Oświadczenia | Interpretacje podatkowe

Oświadczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oświadczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu.
Fragment:
Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego (art. 9 ust. 4 ww. ustawy).
2016
7
lut

Istota:
Stosowanie obniżonej stawki podatku akcyzowego na oleje opałowe – zmiana oświadczenia zawartego w umowie
Fragment:
W związku z tym, zdaniem G., o ile zostanie to sprecyzowane w umowie handlowej, można w takiej umowie ustanowić mechanizm zmiany danych objętych oświadczeniem złożonym w okresowej umowie (w przypadku Spółki w zakresie ilości wyrobów objętych oświadczeniem), który pozwalałby na zmianę ww. danych poprzez złożenie przez nabywcę olejów opałowych sprzedawcy tych wyrobów jednostronnej pisemnej informacji o zmianie danych wskazanych w oświadczeniu zawartym w umowie. Spółka pragnie podkreślić, że warunkiem skutecznego dokonania zmiany treści oświadczenia w okresowej umowie, będzie przekazanie przez G. kopii uzyskanej od kontrahenta pisemnej informacji o zmianie treści oświadczenia złożonego w umowie do właściwego naczelnika urzędu celnego przed dokonaniem pierwszej sprzedaży olejów opałowych na podstawie zmienionego ww. pisemną informacją oświadczenia. Powyższy mechanizm zmiany oświadczenia złożonego w okresowej umowie, będzie więc z jednej strony umożliwiał zmianę treści oświadczenia w zależności od potrzeb nabywcy, przy czym jednocześnie wykluczy sytuacje w których organ podatkowy nie zostałyby poinformowany o zmianie treści oświadczenia złożonego w okresowej umowie przed pierwszą sprzedażą na podstawie takiego oświadczenia. Jednocześnie, w związku z faktem, iż mechanizm dokonania zmiany treści oświadczenia zostanie sprecyzowany w zawartej umowie handlowej pomiędzy G. a nabywcą olejów opałowych, to należy uznać, że jest to mechanizm usankcjonowany wzajemnie wiążącymi postanowieniami tej umowy i w związku z tym dopuszczalny w świetle regulacji akcyzowych.
2016
15
sty

Istota:
Uregulowania dotyczące stosowania oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego
Fragment:
Między innymi na sprzedawców olejów przeznaczonych do celów opałowych nałożono szczególne obowiązki w zakresie składania oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów uprawniającym do zastosowania niższych stawek akcyzy oraz szczegółowo określono zakres danych jakie powinny zawierać oświadczenia. Brzmienie przepisu określającego treść oświadczenia wskazuje, że uprawniony organ zamierzający dokonać kontroli obrotu wyrobami energetycznymi korzystającymi z preferencyjnych stawek akcyzy, powinien posiadać możliwość faktycznej weryfikacji ilości zużytego oleju. Informacje zawarte w oświadczeniu pozwalają organom podatkowym na stwierdzenie, czy olej nabyty na cele opałowe został faktycznie wykorzystany na te cele. Z kolei, aby ułatwić dokonywanie obrotu przedmiotowymi wyrobami umożliwiono zastąpienie oświadczenia składanego przy każdej transakcji sprzedaży oleju opałowego oświadczeniem złożonym w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą wyrobów akcyzowych, przy spełnieniu określonych warunków. W tym miejscu zauważyć należy, że art. 89 ust. 8a ustawy pozwala na zastąpienie pojedynczego oświadczenia (składanego przy każdej sprzedaży olejów (napędowych lub opałowych) do celów opałowych) oświadczeniem złożonym w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą tych wyrobów, które to oświadczenie musi zawierać (w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) dane określone w art. 89 ust. 6 ustawy.
2016
8
sty

