ILPB1/4511-1-614/15-6/AG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych ze świadczeniami na rzecz uczniów w związku z wycieczkami terapeutycznymi.
ILPB1/4511-1-614/15-6/AGinterpretacja indywidualna
 1. Ośrodek Pomocy Społecznej
 2. obowiązek płatnika
 3. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 7 maja 2015 r.), uzupełnionym w dniach 3 oraz 20 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych ze świadczeniami na rzecz uczniów w związku z wycieczkami terapeutycznymi – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych ze świadczeniami na rzecz uczniów w związku z wycieczkami terapeutycznymi.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 23 czerwca 2015 r. nr ILPB1/4511-1-614/15-2/AG Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 26 czerwca 2015 r., natomiast w dniu 3 lipca 2015 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Zainteresowany uzupełnił ww. wniosek (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 30 czerwca 2015 r.).

W związku z faktem, że pomimo uzupełnienia wniosek posiadał braki formalne, o których mowa w art. 14b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 8 lipca 2015 r. nr ILPB1/4511-1-614/15-4/AG Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 13 lipca 2015 r., natomiast w dniu 20 lipca 2015 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 16 lipca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmu oraz przemocy. W ramach wymienionych zadań przy współpracy z jednostkami oświatowymi (szkołami podstawowi i gimnazjami) organizowane są wycieczki terapeutyczne w ramach programów nauczania, dla wyselekcjonowanych uczniów na podstawie diagnozy pedagogiczno-psychologicznej z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, przemocą. Uczniowie na wycieczkach terapeutycznych uczą się alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Ze środków przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmu oraz przemocy finansowane są m.in.: bilety wstępu do obiektów dziedzictwa kulturalnego, posiłek, nocleg.

Zadanie jest realizowane w ramach gminnych programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie, zatwierdzonych w formie Uchwały Rady Miejskiej, gdzie realizację zadań wynikających z wymienionych programów profilaktycznych zostały powierzone Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej . Jednym z zadań programów profilaktycznych jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, narkomanią, przemocą, poprzez organizację różnych zajęć profilaktyczno-edukacyjnych (jedną z form są wycieczki terapeutyczne). Środki na realizację zadań są w całości finansowane ze środków jednostki samorządu terytorialnego (Gminy). Jednostka oświatowa zainteresowana realizacją zadań profilaktycznych finansowanych ze środków samorządu terytorialnego występuje z wnioskiem do instytucji – Wnioskodawcy (Ośrodek Pomocy Społecznej), po pozytywnej akceptacji Dyrektora jednostki, zostaje podpisana umowa na finansowania zadania. Dzieci, które uczestniczą w wycieczkach terapeutycznych to dzieci zweryfikowane przez pedagogów ze szkół z gminy, z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, narkomania bądź przemocą, uczęszczające na zajęcia socjoterapeutyczne. Wymienione świadczenia nie są realizowane w ramach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz., 182, z późn. zm.).

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że podstawą prawną udzielenia opłat za świadczenia dla uczniów w postaci biletów wstępu do obiektów dziedzictwa kulturalnego, posiłków i noclegów w związku z wycieczkami terapeutycznymi są trzy Uchwały Rady Miejskiej : w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy (...) na lata 2011-2015, w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy (...) na rok 2015 oraz w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla gminy (...) na lata 2011 -2015.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy świadczenia otrzymywane przez uczniów podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy należy wystawić PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie jest zwolnione z podatku, ponieważ jest to zadanie realizowane w ramach ustawy o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz jako forma zadania realizowanego w ramach ustaw: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2012.1356 j.t. z późniejszymi zmianami), o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2012.124 j.t.) oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2005.180. 1493 z późniejszymi zmianami). Nie należy wystawiać PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy źródłami przychodów są również inne źródła, które nie zostały wymienione enumeratywnie w tym artykule.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych przyjmuje się – co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie – że pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

W świetle powyższego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Tak więc, podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca realizuje zadania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmu oraz przemocy. W ramach tej profilaktyki dla wyselekcjonowanej grupy uczniów organizuje wycieczki terapeutyczne. Zadania te są realizowane w ramach gminnych programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie, zatwierdzonych w formie Uchwały Rady Miejskiej. Wnioskodawca podał, że podstawą prawną udzielenia opłat za świadczenia dla uczniów w postaci biletów wstępu do obiektów dziedzictwa kulturalnego, posiłków i noclegów w związku z wycieczkami terapeutycznymi są trzy Uchwały Rady Miejskiej: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy (...) na lata 2011-2015, w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy (...) na rok 2015 oraz w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla gminy (...) na lata 2011 -2015.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356, z późn. zm.), prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:

 1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
 2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
 4. (uchylony);
 5. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 6. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
 7. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy. Program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną w programie. W celu realizacji programu wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powołać pełnomocnika (ust. 2 ww. przepisu).

Natomiast zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.), do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

W myśl art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.), przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących:

 1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
 2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;
 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
 4. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;
 5. pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
  Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zwanego dalej "Gminnym Programem", uwzględniając zadania określone w art. 2 ust. 1 pkt 1-3 oraz kierunki działań wynikające z Krajowego Programu. Gminny Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
  Gminny Program uchwala rada gminy.

Zgodnie natomiast z treścią art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Zadania własne gminy określone zostały w art. 7 ww. ustawy, gdzie z art. 7 ust. 1 pkt 5 tej ustawy wynika, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ochrony zdrowia.

Skoro – jak wynika z wniosku – Zainteresowany realizuje zadania związane z profilaktyką przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi oraz przemocy i w ramach tych zadań (realizowanych zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską programem) organizowane są dla uczniów z rodzin zagrożonych ww. problemami wycieczki terapeutyczne, na których zapewniane są tym dzieciom bilety wstępu do obiektów dziedzictwa kulturalnego, posiłek i noclegi, to nie można uznać, że po stronie osób fizycznych korzystających z przedstawionych form pomocy powstanie przychód podatkowy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo tut. Organ informuje, że do uzupełnienia wniosku dołączono plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.