Oświadczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oświadczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
1
gru

Istota:

Stwierdzenie, czy oświadczenie Wnioskodawcy o rezygnacji ze zwolnienia oraz wyborze opodatkowania opisanych transakcji zostało złożone w terminie wymaganym dla skuteczności takiego oświadczenia, zgodnie z art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy.

Fragment:

Natomiast oświadczenie o wyborze opodatkowania opisanej transakcji Wnioskodawcy nie zostało złożone w przeddzień podpisania tego aktu notarialnego Naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwego dla Nabywcy, czyli X Urzędu Skarbowego. Tym samym należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie nie zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy, bowiem jakkolwiek sprzedający złożył do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla niego oświadczenie, że wybiera opodatkowanie dostawy nieruchomości, to Nabywca (Wnioskodawca) nie złożył ww. oświadczenia z zachowaniem terminu do jego złożenia, tj. przed dniem dokonania dostawy przedmiotowej nieruchomości, ponieważ oświadczenie Wnioskodawcy zostało złożone w dniu zawarcia tej umowy – w X Urzędzie Skarbowym. Podsumowując, w opisanym stanie faktycznym, oświadczenie Wnioskodawcy o rezygnacji ze zwolnienia oraz wyborze opodatkowania opisanych transakcji nie zostało złożone w terminie wymaganym dla skuteczności takiego oświadczenia, zgodnie z art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy . Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

2018
10
lip

Istota:

Skoro Wnioskodawczyni nie złożyła w urzędzie skarbowym w wymaganym terminie oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to analizowane zwolnienie Zainteresowanej nie przysługuje.

Fragment:

Czy w zaistniałej sytuacji, mimo uchybienia niezłożenia stosownego oświadczenia, Wnioskodawczyni ma prawo do ulgi meldunkowej? Zdaniem Wnioskodawczyni, spełniała zasadnicze, główne warunki do zastosowania ulgi meldunkowej, gdyż w lokalu tym była zameldowana i mieszkała od 1947 r., a więc ponad 60 lat. Zainteresowana nie wypełniła jedynie formalnego wymogu złożenia w urzędzie skarbowym potwierdzenia w postaci oświadczenia (nie przewidziano tu stosownego formularza), że spełnia warunki do zastosowania tejże „ ulgi meldunkowej ”. Przy odrobinie dobrej woli i bycia przyjaznym obywatelowi urząd skarbowy mógł uznać interpretację indywidualną spełniającą rolę oświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych byłoby tylko i wyłącznie oświadczeniem wiedzy (a ta była w posiadaniu urzędu skarbowego). Potwierdzałoby wyłącznie stan faktyczny, który miał miejsce (tj. fakt zameldowania na pobyt stały przez okres ponad 60 lat przed sprzedażą nieruchomości). Oświadczenie to nie kreowało żadnego nowego stosunku prawnego. Gdyby Wnioskodawczyni złożyła stosowne oświadczenie, Skarb Państwa nie miałby roszczenia o zapłatę podatku. Zobowiązanie to nie powstałoby, nie dlatego, że Zainteresowana uchyla się od opodatkowania (ukrywa przychód, jest oszustką podatkową).

2018
10
maj

Istota:

Możliwość zastosowania ulgi meldunkowej w przypadku niezłożenia oświadczenia

Fragment:

Czy PIT-37 bez wykazanego dochodu ze sprzedaży nieruchomości w tym przypadku jest równoznaczny z oświadczeniem o korzystaniu z ulgi meldunkowej i oświadczeniem o zameldowaniu przez 12 miesięcy? Zdaniem Wnioskodawcy, skoro ustawodawca nie określił wzoru oświadczenia jakie należało złożyć w celu skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej, to podatnik ma prawo swobodnego decydowania o tym w jakiej formie oświadczenie składa, w tym przypadku formą oświadczenia był PIT-37 bez wykazanego dochodu ze sprzedanej nieruchomości czyli domyślnie traktowany jako dochód nieopodatkowany. Wnioskodawca zaznacza, że należy zwrócić uwagę na wyrok NSA z dnia 20.12.2017 r. o sygnaturze II FSK 3378/15, w uzasadnieniu którego, taka interpretacja znajduje uzasadnienie. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca na potwierdzenie swojego stanowiska powołał się również na wyrok NSA II FSK 1960/17, który wskazuje aktualna linię orzeczniczą sądów administracyjnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie ustalenia skuteczności złożonego oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości i możliwości zastosowania stawki podatku w wysokości 23%

