IBPP4/4513-145/15/MK | Interpretacja indywidualna

Stosowanie obniżonej stawki podatku akcyzowego na oleje opałowe – zmiana oświadczenia zawartego w umowie
IBPP4/4513-145/15/MKinterpretacja indywidualna
 1. olej opałowy
 2. oświadczenia
 3. podatek akcyzowy
 4. skład podatkowy
 5. umowa
 6. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 13 października 2015 r. (data wpływu 20 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na oleje opałowe – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na oleje opałowe.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

G. S.A. (dalej jako „G.” lub „Spółka”) w ramach swojej działalności produkuje m.in. oleje opałowe, które następnie sprzedaje do swoich kontrahentów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem zwolnienia z podatku akcyzowego oraz z akcyzą zapłaconą.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy akcyzowej, która umożliwiła zastąpienie oświadczeń o przeznaczeniu olejów opałowych, oświadczeniem zawartym w okresowej umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą a nabywcą olejów opałowych.

Ze względu na fakt, że G. sprzedaje oleje opałowe swoim stałym kontrahentom Spółka zamierza zawrzeć w okresowych umowach z tymi podmiotami, ich oświadczenie o przeznaczeniu nabywanych olejów na cele opałowe.

W umowie zawartej pomiędzy G. a kontrahentem A, kontrahent A zamierza złożyć oświadczenie o przeznaczeniu nabywanych olejów na cele opałowe o którym mowa w art. 89 ust. 8a ustawy akcyzowej.

W umowie z kontrahentem A Spółka zamierza wprowadzić mechanizm zmiany tego oświadczenia. Zgodnie z tym mechanizmem, zmiana ww. oświadczenia będzie następowała poprzez złożenie Spółce przez nabywcę olejów opałowych pisemnej informacji o zmianie danych objętych tym oświadczeniem w zakresie ilości wyrobów objętych oświadczeniem. Z treści umowy będzie wynikało, że nabywca olejów opałowych jest uprawniony do dokonania takiej zmiany, a Spółka przekaże kopię tej pisemnej informacji przed dokonaniem pierwszej sprzedaży olejów opałowych na podstawie zmienionego oświadczenia do naczelnika urzędu celnego, któremu dostarczyła kopię umowy.

G. rozważa czy w tej sytuacji, wobec olejów opałowych sprzedanych na podstawie zmienionego w powyższy sposób oświadczenia istnieje prawo do zastosowania obniżonej stawki akcyzy zgodnie z art. 89 ust. 8a ustawy akcyzowej, przy założeniu spełnienia pozostałych warunków formalnych zastosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego.

W związku z powyższym opisem zadano pytanie:

Czy w przypadku wskazanego zdarzenia przyszłego istnieje prawo do zastosowania obniżonej stawki akcyzy zgodnie z art. 89 ust. 8a ustawy akcyzowej wobec wyrobów sprzedanych na podstawie zmienionego oświadczenia, w przypadku gdy oświadczenie złożone w umowie okresowej z kontrahentem Spółki zostanie zmienione poprzez złożenie przez nabywcę olejów opałowych G. pisemnej informacji o zmianie danych objętych oświadczeniem w zakresie ilości wyrobów objętych oświadczeniem jeżeli z treści umowy będzie wynikało, że nabywca olejów opałowych jest uprawniony do dokonania takiej zmiany oraz pod warunkiem, że Spółka przekaże kopię tej pisemnej informacji przed dokonaniem pierwszej sprzedaży olejów opałowych na podstawie zmienionego oświadczenia do naczelnika urzędu celnego, któremu dostarczyła kopię umowy, przy założeniu spełnienia pozostałych warunków formalnych zastosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wskazanego zdarzenia przyszłego, istnieje prawo do zastosowania obniżonej stawki akcyzy zgodnie z art. 89 ust. 8a ustawy akcyzowej wobec wyrobów sprzedanych na podstawie zmienionego oświadczenia, w przypadku gdy oświadczenie złożone w umowie okresowej z kontrahentem Spółki zostanie zmienione poprzez złożenie Spółce przez nabywcę olejów opałowych pisemnej informacji o zmianie danych objętych tym oświadczeniem w zakresie ilości wyrobów objętych oświadczeniem, jeżeli z treści umowy będzie wynikało, że nabywca olejów opałowych jest uprawniony do dokonania takiej zmiany oraz pod warunkiem, że Spółka przekaże kopię tej pisemnej informacji przed dokonaniem pierwszej sprzedaży olejów opałowych na podstawie zmienionego oświadczenia do naczelnika urzędu celnego, któremu dostarczyła kopię umowy, przy założeniu spełnienia pozostałych warunków formalnych zastosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego.

