IPTPP3/4513-4/15-2/KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Błędne dane zawarte w oświadczeniu nabywcy same w sobie nie są równoważne z niespełnieniem warunków, określonych w art. 89 ust. 5-15 ustawy. Nie skutkują one także automatycznie koniecznością zastosowania stawki akcyzy określonej w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 7 stycznia 2015 r. (data wpływu 12 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie weryfikacji danych adresowych nabywcy podanych w oświadczeniu o przeznaczeniu oleju opałowego – jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie weryfikacji danych adresowych nabywcy podanych w oświadczeniu o przeznaczeniu oleju opałowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zajmuje się między innymi sprzedażą olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych kodach CN od 27101941 do 27101949, zabarwionych na czerwono i oznaczanych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi. Wyroby te Wnioskodawca nabywa z zapłaconą akcyzą według stawki określonej w art. 89 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym. Przy sprzedaży ww. produktu, Wnioskodawca każdorazowo uzyskuje od nabywcy stosowne oświadczenie i spełnia pozostałe warunki określone w art. 89 ust. 5-15.

Zgodnie z treścią art. 89 ust. 8 i ust. 9 oświadczenie zawiera między innymi adres zameldowania nabywcy oraz adres zamieszkania jeśli jest inny od adresu zameldowania. Pracownicy firmy każdorazowo weryfikują informacje o adresie zameldowania zawarte w oświadczeniu z treścią dowodu osobistego nabywcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy błędne dane zawarte w oświadczeniu nabywcy, w zakresie adresu zameldowania (względnie zamieszkania) po 1 marca 2015 roku, będą równoznaczne z niespełnieniem warunków określonych w art. 89 ust. 5-15 ustawy o podatku akcyzowym...
 2. Czy błędy w zakresie adresu zameldowania/zamieszkania, a zawarte w treści oświadczenia skutkować będą koniecznością zastosowania stawki akcyzy określonej w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1)

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych, od dnia 1 marca 2015 roku będą wydawane dowody osobiste, w których treści nie będzie informacji o miejscu zameldowania/zamieszkania. Dlatego w przyszłości nabywcy oleju napędowego na cele grzewcze mogą okazać pracownikom firmy dowody tożsamości, na podstawie których nie będzie możliwości zweryfikowania prawidłowości danych zawartych w treści oświadczenia w zakresie miejsca zameldowania/zamieszkania. W takiej sytuacji Wnioskodawca nie może odpowiadać za treść oświadczenia w zakresie adresu zamieszkania/zameldowania nabywcy i błędy w zakresie adresu zamieszkania/zameldowania nie będą jednoznaczne z niewypełnieniem przez Wnioskodawcę obowiązku określonego w art. 89 ust. 5-15 ustawy o podatku akcyzowym.

Ad. 2)

Należy przyjąć, że dane w zakresie adresu zamieszkania/zameldowania zawarte w oświadczeniu nie mają wpływu na konieczność zastosowania stawki akcyzy określonej w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym lub odmowę sprzedaży tych wyrobów. Zgodnie z art. 89 ust. 10 pkt 2 obowiązek zastosowania stawki akcyzy zgodnej z art. 89 ust. 4 pkt 1 lub odmowa sprzedaży jest konieczna, gdy dane zawarte w oświadczeniu są niekompletne, nieczytelne lub nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dokumentu tożsamości. Ponieważ na dokumencie tożsamości nie będzie informacji o miejscu zameldowania/zamieszkania, więc tym samym błędne wpisanie adresu zameldowania/zamieszkania w treści oświadczenia, nie będzie skutkować koniecznością zastosowania stawki akcyzy określonej w art. 89 ust 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym lub odmową sprzedaży tych wyrobów, gdyż nie ma możliwości zweryfikowania tych danych z dokumentem tożsamości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, użyte w ustawie określenie „wyroby akcyzowe” oznacza – wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Pod poz. 27 tego załącznika wymieniono oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe, klasyfikowane do kodu CN 2710.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 9 ustawy, stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi – 232,00 zł/1000 litrów.

Stosownie do art. 89 ust. 5 ustawy, sprzedawca wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, jest obowiązany w przypadku sprzedaży:

 1. osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą – do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a;
 2. osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej – do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a; oświadczenie to powinno być załączone do kopii paragonu lub kopii innego dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej możliwości sprzedawca jest obowiązany wpisać na oświadczeniu numer i datę wystawienia dokumentu potwierdzającego tę sprzedaż.

Stosownie do art. 89 ust. 8 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, numer PESEL nabywcy lub pełnoletniej osoby zameldowanej pod tym samym adresem co nabywca;
 2. adres zameldowania nabywcy oraz adres zamieszkania, jeżeli jest inny od adresu zameldowania;
 3. określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów;
 4. określenie liczby posiadanych urządzeń grzewczych, w których mogą być wykorzystane te wyroby oraz miejsc (adresów), gdzie znajdują się te urządzenia;
 5. wskazanie rodzaju i typu urządzeń grzewczych;
 6. datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis składającego oświadczenie.

W myśl art. 89 ust. 9 ustawy, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nabywająca wyroby akcyzowe określone w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a jest obowiązana do okazania sprzedawcy dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, w celu potwierdzenia jej tożsamości.

