Ośrodki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ośrodki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
sie

Istota:

Brak możliwości odzyskania podatku VAT w ramach operacji pn. „A”.

Fragment:

Ośrodek Doradztwa Rolniczego (dalej: Wnioskodawca, Zainteresowany, Ośrodek, ODR) działa na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1149). Zgodnie z art. 2 ust. 2 powołanej ustawy, ODR będący jednostką doradztwa rolniczego jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Ośrodki wojewódzkie w ramach zadań z zakresu doradztwa rolniczego: prowadzą szkolenia dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, w szczególności w zakresie: stosowania nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz przetwórstwa rolno-spożywczego, rozwiązywania problemów technologicznych i organizacyjno-ekonomicznych gospodarstw rolnych, rachunkowości w gospodarstwach rolnych, rolnictwa ekologicznego, rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, unowocześniania wiejskiego gospodarstwa domowego, ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych, modernizacji gospodarstw rolnych, poprawy jakości artykułów rolno-spożywczych i ich przetwórstwa oraz (...)

2017
6
gru

Istota:

Czy Ośrodek Kultury ma prawo do odliczenia podatku VAT z zakupów związanych z tym projektem?

Fragment:

Czy Ośrodek Kultury ma prawo do odliczenia podatku VAT z zakupów związanych z tym projektem? Zdaniem Wnioskodawcy, jest płatnikiem podatku VAT i podatek VAT będzie kosztem kwalifikowanym, gdyż nie ma prawnej możliwości jego odzyskania. Wszystkie wartości w biznesplanie podane są w kwocie brutto. Podatek VAT nie może zostać odliczony. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego bądź ubieganie się o zwrot VAT. Impreza nie ma odpłatności. Ośrodek Kultury został utworzony na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr ... z dnia ... jako samorządowa instytucja kultury w celu tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury; nadając mu jednocześnie statut. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2014
6
sie

Istota:

Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Fragment:

W opinii Wnioskodawczyni całodobowe utrzymanie oznacza, że rodzic nie uczestniczy w żadnych kosztach, ani też w wychowywaniu dziecka, a w jej przypadku tak nie jest, ponieważ pobyt córki w Ośrodku nie zmienia faktu konieczności jej finansowego utrzymania przez Wnioskodawczynię, a także sprawowania nad nią władzy rodzicielskiej. W ocenie Wnioskodawczyni zachodzi sprzeczność pomiędzy ustawą o świadczeniach rodzinnych a rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Rozdz. 5, § 63 ust. 1, gdyż ustawa o świadczeniach rodzinnych uznaje placówki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego za instytucje zapewniające całodobowe nieodpłatne pełne utrzymanie, natomiast w rozporządzeniu Ministra Edukacji jest zapis: „ Rodzice dzieci i młodzieży przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych wnoszą opłatę za posiłki w stołówce ośrodka równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie. ” Wnioskodawczyni uważa, że w świetle tego zapisu młodzieżowy ośrodek wychowawczy z założenia nie jest placówką zapewniającą całodobowe nieodpłatne pełne utrzymanie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

2014
14
maj

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania środków pieniężnych wypłacanych w ramach projektu „E.”.

Fragment:

Ponadto podkreślić należy, że w rozpatrywanej sprawie celem zagranicznego pobytu stypendystę jest odbycie przez niego stażu w zagranicznym ośrodku naukowym, a nie praca dydaktyczna w szkołach i ośrodkach akademickich, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ograniczenie w ww. przepisie celu pobytu za granicą wyłącznie do prowadzenia zajęć dydaktycznych wyłącza możliwość zastosowania przedmiotowego zwolnienia do stypendysty Wnioskodawcy. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania środków finansowych przeznaczonych na pokrycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz kosztów podróży stypendysty do zagranicznego ośrodka naukowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należało uznać za nieprawidłowe. Organ wyjaśnia zatem, że środki finansowe przyznane przez Dyrektora Centrum z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendium naukowego dla młodego naukowcaw części obejmującej stypendium doktorskie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozostałe środki finansowe, przeznaczone na pokrycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz koszty podróży stypendysty do zagranicznego ośrodka naukowego nie są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ww. ustawy oraz na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a, ponieważ środki te nie stanowią stypendium, a tylko otrzymywanie stypendium pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) oraz art. 21 ust. 1 pkt 39 ww. ustawy.

