Ośrodki wypoczynkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ośrodki wypoczynkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
14
lip

Istota:

Czy przychody uzyskiwane z najmu 4 domków letniskowych dla ośrodka wypoczynkowego mogą być opodatkowane ryczałtem 8,5% jako przychody z najmu poza działalnością gospodarczą?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca od dnia 1 maja 2016 r. ma zamiar wynajmować 4 domki letniskowe dla ośrodka wypoczynkowego. Wnioskodawca jako właściciel tej nieruchomości, sporządzi z ośrodkiem wypoczynkowym umowę najmu na okres sezonu letniego. Z tego tytułu będzie uzyskiwał przychód co miesiąc jako osoba fizyczna. Ośrodek wypoczynkowy będzie wynajmował domki letniskowe osobom korzystającym z wypoczynku i będzie obsługiwał swoich gości, ponosząc koszty związane z bieżącą obsługą. Wnioskodawca zamierza wybrać opodatkowanie przychodów stawką 8,5% jako przychód z najmu poza działalnością gospodarczą na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że czynności wynajmu nieruchomości domków letniskowych będą przez Wnioskodawcę wykonywane w celach zarobkowych, we własnym imieniu bez względu na rezultat ale nie będą wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły. Domki w stanie w jakim się znajdują – nadające się do użytku będą wynajmowane dla środka wypoczynkowego na okres sezonu letniego na kilka miesięcy. Wnioskodawca podkreśla, że najem nie będzie wykonywany w sposób zorganizowany i ciągły, ponieważ jest to jedyny najemca, który w tych domkach będzie wykonywał działalność gospodarczą.

2014
20
sie

Istota:

W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości (ośrodka wypoczynkowego)

Fragment:

Wnioskodawca korzystał z przedmiotowej nieruchomości w celu prowadzenia działalności gospodarczej – Ośrodek Wypoczynkowy. W latach przed zamknięciem ośrodka (ośrodek jest nieczynny od 11 lat) Wnioskodawca wynajmował odpłatnie pokoje i domki znajdujące się na terenie ośrodka. Poszczególne budynki były budowane w latach od 1963, 1975, 1980. Budynki są zużyte w około 60-80%. W związku z tym, że ośrodek był zamknięty od 11 lat budynki nie były remontowane (nie poniesiono nakładów), tym samym wydatki na ulepszenie nie przekroczyły 30%. Wobec przedstawionej treści wniosku należy uznać, że skoro nabycie nieruchomości nastąpiło w ramach czynności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i Wnioskodawca korzystał z przedmiotowej nieruchomości w celu prowadzenia ośrodka wypoczynkowego to nie doszło do pierwszego zasiedlenia budynków w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Sprzedaż będzie miała więc miejsce w ramach pierwszego zasiedlenia, skoro obiekty znajdujące się na przedmiotowej działce nie były oddane do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. W tym kontekście należy zauważyć, że budynek stołówki, hangar na sprzęt, budynek sanitariatu i budynek kawiarni – jak wynika z wniosku - nie były przedmiotem najmu.

2011
1
kwi

Istota:

Czy aby napewno Spółka może odliczyć VAT z kosztów dotyczących kolonii i wczasów?

Fragment:

(...) ośrodku wypoczynkowym oraz za kolonie zakupione w biurach turystycznych. Jak wynika z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego, Spółka nabywa na podstawie faktury VAT-marża, a więc nie uprawniającej do odliczenia podatku naliczonego, kolonie organizowane przez biura turystyczne. W zależności od dochodu w rodzinie pracownika ustalana jest odpłatność za pobyt na koloniach. Odpłatność - odsprzedaż (częściowa) tych usług dokonywana jest w cenie zakupu (na podstawie faktury VAT marża) rodzi sytuację w której marża jest zerowa.Spółka dolicza do skierowania 10% zysk wyłącznie celem ustalenia przychodu, który opodatkowany jest podatkiem dochodowymDoliczony 10% zysk nie zawiera się w odpłatności ponoszonej przez pracownika.Pozostała część należności za pobyt na koloniach pokrywana jest z ZFŚS. Spółka wnosi o uściślenie stanowiska organu zapytując czy aby na pewno może odliczać VAT z kosztów dotyczących kolonii i wczasów skoro wydatki te nie są uważane za koszty uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych - art. 16 ust. 1 pkt 45 co powoduje na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług brak możliwości odliczenia podatku należnego i czy w tej sytuacji można stosować art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

2011
1
kwi

Istota:

Czy prawidłowe było niezaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nieumorzonej wartości Ośrodka Wypoczynkowego w sytuacji, gdy sprzedaż tego Ośrodka nastąpiła z przyczyn ekonomicznych?

