Oświadczenia | Interpretacje podatkowe

Oświadczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oświadczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia skuteczności złożonego oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości i możliwości zastosowania stawki podatku w wysokości 23%
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższe należy wskazać, że jak wynika z okoliczności sprawy – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – dostawa przedmiotowej nieruchomości miała miejsce w dniu 19 sierpnia 2016 r., tj. w dniu podpisania aktu notarialnego, natomiast oświadczenie o wyborze opodatkowania ww. dostawy zostało złożone w dniu 22 sierpnia 2016 r. Tym samym należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie nie zostały spełnione przesłanki z art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy, bowiem jakkolwiek Wnioskodawca i kupujący złożyli do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy nieruchomości, to nie złożyli ww. oświadczenia z zachowaniem terminu do jego złożenia, tj. przed dniem dokonania dostawy przedmiotowej nieruchomości. Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z art. 43 ust. 11 pkt 2 ustawy ww. oświadczenie musi zawierać planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynków i budowli. Jednocześnie należy nadmienić, iż nawet uznanie za moment dokonania dostawy ww. nieruchomości dnia 22 sierpnia 2016 r. nie wypełnia warunku, o którym mowa w 43 ust. 10 pkt 2 ustawy, bowiem także nie zostanie spełniona przesłanka złożenia oświadczenia przed dokonaniem dostawy nieruchomości. Wobec powyższego należy stwierdzić, że „ Oświadczenie o wyborze opodatkowania vat dostawy nieruchomości ” zostało złożone po terminie do jego złożenia, a tym samym nie można zastosować przy dostawie przedmiotowej nieruchomości zabudowanej stawki podatku w wysokości 23%.
2018
16
kwi

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z niniejszego oświadczenia.” Jednocześnie w tym samym miesiącu pracownik X złoży Wnioskodawcy oświadczenie dotyczące stosowania kwoty zmniejszającej podatek (dalej oświadczenie nr 3) oświadczenie dla celów obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, o następującej treści: niniejszym oświadczam, że moje dochody za ... rok przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 85.528 zł, w związku z powyższym proszę płatnika o obliczanie zaliczek w ... roku bez pomniejszania o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z niniejszego oświadczenia.” Natomiast pracownik Y złoży Wnioskodawcy oświadczenie dotyczące wspólnego opodatkowania dochodów z małżonkiem (dalej oświadczenie nr 2), tj. oświadczenie dla celów obliczania zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 32 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o następującej treści: niniejszym oświadczam, że za .... rok (...)
2017
28
gru

Istota:
1. Czy w przypadku, gdy zleceniobiorca złoży pierwszy rodzaj oświadczenia w ramach, którego oświadczy, że w okresie pobytu w Polsce (a więc również w okresie wykonywania umowy zlecenia na rzecz Spółki, a także w okresie w którym Spółka dokonuje wypłaty wynagrodzenia) jego centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) mieści się w Polsce, to czy Spółka może traktować go od początku współpracy jako rezydenta podatkowego Polski dla potrzeb podatkowych, a w związku z tym obliczać zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych a nie ryczałtem? Pytanie dotyczy pierwszego stanu faktycznego.2. Czy w przypadku, gdy w momencie zatrudnienia zleceniobiorca złoży drugi rodzaj oświadczenia, w ramach którego oświadczy, że w danym roku podatkowym przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym - to czy Spółka może od początku współpracy traktować go jako rezydenta podatkowego Polski dla potrzeb podatkowych a w związku z tym obliczać zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych a nie ryczałtem bez konieczności badania dokumentów wjazdowych? Pytanie dotyczy drugiego stanu faktycznego.3. Czy w przypadku, gdy w momencie zatrudnienia zleceniobiorca złoży drugi rodzaj oświadczenia, w ramach którego oświadczy, że w danym roku podatkowym będzie przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, a umowa zlecenia zawarta ze Spółką została zawarta na okres dłuższy niż 183 dni w roku podatkowym to czy Spółka może od początku współpracy traktować go jako rezydenta podatkowego Polski dla potrzeb podatkowych a w związku z tym obliczać zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych a nie ryczałtem?
Fragment:
Z uwagi na fakt, że 183 dni liczy się w roku podatkowym (czyli w roku kalendarzowym), takie oświadczenie, jeżeli zleceniobiorca złożył je przy zawieraniu umowy zlecenia będzie składał na początku każdego roku kalendarzowego, w którym będzie nadal współpracował ze Spółką. W trzecim oświadczeniu zleceniobiorca obywatel Ukrainy może oświadczyć, że nie spełnia i nie będzie spełniać w danym roku żadnego z warunków opisanych w oświadczeniu pierwszego lub drugiego typu w związku z czym w okresie współpracy ze Spółką nadal pozostaje rezydentem podatkowym Ukrainy (trzeci stan faktyczny). Oświadczenia będą składane dobrowolnie, co oznacza, że decyzja czy zleceniobiorca podpisze jedno z opisanych wyżej oświadczeń, a jeżeli tak, to które z nich podpisze - należy wyłącznie do zleceniobiorcy. W przypadku gdy zleceniobiorca nie złoży żadnego oświadczenia, lub złoży trzeci rodzaj oświadczenia, to Spółka będzie traktować go jako nierezydenta podatkowego Polski. W sytuacji, gdy Spółka otrzyma oświadczenie złożone według wzorca opisanego jako pierwszy bądź drugi rodzaj oświadczenia. Spółka zamierza traktować zleceniobiorców jako rezydentów podatkowych Polski. Ponadto, oświadczenia będą sporządzone w dwóch wersjach językowych polskiej i ukraińskiej.
2017
7
gru