2014
23
kwi

Istota:

Prawo do korekty nieodliczonego podatku naliczonego związanego z wydatkami inwestycyjnymi poniesionymi na budowę i wyposażenie ośrodka zdrowia

Fragment:

Początkowo, wysokość wynagrodzenia Gminy będzie stanowić równowartość kosztów usług telekomunikacyjnych wykorzystywanych przez ZOZ, zaś następnie (najprawdopodobniej od końca grudnia 2013 r., ewentualnie od początku stycznia 2014 r.) wysokość wynagrodzenia Gminy zostanie powiększona o wartość energii elektrycznej wykorzystywanej dla potrzeb funkcjonowania ośrodka zdrowia. Wystawiane przez Gminę na rzecz ZOZ faktury VAT będą ujmowane w rejestrach sprzedaży Gminy i deklarowane dla celów podatku VAT. Choć zatem zasadniczo udostępnienie ośrodka zdrowia na rzecz ZOZ będzie nadal nieodpłatne, w związku z udostępnieniem tym, na mocy umowy o nieodpłatne użytkowanie, Gmina będzie obciążać ZOZ kosztem mediów dostarczanych do przedmiotowej nieruchomości. Kwestie przekazania ośrodka zdrowia w użytkowanie i obciążania kosztami mediów będą ze sobą ściśle powiązane – gdyby bowiem nie doszło do udostępnienia ośrodka zdrowia ZOZ i Gmina wykorzystywała go do celów własnej działalności, nie dochodziłoby do obciążania ZOZ kosztem usług telekomunikacyjnych i energii elektrycznej zużytych dla potrzeb funkcjonowania ośrodka zdrowia. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w związku z udostępnieniem budynku ośrodka zdrowia na rzecz ZOZ, w ramach którego jedyną odpłatnością będzie zwrot kosztów wykorzystywanych mediów, Gmina będzie miała prawo do korekty nieodliczonego podatku naliczonego związanego z wydatkami inwestycyjnymi poniesionymi na budowę i wyposażenie ośrodka zdrowia...

2014
7
mar

Istota:

Opodatkowanie zwrotu kosztów obsługi inkasa opłaty targowej.

Fragment:

Następnie Urząd ten dokonuje zwrotu kosztów obsługi inkasa opłaty targowej na podstawie faktur wystawionych przez Ośrodek. Obsługa inkasa opłaty targowej opodatkowana jest stawką podatku w wysokości 23%. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zwrot kosztu za inkaso opłaty targowej, które Miasto wypłaca swojej jednostce organizacyjnej, tj. Ośrodkowi na podstawie uchwały Rady Miasta, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zadania własne gminy obejmują m.in. sprawy targowisk i hal targowych (art. 7 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy). Przedmiotem działania Ośrodka jest m.in. inkaso opłaty targowej, a także administrowanie targowiskiem. Ośrodek, wykonując powierzone przez Miasto zadania, nie świadczy na jego rzecz usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Relacje między Miastem, a Ośrodkiem nie ma charakteru cywilnoprawnego, zaś sama opłata jest typowym podatkiem. Brak jest podstawy do opodatkowania podatkiem zwrotu kosztu dla Ośrodka za inkaso opłaty targowej na rzecz Miasta. Należność z tytułu powierzonych przez Miasto zadań nie jest obrotem w rozumieniu art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług.

2013
3
wrz

Istota:

1. Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w zakresie ponoszonych kosztów za leki za rok 2012?
2. Czy Wnioskodawca może dokonać odpisu za prywatny pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym od kwietnia do czerwca 2012 r.?
3. Czy Wnioskodawca może dokonać odpisu wydatków za dodatkowe zabiegi rehabilitacyjne, które były wykonywane w ośrodku rehabilitacyjnym NFZ od lipca do sierpnia 2012 r.?
4. Czy Wnioskodawca może dokonać odpisu z tytułu dojazdu do ośrodków w okresach: od kwietnia do czerwca 2012 r. i od lipca do sierpnia 2012 r.?

Fragment:

Wnioskodawca przebywał w ośrodku rehabilitacyjnym finansowanym przez NFZ i tam dodatkowo ponosił opłaty za zabiegi rehabilitacyjne. Wnioskodawca leczy się nadal i wymaga codziennej rehabilitacji. Wnioskodawca jest właścicielem samochodu i korzystał z niego w związku z dojazdem do ośrodka. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w zakresie ponoszonych kosztów za leki za rok 2012... Czy Wnioskodawca może dokonać odpisu za prywatny pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym od kwietnia do czerwca 2012 r.... Czy Wnioskodawca może dokonać odpisu wydatków za dodatkowe zabiegi rehabilitacyjne, które były wykonywane w ośrodku rehabilitacyjnym NFZ od lipca do sierpnia 2012 r.... Czy Wnioskodawca może dokonać odpisu z tytułu dojazdu do ośrodków w okresach: od kwietnia do czerwca 2012 r. i od lipca do sierpnia 2012 r.... Zdaniem Wnioskodawcy, powinien mieć możliwość odliczenia wydatków na leki, gdyż choruje przewlekle i wymaga stałego przyjmowania leków, a Jego choroba istnieje od 2011 r. Prywatny pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym był Wnioskodawcy bardzo potrzebny i w Jego ocenie nie ma żadnego znaczenia, że w tym okresie nie posiadał orzeczenia o niepełnosprawności, gdyż był na zasiłku rehabilitacyjnym, co jednoznacznie wskazuje, że potrzebował rehabilitacji, gdyż Jego niepełnosprawność powstała wcześniej, a z uwagi na fakt, iż był zatrudniony musiał wykorzystać wszelkie przysługujące Mu świadczenia.

