IBPP4/4512-206/15/PK | Interpretacja indywidualna

Dopuszczalność złożenia, pisemnego oświadczenia, o którym mowa w przepisie § 3 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, na fakturze dokumentującej dostawę
IBPP4/4512-206/15/PKinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. oświadczenia
 3. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 15 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z 8 lipca 2015 r. (data wpływu 15 lipca 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dopuszczalności złożenia, pisemnego oświadczenia, o którym mowa w przepisie § 3 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, na fakturze dokumentującej dostawę - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dopuszczalności złożenia, pisemnego oświadczenia, o którym mowa w przepisie § 3 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług na fakturze dokumentującej dostawę. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 8 lipca 2015 r będącym odpowiedzią na wezwania Organu z 3 lipca 2015 r., znak: IBPP4/4512-165/15/PK.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza kupować luzem od polskiego kontrahenta śrutę sojową i rzepakową (wcześniej importowaną z USA i krajów Ameryki Południowej).

Zakupiona śruta zostanie przewieziona do magazynu i po zapakowaniu w worki będzie sprzedawana hurtownikom oraz podatnikom podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Klient zakupiony towar może odebrać własnym transportem lub zakupić śrutę wraz z transportem do nabywcy. Przy sprzedaży ww. towarów - w zależności od nabywcy, stosowana będzie stawka VAT w wysokości 23 % lub 8 %. Jeżeli nabywca jest podmiotem, który dalej odsprzedaje ten towar - dostawca zastosuje przy sprzedaży stawkę podatku VAT w wysokości 23 %

Jeśli natomiast nabywca złoży pisemne oświadczenie, że jest podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej i zakupiony towar przeznaczy do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz w prowadzonym gospodarstwie rolnym - dostawca zastosuje stawkę podatku VAT 8 %, zgodnie z § 7 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 r.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Śruta sojowa i rzepakowa o symbolu PKWiU 10.41.41.0 jest wymieniona § 3 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarowi usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych z dnia 23.12.2013 r.
 2. W umowach zawieranych z klientami będzie zawarta informacja, że cena obejmuje towar zapakowany w big-bagi lub worki wraz z transportem do miejsca wskazanego przez klienta.
 3. Sprzedawana śruta, ze względu na to, iż jest towarem sypkim, będzie dostarczana do nabywcy zapakowana i sprzedawana w ramach usługi kompleksowej. Pakowanie jest niezbędną czynnością do pełnej realizacji dostawy.
 4. Transport śruty bez uprzedniego jej zapakowania, ze względu na to, iż jest ona towarem sypkim, byłby utrudniony. Brak opakowania może powodować straty przy magazynowaniu i przesypywaniu lub powodować zanieczyszczenie sprzedawanego towaru, stąd możliwe reklamacje ilościowe i jakościowe przez klientów.
 5. Ze względu na charakter śruty (towar sypki) będzie sprzedawana wyłącznie zapakowana w worki lub big-bagi w zależności od wielkości zamówienia.
 6. Ze względu na to, że na fakturach będzie zamieszczane oświadczenie o którym mowa w § 3 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych z dnia 23.12.2013 r faktury każdorazowo będą podpisywane przez wystawcę i nabywcę.
W związku z powyższym opisem zadano m.in. pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

1.Czy składane pisemne oświadczenie przez nabywcę zgodnie z § 3 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych - musi stanowić odrębny dokument czy może być zawarta treść tego oświadczenia na stałe na druku faktury... Faktury ze względu na zawarte w nich oświadczenie, każdorazowo będą podpisywane przez nabywcę i wystawcę.

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku):

Zgodnie z § 3 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 23.12.2013 r. oświadczenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca zamieszkania nabywcy będącego osobą fizyczną albo nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej nabywcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej.
 • określenie ilości nabywanych towarów
 • datę i miejsce wystawienia oświadczenia oraz podpis składającego oświadczenie.

Oświadczenie zawarte na stałe na druku faktury jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r., gdyż widnieją wszystkie dane nabywcy, które powinny być zawarte na odrębnym oświadczeniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 5a ustawy o VAT towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 146d ust. 1 ustawy zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1719).

Stosownie do § 3 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia obniżoną do wysokości 8% stawkę podatku stosuje się również do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu makuchów i innych pozostałości stałych z tłuszczów i olejów roślinnych; mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy (PKWiU 10.41.4), (CN 2304 00 00, 2305 00 00, 2306 i 1208) - wyłącznie przeznaczonych do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz, jeżeli ich nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Przepis ust. 4 stosuje się do dostawy - pod warunkiem że nabywca tych towarów złoży sprzedawcy pisemne oświadczenie, że jest podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, a nabywane towary przeznaczy do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej (§ 3 ust. 5 pkt 1).

Na mocy § 3 ust. 6 rozporządzenia oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, powinno zawierać również:

 1. imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca zamieszkania nabywcy będącego osobą fizyczną albo nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej nabywcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej;
 2. określenie ilości nabywanych towarów, wymienionych w ust. 4;
 3. datę i miejsce wystawienia oświadczenia oraz podpis składającego oświadczenie.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Na podstawie art. 106e ust. 1 pkt 1, 3, 7 i 8 ustawy faktura powinna zawierać m.in.:

 • datę wystawienia;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług.

Jak wynika z przepisów ww. rozporządzenia w celu zastosowania preferencyjne stawki podatku VAT na dostawę towarów - wymienionych w § 3 ust. 4 tego rozporządzenia - konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia przez nabywca tych towarów, że jest podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, a nabywane towary przeznaczy do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Oświadczenie to winno zawierać dane identyfikacyjne i adresowe nabywcy, ilość nabywanych towarów, datę i miejsce wystawienia oświadczenia oraz podpis składającego oświadczenie. Przy czym co istotne dla sprawy, przepisy, oprócz narzucenia pisemnego charakteru oświadczenia, nie określają jego formy. Należy zatem uznać, że oświadczenie to nie musi być samoistnym dokumentem, a w konsekwencji może być częścią innego dokumentu np. faktury.

Jak wynika z przepisu określającego dane jakie winna zawierać faktura pokrywają się one z tymi jakie winno zawierać ww. oświadczenie. Mianowicie na fakturze również należy wykazać datę wystawienia faktury, dane nabywcy oraz nazwę, miarę i ilość sprzedanego towaru. Ponadto należy zauważyć, że przepisy w zakresie faktur określają niezbędne dane, które należy umieścić na fakturze, a jednocześnie nie sprzeciwiają się temu aby na fakturze umieścić dodatkowe adnotacje np. treść ww. oświadczenia.

Dlatego też należy uznać, że w sytuacji gdy faktura zostanie prawidłowo wypełniona i będzie zawierała:

 • dane nabywcy tj. imię i nazwisko oraz adres stałego zamieszkania nabywcy będącego osoba fizyczną albo nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej nabywcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjna mniemającą osobowości prawnej, oraz
 • ilość nabywanych towarów, wymienionych w § 3ust. 4 ww. rozporządzenia, oraz
 • treść oświadczenia, że nabywca towarów jest podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, a nabywane towary, objęte fakturą, przeznaczy do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, podpisanego przez nabywcę z datą złożenia tego podpisu, który jednoznacznie będzie się odnosił do treści oświadczenia,

-to faktura taka będzie pełniła również role oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto informuje się, że w zakresie stawki podatku na sprzedaż śruty sojowej i rzepakowej wraz czynnościami pomocniczymi do tej dostawy wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/4512-165/15/PK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.