Oświadczenia | Interpretacje podatkowe

Oświadczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oświadczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość stosowania oświadczenia zbiorczego o przeznaczeniu wyrobów akcyzowych do dostaw tych wyrobów realizowanych przed dostarczeniem tego oświadczenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.
Fragment:
Klient poinformował wnioskodawcę, iż w tym okresie, tj. przed złożeniem umowy w Urzędzie Celnym a po jej podpisaniu, może zajść konieczność zakupu oleju opałowego W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w sytuacji opisanej w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym – przypis Organu) wnioskodawca jest zobowiązany uzyskać od nabywcy dodatkowe oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego, czy też z uwagi na zakup oleju po podpisaniu umowy ale przed zgłoszeniem umowy do Urzędu Celnego, oświadczenie takie nie jest wymagane w związku z oświadczeniem zbiorczym w umowie? Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy zakup taki jest możliwy, pod warunkiem złożenia przez nabywcę oświadczenia do tej sprzedaży o przeznaczeniu oleju opałowego na zasadach ogólnych, a zatem w tym zakresie oświadczenie zbiorcze zawarte w umowie nie będzie miało zastosowania. Również ilość zakupiona nie będzie wynikała z ilości wskazanej w umowie ale będzie wskazana na oświadczeniu na zasadach ogólnych. Zdaniem wnioskodawcy powinien on pomimo zawarcia umowy w trybie art. 89 ust. 8a uzyskać odrębne oświadczenie od nabywcy o przeznaczeniu oleju opałowego, bowiem oświadczenie zbiorcze w trybie art. 89 ust. 8a będzie miało zastosowanie do sprzedaży dokonywanej dopiero po zgłoszeniu umowy do Naczelnika Urzędu Celnego, a sprzedaż dokonana przed takim zgłoszeniem a po podpisaniu umowy powinna zostać udokumentowana oświadczeniem o przeznaczeniu oleju opałowego na zasadach ogólnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2017
22
maj

Istota:
W zakresie możliwości składania oświadczeń o przeznaczeniu oleju napędowego faksem lub drogą elektroniczną
Fragment:
Stwierdził, że Spółka może pobierać od odbiorcy oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego na cele grzewcze, które dotyczy wszystkich transakcji zrealizowanych w miesiącu rozliczeniowym, jeżeli z oświadczenia tego jednoznacznie wynika jakich ilości oleju opałowego dotyczy deklaracja odbiorcy oraz z jakich dokumentów sprzedaży (faktur) ilości te wynikały. Ponadto doszedł do wniosku, że z regulacji dotyczących oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych wyrobów wynika, że oświadczenie powinno być w formie oryginału oraz powinno być własnoręcznie podpisane przez składającego oświadczenie. Tym samym należy stwierdzić, że oświadczenie przesłane faksem czy też drogą elektroniczną nie wypełnia dyspozycji zawartych w art. 89 ustawy. Oświadczenie przesłane faksem posiada, co do zasady, własnoręczny podpis składającego oświadczenie, jednakże oświadczenie przesłane faksem stanowi jedynie odzwierciedlenie oryginału oświadczenia – swoistego rodzaju kopię. Zaś niepoświadczona kopia nie jest dokumentem. Natomiast w przypadku oświadczenia przesłanego drogą elektroniczną podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym nie można uznać, że zawiera ono własnoręczny podpis składającego oświadczenie. Zatem oświadczenie przesłane do Spółki faksem lub drogą elektroniczną nie jest dostatecznym dowodem przeznaczenia oleju opałowego na cele grzewcze.
2017
10
maj

Istota:
Sprzedawca powinien uzyskać od nabywcy oświadczenie formie papierowej, które powinno zawierać czytelny podpis nabywcy. Tak uzyskane oświadczenie w oryginalnej postaci należy dołączyć do kopii faktury. W przypadku stosowania procedury uzyskiwania oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów w sposób zaprezentowany we wniosku, Wnioskodawca nie będzie uprawniony do stosowania stawki określonej w art. 89 ust. 1 pkt 10 lit. b.
Fragment:
(...) oświadczenia; czytelny podpis składającego oświadczenie. Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca planuje wprowadzić system umożliwiający składanie ww. oświadczeń w postaci elektronicznej. Działanie aplikacji będzie polegało na wprowadzeniu przez odbiorcę oświadczenia do systemu komputerowego, a osoba upoważniona przez odbiorcę dysponująca podpisem elektronicznym złoży podpis na wprowadzonym do systemu dokumencie. Następnie dokument ten zostanie wydrukowany przez Spółkę wraz z sygnaturą elektronicznego podpisu i zostanie dołączony do faktury VAT, dokumentującej dostawę. W ocenie tutejszego organu zaproponowany sposób wystawiania i podpisywania oświadczenia przez nabywcę nie wypełni dyspozycji zawartej w art. 89 ust. 6 ustawy, gdyż omawiane przepisy nie przewidują sporządzania oświadczeń o przeznaczeniu wyrobu w formie elektronicznej. Uregulowanie zawarte w art. 89 ust 5 ustawy obliguje do uzyskania od nabywcy oświadczenia i następnie w ust 6 tego przepisu, do dołączenia tego oświadczenia do kopii faktury. Zatem tak skonstruowany obowiązek uzyskania oświadczenia wskazuje na domyślną formę jaką jest forma papierowa. W przypadku dopuszczania formy elektronicznej składania oświadczeń woli ustawodawca wskazałby również tę formę, podobnie jak uczynił to wprowadzając możliwość wystawiania faktur w formie elektronicznej.
2017
8
maj