Fragment:

U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka w 2005r. sprzedała Ośrodek Wypoczynkowy wniesiony do Spółki w dniu 07.06.2004r. w postaci aportu przez jedynego udziałowca. Sprzedaż Ośrodka podyktowana była względami ekonomicznymi (strata z działalności Ośrodka, konieczność ponoszenia dużych nakładów finansowych na kontynuowanie jego działalności). Odpisy amortyzacyjne od budynków Ośrodka Wypoczynkowego Spółka zaliczała do kosztów uzyskania przychodów. Przychody ze sprzedaży zwiększyły środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Niezamortyzowana wartość początkowa Ośrodka Wypoczynkowego obciążyła pozostałą działalność operacyjną Spółki, przy czym nie zaliczona została do kosztów podatkowych Spółki. Pytanie Spółki dot. wyjaśnienia, czy nie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nieumorzonej wartości Ośrodka Wypoczynkowego było prawidłowe, jeżeli sprzedaż tego Ośrodka nastąpiła z przyczyn ekonomicznych. Zdaniem Spółki niezamortyzowana część wartości Ośrodka Wypoczynkowego nie stanowi kosztu uzyskania przychodów W przypadku sprzedaży środków trwałych, nie w pełni zamortyzowanych, zakład pracy (podatnik podatku dochodowego) ponosi stratę wyrażającą się różnicą pomiędzy wartością początkową takich środków, a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

2011
1
lut

Istota:

1. Czy sprzedaż działek budowlanych wraz z budynkiem, a także ze znajdującymi się na nich innymi budowlami, np. ogrodzenie, mur oporowy, sieci kablowe, kanalizacja jest zwolniona z podatku VAT (budowa wymienionych obiektów zakończyła się w 1990 r.) ?
2. Czy sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntów w przypadku w/w działek jest zwolniona z podatku od towarów i usług ?

Fragment:

Jeżeli wymienione wyżej obiekty znajdujące się na działce nr X są trwale z gruntem związane wówczas sprzedaż prawa użytkowania wieczystego tej działki, z uwzględnieniem warunków z art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, będzie mogła skorzystać ze zwolnienia na takich samych zasadach, co działka na której znajduje się ośrodek wypoczynkowy (§ 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług). Pojęcie „trwałego związania z gruntem” oznacza zarówno posiadanie przez obiekt budowlany fundamentów, które są usytuowane poniżej poziomu terenu (wkopane w grunt), jak i trwałego związania fundamentów z obiektem budowlanym (takie rozumienie powyższego pojęcia zgodne jest z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 10.02.2003 r., znak LK-2443/LP/02/AP).

2011
1
sty

Istota:

1)
a) czy usługi polegające na udostępnianiu miejsc wczasowych w ośrodkach wypoczynkowych zostały wymienione w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z dnia 05.04.2004r.) w poz. 139 jako usługi hoteli albo w poz. 140 - usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania i w związku z tym przy ich sprzedaży należy stosować stawkę podatku 7%?
Zdaniem Podatnika, świadczone przez niego usługi należy zakwalifikować do którejś z powyższych kategorii i przy ich sprzedaży stosować stawkę 7%.
b) czy podstawą opodatkowania sprzedaży skierowań na wczasy jest kwota pełnej odpłatności niezależnie od tego, że usługa jest refundowana z ZFŚS, czy kwota należności jaką ponosi pracownik kupujący skierowanie?
Zdaniem Podatnika, podstawę opodatkowania stanowi kwota obejmująca całość świadczenia należnego od nabywcy.
c) czy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obowiązany jest do wystawiania faktur?
W ocenie Podatnika ZFŚS nie ma obowiązku wystawiania faktur VAT, ponieważ nie jest podatnikiem podatku VAT zaś refundacja nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem.
d) czy sprzedaż wczasów przez Podatnika dla osób nie będących pracownikami podlega opodatkowaniu na tych samych zasadach jak sprzedaż pracownikom?
Zdaniem Podatnika każda sprzedaż wczasów podlega opodatkowaniu tą samą stawką podatku 7%.
2)
Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować przekazanie pracownikowi (odpłatnie lub nieodpłatnie) skierowań na kolonie i obozy dla dzieci pracowników i w jaki sposób należy udokumentować to przekazanie?
Według Podatnika przekazanie (odpłatne lub nieodpłatne) uprzednio zakupionych skierowań na obozy i kolonie dla dzieci pracowników należy opodatkować stawką 7%, zaś dla udokumentowania tej czynności należy wystawić fakturę zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku VAT.
3)
W jaki sposób należy opodatkować przekazanie pracownikom towarów lub świadczenie na ich rzecz usług które są finansowane z ZFŚS oraz jak należy świadczenia te dokumentować?
W opinii Podatnika nieodpłatne przekazanie towarów i świadczenie usług na rzecz pracowników oraz byłych pracowników podlegają opodatkowaniu stawkami właściwymi dla danych towarów lub usług.

