IPPP3/443-1223/14-5/SM | Interpretacja indywidualna

Stawka akcyzy dla nabywanego wewnątrzwspólnotowo oleju opałowego o kodzie CN 2707 50 00 i obowiązek stosowania oświadczeń
IPPP3/443-1223/14-5/SMinterpretacja indywidualna
 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe
 2. olej opałowy
 3. oświadczenia
 4. stawki podatku
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby energetyczne i energia elektryczna -> Stawki akcyzy na wyroby energetyczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2014 r. (data wpływu 12 grudnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 6 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/443-1223/14-2/SM, IPPP3/443-1224/14-2/SM z dnia 26 stycznia 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 30 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stawki podatku dla sprowadzanego z terytorium Węgier oleju opałowego o kodzie CN 2707 50 00 i obowiązku stosowania oświadczeń - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stawki podatku dla sprowadzanego z terytorium Węgier oleju opałowego o kodzie CN 2707 50 00 i obowiązku stosowania oświadczeń.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 6 lutego 2015 r. w dniu 6 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność polegającą m.in. na sprzedaży hurtowej paliw i produktów pochodnych (PKD: 46.71.Z). Wnioskodawca zamierza sprowadzać z terytorium Węgier na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej olej opałowy o kodzie CN 2707 50 00 oraz gęstości w temperaturze 15 st. C od 900 do 950 kilogramów/metr sześcienny. Dostawa przedmiotowego oleju będzie się odbywać na podstawie INCOTERMS 2010 (Międzynarodowych Reguł Handlu), wg formuły FCA. Następnie po zamknięciu procedury odprawy celnej Wnioskodawca będzie dokonywać odsprzedaży przedmiotowego oleju do polskich odbiorców na podstawie umów sprzedaży (lub składanych przez nich zamówień), do których dołączone będą oświadczenia odbiorców, że przedmiotowy olej został zakupiony na cele opałowe.

W uzupełnieniu z dnia 6 lutego 2015 r. Wnioskodawca sprecyzował przedstawione zdarzenie przyszłe w zakresie podatku akcyzowego i wskazał, że:

 • Wnioskodawca będzie nabywał opisane we wniosku wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
 • przywożone wyroby Wnioskodawca będzie sprzedawał do dalszej odsprzedaży z przeznaczeniem do celów opałowych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku akcyzowego:

W jakiej wysokości (ewentualnie wg jakich stawek) podatek akcyzowy będzie obowiązany uiścić Wnioskodawca w przypadku sprowadzania z terytorium Węgier na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oleju opałowego o kodzie CN 2707 50 00 oraz o gęstości w temperaturze 15 st. C od 900 do 950 kilogramów/metr sześcienny, a także czy Wnioskodawca powinien żądać od odbiorców przedmiotowego oleju odsprzedawanego przez niego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oświadczenia, że nabywany przez niego olej opałowy o kodzie CN 2707 50 00 jest przeznaczony do celów opałowych lub będzie sprzedany z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Przywóz oleju opałowego o kodzie CN 2707 50 00 oraz o gęstości w temperaturze 15 st. C od 900 do 950 kilogramów/metr sześcienny z terytorium Węgier na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obciążony będzie wyłącznie podatkiem akcyzowym w wysokości 64 zł za tonę produktu, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ponieważ od dnia 1 maja 2004 r., czyli z chwilą przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (UE) terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zostało objęte unią celną. W ramach unii cła przywozowe i wywozowe lub opłaty o skutku równoważnym są zakazane między państwami członkowskimi UE. Zasady te stosuje się do produktów pochodzących z państw członkowskich oraz do produktów pochodzących z państw trzecich, jeżeli znajdują się one w swobodnym obrocie w państwach członkowskich. W związku z tym każdy towar znajdujący się w swobodnym obrocie (np. wytworzony, legalnie wprowadzony do obrotu) w jednym z państw członkowskich UE, ma zagwarantowaną swobodę przepływu we wszystkich państwach członkowskich, bez żadnych barier. Taka swoboda przepływu towarów wynika z przepisów art. 28-37 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Powyższe wynika z faktu, że w ramach rynku wewnętrznego każde państwo członkowskie UE ustanawia i stosuje własne krajowe przepisy dotyczące podatków (np. akcyzy), przy uwzględnieniu wspólnotowej harmonizacji ustawodawstwa w tej dziedzinie (zob. Dyrektywa Rady 2008/118/WE). W Polsce kwestie związane z akcyzą zostały uregulowane ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, dalej „Ustawa o podatku akcyzowym”) oraz wydanymi doń przepisami wykonawczymi. W rozumieniu Ustawy o podatku akcyzowym przedmiotem opodatkowania akcyzą są: wyroby akcyzowe (zob. załącznik nr 1 do ustawy: wyroby energetyczne /np. paliwa, węgiel/, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy), a także samochody osobowe.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż jeżeli przywóz do Polski z innego państwa członkowskiego UE dotyczy towarów, które znajdują się w swobodnym obrocie w UE, to w tym przypadku przywóz takich towarów nie wiąże się z żadnymi formalnościami przywozowymi, czy opłatami celnymi, za wyjątkiem towarów, które są objęte podatkiem akcyzowym.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku akcyzowym użyte w ustawie określenia oznaczają: wyroby akcyzowe - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. W poz. 24 załącznika nr 1 do Ustawy o podatku akcyzowym wymieniono kod CN 2707 oraz nazwę wyrobów (grupy wyrobów): Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej: podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych.