Istota:
Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu.
Fragment:
Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego (art. 9 ust. 4 ww. ustawy).
2016
7
lut

Istota:
Stosowanie obniżonej stawki podatku akcyzowego na oleje opałowe – zmiana oświadczenia zawartego w umowie
Fragment:
W związku z tym, zdaniem G., o ile zostanie to sprecyzowane w umowie handlowej, można w takiej umowie ustanowić mechanizm zmiany danych objętych oświadczeniem złożonym w okresowej umowie (w przypadku Spółki w zakresie ilości wyrobów objętych oświadczeniem), który pozwalałby na zmianę ww. danych poprzez złożenie przez nabywcę olejów opałowych sprzedawcy tych wyrobów jednostronnej pisemnej informacji o zmianie danych wskazanych w oświadczeniu zawartym w umowie. Spółka pragnie podkreślić, że warunkiem skutecznego dokonania zmiany treści oświadczenia w okresowej umowie, będzie przekazanie przez G. kopii uzyskanej od kontrahenta pisemnej informacji o zmianie treści oświadczenia złożonego w umowie do właściwego naczelnika urzędu celnego przed dokonaniem pierwszej sprzedaży olejów opałowych na podstawie zmienionego ww. pisemną informacją oświadczenia. Powyższy mechanizm zmiany oświadczenia złożonego w okresowej umowie, będzie więc z jednej strony umożliwiał zmianę treści oświadczenia w zależności od potrzeb nabywcy, przy czym jednocześnie wykluczy sytuacje w których organ podatkowy nie zostałyby poinformowany o zmianie treści oświadczenia złożonego w okresowej umowie przed pierwszą sprzedażą na podstawie takiego oświadczenia. Jednocześnie, w związku z faktem, iż mechanizm dokonania zmiany treści oświadczenia zostanie sprecyzowany w zawartej umowie handlowej pomiędzy G. a nabywcą olejów opałowych, to należy uznać, że jest to mechanizm usankcjonowany wzajemnie wiążącymi postanowieniami tej umowy i w związku z tym dopuszczalny w świetle regulacji akcyzowych.
2016
15
sty

Istota:
Uregulowania dotyczące stosowania oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego
Fragment:
Między innymi na sprzedawców olejów przeznaczonych do celów opałowych nałożono szczególne obowiązki w zakresie składania oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów uprawniającym do zastosowania niższych stawek akcyzy oraz szczegółowo określono zakres danych jakie powinny zawierać oświadczenia. Brzmienie przepisu określającego treść oświadczenia wskazuje, że uprawniony organ zamierzający dokonać kontroli obrotu wyrobami energetycznymi korzystającymi z preferencyjnych stawek akcyzy, powinien posiadać możliwość faktycznej weryfikacji ilości zużytego oleju. Informacje zawarte w oświadczeniu pozwalają organom podatkowym na stwierdzenie, czy olej nabyty na cele opałowe został faktycznie wykorzystany na te cele. Z kolei, aby ułatwić dokonywanie obrotu przedmiotowymi wyrobami umożliwiono zastąpienie oświadczenia składanego przy każdej transakcji sprzedaży oleju opałowego oświadczeniem złożonym w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą wyrobów akcyzowych, przy spełnieniu określonych warunków. W tym miejscu zauważyć należy, że art. 89 ust. 8a ustawy pozwala na zastąpienie pojedynczego oświadczenia (składanego przy każdej sprzedaży olejów (napędowych lub opałowych) do celów opałowych) oświadczeniem złożonym w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą tych wyrobów, które to oświadczenie musi zawierać (w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) dane określone w art. 89 ust. 6 ustawy.
2016
8
sty