Istota:
Czy jeżeli pracownik złoży Wnioskodawcy oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 1a pkt 1 lub pkt 2 ustawy o PIT, że za dany rok zamierza opodatkować swoje dochody wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko w sposób określony w art. 6 ust. 2 lub ust. 4 ustawy o PIT (dalej: „wspólne rozliczenie”), to czy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie zostanie złożone, Wnioskodawca nadal będzie miał możliwość pomniejszenia zaliczki na podatek o kwotę zmniejszającą podatek zgodnie z art. 27 ust. 1b ustawy o PIT?
Fragment:
Z brzmienia przytoczonych przepisów wynika w ocenie Wnioskodawcy, że jeżeli pracownik, którego dochody nie przekraczają kwoty 85 528 zł złoży oświadczenie o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, to od miesiąca następującego po miesiącu złożenia oświadczenia, zaliczka na podatek obliczania dla takiego pracownika będzie wynosiła 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i będzie mogła zostać zmniejszona albo o: 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (w przypadku gdy pracownik nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o PIT) albo o dwukrotność 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (w przypadku gdy pracownik złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o PIT). Jeżeli pracownik, którego dochody przekroczyły kwotę 85 528 zł i który złoży stosowne oświadczenie o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem lub rozliczeniu jako osoba samotnie wychowująca dziecko, od miesiąca następującego po miesiącu złożenia oświadczenia zaliczka na podatek obliczana dla takiego pracownika będzie wynosiła 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i: nie będzie mogła być zmniejszona o kwotę zmniejszającą podatek (w przypadku gdy pracownik nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o PIT) albo będzie mogła zostać zmniejszona o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (w przypadku gdy pracownik złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o PIT). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
11
lis

Istota:
1. Czy w przypadku gdy zleceniobiorca złoży pierwszy rodzaj oświadczenia, w ramach którego oświadczy, że w okresie wykonywania zlecenia na rzecz Spółki: jego centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) mieści się w Polsce - to czy Spółka może traktować go od początku współpracy jako rezydenta podatkowego Polski dla potrzeb podatkowych, a w związku z tym obliczać zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych, a nie ryczałtem?
2. Czy w przypadku, gdy w momencie zatrudnienia zleceniobiorca złoży drugi rodzaj oświadczenia, w ramach którego oświadczy, że w danym roku podatkowym przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym – to czy Spółka może od początku współpracy traktować go jako rezydenta podatkowego Polski dla potrzeb podatkowych, a w związku z tym obliczać zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych, a nie ryczałtem?
3. Jeżeli Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej nie podzieli stanowiska Spółki w stosunku do pytania pierwszego lub drugiego, to Spółka prosi o odpowiedź, na podstawie jakich dokumentów ma ustalić czy jej ukraiński zleceniobiorca jest lub nie jest rezydentem podatkowym Polski w okresie współpracy ze Spółką?
Fragment:
W przypadku, gdy zleceniobiorca nie złoży żadnego oświadczenia lub złoży trzeci rodzaj oświadczenia, to Spółka będzie traktować go jako nierezydenta podatkowego Polski. W sytuacji, gdy Spółka otrzyma oświadczenie złożone według wzorca opisanego jako pierwszy bądź drugi rodzaj oświadczenia, Spółka zamierza traktować zleceniobiorców jako rezydentów podatkowych Polski. Ponadto, oświadczenia będą sporządzone w dwóch wersjach językowych - polskiej i ukraińskiej. Celem takiego postępowania Spółki jest uniknięcie sytuacji, gdy zleceniobiorca podpisze dokument sporządzony w języku polskim, którego może nie do końca zrozumieć. Tak więc sporządzenie oświadczeń także w języku ukraińskim pozwoli na pełne zrozumienie treści oświadczeń przez zleceniobiorcę. Biorąc pod uwagę wyżej opisaną treść oświadczeń, dobrowolność składanych oświadczeń oraz przyjęte procedury, Spółka nie zakłada, aby obywatele Ukrainy podejmujący współpracę ze Spółką składali fałszywe oświadczenia lub też oświadczenia, których treści nie rozumieją. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przypadku gdy zleceniobiorca złoży pierwszy rodzaj oświadczenia, w ramach którego (...)
2017
9
lis