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe należy wskazać, że jak wynika z okoliczności sprawy – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – dostawa przedmiotowej nieruchomości miała miejsce w dniu 19 sierpnia 2016 r., tj. w dniu podpisania aktu notarialnego, natomiast oświadczenie o wyborze opodatkowania ww. dostawy zostało złożone w dniu 22 sierpnia 2016 r. Tym samym należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie nie zostały spełnione przesłanki z art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy, bowiem jakkolwiek Wnioskodawca i kupujący złożyli do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy nieruchomości, to nie złożyli ww. oświadczenia z zachowaniem terminu do jego złożenia, tj. przed dniem dokonania dostawy przedmiotowej nieruchomości. Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z art. 43 ust. 11 pkt 2 ustawy ww. oświadczenie musi zawierać planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynków i budowli. Jednocześnie należy nadmienić, iż nawet uznanie za moment dokonania dostawy ww. nieruchomości dnia 22 sierpnia 2016 r. nie wypełnia warunku, o którym mowa w 43 ust. 10 pkt 2 ustawy, bowiem także nie zostanie spełniona przesłanka złożenia oświadczenia przed dokonaniem dostawy nieruchomości. Wobec powyższego należy stwierdzić, że „ Oświadczenie o wyborze opodatkowania vat dostawy nieruchomości ” zostało złożone po terminie do jego złożenia, a tym samym nie można zastosować przy dostawie przedmiotowej nieruchomości zabudowanej stawki podatku w wysokości 23%.

2017
28
gru

Istota:

Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z niniejszego oświadczenia.” Jednocześnie w tym samym miesiącu pracownik X złoży Wnioskodawcy oświadczenie dotyczące stosowania kwoty zmniejszającej podatek (dalej oświadczenie nr 3) oświadczenie dla celów obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, o następującej treści: niniejszym oświadczam, że moje dochody za ... rok przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 85.528 zł, w związku z powyższym proszę płatnika o obliczanie zaliczek w ... roku bez pomniejszania o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z niniejszego oświadczenia.” Natomiast pracownik Y złoży Wnioskodawcy oświadczenie dotyczące wspólnego opodatkowania dochodów z małżonkiem (dalej oświadczenie nr 2), tj. oświadczenie dla celów obliczania zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 32 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o następującej treści: niniejszym oświadczam, że za .... rok (...)

2017
7
gru

Istota:

1. Czy w przypadku, gdy zleceniobiorca złoży pierwszy rodzaj oświadczenia w ramach, którego oświadczy, że w okresie pobytu w Polsce (a więc również w okresie wykonywania umowy zlecenia na rzecz Spółki, a także w okresie w którym Spółka dokonuje wypłaty wynagrodzenia) jego centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) mieści się w Polsce, to czy Spółka może traktować go od początku współpracy jako rezydenta podatkowego Polski dla potrzeb podatkowych, a w związku z tym obliczać zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych a nie ryczałtem? Pytanie dotyczy pierwszego stanu faktycznego.2. Czy w przypadku, gdy w momencie zatrudnienia zleceniobiorca złoży drugi rodzaj oświadczenia, w ramach którego oświadczy, że w danym roku podatkowym przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym - to czy Spółka może od początku współpracy traktować go jako rezydenta podatkowego Polski dla potrzeb podatkowych a w związku z tym obliczać zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych a nie ryczałtem bez konieczności badania dokumentów wjazdowych? Pytanie dotyczy drugiego stanu faktycznego.3. Czy w przypadku, gdy w momencie zatrudnienia zleceniobiorca złoży drugi rodzaj oświadczenia, w ramach którego oświadczy, że w danym roku podatkowym będzie przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, a umowa zlecenia zawarta ze Spółką została zawarta na okres dłuższy niż 183 dni w roku podatkowym to czy Spółka może od początku współpracy traktować go jako rezydenta podatkowego Polski dla potrzeb podatkowych a w związku z tym obliczać zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych a nie ryczałtem?

