeznaczenie do celów opałowych. Między innymi na sprzedawców olejów przeznaczonych do celów opałowych nałożono szczególne obowiązki w zakresie uzyskiwania oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów uprawniającym do zastosowania obniżonych stawek akcyzy oraz szczegółowo określono zakres danych jakie powinny zawierać oświadczenia. Dopiero uzyskanie przez sprzedawcę oświadczenia spełniającego wszystkie wymogi określone w omawianych przepisach umożliwia zastosowanie stawki preferencyjnej właściwej dla paliw opałowych przeznaczonych do celów opałowych.

Reasumując należy stwierdzić, iż sprzedawca powinien uzyskać od nabywcy oświadczenie formie papierowej, które powinno zawierać czytelny podpis nabywcy. Tak uzyskane oświadczenie w oryginalnej postaci należy dołączyć do kopii faktury. W przypadku stosowania procedury uzyskiwania oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów w sposób zaprezentowany we wniosku, Wnioskodawca nie będzie uprawniony do stosowania stawki określonej w art. 89 ust. 1 pkt 10 lit. b.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.