Art. 89 ust. 10 ustawy stanowi, że sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej jest obowiązany zastosować stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1 albo odmówić sprzedaży tych wyrobów w przypadku, gdy:

 1. osoba nabywająca te wyroby odmawia okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1;
 2. dane zawarte w oświadczeniu są niekompletne, nieczytelne lub nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1;
 3. adres, pod który sprzedawca dostarczył wyroby akcyzowe, jest inny niż wskazane w oświadczeniu nabywcy miejsce (adres), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze;
 4. ilość i rodzaj nabywanych wyrobów akcyzowych są inne niż wskazane w oświadczeniu.

Zgodnie art. 89 ust. 16 ustawy w przypadku gdy warunki, o których mowa w ust. 5-12, nie zostały spełnione i w wyniku postępowania podatkowego, postępowania kontrolnego albo kontroli podatkowej ustalono, że wyroby, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a, nie zostały użyte do celów opałowych lub gdy nie ustalono nabywcy tych wyrobów, stosuje się stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1.

Wskazać należy, że przepisy dotyczące oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego do celów opałowych wprowadzono w celu zapewnienia właściwej kontroli w zakresie obrotu wyrobami energetycznymi korzystającymi z preferencyjnych stawek akcyzy ze względu na przeznaczenie. Na sprzedawców olejów opałowych przeznaczonych do celów opałowych nałożono szczególne obowiązki w zakresie uzyskiwania od nabywców oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów, których wypełnienie uprawnia do zastosowania stawek akcyzy właściwych dla paliw opałowych oraz szczegółowo określono zakres danych jakie powinny zawierać oświadczenia. W celu weryfikacji poprawności składanych ww. oświadczeń - w zakresie danych nabywcy - nabywca ww. wyrobów akcyzowych został zobowiązany do okazania sprzedawcy dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Zgodnie z art. 12 ustawy o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.) - która wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r. (art. 93 tejże ustawy) – w dowodzie osobistym zamieszcza się:

 1. dane dotyczące osoby:
  1. nazwisko,
  2. imię (imiona),
  3. nazwisko rodowe,
  4. imiona rodziców,
  5. datę i miejsce urodzenia,
  6. płeć,
  7. wizerunek twarzy,
  8. numer PESEL,
  9. obywatelstwo;
 1. dane dotyczące dowodu osobistego:
  1. serię i numer dowodu osobistego,
  2. datę wydania,
  3. datę ważności,
  4. oznaczenie organu wydającego dowód osobisty.

Zgodnie z powyższym dowody osobiste wydawane na mocy ww. ustawy pozbawione będą danych adresowych posiadacza dowodu. W związku z powyższym sprzedawca wyrobów energetycznych opodatkowanych stawką, o której mowa w 89 ust. 1 pkt 9 ustawy, utraci możliwość zweryfikowania adresu zameldowania jaki zostanie podany w ww. oświadczeniu przez nabywców wyrobów energetycznych, którzy będą się legitymowali dowodami osobistymi wydanymi po 1 marca 2015 r.

Podkreślić należy, że prawidłowe wypełnienie oświadczenia przez nabywcę, a zarazem i jego weryfikacja leży w interesie Wnioskodawcy. Jednakże w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie będzie miał świadomości, że przyjmuje oświadczenie o przeznaczeniu oleju zawierające nieprawdziwe dane o miejscu zameldowania/zamieszkania nabywcy, których to danych nie będzie mógł zweryfikować, na podstawie przedstawionego przez nabywcę dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość nabywcy czyli dokumentów, o których mowa w art. 89 ust. 8 pkt 1 ustawy, to podzielić należy pogląd Wnioskodawcy, że w tym zakresie nie może on odpowiadać za treść oświadczenia.

Stosownie do powyższego w sytuacji gdy Wnioskodawca po 1 marca 2015 r. nie będzie miał możliwości zweryfikowania na podstawie okazanego przez nabywcę dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość miejsca zameldowania/zamieszkania nabywcy, to błędne dane zawarte w oświadczeniu nabywcy same w sobie nie są równoważne z niespełnieniem warunków, określonych w art. 89 ust. 5-15 ustawy. Nie skutkują one także automatycznie koniecznością zastosowania stawki akcyzy określonej w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy. Ponadto gdy adres (miejsce), pod który Wnioskodawca dostarczy wyroby akcyzowe, gdzie znajdują się urządzenia grzewcze opisane w oświadczeniu jest taki sam jaki został w tym oświadczeniu wskazany, brak możliwości zweryfikowania przez Wnioskodawcę adresu zameldowania/zamieszkania nie powinien być powodem odmowy dokonania sprzedaży wyrobów, jak i zastosowania powyższej stawki podatku akcyzowego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Ponadto zaznacza się, że udzielona interpretacja odnosi się ściśle do sytuacji będącej przedmiotem wniosku. Tym samym nie odnosi się ona do innych warunków przy niedochowaniu których ma zastosowanie przepis art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy. Zauważyć bowiem należy, że zgodnie z powołanym w interpretacji przepisem art. 89 ust. 16 ustawy stawkę akcyzy określoną w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy, stosuje się w przypadku gdy warunki, o których mowa w art. 5-12, nie zostały spełnione i w wyniku postępowania podatkowego, postępowania kontrolnego albo kontroli podatkowej ustalono, że wyroby, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a, nie zostały zużyte do celów opałowych lub gdy nie ustalono nabywcy tych wyrobów. Tym samym ostateczna ocena czy w konkretnej sytuacji, w której oświadczenie zawiera błędny adres zameldowania/zamieszkania nabywcy może wystąpić przypadek w którym zastosowanie znajdzie stawka akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy może być dokonana jedynie w postępowaniu podatkowym, kontroli podatkowej lub postępowaniu kontrolnym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.