Katalog wyrobów energetycznych określony został w art. 86 ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym, gdzie do wyrobów energetycznych zalicza się wyroby: objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715. Przy czym zgodnie z ust. 3 tego artykułu, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2.

Stawka akcyzy dla wyrobów spełniających ww. kryteria określona została w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a) Ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym wynosi dla pozostałych paliw opałowych, w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1000 kilogramów.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że olej opałowy o kodzie CN 2707 50 00 oraz gęstości w temperaturze 15 st. C od 900 do 950 kilogramów/metr sześcienny będzie objęty stawką akcyzy w kwocie 64 zł/1000 kilogramów.

Jednocześnie Wnioskodawca, jako sprzedawca wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jest obowiązany w przypadku sprzedaży osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 15 lit. a, co wynika wprost z treści art. 89 ust. 5 pkt 1 Ustawy o podatku akcyzowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 24 załącznika nr 1 do ustawy, zawierającym wykaz wyrobów akcyzowych, wskazano grupę wyrobów o kodzie CN 2707 „Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych”.

Zatem olej opałowy o kodzie CN 2707 50 00 jest wyrobem akcyzowym.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy, nabycie wewnątrzwspólnotowe to przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy:

 • terytorium kraju to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • terytorium państwa członkowskiego to terytorium państwa wchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy, użyte w ustawie określenia oznaczają: procedura zawieszenia poboru akcyzy - procedurę stosowaną podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

W myśl art. 86 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy, paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych.

Stosownie do art. 86 ust. 3 ww. ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2.

W myśl art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a ustawy stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla pozostałych paliw opałowych w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest:

 • niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1000 litrów,
 • równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1000 kilogramów.

Zgodnie z uregulowaniem art. 89 ust. 5 ustawy, sprzedawca wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, jest obowiązany w przypadku sprzedaży:

 1. osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a;
 2. osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej - do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a; oświadczenie to powinno być załączone do kopii paragonu lub kopii innego dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej możliwości sprzedawca jest obowiązany wpisać na oświadczeniu numer i datę wystawienia dokumentu potwierdzającego tę sprzedaż.

Z kolei zgodnie z ust. 6 cytowanego artykułu oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 7, powinno być dołączone do kopii faktury oraz powinno zawierać:

 1. dane dotyczące nabywcy, w tym nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, a także NIP lub REGON;
 2. określenie ilości i rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów;
 3. wskazanie rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia;
 4. datę i miejsce złożenia oświadczenia;
 5. czytelny podpis składającego oświadczenie.