Istota:
Możliwość stosowania oświadczenia zbiorczego o przeznaczeniu wyrobów akcyzowych do dostaw tych wyrobów realizowanych przed dostarczeniem tego oświadczenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.
Fragment:
Klient poinformował wnioskodawcę, iż w tym okresie, tj. przed złożeniem umowy w Urzędzie Celnym a po jej podpisaniu, może zajść konieczność zakupu oleju opałowego W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w sytuacji opisanej w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym – przypis Organu) wnioskodawca jest zobowiązany uzyskać od nabywcy dodatkowe oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego, czy też z uwagi na zakup oleju po podpisaniu umowy ale przed zgłoszeniem umowy do Urzędu Celnego, oświadczenie takie nie jest wymagane w związku z oświadczeniem zbiorczym w umowie? Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy zakup taki jest możliwy, pod warunkiem złożenia przez nabywcę oświadczenia do tej sprzedaży o przeznaczeniu oleju opałowego na zasadach ogólnych, a zatem w tym zakresie oświadczenie zbiorcze zawarte w umowie nie będzie miało zastosowania. Również ilość zakupiona nie będzie wynikała z ilości wskazanej w umowie ale będzie wskazana na oświadczeniu na zasadach ogólnych. Zdaniem wnioskodawcy powinien on pomimo zawarcia umowy w trybie art. 89 ust. 8a uzyskać odrębne oświadczenie od nabywcy o przeznaczeniu oleju opałowego, bowiem oświadczenie zbiorcze w trybie art. 89 ust. 8a będzie miało zastosowanie do sprzedaży dokonywanej dopiero po zgłoszeniu umowy do Naczelnika Urzędu Celnego, a sprzedaż dokonana przed takim zgłoszeniem a po podpisaniu umowy powinna zostać udokumentowana oświadczeniem o przeznaczeniu oleju opałowego na zasadach ogólnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2017
22
maj

Istota:
W zakresie możliwości składania oświadczeń o przeznaczeniu oleju napędowego faksem lub drogą elektroniczną
Fragment:
Stwierdził, że Spółka może pobierać od odbiorcy oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego na cele grzewcze, które dotyczy wszystkich transakcji zrealizowanych w miesiącu rozliczeniowym, jeżeli z oświadczenia tego jednoznacznie wynika jakich ilości oleju opałowego dotyczy deklaracja odbiorcy oraz z jakich dokumentów sprzedaży (faktur) ilości te wynikały. Ponadto doszedł do wniosku, że z regulacji dotyczących oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych wyrobów wynika, że oświadczenie powinno być w formie oryginału oraz powinno być własnoręcznie podpisane przez składającego oświadczenie. Tym samym należy stwierdzić, że oświadczenie przesłane faksem czy też drogą elektroniczną nie wypełnia dyspozycji zawartych w art. 89 ustawy. Oświadczenie przesłane faksem posiada, co do zasady, własnoręczny podpis składającego oświadczenie, jednakże oświadczenie przesłane faksem stanowi jedynie odzwierciedlenie oryginału oświadczenia – swoistego rodzaju kopię. Zaś niepoświadczona kopia nie jest dokumentem. Natomiast w przypadku oświadczenia przesłanego drogą elektroniczną podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym nie można uznać, że zawiera ono własnoręczny podpis składającego oświadczenie. Zatem oświadczenie przesłane do Spółki faksem lub drogą elektroniczną nie jest dostatecznym dowodem przeznaczenia oleju opałowego na cele grzewcze.
2017
10
maj