Uzasadnienie stanowiska Spółki.

Spółka pragnie podkreślić, że w przypadku dużych podmiotów, takich jak G., umowy handlowe z kontrahentami dotyczące m.in. sprzedaży olejów opałowych regulują nie tylko zasady sprzedaży olejów opałowych ale też wiele innych elementów wynikających z utrzymywanych z danym podmiotem stosunków handlowych. Procedura zmiany zawartych umów handlowych oraz okres negocjacji ich postanowień są często długotrwałe. W konsekwencji, wprowadzanie zmian w umowach handlowych z kontrahentami bywa z różnych względów czasochłonne.

W związku z tym, zdaniem G., o ile zostanie to sprecyzowane w umowie handlowej, można w takiej umowie ustanowić mechanizm zmiany danych objętych oświadczeniem złożonym w okresowej umowie (w przypadku Spółki w zakresie ilości wyrobów objętych oświadczeniem), który pozwalałby na zmianę ww. danych poprzez złożenie przez nabywcę olejów opałowych sprzedawcy tych wyrobów jednostronnej pisemnej informacji o zmianie danych wskazanych w oświadczeniu zawartym w umowie.

Spółka pragnie podkreślić, że warunkiem skutecznego dokonania zmiany treści oświadczenia w okresowej umowie, będzie przekazanie przez G. kopii uzyskanej od kontrahenta pisemnej informacji o zmianie treści oświadczenia złożonego w umowie do właściwego naczelnika urzędu celnego przed dokonaniem pierwszej sprzedaży olejów opałowych na podstawie zmienionego ww. pisemną informacją oświadczenia.

Powyższy mechanizm zmiany oświadczenia złożonego w okresowej umowie, będzie więc z jednej strony umożliwiał zmianę treści oświadczenia w zależności od potrzeb nabywcy, przy czym jednocześnie wykluczy sytuacje w których organ podatkowy nie zostałyby poinformowany o zmianie treści oświadczenia złożonego w okresowej umowie przed pierwszą sprzedażą na podstawie takiego oświadczenia.

Jednocześnie, w związku z faktem, iż mechanizm dokonania zmiany treści oświadczenia zostanie sprecyzowany w zawartej umowie handlowej pomiędzy G. a nabywcą olejów opałowych, to należy uznać, że jest to mechanizm usankcjonowany wzajemnie wiążącymi postanowieniami tej umowy i w związku z tym dopuszczalny w świetle regulacji akcyzowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.) zwaną dalej „ustawą”, wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

 1. użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:
  1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
  2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;
 2. dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;
 3. sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;
 4. nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej (art. 10 ust. 1 ustawy).

Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 3 i ust. 5, powstaje z dniem wydania ich nabywcy (art. 10 ust. 8 ustawy).

Zgodnie z art. 89 ust. 5 ustawy, sprzedawca wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, jest obowiązany w przypadku sprzedaży:

 1. osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9,10 i pkt 15 lit. a;
 2. osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej - do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a; oświadczenie to powinno być załączone do kopii paragonu lub kopii innego dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej możliwości sprzedawca jest obowiązany wpisać na oświadczeniu numer i datę wystawienia dokumentu potwierdzającego tę sprzedaż.

W myśl art. 89 ust. 6 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 7, powinno być dołączone do kopii faktury oraz powinno zawierać:

 1. dane dotyczące nabywcy, w tym nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, a także NIP lub REGON;
 2. określenie ilości i rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów;
 3. wskazanie rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia;
 4. datę i miejsce złożenia oświadczenia;
 5. czytelny podpis składającego oświadczenie.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, jeżeli jest czytelnie podpisane, może być również złożone na wystawianej fakturze, ze wskazaniem rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia (art. 89 ust. 7 ustawy).