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy kwestii prawa odliczenia przez Fundację podatku naliczonego z zakupów związanych z budową ośrodka -stajni.

Fragment:

U z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 10.05.2007r. (data złożenia w US – 29.06.2007.) Fundacja wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii prawa odliczenia podatku naliczonego z zakupów związanych z budową ośrodka – stajni. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Fundacja prowadzi wyłącznie działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji jest organizacja i prowadzenie zajęć hipoterapii i treningów jeździeckich dla osób niepełnosprawnych. W/w cele realizowane są w obszarach kultury fizycznej i sportu, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów. W 2006r. Fundacja nie prowadziła zajęć hipoterapii, rozpoczęła natomiast budowę ośrodka hipoterapii – budowę stajni oraz pozyskiwanie środków na tę budowę. Fundacja nie była podatnikiem VAT. Fundacja zawarła umowę sponsoringu, w myśl której sponsor wpłaca 100.000 zł na budowę stajni i pozostałą działalność statutową, natomiast Fundacja ma obowiązek od dnia zawarcia umowy prowadzić działania promocyjno-reklamowe sponsora. Zakupy Fundacji dotyczą tylko zakupów związanych z budową ośrodka – budową stajni. Fundacja przedstawia własne stanowisko w sprawie i uważa, że nie ma prawa do odliczania podatku naliczonego od zakupów związanych z budową stajni, ponieważ nie dotyczą one działalności promocyjnej lecz wytworzenia środka trwałego – stajni, służącej czynnościom zwolnionym.

2011
1
kwi

Istota:

1. Jaką stawką podatku są opodatkowane usługi organizowania imprez przez Ośrodek Kultury,
2. Czy odpłatne usługi nauki gry na instrumentach, nauki tańca, zajęcia ogólnoedukacyjne są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie załącznika Nr 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ?
3. Czy nauka języków obcych jest zwolniona z podatku VAT jako usługi w zakresie form kształcenia?
4. Czy organizowane prze Podatnika obozy wypoczynkowe i naukowe dla dzieci i młodzieży podczas okresów wakacyjnych i ferii podlegają opodatkowaniu?Ośrodek nie jest organizacją pożytku publicznego.
5. Jaką stawką VAT opodatkowane jest odpłatne wypożyczenie sprzętu oraz wynajem sali?
6. Czy Strona ma obowiązek odprowadzać podatek VAT od zakupionych przez Ośrodek Kultury i wręczanych podczas organizowanych konkursów artystycznych dla dzieci i młodzieży nagród?

Fragment:

U Z A S A D N I E N I E W przedmiotowym wniosku Strona wyjaśnia, że ośrodek kultury w ramach działalności statutowej zajmuje się upowszechnianiem kultury oraz edukacją kulturalną i wychowywaniem przez sztukę. Na swoją działalność Ośrodek otrzymuje z Urzędu Dzielnicy dotacje bez konkretnego wskazania na jaki cel ma być przeznaczona. Dotacja nie pokrywa kosztów działalności statutowej Ośrodka. Cześć kosztów pokrywana jest z osiąganych dochodów własnych (np. odpłatność dzieci za zajęcia). W działalności Ośrodek nie nastawia się na osiąganie zysków, natomiast wszelkie zyski przeznaczane są w całości na działalność statutową - utrzymanie lub poprawienie jakości swoich usług. W ramach działalności statutowej Ośrodek wykonuje następujące usługi: 1. Usługi nieodpłatne organizacja przedstawień, koncertów i festiwali organizacja wystaw i konkursów współorganizacja imprez z innymi podmiotami (podział kosztów) organizacja warsztatów rękodzieła artystycznego i ludowego organizacja wyjazdów dzieci uczęszczających na zajęcia w Ośrodku Kultury na festiwale, turnieje, konkursy krajowe i zagraniczne projekcje filmów i organizowanie spotkań z twórcami Usługi te zostały zaklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi w grupie PKWiU - 92.32.10 - 00.00 2.