Istota:
Sprzedawca powinien uzyskać od nabywcy oświadczenie formie papierowej, które powinno zawierać czytelny podpis nabywcy. Tak uzyskane oświadczenie w oryginalnej postaci należy dołączyć do kopii faktury. W przypadku stosowania procedury uzyskiwania oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów w sposób zaprezentowany we wniosku, Wnioskodawca nie będzie uprawniony do stosowania stawki określonej w art. 89 ust. 1 pkt 10 lit. b.
Fragment:
(...) oświadczenia; czytelny podpis składającego oświadczenie. Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca planuje wprowadzić system umożliwiający składanie ww. oświadczeń w postaci elektronicznej. Działanie aplikacji będzie polegało na wprowadzeniu przez odbiorcę oświadczenia do systemu komputerowego, a osoba upoważniona przez odbiorcę dysponująca podpisem elektronicznym złoży podpis na wprowadzonym do systemu dokumencie. Następnie dokument ten zostanie wydrukowany przez Spółkę wraz z sygnaturą elektronicznego podpisu i zostanie dołączony do faktury VAT, dokumentującej dostawę. W ocenie tutejszego organu zaproponowany sposób wystawiania i podpisywania oświadczenia przez nabywcę nie wypełni dyspozycji zawartej w art. 89 ust. 6 ustawy, gdyż omawiane przepisy nie przewidują sporządzania oświadczeń o przeznaczeniu wyrobu w formie elektronicznej. Uregulowanie zawarte w art. 89 ust 5 ustawy obliguje do uzyskania od nabywcy oświadczenia i następnie w ust 6 tego przepisu, do dołączenia tego oświadczenia do kopii faktury. Zatem tak skonstruowany obowiązek uzyskania oświadczenia wskazuje na domyślną formę jaką jest forma papierowa. W przypadku dopuszczania formy elektronicznej składania oświadczeń woli ustawodawca wskazałby również tę formę, podobnie jak uczynił to wprowadzając możliwość wystawiania faktur w formie elektronicznej.
2017
8
maj

Istota:
Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu.
Fragment:
Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego (art. 9 ust. 4 ww. ustawy).
2016
7
lut

Istota:
Stosowanie obniżonej stawki podatku akcyzowego na oleje opałowe – zmiana oświadczenia zawartego w umowie
Fragment:
W związku z tym, zdaniem G., o ile zostanie to sprecyzowane w umowie handlowej, można w takiej umowie ustanowić mechanizm zmiany danych objętych oświadczeniem złożonym w okresowej umowie (w przypadku Spółki w zakresie ilości wyrobów objętych oświadczeniem), który pozwalałby na zmianę ww. danych poprzez złożenie przez nabywcę olejów opałowych sprzedawcy tych wyrobów jednostronnej pisemnej informacji o zmianie danych wskazanych w oświadczeniu zawartym w umowie. Spółka pragnie podkreślić, że warunkiem skutecznego dokonania zmiany treści oświadczenia w okresowej umowie, będzie przekazanie przez G. kopii uzyskanej od kontrahenta pisemnej informacji o zmianie treści oświadczenia złożonego w umowie do właściwego naczelnika urzędu celnego przed dokonaniem pierwszej sprzedaży olejów opałowych na podstawie zmienionego ww. pisemną informacją oświadczenia. Powyższy mechanizm zmiany oświadczenia złożonego w okresowej umowie, będzie więc z jednej strony umożliwiał zmianę treści oświadczenia w zależności od potrzeb nabywcy, przy czym jednocześnie wykluczy sytuacje w których organ podatkowy nie zostałyby poinformowany o zmianie treści oświadczenia złożonego w okresowej umowie przed pierwszą sprzedażą na podstawie takiego oświadczenia. Jednocześnie, w związku z faktem, iż mechanizm dokonania zmiany treści oświadczenia zostanie sprecyzowany w zawartej umowie handlowej pomiędzy G. a nabywcą olejów opałowych, to należy uznać, że jest to mechanizm usankcjonowany wzajemnie wiążącymi postanowieniami tej umowy i w związku z tym dopuszczalny w świetle regulacji akcyzowych.
2016
15
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.