Fragment:

Przekazywanie przez Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownikom skierowań na wczasy za częściową odpłatnością albo nieodpłatnie, powoduje powstanie obowiązku wykazania obrotu z tytułu sprzedaży miejsc wczasowych przez Podatnika. d) w kwestii opodatkowania usług świadczonych przez ośrodki wypoczynkowe Podatnika na rzecz osób nie będących pracownikami należy wskazać, iż bez znaczenia jest na czyją rzecz Podatnik świadczy usługę. Znaczenie ma przede wszystkim prawidłowe sklasyfikowanie świadczonych usług. Jeżeli usługi zostaną zaliczone do grupowania PKWiU 55.1 „usługi hoteli” albo PKWiU ex 55.2 „usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich PKWiU ex 55.23.15”, wówczas na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku VAT jako wymienione w poz. 139 i 140 załącznika nr 3 do ustawy, usługi te będą podlegały opodatkowaniu wg stawki 7%. Ad 2. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Art. 8 ust. 2 tej ustawy stanowi, iż nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy w świetle obowiązujących przepisów podatkowych sprzedaż sezonowa osobom fizycznym usług świadczonych przez ośrodek wypoczynkowy w formie korzystania z domków wypoczynkowych, należący do 1 Ośrodka Szkolenia Kierowców tj. państwową jednostkę organizacyjną opodatkowane jest stawką 7% (usługa sklasyfikowana zgodnie z symbolem PKWiU 55.33.12).

Fragment:

Nr 137, poz 926 ze zm.) udzielając pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w związku z pismem podatnika z dnia 19.05.2004r. (data wpływu do Naczelnika Urzędu 20.05.2004r.) w sprawie: odpowiedzi na postawione pytanie prawne, czy w świetle obowiązujących przepisów podatkowych sprzedaż sezonowa osobom fizycznym usług świadczonych przez ośrodek wypoczynkowy w formie korzystania z domków wypoczynkowych, należący do 1 Ośrodka Szkolenia Kierowców tj. państwową jednostkę organizacyjną opodatkowane jest stawką 7% (usługa sklasyfikowana zgodnie z symbolem PKWiU 55.33.12)?, wyjaśnia co następuje: W piśmie z dnia 19.05.2004r. (wpływ do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grudziądzu 20.05.2004r.) przedstawili Państwo następujący stan faktyczny: Zarząd Zakładowy NSZZ PW w imieniu państwowej jednostki organizacyjnej tj. 1 Ośrodka Szkolenia Kierowców w ... prowadzi od kilku lat sezonowy nieetatowy ośrodek wypoczynkowy w miejscowości ... gmina ... . Grunty na którym mieści się w/w ośrodek jest dzierżawiony od Urzędu Gminy ... umową dzierżawną. Zarząd Zakładowy posiada stosowną zgodę Zarządu Głównego NSZZ PW z siedzibą w ... na prowadzenie w/w ośrodka. Z 10-dniowych turnusów polegających na wynajmowaniu domków wypoczynkowych i kontenerów korzystają pracownicy 1 Ośrodka Szkolenia Kierowców w ... . Niewykorzystane turnusy przez pracowników sprzedawane są sporadycznie osobom indywidualnym. Odpłatność za domek wypoczynkowy wynosi 400 zł za 10-dniowy turnus. Do wyżej wskazanej kwoty naliczany był na podstawie starej ustawy o VAT 7% podatek od towarów i usług.