Istota:
Stosowanie obniżonej stawki podatku akcyzowego na oleje opałowe – zmiana oświadczenia zawartego w umowie
Fragment:
W związku z tym, zdaniem L., o ile zostanie to sprecyzowane w umowie handlowej, można w takiej umowie ustanowić mechanizm zmiany danych objętych oświadczeniem złożonym w okresowej umowie (w przypadku Spółki w zakresie ilości wyrobów objętych oświadczeniem), który pozwalałby na zmianę ww. danych poprzez złożenie przez nabywcę olejów opałowych sprzedawcy tych wyrobów jednostronnej pisemnej informacji o zmianie danych wskazanych w oświadczeniu zawartym w umowie. Spółka pragnie podkreślić, że warunkiem skutecznego dokonania zmiany treści oświadczenia w okresowej umowie, będzie przekazanie przez Lotos Paliwa kopii uzyskanej od kontrahenta pisemnej informacji o zmianie treści oświadczenia złożonego w umowie do właściwego naczelnika urzędu celnego przed dokonaniem pierwszej sprzedaży olejów opałowych na podstawie zmienionego ww. pisemną informacją oświadczenia. Powyższy mechanizm zmiany oświadczenia złożonego w okresowej umowie, będzie więc z jednej strony umożliwiał zmianę treści oświadczenia w zależności od potrzeb nabywcy, przy czym jednocześnie wykluczy sytuacje w których organ podatkowy nie zostałyby poinformowany o zmianie treści oświadczenia złożonego w okresowej umowie przed pierwszą sprzedażą na podstawie takiego oświadczenia. Jednocześnie, w związku z faktem, iż mechanizm dokonania zmiany treści oświadczenia zostanie sprecyzowany w zawartej umowie handlowej pomiędzy Lotos Paliwa a nabywcą olejów opałowych, to należy uznać, że jest to mechanizm usankcjonowany wzajemnie wiążącymi postanowieniami tej umowy i w związku z tym dopuszczalny w świetle regulacji akcyzowych.
2016
1
sty

Istota:
Czy rozliczanie przez Wnioskodawczynię podatku od wynajmu mieszkania (opodatkowanego ryczałtem) w taki sposób, że Wnioskodawczyni odprowadza całość podatku za mieszkanie, które stanowi jej wyłączną własność, jest prawidłowe?
Czy konieczne jest składanie na początku roku przez Wnioskodawczynię oświadczenia małżonków o opodatkowaniu mieszkania będącego odrębną własnością przez jednego z małżonków?
Fragment:
Aby skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania, o której mowa w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, należy złożyć pisemne oświadczenie o jej wyborze. Stosownie do przepisu art. 9 ust. 1 tej ustawy, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z art. 9 ust. 4 cytowanej ustawy, w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio.
2015
29
gru

Istota:
W przypadku, gdy nabywca olejów opałowych przeznaczonych do celów opałowych przedstawi sprzedawcy dokument - dowód osobisty - o którym mowa w art. 89 ust. 8 pkt 1, w celu weryfikacji danych zawartych w złożonym oświadczeniu, a dokument ten nie będzie zawierał adresu zameldowania, to może wówczas przedstawić stosowne zaświadczenie wydane przez uprawniony organ.
Fragment:
(...) oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a; oświadczenie to powinno być załączone do kopii paragonu lub kopii innego dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej możliwości sprzedawca jest obowiązany wpisać na oświadczeniu numer i datę wystawienia dokumentu potwierdzającego tę sprzedaż. Zgodnie z art. 89 ust. 6 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 7, powinno być dołączone do kopii faktury oraz powinno zawierać: dane dotyczące nabywcy, w tym nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, a także NIP lub REGON; określenie ilości i rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów; wskazanie rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia; datę i miejsce złożenia oświadczenia; czytelny podpis składającego oświadczenie. Natomiast, zgodnie z art. 89 ust. 8 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinno zawierać: imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego (...)
2015
7
lis

Istota:
Dopuszczalność złożenia, pisemnego oświadczenia, o którym mowa w przepisie § 3 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, na fakturze dokumentującej dostawę
Fragment:
Oświadczenie to winno zawierać dane identyfikacyjne i adresowe nabywcy, ilość nabywanych towarów, datę i miejsce wystawienia oświadczenia oraz podpis składającego oświadczenie. Przy czym co istotne dla sprawy, przepisy, oprócz narzucenia pisemnego charakteru oświadczenia, nie określają jego formy. Należy zatem uznać, że oświadczenie to nie musi być samoistnym dokumentem, a w konsekwencji może być częścią innego dokumentu np. faktury. Jak wynika z przepisu określającego dane jakie winna zawierać faktura pokrywają się one z tymi jakie winno zawierać ww. oświadczenie. Mianowicie na fakturze również należy wykazać datę wystawienia faktury, dane nabywcy oraz nazwę, miarę i ilość sprzedanego towaru. Ponadto należy zauważyć, że przepisy w zakresie faktur określają niezbędne dane, które należy umieścić na fakturze, a jednocześnie nie sprzeciwiają się temu aby na fakturze umieścić dodatkowe adnotacje np. treść ww. oświadczenia. Dlatego też należy uznać, że w sytuacji gdy faktura zostanie prawidłowo wypełniona i będzie zawierała: dane nabywcy tj. imię i nazwisko oraz adres stałego zamieszkania nabywcy będącego osoba fizyczną (...)
2015
25
sie

