Ośrodek Pomocy Społecznej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Ośrodek Pomocy Społecznej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
maj

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do projektu ,,Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej”.

Fragment:

W tym celu przeprowadzone zostaną prace budowlane w zakresie ocieplenia, wymiany oświetlenia na energooszczędne oraz montażu tzw. zielonej ściany na budynku Ośrodka Pomocy Społecznej. W wyniku przeprowadzonych prac znacząco zwiększy się efektywność energetyczna budynku, co przełoży się na mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną. Na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej nie będzie prowadzona działalność gospodarcza, powierzchnia budynku objętego projektem nie będzie udostępniana za odpłatnością osobom trzecim. Gmina jest właścicielem budynku, którego dotyczy projekt. Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Towary i usługi nabyte w ramach realizacji zadania pn.: „ Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej ” nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Gmina składa wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „ Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej ” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020. Gmina będzie realizować projekt w ramach zadań własnych gminy (art. 7 ust. 1 pkt 9). Operatorem projektu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy Gmina ma prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT w odniesieniu do projektu: „ Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej ”.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych przez Gminę usług sprzedaży posiłków na rzecz uczniów korzystających z dofinansowania z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Fragment:

Tym samym usługi wyżywienia świadczone przez stołówki szkolne na rzecz uczniów, którzy korzystają z dofinansowania do posiłków z Ośrodka Pomocy Społecznej korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43. ust. 1 pkt 24 ustawy. Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że usługi sprzedaży posiłków, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówkę szkolną na rzecz uczniów, którzy korzystają z dofinansowania do posiłków z Ośrodka Pomocy Społecznej, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – jednak na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT. W przedmiotowej sprawie bez znaczenia jest okoliczność, że odpłatność za obiady uczniów uiszcza Ośrodek Pomocy Społecznej, bowiem ustawa o podatku od towarów i usług nie uzależnia zastosowania zwolnienia od podatku przewidzianego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 od źródła finansowania odpłatności uiszczanej za korzystanie z usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów przez Placówki oświatowe. Stąd – jak wskazano powyżej – usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki Placówek oświatowych na rzecz uczniów tych placówek spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy bez względu na to jak podmiot finansuje te posiłki.

2017
7
cze

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych przez OPS usług opiekuńczych

Fragment:

(...) Ośrodka Pomocy Społecznej w ... w sprawie ustalenia kosztu jednej roboczogodziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w ... - działając na podstawie upoważnienia Wójta Gminy .... Wysokość odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzależniona jest od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie i ponoszą tę odpłatność osoby korzystające z usług zgadnie z decyzją wydaną przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Decyzja określa zakres, okres i miejsce świadczenia oraz wysokość odpłatności. Opłata za świadczone usługi jest wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc w formie usług lub jej opiekuna na konto OPS. W pierwszej kolejności należy wskazać, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega konkretna czynność (dostawa towaru lub usługa), a nie zapłata (opłata). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.), pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

2015
7
paź

Istota:

Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych ze świadczeniami na rzecz uczniów w związku z wycieczkami terapeutycznymi.

Fragment:

Zadanie jest realizowane w ramach gminnych programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie, zatwierdzonych w formie Uchwały Rady Miejskiej, gdzie realizację zadań wynikających z wymienionych programów profilaktycznych zostały powierzone Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej . Jednym z zadań programów profilaktycznych jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, narkomanią, przemocą, poprzez organizację różnych zajęć profilaktyczno-edukacyjnych (jedną z form są wycieczki terapeutyczne). Środki na realizację zadań są w całości finansowane ze środków jednostki samorządu terytorialnego (Gminy). Jednostka oświatowa zainteresowana realizacją zadań profilaktycznych finansowanych ze środków samorządu terytorialnego występuje z wnioskiem do instytucji – Wnioskodawcy (Ośrodek Pomocy Społecznej), po pozytywnej akceptacji Dyrektora jednostki, zostaje podpisana umowa na finansowania zadania. Dzieci, które uczestniczą w wycieczkach terapeutycznych to dzieci zweryfikowane przez pedagogów ze szkół z gminy, z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, narkomania bądź przemocą, uczęszczające na zajęcia socjoterapeutyczne. Wymienione świadczenia nie są realizowane w ramach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz., 182, z późn. zm.). W uzupełnieniu wniosku wskazano, że podstawą prawną udzielenia opłat za świadczenia (...)