Przy czym w świetle art. 89 ust. 7 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, jeżeli jest czytelnie podpisane, może być również złożone na wystawianej fakturze, ze wskazaniem rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia.

Natomiast w myśl art. 89 ust. 8 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, numer PESEL nabywcy lub pełnoletniej osoby zameldowanej pod tym samym adresem co nabywca;
 2. adres zameldowania nabywcy oraz adres zamieszkania, jeżeli jest inny od adresu zameldowania;
 3. określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów;
 4. określenie liczby posiadanych urządzeń grzewczych, w których mogą być wykorzystane te wyroby oraz miejsc (adresów), gdzie znajdują się te urządzenia;
 5. wskazanie rodzaju i typu urządzeń grzewczych;
 6. datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis składającego oświadczenie.

Jednocześnie stosownie do art. 89 ust. 14 ustawy sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a sporządza i przekazuje do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży, miesięczne zestawienie oświadczeń, o których mowa w ust. 5; oryginały oświadczeń powinny być przechowywane przez sprzedawcę przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone, i udostępniane w celu kontroli.

Natomiast w myśl art. 89 ust. 16 ustawy w przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 5-15 stosuje się stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność polegającą m.in. na sprzedaży hurtowej paliw i produktów pochodnych (PKD: 46.71.Z). Wnioskodawca zamierza sprowadzać z terytorium Węgier na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej olej opałowy o kodzie CN 2707 50 00 oraz gęstości w temperaturze 15 st. C od 900 do 950 kilogramów/metr sześcienny, który będzie odsprzedawać polskim odbiorcom na podstawie umów sprzedaży (lub składanych przez nich zamówień), do których dołączone będą oświadczenia odbiorców, że przedmiotowy olej został zakupiony na cele opałowe.

W uzupełnieniu z dnia 6 lutego 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 • będzie nabywał opisane we wniosku wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
 • przywożone wyroby Wnioskodawca będzie sprzedawał do dalszej odsprzedaży z przeznaczeniem do celów opałowych.

Na podstawie powyższego opisu zdarzenia przyszłego oraz cytowanych przepisów należy wskazać, że dla nabywanego wewnątrzwspólnotowo w procedurze zwieszenia poboru akcyzy z terytorium Węgier oleju opałowego o kodzie CN 2707 50 00 i gęstości w temperaturze 15 st. C od 900 do 950 kilogramów/metr sześcienny, sprzedawanego następnie do polskich odbiorców, będzie mieć zastosowanie stawka akcyzy w wysokości 64,00 zł/1000 kg – zgodnie z art. 89 ust. 15 lit. a) tiret drugie ustawy (przy zachowaniu warunków uprawniających do zastosowania niniejszej stawki).

Jednocześnie z treści powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że podmioty, które zajmują się sprzedażą wyrobów energetycznych i chcą zastosować do tych wyrobów preferencyjne stawki akcyzy, określone m.in. w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a ustawy muszą uzyskać od nabywcy oświadczenie, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych. Innymi słowy warunkiem koniecznym do zastosowania obniżonej stawki akcyzy przez sprzedawcę oleju opałowego przeznaczonego na cele opałowe jest posiadanie oświadczenia złożonego przez nabywcę, o którym mowa w art. 89 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku nieuzyskania stosownego oświadczenia podatnik powinien zastosować stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1 ustawy, co wynika z art. 89 ust. 16 ustawy, który wskazuje, że w przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 5-15 stosuje się stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1.

Zatem, Spółka chcąc zastosować preferencyjną stawkę akcyzy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a ustawy jest zobowiązana żądać od nabywców stosownych oświadczeń, o których mowa w art. 89 ust. 5 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko podatku akcyzowego, natomiast w zakresie przepisów celnych oraz podatku od towarów i usług zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.