Istota:
Stawka akcyzy dla nabywanego wewnątrzwspólnotowo oleju opałowego o kodzie CN 2707 50 00 i obowiązek stosowania oświadczeń
Fragment:
(...) oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a; oświadczenie to powinno być załączone do kopii paragonu lub kopii innego dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej możliwości sprzedawca jest obowiązany wpisać na oświadczeniu numer i datę wystawienia dokumentu potwierdzającego tę sprzedaż. Z kolei zgodnie z ust. 6 cytowanego artykułu oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 7, powinno być dołączone do kopii faktury oraz powinno zawierać: dane dotyczące nabywcy, w tym nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, a także NIP lub REGON; określenie ilości i rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów; wskazanie rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia; datę i miejsce złożenia oświadczenia; czytelny podpis składającego oświadczenie. Przy czym w świetle art. 89 ust. 7 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, jeżeli jest czytelnie podpisane, może być również złożone na wystawianej fakturze, ze wskazaniem rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia.
2015
21
kwi

Istota:
Błędne dane zawarte w oświadczeniu nabywcy same w sobie nie są równoważne z niespełnieniem warunków, określonych w art. 89 ust. 5-15 ustawy. Nie skutkują one także automatycznie koniecznością zastosowania stawki akcyzy określonej w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy.
Fragment:
Jednakże w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie będzie miał świadomości, że przyjmuje oświadczenie o przeznaczeniu oleju zawierające nieprawdziwe dane o miejscu zameldowania/zamieszkania nabywcy, których to danych nie będzie mógł zweryfikować, na podstawie przedstawionego przez nabywcę dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość nabywcy czyli dokumentów, o których mowa w art. 89 ust. 8 pkt 1 ustawy, to podzielić należy pogląd Wnioskodawcy, że w tym zakresie nie może on odpowiadać za treść oświadczenia. Stosownie do powyższego w sytuacji gdy Wnioskodawca po 1 marca 2015 r. nie będzie miał możliwości zweryfikowania na podstawie okazanego przez nabywcę dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość miejsca zameldowania/zamieszkania nabywcy, to błędne dane zawarte w oświadczeniu nabywcy same w sobie nie są równoważne z niespełnieniem warunków, określonych w art. 89 ust. 5-15 ustawy. Nie skutkują one także automatycznie koniecznością zastosowania stawki akcyzy określonej w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy. Ponadto gdy adres (miejsce), pod który Wnioskodawca dostarczy wyroby akcyzowe, gdzie znajdują się urządzenia grzewcze opisane w oświadczeniu jest taki sam jaki został w tym oświadczeniu wskazany, brak możliwości zweryfikowania przez Wnioskodawcę adresu zameldowania/zamieszkania nie powinien być powodem odmowy dokonania sprzedaży wyrobów, jak i zastosowania powyższej stawki podatku akcyzowego.
2015
8
kwi

Istota:
Data wystawienia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego
Fragment:
(...) oświadczenie to powinno być załączone do kopii paragonu lub kopii innego dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej możliwości sprzedawca jest obowiązany wpisać na oświadczeniu numer i datę wystawienia dokumentu potwierdzającego tę sprzedaż. Stosownie do art. 89 ust. 6 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, powinno być dołączone do kopii faktury oraz powinno zawierać: dane dotyczące nabywcy, w tym nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, a także NIP lub REGON; określenie ilości i rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów; wskazanie rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia; datę i miejsce złożenia oświadczenia; czytelny podpis składającego oświadczenie. Wymienione oświadczenie, jeżeli jest czytelnie podpisane, może być również złożone na wystawianej fakturze, ze wskazaniem rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia (art. 89 ust. 7 ustawy). Natomiast oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinno zawierać: imię i nazwisko, numer dowodu osobistego (...)
2014
18
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.