2012
14
sie

Istota:

Zastosowanie zwolnienia dla wyrobu węglowego przekazywanego przez Ośrodek Pomocy społecznej swoim podopiecznym będących gospodarstwami domowymi i zużywanych przez te gospodarstwa

Fragment:

Dla każdego klienta Ośrodek Pomocy Społecznej wystawia upoważnienie do odbioru węgla w jego imieniu. Upoważnienie podpisane jest przez kierownika Ośrodka i klienta. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Ośrodek Pomocy Społecznej jest zwolniony od płacenia podatku akcyzowego za węgiel, który dostarczany jest klientom Ośrodka... Czy dokumentami wystarczającymi do zwolnienia Ośrodka Pomocy i firmy X z płacenia podatku akcyzowego za węgiel mogą być: wypełniony dokument dostawy wyrobów węglowych, upoważnienie klienta do odbioru węgla w imieniu Ośrodka Pomocy, podpisane potwierdzenie odbioru węgla... Zdaniem Wnioskodawcy: Ośrodek Pomocy Społecznej jest zwolniony z płacenia podatku akcyzowego za węgiel dostarczany klientom na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, gdyż węgiel zużywany jest przez gospodarstwa domowe. Dokumentami zwalniającymi Ośrodek Pomocy Społecznej i firmę X z płacenia podatku akcyzowego za węgiel są: wypełniony dokument dostawy wyrobów węglowych, upoważnienie klienta do odbioru węgla w imieniu Ośrodka Pomocy, podpisane potwierdzenie odbioru węgla. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

2012
24
kwi

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od podatku dla wyrobu węglowego, status pośredniczącego podmiotu węglowego, obowiązek dokonania rejestracji jako pośredniczący podmiot węglowy oraz obowiązek posiadania i przechowywania dokumentu dostawy

Fragment:

W świetle powyższego dokument dostawy wystawia pośredniczący podmiot węglowy (z którym Wnioskodawca ma podpisaną umowę na dostarczenie węgla), w polu 9, 10 dokumentu dostawy jako podmiot odbierający winien być wskazany Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Wnioskodawca), natomiast w polu 11 winien być wskazany adres miejsca odbioru wyrobów węglowych. Potwierdzenie odbioru węgla (pole 14) powinien podpisać podopieczny Wnioskodawcy pisemnie upoważniony przez Wnioskodawcę do odbioru węgla w jego imieniu. Zgodnie z art. 31a ust. 3 ustawy, warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest: pisemne powiadomienie właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art. 16 ust. 3a; posiadanie, przez pośredniczący podmiot węglowy, pisemnego potwierdzenia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art. 16 ust. 3b; dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy. W myśl art. 31a ust. 4 ustawy, warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, jest prowadzenie ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 3. Ewidencja, o której mowa w ust. 4, oraz dokument dostawy powinny być przechowywane do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ewidencja została sporządzona, a dokument dostawy potwierdzony przez odbiorcę (art. 31a ust. 7).

2011
3
gru

Istota:

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej

Fragment:

Jednak z uwagi na fakt, iż w 2010r. obrót z tytułu usług pomocy społecznej wyniósł 31.275,84 zł, czyli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku nie przekroczył kwoty 40 000 zł w roku, Wnioskodawca ma prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wnioskodawca będzie miał również prawo do zwolnienia na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w związku z poz. 37 załącznika. Aby Wnioskodawca miał prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 37 załącznika, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki: zapłata za świadczone usługi w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła, Wnioskodawca prowadzi szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano świadczenia usług, Wnioskodawca nie rozpoczął ewidencjonowania tych usług przed dniem 1 stycznia 2011r. Nie wystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

2011
1
paź

Istota:

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Ośrodek Pomocy społecznej ma obowiązek ewidencjonowania odpłatności za usługi opiekuńcze przy pomocy kasy fiskalnej... Zdaniem Wnioskodawcy, w oparciu o przedstawiony stan faktyczny i prawny Ośrodek Pomocy Społecznej nie podlega obowiązkowi prowadzenia kasy fiskalnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 tej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.