Z kolei zgodnie z art. 89 ust. 8 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, numer PESEL nabywcy lub pełnoletniej osoby zameldowanej pod tym samym adresem co nabywca;
 2. adres zameldowania nabywcy oraz adres zamieszkania, jeżeli jest inny od adresu zameldowania;
 3. określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów;
 4. określenie liczby posiadanych urządzeń grzewczych, w których mogą być wykorzystane te wyroby oraz miejsc (adresów), gdzie znajdują się te urządzenia;
 5. wskazanie rodzaju i typu urządzeń grzewczych;
 6. datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis składającego oświadczenie.

Natomiast zgodnie z art. 89 ust. 8a ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, może być zastąpione oświadczeniem złożonym w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a, które wywiera skutek jedynie w stosunku do nabywanych wyrobów akcyzowych w ilości wynikającej z tej umowy, zawierającym dane określone w ust. 6 lub 8, pod warunkiem:

 1. przekazania kopii tej umowy właściwemu dla sprzedawcy naczelnikowi urzędu celnego przed dokonaniem pierwszej sprzedaży tych wyrobów;
 2. potwierdzenia każdej sprzedaży tych wyrobów fakturą.

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nabywająca wyroby akcyzowe określone w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a jest obowiązana do okazania sprzedawcy dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, w celu potwierdzenia jej tożsamości (art. 89 ust. 9 ustawy).

W myśl art. 89 ust. 10 ustawy, sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej jest obowiązany zastosować stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1 albo odmówić sprzedaży tych wyrobów w przypadku, gdy:

 1. osoba nabywająca te wyroby odmawia okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1;
 2. dane zawarte w oświadczeniu są niekompletne, nieczytelne lub nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1;
 3. adres, pod który sprzedawca dostarczył wyroby akcyzowe, jest inny niż wskazane w oświadczeniu nabywcy miejsce (adres), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze;
 4. ilość i rodzaj nabywanych wyrobów akcyzowych są inne niż wskazane w oświadczeniu.

Zgodnie z art. 89 ust. 14 ustawy, sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a sporządza i przekazuje do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży, miesięczne zestawienie oświadczeń, o których mowa w ust. 5; oryginały oświadczeń powinny być przechowywane przez sprzedawcę przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone, i udostępniane w celu kontroli.

W myśl art. 89 ust. 15 ustawy, miesięczne zestawienie oświadczeń powinno zawierać:

 1. w przypadku sprzedawcy, o którym mowa w ust. 14:
  1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu przekazującego zestawienie,
  2. ilość i rodzaj oraz przeznaczenie wyrobów, których dotyczy oświadczenie,
  3. datę i miejsce sporządzenia zestawienia oraz czytelny podpis osoby sporządzającej zestawienie,
  4. w przypadku oświadczeń, o których mowa w:
  • ust. 5 pkt 1 - imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby, a także NIP lub REGON składającego oświadczenie,
  • ust. 5 pkt 2 - imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL składającego oświadczenie;
 2. w przypadku importera, o którym mowa w ust. 13 - dane, o których mowa w pkt 1 lit. a-c.

W przypadku gdy warunki, o których mowa w ust. 5-12, nie zostały spełnione i w wyniku postępowania podatkowego, postępowania kontrolnego albo kontroli podatkowej ustalono, że wyroby, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a, nie zostały użyte do celów opałowych lub gdy nie ustalono nabywcy tych wyrobów, stosuje się stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1 (art. 89 ust. 16 ustawy).

Przepisy dotyczące składania wskazanych wyżej oświadczeń wprowadzono w celu zapewnienia właściwej kontroli w zakresie obrotu wyrobami energetycznymi korzystającymi z preferencyjnych stawek akcyzy ze względu na przeznaczenie do celów opałowych. Między innymi na sprzedawców olejów przeznaczonych do celów opałowych nałożono szczególne obowiązki w zakresie składania oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów uprawniającym do zastosowania niższych stawek akcyzy oraz szczegółowo określono zakres danych jakie powinny zawierać oświadczenia. Brzmienie przepisu określającego treść oświadczenia wskazuje, że uprawniony organ zamierzający dokonać kontroli obrotu wyrobami energetycznymi korzystającymi z preferencyjnych stawek akcyzy, powinien posiadać możliwość faktycznej weryfikacji ilości zużytego oleju. Informacje zawarte w oświadczeniu pozwalają organom podatkowym na stwierdzenie, czy olej nabyty na cele opałowe został faktycznie wykorzystany na te cele.

