IBPBII/2/415-802/12/NG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przychody z tytułu najmu lokalu stanowią przychód wnioskodawczyni, który opodatkowuje sama w całości czy w związku z łączącą wnioskodawczynię z mężem wspólnością majątkową przychody z tytułu najmu lokalu, który stanowi majątek osobisty wnioskodawczyni, musi ona opodatkować po połowie gdyż nie zostało złożone w odpowiednim terminie pisemne oświadczenie o opodatkowaniu przychodów przez jedno z małżonków?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2012 r. (data wpływu do tut. Biura 18 czerwca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie sposobu opodatkowywania przychodu z tytułu najmu nieruchomości wchodzącej w skład majątku osobistego jednego z małżonków – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie sposobu opodatkowywania przychodu z tytułu najmu nieruchomości wchodzącej w skład majątku osobistego jednego z małżonków.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od kwietnia 2007 r. wnioskodawczyni, jako osoba fizyczna wynajmuje lokal mieszkalny na cele użytkowe. Lokal ten zgodnie z aktem notarialnym jest własnością wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni nabyła lokal w drodze darowizny przed zawarciem związku małżeńskiego. Darowizna dotyczyła 1/4 kamienicy, która w 2003 r. została fizycznie podzielona. W wyniku tego podziału powstał lokal, który wnioskodawczyni wynajmuje. Z mężem łączy wnioskodawczynię wspólność majątkowa.

Przed uzyskaniem pierwszego przychodu wnioskodawczyni złożyła zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku oświadczenie o wyborze formy opodatkowania przychodów z tytułu najmu. Przychody z tytułu najmu lokalu wnioskodawczyni opodatkowuje w całości sama ryczałtem według stawki 8,5%.

W sierpniu 2007 r. w związku z uzyskaniem wysokich obrotów z tytułu najmu prywatnego wnioskodawczyni utraciła prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT wynikającego z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Od tego momentu wnioskodawczyni stała się czynnym podatnikiem VAT i w związku z tym usługę najmu dokumentuje fakturą VAT.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przychody z tytułu najmu lokalu stanowią przychód wnioskodawczyni, który opodatkowuje sama w całości czy w związku z łączącą wnioskodawczynię z mężem wspólnością majątkową przychody z tytułu najmu lokalu, który stanowi majątek osobisty wnioskodawczyni, musi ona opodatkować po połowie gdyż nie zostało złożone w odpowiednim terminie pisemne oświadczenie o opodatkowaniu przychodów przez jedno z małżonków...

Zdaniem wnioskodawczyni, przychody z tytułu najmu lokalu są rozliczane w sposób prawidłowy, w całości przez wnioskodawczynię, jako jedynego właściciela.

Zgodnie z art. 33 pkt 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego lokal stanowi majątek osobisty wnioskodawczyni, gdyż otrzymała go w darowiźnie i dodatkowo przed zawarciem związku małżeńskiego.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska wnioskodawczyni wyłącznie w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie sposobu opodatkowywania przychodu z tytułu najmu nieruchomości wchodzącej w skład majątku osobistego jednego z małżonków. W części dotyczącej podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), źródłami przychodów są najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

W myśl art. 9a ust. 6 ww. ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

Aby skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania, o której mowa w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, należy złożyć pisemne oświadczenie o jej wyborze.

Stosownie do przepisu art. 9 ust. 1 tej ustawy, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 9 ust. 4 cytowanej ustawy, w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio.

Przychody z najmu uzyskiwane przez małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, co do zasady, podlegają odrębnemu opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku.

W myśl art. 12 ust. 6 ww. ustawy zasada, o której mowa w ust. 5, ma również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z małżonków.

W świetle powyższych przepisów przychody małżonków, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, z umowy najmu rzeczy i praw majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego małżonków, co do zasady stanowią u każdego z nich przychód w wysokości równej połowie uzyskanego przychodu z tego źródła. Zgodnie bowiem z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.), z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami z mocy prawa powstaje wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Natomiast w myśl art. 43 § 1 Kodeksu oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Powyższa zasada nie znajduje jednak zastosowania w przypadku, gdy przedmiot najmu należy do majątku odrębnego jednego z małżonków, nie jest on bowiem wówczas objęty ustawową wspólnością majątkową. Z taką sytuacją mamy do czynienia m.in., gdy przedmiotem najmu jest nieruchomość nabyta przez jednego z małżonków w drodze darowizny przed zawarciem związku małżeńskiego, a więc nabyta do majątku odrębnego małżonka (art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Przychód w takim przypadku z tytułu najmu składnika majątku należącego do majątku odrębnego osiąga małżonek, któremu przysługuje prawo własności tego składnika. W takiej też sytuacji oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych składa również wyłącznie ten małżonek, do którego należy przedmiot najmu.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż wynajmowany na cele użytkowe lokal mieszkalny stanowi majątek odrębny wnioskodawczyni, bowiem został nabyty przez nią w drodze darowizny przed zawarciem związku małżeńskiego.

Zauważyć należy, iż skoro przedmiot najmu należy do majątku odrębnego wnioskodawczyni, to obowiązek podatkowy z tytułu uzyskiwanych przychodów z najmu opisanego we wniosku lokalu, ciąży wyłącznie na wnioskodawczyni. To wnioskodawczyni zatem, jako właścicielka wynajmowanego lokalu, stanowiącego jej odrębny majątek, rozliczyć winna całość przychodów z najmu, zgodnie z wybraną zryczałtowaną formą opodatkowania.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz ww. przepisy należy uznać, iż wnioskodawczyni słusznie uważa, że prawidłowo tylko ona złożyła stosowne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z najmu lokalu stanowiącego jej majątek odrębny w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i może opodatkowywać je sama w całości. Przy czym nie zmienia tego fakt, że nie zostało złożone pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z małżonków (wnioskodawczynię). Przepisy prawa nie nakładają w przedstawionej sytuacji obowiązku składania pisemnego oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z małżonków, w sytuacji gdy przedmiotem najmu jest lokal należący do majątku odrębnego małżonka.

Wobec powyższego stanowisko wnioskodawczyni należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.