Istota:
Stosowanie obniżonej stawki podatku akcyzowego na oleje opałowe – zmiana oświadczenia zawartego w umowie
Fragment:
W związku z tym, zdaniem L., o ile zostanie to sprecyzowane w umowie handlowej, można w takiej umowie ustanowić mechanizm zmiany danych objętych oświadczeniem złożonym w okresowej umowie (w przypadku Spółki w zakresie ilości wyrobów objętych oświadczeniem), który pozwalałby na zmianę ww. danych poprzez złożenie przez nabywcę olejów opałowych sprzedawcy tych wyrobów jednostronnej pisemnej informacji o zmianie danych wskazanych w oświadczeniu zawartym w umowie. Spółka pragnie podkreślić, że warunkiem skutecznego dokonania zmiany treści oświadczenia w okresowej umowie, będzie przekazanie przez Lotos Paliwa kopii uzyskanej od kontrahenta pisemnej informacji o zmianie treści oświadczenia złożonego w umowie do właściwego naczelnika urzędu celnego przed dokonaniem pierwszej sprzedaży olejów opałowych na podstawie zmienionego ww. pisemną informacją oświadczenia. Powyższy mechanizm zmiany oświadczenia złożonego w okresowej umowie, będzie więc z jednej strony umożliwiał zmianę treści oświadczenia w zależności od potrzeb nabywcy, przy czym jednocześnie wykluczy sytuacje w których organ podatkowy nie zostałyby poinformowany o zmianie treści oświadczenia złożonego w okresowej umowie przed pierwszą sprzedażą na podstawie takiego oświadczenia. Jednocześnie, w związku z faktem, iż mechanizm dokonania zmiany treści oświadczenia zostanie sprecyzowany w zawartej umowie handlowej pomiędzy Lotos Paliwa a nabywcą olejów opałowych, to należy uznać, że jest to mechanizm usankcjonowany wzajemnie wiążącymi postanowieniami tej umowy i w związku z tym dopuszczalny w świetle regulacji akcyzowych.
2016
1
sty

Istota:
Czy rozliczanie przez Wnioskodawczynię podatku od wynajmu mieszkania (opodatkowanego ryczałtem) w taki sposób, że Wnioskodawczyni odprowadza całość podatku za mieszkanie, które stanowi jej wyłączną własność, jest prawidłowe?
Czy konieczne jest składanie na początku roku przez Wnioskodawczynię oświadczenia małżonków o opodatkowaniu mieszkania będącego odrębną własnością przez jednego z małżonków?
Fragment:
Aby skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania, o której mowa w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, należy złożyć pisemne oświadczenie o jej wyborze. Stosownie do przepisu art. 9 ust. 1 tej ustawy, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z art. 9 ust. 4 cytowanej ustawy, w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio.
2015
29
gru

Istota:
W przypadku, gdy nabywca olejów opałowych przeznaczonych do celów opałowych przedstawi sprzedawcy dokument - dowód osobisty - o którym mowa w art. 89 ust. 8 pkt 1, w celu weryfikacji danych zawartych w złożonym oświadczeniu, a dokument ten nie będzie zawierał adresu zameldowania, to może wówczas przedstawić stosowne zaświadczenie wydane przez uprawniony organ.
Fragment:
(...) oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a; oświadczenie to powinno być załączone do kopii paragonu lub kopii innego dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej możliwości sprzedawca jest obowiązany wpisać na oświadczeniu numer i datę wystawienia dokumentu potwierdzającego tę sprzedaż. Zgodnie z art. 89 ust. 6 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 7, powinno być dołączone do kopii faktury oraz powinno zawierać: dane dotyczące nabywcy, w tym nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, a także NIP lub REGON; określenie ilości i rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów; wskazanie rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia; datę i miejsce złożenia oświadczenia; czytelny podpis składającego oświadczenie. Natomiast, zgodnie z art. 89 ust. 8 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinno zawierać: imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego (...)
2015
7
lis

Istota:
Dopuszczalność złożenia, pisemnego oświadczenia, o którym mowa w przepisie § 3 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, na fakturze dokumentującej dostawę
Fragment:
Oświadczenie to winno zawierać dane identyfikacyjne i adresowe nabywcy, ilość nabywanych towarów, datę i miejsce wystawienia oświadczenia oraz podpis składającego oświadczenie. Przy czym co istotne dla sprawy, przepisy, oprócz narzucenia pisemnego charakteru oświadczenia, nie określają jego formy. Należy zatem uznać, że oświadczenie to nie musi być samoistnym dokumentem, a w konsekwencji może być częścią innego dokumentu np. faktury. Jak wynika z przepisu określającego dane jakie winna zawierać faktura pokrywają się one z tymi jakie winno zawierać ww. oświadczenie. Mianowicie na fakturze również należy wykazać datę wystawienia faktury, dane nabywcy oraz nazwę, miarę i ilość sprzedanego towaru. Ponadto należy zauważyć, że przepisy w zakresie faktur określają niezbędne dane, które należy umieścić na fakturze, a jednocześnie nie sprzeciwiają się temu aby na fakturze umieścić dodatkowe adnotacje np. treść ww. oświadczenia. Dlatego też należy uznać, że w sytuacji gdy faktura zostanie prawidłowo wypełniona i będzie zawierała: dane nabywcy tj. imię i nazwisko oraz adres stałego zamieszkania nabywcy będącego osoba fizyczną (...)
2015
25
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.