Z kolei, aby ułatwić dokonywanie obrotu przedmiotowymi wyrobami umożliwiono zastąpienie oświadczenia składanego przy każdej transakcji sprzedaży oleju opałowego oświadczeniem złożonym w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą wyrobów akcyzowych, przy spełnieniu określonych warunków.

Wskazać należy, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądowym wszelkiego rodzaju przywileje podatkowe są w swojej istocie odstępstwem od jednej z głównych zasad podatkowych, a mianowicie zasady sprawiedliwości podatkowej, przejawiającej się w powszechności opodatkowania oraz równości podatkowej. Zatem rzeczą zupełnie wyjątkową jest sytuacja, w której pewna grupa podmiotów korzysta z uprawnień, których nie posiada większość. Z powyższego wynika, że wszelkiego rodzaju uprzywilejowanie w systemie prawa podatkowego jako wyjątek, odstępstwo od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości opodatkowania) nie może być oderwane od zasad wykładni gramatycznej i odbywać się według wykładni rozszerzającej. Zasadą jest bowiem, jak to sformułowano w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1997 r. (III RN 22/97 - OSNAPU 1998 nr 5 poz. 142), ścisła interpretacja przepisów wprowadzających przywileje podatkowe.

Ponadto wskazać należy, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie C-l 85/00, wskazał, że wprowadzenie przywileju w zakresie podatku akcyzowego powinno być uzależnione od wykonywania przez państwo kontroli nad zużywaniem wyrobów akcyzowych (zgodnie z przeznaczeniem), aby nie prowadziło to do pogorszenia warunków konkurencji.

Mając na uwadze powyższe oraz opis zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, stwierdzić należy, że w sytuacji gdy oświadczenie złożone w umowie okresowej z kontrahentem Spółki zostanie zmienione poprzez złożenie Spółce przez nabywcę olejów opałowych pisemnej informacji o zmianie danych objętych tym oświadczeniem w zakresie ilości wyrobów objętych oświadczeniem jeżeli z treści umowy będzie wynikało, że nabywca olejów opałowych jest uprawniony do dokonania takiej zmiany oraz pod warunkiem, że Spółka przekaże kopię tej pisemnej informacji przed dokonaniem pierwszej sprzedaży olejów opałowych na podstawie zmienionego oświadczenia do naczelnika urzędu celnego, któremu dostarczyła kopię umowy, przy założeniu spełnienia pozostałych warunków formalnych zastosowania niższej stawki podatku akcyzowego – nie będzie istniała możliwość do zastosowania preferencyjnej stawki akcyzy, zgodnie z art. 89 ust. 8a ustawy, wobec wyrobów sprzedanych na podstawie zmienionego oświadczenia.

Powyższe wynika z faktu, że przepisy ustawy nie przewidują możliwości jednostronnej zmiany oświadczenia zawartego w umowie o przeznaczeniu olejów opałowych do celów opałowych. Natomiast nie ma przeszkód, aby zainteresowane podmioty zawarły aneks do umowy okresowej lub zawarły nową umowę okresową z inną dostosowaną do realiów obrotu gospodarczego ilością wyrobów akcyzowych i dopełniły pozostałych warunków stosowania preferencyjnej stawki akcyzy. Wskazać także należy, że nabycie wyrobów akcyzowych przez kontrahenta Spółki może odbywać się również poza zawartą umową okresową, na podstawie oświadczenia o przeznaczeniu olejów opałowych do celów opałowych i zachowaniu pozostałych warunków stosowania preferencyjnej stawki akcyzy.

Zatem stanowisko przedstawione przez Zainteresowanego w złożonym wniosku uznać należy za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, zmiany stanu prawnego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.