Fragment:

Z uwagi na fakt, że 183 dni liczy się w roku podatkowym (czyli w roku kalendarzowym), takie oświadczenie, jeżeli zleceniobiorca złożył je przy zawieraniu umowy zlecenia będzie składał na początku każdego roku kalendarzowego, w którym będzie nadal współpracował ze Spółką. W trzecim oświadczeniu zleceniobiorca obywatel Ukrainy może oświadczyć, że nie spełnia i nie będzie spełniać w danym roku żadnego z warunków opisanych w oświadczeniu pierwszego lub drugiego typu w związku z czym w okresie współpracy ze Spółką nadal pozostaje rezydentem podatkowym Ukrainy (trzeci stan faktyczny). Oświadczenia będą składane dobrowolnie, co oznacza, że decyzja czy zleceniobiorca podpisze jedno z opisanych wyżej oświadczeń, a jeżeli tak, to które z nich podpisze - należy wyłącznie do zleceniobiorcy. W przypadku gdy zleceniobiorca nie złoży żadnego oświadczenia, lub złoży trzeci rodzaj oświadczenia, to Spółka będzie traktować go jako nierezydenta podatkowego Polski. W sytuacji, gdy Spółka otrzyma oświadczenie złożone według wzorca opisanego jako pierwszy bądź drugi rodzaj oświadczenia. Spółka zamierza traktować zleceniobiorców jako rezydentów podatkowych Polski. Ponadto, oświadczenia będą sporządzone w dwóch wersjach językowych polskiej i ukraińskiej.

2017
11
lis

Istota:

Czy jeżeli pracownik złoży Wnioskodawcy oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 1a pkt 1 lub pkt 2 ustawy o PIT, że za dany rok zamierza opodatkować swoje dochody wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko w sposób określony w art. 6 ust. 2 lub ust. 4 ustawy o PIT (dalej: „wspólne rozliczenie”), to czy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie zostanie złożone, Wnioskodawca nadal będzie miał możliwość pomniejszenia zaliczki na podatek o kwotę zmniejszającą podatek zgodnie z art. 27 ust. 1b ustawy o PIT?

Fragment:

Z brzmienia przytoczonych przepisów wynika w ocenie Wnioskodawcy, że jeżeli pracownik, którego dochody nie przekraczają kwoty 85 528 zł złoży oświadczenie o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, to od miesiąca następującego po miesiącu złożenia oświadczenia, zaliczka na podatek obliczania dla takiego pracownika będzie wynosiła 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i będzie mogła zostać zmniejszona albo o: 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (w przypadku gdy pracownik nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o PIT) albo o dwukrotność 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (w przypadku gdy pracownik złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o PIT). Jeżeli pracownik, którego dochody przekroczyły kwotę 85 528 zł i który złoży stosowne oświadczenie o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem lub rozliczeniu jako osoba samotnie wychowująca dziecko, od miesiąca następującego po miesiącu złożenia oświadczenia zaliczka na podatek obliczana dla takiego pracownika będzie wynosiła 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i: nie będzie mogła być zmniejszona o kwotę zmniejszającą podatek (w przypadku gdy pracownik nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o PIT) albo będzie mogła zostać zmniejszona o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (w przypadku gdy pracownik złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o PIT). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2017
9
lis

Istota:

1. Czy w przypadku gdy zleceniobiorca złoży pierwszy rodzaj oświadczenia, w ramach którego oświadczy, że w okresie wykonywania zlecenia na rzecz Spółki: jego centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) mieści się w Polsce - to czy Spółka może traktować go od początku współpracy jako rezydenta podatkowego Polski dla potrzeb podatkowych, a w związku z tym obliczać zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych, a nie ryczałtem?
2. Czy w przypadku, gdy w momencie zatrudnienia zleceniobiorca złoży drugi rodzaj oświadczenia, w ramach którego oświadczy, że w danym roku podatkowym przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym – to czy Spółka może od początku współpracy traktować go jako rezydenta podatkowego Polski dla potrzeb podatkowych, a w związku z tym obliczać zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych, a nie ryczałtem?
3. Jeżeli Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej nie podzieli stanowiska Spółki w stosunku do pytania pierwszego lub drugiego, to Spółka prosi o odpowiedź, na podstawie jakich dokumentów ma ustalić czy jej ukraiński zleceniobiorca jest lub nie jest rezydentem podatkowym Polski w okresie współpracy ze Spółką?

Fragment:

W przypadku, gdy zleceniobiorca nie złoży żadnego oświadczenia lub złoży trzeci rodzaj oświadczenia, to Spółka będzie traktować go jako nierezydenta podatkowego Polski. W sytuacji, gdy Spółka otrzyma oświadczenie złożone według wzorca opisanego jako pierwszy bądź drugi rodzaj oświadczenia, Spółka zamierza traktować zleceniobiorców jako rezydentów podatkowych Polski. Ponadto, oświadczenia będą sporządzone w dwóch wersjach językowych - polskiej i ukraińskiej. Celem takiego postępowania Spółki jest uniknięcie sytuacji, gdy zleceniobiorca podpisze dokument sporządzony w języku polskim, którego może nie do końca zrozumieć. Tak więc sporządzenie oświadczeń także w języku ukraińskim pozwoli na pełne zrozumienie treści oświadczeń przez zleceniobiorcę. Biorąc pod uwagę wyżej opisaną treść oświadczeń, dobrowolność składanych oświadczeń oraz przyjęte procedury, Spółka nie zakłada, aby obywatele Ukrainy podejmujący współpracę ze Spółką składali fałszywe oświadczenia lub też oświadczenia, których treści nie rozumieją. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przypadku gdy zleceniobiorca złoży pierwszy rodzaj oświadczenia, w ramach którego (...)

2017
22
maj

Istota:

Możliwość stosowania oświadczenia zbiorczego o przeznaczeniu wyrobów akcyzowych do dostaw tych wyrobów realizowanych przed dostarczeniem tego oświadczenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Fragment:

Klient poinformował wnioskodawcę, iż w tym okresie, tj. przed złożeniem umowy w Urzędzie Celnym a po jej podpisaniu, może zajść konieczność zakupu oleju opałowego W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w sytuacji opisanej w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym – przypis Organu) wnioskodawca jest zobowiązany uzyskać od nabywcy dodatkowe oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego, czy też z uwagi na zakup oleju po podpisaniu umowy ale przed zgłoszeniem umowy do Urzędu Celnego, oświadczenie takie nie jest wymagane w związku z oświadczeniem zbiorczym w umowie? Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy zakup taki jest możliwy, pod warunkiem złożenia przez nabywcę oświadczenia do tej sprzedaży o przeznaczeniu oleju opałowego na zasadach ogólnych, a zatem w tym zakresie oświadczenie zbiorcze zawarte w umowie nie będzie miało zastosowania. Również ilość zakupiona nie będzie wynikała z ilości wskazanej w umowie ale będzie wskazana na oświadczeniu na zasadach ogólnych. Zdaniem wnioskodawcy powinien on pomimo zawarcia umowy w trybie art. 89 ust. 8a uzyskać odrębne oświadczenie od nabywcy o przeznaczeniu oleju opałowego, bowiem oświadczenie zbiorcze w trybie art. 89 ust. 8a będzie miało zastosowanie do sprzedaży dokonywanej dopiero po zgłoszeniu umowy do Naczelnika Urzędu Celnego, a sprzedaż dokonana przed takim zgłoszeniem a po podpisaniu umowy powinna zostać udokumentowana oświadczeniem o przeznaczeniu oleju opałowego na zasadach ogólnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2017
10
maj

Istota:

W zakresie możliwości składania oświadczeń o przeznaczeniu oleju napędowego faksem lub drogą elektroniczną

Fragment:

Stwierdził, że Spółka może pobierać od odbiorcy oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego na cele grzewcze, które dotyczy wszystkich transakcji zrealizowanych w miesiącu rozliczeniowym, jeżeli z oświadczenia tego jednoznacznie wynika jakich ilości oleju opałowego dotyczy deklaracja odbiorcy oraz z jakich dokumentów sprzedaży (faktur) ilości te wynikały. Ponadto doszedł do wniosku, że z regulacji dotyczących oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych wyrobów wynika, że oświadczenie powinno być w formie oryginału oraz powinno być własnoręcznie podpisane przez składającego oświadczenie. Tym samym należy stwierdzić, że oświadczenie przesłane faksem czy też drogą elektroniczną nie wypełnia dyspozycji zawartych w art. 89 ustawy. Oświadczenie przesłane faksem posiada, co do zasady, własnoręczny podpis składającego oświadczenie, jednakże oświadczenie przesłane faksem stanowi jedynie odzwierciedlenie oryginału oświadczenia – swoistego rodzaju kopię. Zaś niepoświadczona kopia nie jest dokumentem. Natomiast w przypadku oświadczenia przesłanego drogą elektroniczną podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym nie można uznać, że zawiera ono własnoręczny podpis składającego oświadczenie. Zatem oświadczenie przesłane do Spółki faksem lub drogą elektroniczną nie jest dostatecznym dowodem przeznaczenia oleju opałowego na cele grzewcze.